RA TITO 3

1Nehe bembabi ya cu gue da 'yøta ya nda̱ ne gatho ma'ra nú'ʉ to'o ha̱ ra ts'ʉtbi, hinda nø'tuabi, ne di 'bʉi pa da 'yøt'a gatho nú'a̱ xá hño. 2Hinda ña̱ma'ñʉ de ni 'nayá miqu'eiui, hindya necatuhni, di ja yá hma̱te, ne xi da nhyoja̱'i con gatho yá miqu'eiui. 3Ngue'a̱ nujʉ ma'mɛt'o ndyá 'ña̱mfenihʉ, ndyá ts'o'yødehʉ, hinduí øtehʉ Ajua̱. Stí 'mɛdihʉ ja ya ts'oqui. Ndí pɛ'tshʉ ndunthi ya ts'onc'at'i ne ya ts'ojohya de ra ximhai. Ndí 'bʉhʉ ja ra nts'o'mʉi ne ndí hyøcuahʉ nú'a̱ te mi pɛ'tsa ma'ra. Ndyá nt'ʉtsahʉ ne ndrí 'ñʉtsahʉ 'na ngu ma'na. 4Pe Ajua̱ ma zi Pøhøtehʉ bi 'ñutcahʉ rá hñoja̱'i ne rá da̱nga hma̱te nú'a̱ pɛscahʉ. 5Hangue nu'á̱ bi pøhøguihʉ. Hingue bi pøhøguihʉ por ma hoga 'bɛfihʉ nú'a̱ stá øthma̱hʉ. Nu'á̱ bi pøhøguihʉ ngue'a̱ bi huegaguihʉ ne bi xʉgaguihʉ de ma ts'oquihʉ nu ndá yopa 'bʉhʉ ma'ra'yo, ne bi 'racjʉ ra Ma̱ca Nda̱hi pa bi patca ma 'mʉihʉ. 6Ajua̱ bá pɛncaguihʉ rá Ma̱ca Nda̱hi con gatho rá ts'ɛdi ngue'a̱ ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo bi pøhøguihʉ. 7Hangue po rá da̱nga hñoja̱'i Ajua̱ ya hinte ma ts'oqui dí tuhʉ, ne dí tø'mhʉ ra te pa nza̱ntho nú'a̱ bi ña̱tcahʉ. 8Nuya noya dí ma̱ go guehya majua̱ni, hangue dí ne ja guetbʉ gui ma̱ pa da ja da 'yøt'e'ʉ xá hño gatho to'o xa gamfri Ajua̱. Go guehya ya noya xá hño, go 'nara hño pa gatho ya ja̱'i. 9Oxqui hu'tsua nt'øde nuyá noya ya 'bɛmfeni gá ja̱'i, nixi nuyá 'bede xa zansɛ'ʉ de maya'bʉ. Oxqui mpamhya̱ui'ʉ nixi gui ntsanoyaui de rá ley ra Moise, ngue'a̱ gatho nuya 'bede'ʉ hinte rí hña̱qui y nixi hinte ri muui. 10'Bʉ 'na to'o 'ueca ya cu ne ya xcá zofo yo'qui o hñu'qui ne hinxa ne xa 'yøde, 'ueque'a̱. 11Ngue'a̱ nu'í guí pa̱di gue nú'a̱ ra ja̱'i'a̱ ya xa 'uegue de nú'a̱ majua̱ni ne øt'a ya ts'oqui, hangue po rá mfeni sɛhɛ'a̱ ya xa ncondena. 12Nu xcrá pɛhn'abʉ ra cu Artema o ra cu Tiquico, gui ja gui 'ñehe 'bestho pa Nicopoli pa ja grá nthɛuini, ngue'a̱ stá beni gue ja ma grá 'bʉhni nuya pa sta dagui ya tsɛ. 13Bá nexa ra cu Sena nú'a̱ ra pønjya̱, ne ra cu Polo, ne umbabi'ʉ gatho nú'a̱ te da 'yø'tua ra 'bɛdi má 'ñu. 14Nehe numa zi cuhʉ bí 'bʉi de guepʉ gui zofo pa da nza̱i da mpɛfi xá hño, hingue da 'mʉtho, pa njabʉ da za da mfaste'ʉ habʉ mahyoni. 15Ri fat'ajua̱'i gatho núyʉ dí 'bʉ'beua. Nehe fat'ajua̱bʉ gatho nú'ʉ ma hma̱ca cuhʉ ja ra jamfri. Ajua̱ da ja̱p'a'ihʉ grí gathohʉ. Njabʉ gue'a̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\