1 Kórɨnt 10

1Bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m! Okɛ́l bɑ̂m! Mě kpɛl ó, bɨ̌n gʉ́ŋɑɑ sɑ́ yé ɑ́ syɛ́ɛ kwɑ́ bimpɑ́m bíh yɨ́ ɨ́ pébébé. Byé ɑ́ cicye e Moïse ó, sí jwiné. Bɨ́bɛ̂h, bé ɑ́ si ntɑɑ mɑ̂ŋ e mekʉ̌. 2Bɨ́bɛ̂h, bé ɑ́ si pûhlɑ e Moïse ɨ́ jɔʼ bé ɑ́ cye sí jwiné, le ɨ́ jɔʼ bé ɑ́ ntɑɑ mɑ̂ŋ yɨ́. Tɨ̂ʼ ó bé ɑ́ nze duŋɔɔ ɨ́ Moïse. 3Mede mempwɑ́r Sísǐm mé Nzyɛ̌m ɑ́ ntɨh bé mɑ́, bɨ́bɛ̂h, bé ɑ́ bě sí de mê. 4Bɨ́bɛ̂h bɛble médíbé mémpwɑ́r Sísǐm mé Nzyɛ̌m ɑ́ ntɨh bé mɑ́. Bé ɑ́ bɨbɛble medíbé ó, mɑɑ́ mé ɑ́ gʉgʉ̂ lɨ́ ekóʼ Nzyɛ̌m ɑ́ ntɨh bé lɨ́ mɑ́. Ekóʼ lɑɑ́, lé ɑ́ cicye ó, e bê. Nó ó, ekóʼ lɑɑ́, lé ɑ́ be ó Krîst. 5Dɑmɑ́ jóʼǒ mpʉ bé ɑ́ duŋɔɔ ɨ́ Moïse nó yɨ́, bʉr ɨ́ buo buo ó sɔ́mɑ́ yɔ́ɔ́, bé ɑ́ bé ɑbě mbɨ̂mbɨɑ́ ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m. Sɑ̂ yɑɑ́ ó bɨ́hɑɑ́, bé ɑ́ síe lɨ́ ejwe ɨ́ lʉɑ́ yɨ́. Mesoo mɔ́ɔ́ mɨ́ɛ lɨ́ epúŋɔɔ ɨ́ lʉɑ́ e lʉɑ́ wɛ̂h. 6Bisyɛ́ɛlɑ byɑɑ́, byê mɨnɑ́ gɑ́ ó, sɑ́ dí ecɨ̂l mɨ́nɑ́ gɑ́ yɨ́, ó mɨnɑ́ ɑyɨ́ be gɑ́ e bibébebébe bígǿmɑ́ mpʉ bé ɑ́ be e byé yɨ́. 7Yé ɑjɑlɑ ó, bɨ̌n bɑ́ʼɑ jwe bíyɨŋɑyɨ bí ónzyɛ̌m kûm mpʉ bʉ́ʉ́ bʉ̂r ó sɔ́mɑ́ yɔ́ɔ́, bé ɑ́ sɨsɑ̂ yɨ́. Nó ó, yé dí tilɑ́ ó: «Bʉr, bé ɑ́ be ɨ́ di sí, nzě deŋɔɔ méde le menyoʼ; mɔwɔɔ sí, bwɑlɔɔ ménzɔɔ lɨ́ ejwe bíyɨŋɑyɨ bí ónzyɛ̌m byɔ́ɔ́ kûm.» 8Mɨnɑ́ bé ɑyɨ́ sɑ̂ gɑ́ bimolɑ́ mpʉ bʉ́ʉ́ bʉ̂r ó sɔ́mɑ́ yɔ́ɔ́, bé ɑ́ sɑ̂ yɨ́. Bʉr otɔ́ɔ́sin mekɑ́m mébɑ́ le olɛ̂l, bé ntɔ̂ʼ jwe ɨ́ móhó ngwɑ́r, lɨ́ ebúrɑ e syɛ́ɛlɑ yɑɑ́. 9Mɨnɑ́ bé ɑjɑlɑ le ebóblo gɑ́ Krîst mpʉ bʉ́ʉ́ bʉ̂r ó sɔ́mɑ́ yɔ́ɔ́, bé ɑ́ sɑ̂ yɨ́. Onyʉ́ɑ nzě lʉ̂ bê, bé ntɔ̂ʼ sîl éjwe. 10Ayɨ́ lwib gɑ́ ɨ́ bébe bébe, dumo e Nzyɛ̌m mpʉ bʉ́ʉ́ bʉ̂r ó sɔ́mɑ́ yɔ́ɔ́, bé ɑ́ lwilwib yɨ́. Éngeles eswie ntɔ̂ʼ jʉ̂ bê. 11Bé ɑ́ bɔmɑ e bisyɛ́ɛlɑ byɑɑ́ ó, lɨ́ ecɨ̂l bʉ̂r. Bʉ́ʉ́ bʉ̂r nzě tile byé ɨ́ Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m ó, mɨnɑ́ líʼɨɨ gɑ́ le epɑhle byê. Yé ó lɨ́ esú ó, mɨnɑ́ gʉ́ŋɑɑ gɑ́ sɑ́ mɨ́nɑ́ jɑ́lɑ́ le esyɛ̂hle gɑ́ yɨ́, mɨnɑ́ gɑ́ bɨɛ, bʉr o dí ebeě mpʉ sí yɨ̂ʼ mû lɨ́ ekumo lɨ́ eswéhlɨ́ yɨ́ bɑ́. 12Nó, mʉr dí ebûʼlɑ ó, nye ó tîtyěl ɨ́ lyɑhwó nyɑ́, nye díʼee le ocwóó, lɨ́ ekpɛ́ɛ ó, nye ɑ́mû jɑɑ́ cwe! 13Mebʉ́blɑ́ bɨ́n ɑ́ ntɑɑ mɑ́, mé lɨ́ epyɑ̂l bɨ́n e bʉr bɨ́bɛ̂h. Tó kœb ó, Nzyɛ̌m, nye ó mʉr jɑ́lɑ́ le ebûʼlɔɔ nyɑ́. Nye ɑ́bîr ó, bɨ̌n bóblɔɔ, tó pyɑ̂l ɨ́ jɔʼ bɨ́n ósɑ̂ syóm yɨ́. Jɔʼ mébʉ́blɑ́, mé ópipyɑ̂l bɨ́n yɨ́, nye ókɑr bɨ́n nzɨ̌ swîh. Bɨ̌n bé ojyɛ̂l tɨ̂, le esyɛ̂hle mísyóm bɨ́n ɑ́ gwɑ sɑ̂ mí. 14Sɑ́ tɨ̂ʼ ó bɨ́n jɑ́lɑ́ le esyɛ̂hle bíyɨŋɑyɨ bí ónzyɛ̌m yɨ́, bʉr ó kpɛ̌l bɑ̂m! Ajwe gɑ́ byé júu. 15Mě lwǐb e bɨ̌n ó mpʉ mʉ̂r jɑ́lɑ́ le elwib e mipɨpɨ́ʼ mi bʉ̂r yɨ́. Bɨ̌n bʉr o tɨ̂, pɑhlɑɑ gɑ́ sɑ́ mé dí elɛ́ɛ yɨ́! 16Bélé ményoʼ gɑ́ yɨ́nɑ́, yê nyɑ́? Yê mɨnɑ́ gɑ́ ó nzɨ̌ Nzyɛ̌m dí esʉ mɨ́nɑ́ gɑ́ metyɛʼ me mpóm mé e tɨ̂ʼ nyɨ́. Mɨnɑ́ bé lɨ́ ejwe gɑ́ nye nzyǒo ɨ́ lɔ̌b béle yɑɑ́. Ɨ́ jɔʼ mɨ́nɑ́ dí ede gɑ́ menyoʼ me tɨ̂ʼ yɨ́, mɨnɑ́ bé lɨ́ esyɛŋɑ gɑ́ lɨ́ enʉɑ nkɔ̂b ɨ́ mecié mé Krîst. Blêr mɨ́nɑ́ dí epɛ̂ʼlɑ gɑ́ ɨ́ jɔʼ mɨ́nɑ́ dí ede gɑ́ yɨ́, tɨ̂ʼ ó mɨ́nɑ́ dí esyɛŋɑ gɑ́ lɨ́ enʉɑ nkɔ̂b ɨ́ nyʉ̂l mé Krîst yɨ́. 17Blêr, yé ó njɨ gwɑ́r. Mɨnɑ́ dɑmɑ́ buo gɑ̂, mɨnɑ́ gɑ́ bé yɨ́ɛ ó nyʉ̂l mpwɑ́r, ebě, mɨnɑ́ gɑ́ bé ó e nkɔb ɨ́ blêr gwɑ́r. 18Bʉr o bé Ɨ́zrɑɛ̂l, bɑɑ́ o dí ebyɛ̂l nó ɨ́ nkǒ pɑ́ʼ bípúno bɑ́, beyɨɨ gɑ́ mpʉ bé dí esɑ̂ yɨ́: bʉr o dí ede ótír mû sí cíʼɔɔ, jweŋɔɔ̌ Nzyɛ̌m bɑ́, bé sisyɛŋɑ̌ e Nzyɛ̌m ó, lɨ́ edɨ́ɨ́ lɑɑ́. 19Me lɛ́yɨɨ yé? Nzê tír ɑ́ pɑ bɑŋɔɔ ɨ́ nzɑɑ́ biyɨŋɑyɨ bí ónzyɛ̌m nyɑ́, nye ó nó tyeetye ɛ̌? Nzê biyɨŋɑyɨ bí ónzyɛ̌m, byé ó tɨ̂ʼ tyeetye ɛ̌? 20Heʼé, mě kʉ́ lɛ́ɛ ó, sɑ́ bʉ̂r dí ejwe kûm, cɨɨ e minjwéɑ́ myɑɑ́ yɨ́, yé ó njɨ meleme. Ntʉ̌ Nzyɛ̌m bé dí ejwe kûm. Mé ɑkpɛl ó, bɨ̌n e meleme syɛ́ŋɑɑ lɨ́ epûhlɑ mébô gúmo gwɑ́r. 21Bɨ̌n bé ɑbe e nkul edě bélé ményoʼ mé Tî Yésʉs, le ede ntémé yɑɑ́ méleme. Bɨ̌n bé ɑbe e nkul ede méde mé Tî Yésʉs ndu e mɑɑ́ méleme. 22Nzê ó, mɨnɑ́ bé lɨ́ edǐ sɑ̂ gɑ́ ó, Nzyɛ̌m tɑ́ɑrɑɑ ebɑʼ gɑ́ mɨnɑ́ ɛ̌? Nzê bɨ̌n búʼlɑ́ ó, mɨnɑ́ ó dí elɑɑ gɑ́ nye ɨ́ nkul ɛ̌? 23Bʉ́ʉ́ bʉ̂r, bé lɛ́ɛ́ ó: «Mɨnɑ́ bé e nkul esɑ̂ gɑ́ sɑ́ yɨ́yɛ̂h.» Yé ó nó. Sɑ̂ gwɑ́r, ntʉ̌ sɑ́ yɨ́yɛ̂h dí e nyɔm. «Mɨnɑ́ bé e nkul esɑ̂ gɑ́ sɑ́ yɨ́yɛ̂h.» Yé ó nó. Sɑ̂ gwɑ́r, ntʉ̌ sɑ́ yɨ́yɛ̂h dí e nkul ecyen bʉ̂r lɨ́ esóʼ é nzɨ́ mbɨ̂mbɨɑ́. 24Mʉ̌r sɑ́ ɑsɑ́ɑ̌ nyɔm wé. Mʉr sɑ́ŋɑɑ sɑ́ dí e nyɔm lɨ́ esú é bʉ́ʉ́ bʉ̂r yɨ́. 25Déʼ gɑ́ sɑ́ yɨ́yɛ̂h bé dí ebɛ́mɑ ɨ́ pɑ́tele yɨ́, ɑbe e cíɑ́ ɨ́ milémé mín! 26Ebě, yê tilɑ́ ó: «Sí ndu e sɑ́ yɨ́yɛ̂h dí tɨ̂ʼ yɨ́, yé gúmó ó e Dɑ̂.» 27Hɑ́ɑ́den sí jébe gó ó, go tôʼ, tó dě dínɑ ɨ́ mbɛ̌r wé nó, gó ókɑm étô nó, go ɑ dé sɑ́ yɨ́yɛ̂h nyé ójwe gó yɨ́, ɑnʉɑ nkɔ̂b ɨ́ mipɑhlɑ́ mí lémé gô. 28Nyʉ́ʉ́ mʉ̂r kɑ́ gwîh gó ó: «Tír nyɑ̂ʼ bɑŋɔɔ ó, ɨ́ nzɑɑ́ biyɨŋɑyɨ bí ónzyɛ̌m» nó, ɑkɑ̌ bɑ́ʼɑ̌ de nyê. Go ɨ́ jɑlɑ le ebîr tír wɑɑ́, ɑkɑ̌ de nyé ó, lɨ́ esú lé écǿɑ e mʉr ɑ́ boʼlo lɔ̌b wɑɑ́ nyɑ́. Go ɨ́ jɑlɑ le edû mípɑhlɑ́ mí léme. 29Mé ɑlɛ́ɛ ó, go dúʼoo mipɑhlɑ́ mí lémé gô. Mě lɛ́ɛ́ ó, go dúʼoo myɑɑ́ mí lémé wé, nye mʉr tɨ̂. Lɨ́ otyeetye, mé ɑbě túʼɑ̌. Nzê yé ó sɑ́ dí tîtyěl yɨ́ ɨ́ jɔʼ mʉ̂r swîh jwé mé mebě me cwíí céme ɨ́ bisyɛ́ɛlɑ mé dí etwɑ̂r ó, mě sɑ́ ó byê, byɑɑ́ nyé dí epɑhle, bee ó, byé ɑjɑlɑ le esɑ́ŋɔɔ bí ɛ́? Heʼé! 30Mé jwé Nzyɛ̌m nzyǒo ɨ́ sɑ́ mé dí ede yɨ́ nó, bʉr, bé ɑbe e nkɑm lɨ́ eswêʼ díé lɑ̂m ɨ́ ndéɑ́ méde wɑɑ́. Mɛm yɨ́ɛ sí kʉ́ jwě Nzyɛ̌m nzyǒo ɨ́ mê. 31Nó ó, bɨ̌n dɑmɑ́ de méde nkʉ̂ de ményoʼ, nkʉ̂ bɨ̌n dɑmɑ́ sɑ̂ yʉ́ʉ́ sɔ̂ʼ: sɑ́ʼ gɑ́ syɛ́ɛlɑ yɑɑ́ yɨ́yɛ̂h lɨ́ esú lé éjwě Nzyɛ̌m kûm tɨ̂! 32Ciʼɑɑ gɑ́, mbi dí ó, bɨ̌n bé ɑ́kɑ̌ sɑ̂ syɛ́ɛlɑ ngɑ́ be ébɔ̌ʼ lé óbɨmɑ óYúden le bʉr o bíkûl biswîh, nkʉ̂ ntɔ̂ʼ bʉr ó Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m lɨ́! 33Sɑ́ʼ gɑ́ mpʉ mê. Mě gbɑ́ nkûl ó, bʉr bɨ́bɛ̂h, bé kpɛ́lɨɨ me ɨ́ sɑ́ yɨ́yɛ̂h mé dí esɑ̂ yɨ́. Mé ɑsɑ́ɑ̌ nyɔm wɑ̂m, njɨ wɑɑ́ bʉ̂r ɨ́ buo buo, ó bé bíʼee cwǐʼ njʉ̌m dǐ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\