1 Kórɨnt 1

1Yé ó mɛm Pɑul, mʉ̌r Nzyɛ̌m ɑ́ twɑ̂r ɨ́ lɔ̌b gǿmɑ́ yé ó, me díʼee mʉr milʉ́mlʉ́ mé Yésʉs-Krîst, bɨ̌h e mɨ́ɔɔ́ gɑ́ wɨ́nɑ́ Sostɛ̂n ó dí ecɛmɑ bɨ́n mekɑnɑ́ mɑ̂. Bɨ̌h tile ó, bʉr ó Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m dí Kórɨnt bɑ́. 2Yésʉs-Krîst ɑ́ si pubo bɨ̌n. Nzyɛ̌m ɑ́ jébe bɨ̌n ó, bɨ̌n díʼee bʉr bé, bɑɑ́ o dí ci bɑ́, bɨ̌n e bʉr bɨ́bɛ̂h o dí ekɛn díé mé Tî gɑ́ wɨ́nɑ́, Yésʉs-Krîst bigúmo bigúmo bɑ́. Nye ó njǿø gɑ́ wɨ́nɑ́ le onɔ́ɔ́. 3Metyɛʼ me mpóm le mepyɛblɑ, mé díʼee e bɨ̌n, duho e Nzyɛ̌m Sɔ́ŋ gɑ́ wɨ́nɑ́, bé e Tî Yésʉs-Krîst. 4Nzyɛ̌m ɑ́ si sʉ bɨ̌n metyɛʼ me mpóm mé ɨ́ nzɨ̌ mé Yésʉs-Krîst. Sɑ́ tɨ̂ʼ ó mé dí ejwe nyé nzyǒo ɨ́ lɔ̌b wɨ́n jɔʼ yɨ́yɛ̂h yɨ́. 5Ɨ́ mpúhlɑ́ nyɨ́n e nɔ́ɔ́, bɨ̌n bé ɑ́ si ciʼe ɨ́ mepwɑʼ, mimbi mímyɛ̂h. Medihre e medihre me tɨ̂ʼ, mé ɑ́ be ó gúmó nyé ɑ́ jwe bɨ̌n ngǿɑ́ ɨ́ pɑ́ʼ mélɑb ndu e ngǿɑ́ bísɔ̂ʼ yɨ́. 6Ebě, bɨ̌n bé ɑ́ si bûʼlɑ sɑ́ bɨ́h ɑ́ boʼlo, dumo e Yésʉs-Krîst yɨ́. 7Tó pyɑ̂l ó, sɑ́ yɨ́yɛ̂h Nzyɛ̌m dí ejwe bʉ̂r bé yɨ́, nyɨ́ jwe bɨ́n ntémé yɑ̌. Jɔʼ yɨ́yɛ̂h bɨ́n jínɑ lɨ́ ebónǒ nzéɑ́ Tî gɑ́ wɨ́nɑ́, Yésʉs-Krîst ngɑ́ nze wɨ́ yɨ́, bɨ̌n mû ó le minjwéɑ́ mé Nzyɛ̌m myɑɑ́. 8Nye ntémé ó ngɑ́ gbɑ̂ bɨ́n pîm ɨ́ búʼó, tó pyɑ̂l ɨ́ mesíé, ɑbe e sɑ́ ébébe nyé ónwɑ̂hle bɨ́n e tɨ̂ʼ ɨ́ jɔʼ Tî gɑ́ wɨ́nɑ́, Yésʉs-Krîst ngɑ́ pyɑ̂l yɨ́. 9Nzyɛ̌m, nye ó mʉr jɑ́lɑ́ le ebûʼlɔɔ nyɑ́. Nye ó b'ɑ́ jébe bɨ̌n ó, bɨ̌n tôʼ, tó pûhlɑ e Mwɑ̂n wé, Yésʉs-Krîst, Tî gɑ́ wɨ́nɑ́. 10Bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m! Okɛ́l bɑ̂m! Me lɨ́ ejɨʼlɑ e bɨ̌n ɨ́ díé mé Tî gɑ́ wɨ́nɑ́, Yésʉs-Krîst: diʼee gɑ́ cwíí. Mpɔ́ʼɑ́ menkɔ̌m, nye ɑyɨ́ be ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n tʉ́ŋlʉ̌. Me lɨ́ ejɨʼlɑ ó, bɨ̌n díʼee ɨ́ mpúhlɑ́ nyɨ́n mbɨ̂mbɨɑ́, mipɑhlɑ́ mimpwɑ́r, gǿmɑ́ gwɑ́r. 11Bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m! Okɛ́l bɑ̂m! Bʉr ó mbɛ̌r bʉ̂r mé Klóes, bé lɛ́ɛ́ mé ó, bɨ̌n bé lɨ́ edǐ pɨrɑ pɑ́ʼ nyɨ́n. 12Mě jóʼó ó, mʉr nyɨnyɛ̂h ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n, nye mû lwib ó, wé mbi. Nyɑ̂ʼ, nye ó: «Me ó mpʉ́n mé Pɑul.» Nyʉ́ʉ́, nye ó: «Me ó mpʉ́n mé Ápolos.» Nyʉ́ʉ́, nye ó: «Mɛm, me ó mpʉ́n mé Kefɑ̂s.» Nyʉ́ʉ́ ntémé, nye ó: «Me ó mpʉ́n mé Krîst.» 13Nzê Krîst mû ó menkɔb menkɔb ɛ̌? Nzê mɛm, Pɑul ó b'ɑ́ jwe ɨ́ kolôs lɨ́ esú lɨ́n ɛ̌? Nzê bɨ̌n bé ɑ́ duŋɔɔ ó, ɨ́ díé lɑ̂m ɛ̌? 14Me lɨ́ ejwě Nzyɛ̌m nzyǒo, ebě, me ɑ́ bé ɑdu nyʉ́ʉ́ mʉ̂r ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n, pɛ̌ʼ njɨ Kríspʉs, bé e Gɑ́ywis. 15Nó, kɑ̂r tɔʼ e mʉr ngwɑ́r dí e nkul ebɨ̂n jiné kʉ́ ó, nye ɑ́ si duŋɔɔ ɨ́ díé lɑ̂m. 16(Yé ó nó. Me ɑ́ be ó sí du ntémé mbɛ̌r bʉ̂r mé Stéfɑnɑs. Mé ɑbûʼlɑ ó, me ɑ́ si du nyʉ́ʉ́ mʉ̂r píe bɨ́nɨ̌.) 17Krîst ɑ́ bé ɑlómo mé ó, me tôʼ le edu bʉ̂r. Nye ɑ́ lómo me ó, me tôʼ le etúnǒ Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ. Me túnɑɑ wé, ɑbě túnó pɨ̂ʼ bʉr, lɨ́ esú ó, eswie nyé ɑ́ jwe ɨ́ kolôs lɨ́, lé nkʉ̂ be, ɑdímle ódimé wé. 18Pô eswie mé Yésʉs ɨ́ kolôs kʉ́, nye ɨ́ pɑ́ʼ bʉ̂r o dí edîm bɑ́ ó, mpʉ̌ lɔ́ɔ́ ógʉ̌. Sɑ̂ gwɑ́r, ɨ́ pɑ́ʼ gɑ́ wɨ́nɑ́, bʉr o dí ebǐ cwǐʼ njʉ̌m dǐ bɑ́, nye ó ɑ́nɨ̂nɨ̂n nkǔl Nzyɛ̌m dí e nye nyɨ́. 19Wé ɨ́ pɑ́ʼ wɔ́ɔ́ ogʉ̌ ó, ebě, yê tilɑ́ ó: «Me ógbɑh ócwóó ó bʉ̂r ocwóó wɔ́ɔ́. Me ópɛʼ mípɨpɨ́ʼ pɨʼ nyɔ́ɔ́.» 20Nó ó, cwóó nyɨɛ ókɑ̌ lɛ́ɛ nyɑ́? Cɛmɑ mekɑnɑ́ nyɨɛ ókɑ̌ lɛ́ɛ nyɑ́? Mʉr edo ɨ́ mpóʼo sí yɨ̂ʼ ókɑ̌ lɛ́ɛ nyɑ́? Sɑ́ bʉ̂r ó sí yɨ̂ʼ jɨ́jébé ó, «ocwóó» yɨ́, Nzyɛ̌m jébé yɨ́ɛ ó, «ogʉ̌». 21Nzyɛ̌m ɑ́ cíʼe ɨ́ pɑ́ʼ wé ó, bʉr ó sí yɨ̂ʼ gʉ́ŋɑɑ nye e nzɨ̌ ocwóó wé nye mʉr tɨ̂. Tó kœb ó, bé ɑ́ si kɑ̂r egʉ́ɑ̌ Nzyɛ̌m e nzɨ̌ nyɑɑ́. Bé ɑ́ kɑ sɑ́ɑ egʉ́ɑ nyé ó, e nzɨ̌ wɔ́ɔ́ ócwóó, bé bʉr o tɨ̂. Sɑ́ tɨ̂ʼ ó Nzyɛ̌m ɑ́ kɑ bee embɨɑ ɨ́ pɑ́ʼ wé ó, nyě ciʼ ó bɑɑ́ o dí ebûʼlɑ̌ lɔ́ɔ́ wé bɑ́ yɨ́. Lɔ́ɔ wɑɑ́, wé ó sɑ́ bʉ́ʉ́ bʉ̂r dí ebeě mpʉ ógʉ̌ yɨ́. 22OYúden bɨ́ɛ, bé jí ó mesimɑ́, ó bé kɑ́mɑɑ lɔ́ɔ́ gɑ́ wɨ́nɑ́. Bʉr o bíkúl biswîh bɨ́ɛ sɑ́ɑ́ ó ocwóó, ó bé kɑ́mɑɑ wê. 23Ɨ́ wɨ́h pɑ̂ʼ, bɨ̌h túnó ó Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ́ mé Krîst, mʉr ɑ́ jʉ́ŋɔɔ ɨ́ kolôs kʉ́ nyɑ́. Lɔ́ɔ wɑɑ́, wé ó ebɔ̌ʼ e dí ebɨmɑ óYúden ɨ́ miléme lɨ́. Wé ó lɔ́ɔ́ ógʉ̌ ɨ́ pɑ́ʼ bʉ̂r o bíkúl bíswîh. 24Ɨ́ pɑ́ʼ bʉ̂r Nzyɛ̌m ɑ́ jébe bɑ́, dɑmɑ́ jóʼo óYúden, dɑmɑ́ jóʼo bʉ̂r o dí ɑbe óYúden bɑ́, bé bee nkûl le ocwóó mé Nzyɛ̌m ó, ɨ́ Yésʉs-Krîst. 25Ebě, syɛ́ɛlɑ mé Nzyɛ̌m bʉ̂r dí ebee ó, yé ó ogʉ̌ yɨ́, ocwóó dí tɨ̂ʼ wɨ́, wé lɨ́ elɑɑ ócwóó ó bʉ̂r. Syɛ́ɛlɑ mé Nzyɛ̌m dí enyɨ̂n ó, yé ó yɑɑ́ métyɛʼ me nyʉ̂l yɨ́, nkul dí tɨ̂ʼ nyɨ́, nyě lɑɑ ó nkul bʉr. 26Nó ó, bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m, okɛ́l bɑ̂m, t̍oŋlɑɑ gɑ́ mpʉ bɨ́n ɑ́ be ɨ́ jɔ̌ʼ Nzyɛ̌m ɑ́ be ɑpɑ̌ jébe bɨ́n yɨ́. Ɨ́ sɔ́mɑ́ bʉ̂r yɨ́n tʉ́ŋlʉ̌, yé ɑ́ bé ɑbuo ócwóó ó bʉ̂r ó sí yɨ̂, ɑbuo mínjǿʼ mí bʉ̂r, ɑbe e bʉr o dí ebyɛ̂l ɨ́ bidǐ bimpɑ̂ bɑ́. 27Tó kœb ó, Nzyɛ̌m ɑ́ si twɑ̂r sɑ́ bʉ̂r ó sí dí ebee ó, yé ó ogʉ̌ yɨ́, lɨ́ egbɑ̂ ócwóó ó bʉ̂r ó sí yɨ̂ʼ sôn ɨ́ nyʉ̂l. Nye ɑ́ twɑ̂r bityɛʼ-bol ó, nye gbɑ̂ʼ bɑɑ́nkunkúl sôn ɨ́ nyʉ̂l. 28Nye ɑ́ si twɑ̂r sɑ́ bʉ̂r dí ebeě jwêh le epyêh yɨ́, le yɑɑ́ dí ɑbe yɨ́, ó nye nkʉ̂ gbɑ̌h sɑ́ bé dí ebee ó, yé ó tɨ̂ʼ yɨ́. 29Nó, kɑ̂r tɔʼ e sɑ̂ gwɑ́r ɨ́ sí yɨ̂ʼ dí e nkul enkʉ́nɑ ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m. 30Nzyɛ̌m ó b'ɑ́ pûhlɑ bɨ̌n e Yésʉs-Krîst. Nye ó b'ɑ́ sɑ̂ ntémé ó, bɨ̌n bíʼee ocwóó mé Yésʉs. Mɨnɑ́ gɑ́ mû ó otîtyěl o bʉ̂r ɨ́ míh mé ɨ́ nzɨ̌ mé Krîst. Krîst ntémé ó b'ɑ́ pubo mɨnɑ́ gɑ̂. Nye ó b'ɑ́ tɑ́ɑ góo, le edwih mɨ́nɑ́ gɑ́ ɨ́ mpilɑ ébébe, pɛʼ mɨ́nɑ́ ɨ́ fɑ́. 31Nó yé ó kwɑhɑ́ mpʉ yé dí cɛmɑ́ ɨ́ Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m yɨ́. Yê cɛmɑ́ ó: «Mʉ̂r sí kpɛl énkʉ́nɑ nó, nye nkʉ́nɑɑ yɨ́ɛ ɨ́ bisyɛ́ɛlɑ mé Dɑ̂ Nzyɛ̌m.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\