1 Kórɨnt 11

1Bɑŋɑɑ gɑ́ me mpʉ mé dí ebɑŋɑ̌ Krîst yɨ́. 2Me lɨ́ esêʼle bɨ́n ebe bɨ́n dí ebuú toŋlo mé ɨ́ bijɔʼ bíbyɛ̂h ndu e ntémé ó, bɨ̌n bé lɨ́ ebɑʼle le edû mílɛ́ʼlɑ́ mé ɑ́ kɑlɑ bɨ̌n mí. 3Mě gǿm ó, bɨ̌n gʉ́ŋɑɑ ó, Krîst, nye ó njǿø mʉrʉ̂m nyɨnyɛ̂h. Njʉ̂m, nye ó njǿø me mʉ́mɑ́ wé. Nzyɛ̌m Sɔ́ŋ, nye ó Njǿø mé Krîst. 4Mʉ́rʉ̂m jyɛ́l ntʉ̂m ɨ́ lʉ̂ ɨ́ jɔʼ nyé dí ejɨʼlɑ, nkʉ̂ gwîh mílɔ̌b mé Nzyɛ̌m ɨ́ sulɑ́ yɨ́ nó, nyě sɑ́mlé ó njǿø wé, Krîst. 5Nó ó, mʉ́mɑ́ nyɨɛ bé ɑjyɛ̌l ntʉ̂m ɨ́ lʉ̂ ɨ́ jɔʼ nyé dí ejɨʼlɑ, nkʉ̂ gwîh mílɔ̌b mé Nzyɛ̌m ɨ́ sulɑ́ yɨ́ nó, nyě sɑ́mlé ó njǿø wé. Sôn nyɑɑ́, nye ó mpʉ sôn mʉmɑ́ dí sǿʼɑ́ lʉ̂ nyɑ́. 6Mʉ́mɑ́ bé ɑbúblǒ lʉ̂ nɛ́ɛ: nye ntémé, nye ɨ́ jɑlɑ le esǿʼɔɔ énkǿh! Mpʉ yé dí ɨ́ sɑ̂ sôn, mʉmɑ́ lɨ́ esǿʼɑ mpúo, nkʉ̂ cɨɑ̌ lʉ̂ yɨ́, yé jɑlɑ ó, nye jyɛ́lɨɨ ntʉ̂m ɨ́ lʉ̂. 7Bʉrʉ̂m bɨ́ɛ, bé ɑjɑlɑ le ebúblǒ lʉ̂, ebě, bé lɨ́ enøølɑ e Nzyɛ̌m nye mʉr tɨ̂. Bʉr gʉ́ɑ́ kûm mé Nzyɛ̌m ó, ɨ́ mʉrʉ̂m. Tó kœb ó, mʉrʉ̂m ɑ́ bi kûm ó, ɨ́ lɔ̌b mʉ́mɑ́ ɑ́ komlɔɔ, duho ɨ́ nye nyɑ́. 8Mʉrʉ̂m ɑ́ bé ɑkuhɔɔ, duho ɨ́ mʉmɑ́. Mʉmɑ́ ó b'ɑ́ kuhɔɔ, duho ɨ́ mʉrʉ̂m. 9Mʉrʉ̂m ɑ́ bé ɑkomlɔɔ lɨ́ esú é mʉ́mɑ́. Mʉmɑ́ ɑ́ komlɔɔ ó, lɨ́ esú é mʉ́rʉ̂m. 10Sɑ́ tɨ̂ʼ ó lʉ́ mʉ́mɑ́ jɑ́lɑ́ le edidǐ njyɛlɑ́ e ntʉ̂m yɨ́. Ntʉ̂m wɑɑ́, wê nye ó, sɑ́ dí elɛ̂ʼle ó, nye ɨ́ jǿǿ njʉ̂m yɨ́. Nye ɨ́ jɑlɑ le ejyɛ̌l ntʉ̂m ntémé ó, ɨ́ lɔ̌b bééngeles dí ɨ́ sulɑ́ yɑɑ́ bɑ́. 11Dɑmɑ́ jóʼo nó, Dɑ̂ Nzyɛ̌m ɑ́ si tyêl etié ó, bʉbɑ́ e bʉrʉ̂m, bé ɨ́ jɑlɑ le enønøølɑ̌ cwiʼ pɑ́ʼ nyɔ́ɔ́; nyʉ́ʉ́ mʉ̂r tɨ̂ʼ ɑdi e cwiʼ ɨ́ nye mʉr tɨ̂. 12Ebě, Nzyɛ̌m ɑ́ si nʉɑ jwehé gwɑ́r ɨ́ mʉrʉ̂m, nzě komlo mʉ́mɑ́ e tɨ̂. Jøʼ gwɑ́r e gwɑ́r yɑɑ́ ntémé ó bʉ́rʉ̂m dí ebi ményʉ́l mɔ́ɔ́ yɨ́. Bé bi mé ó, cɨɨ e bʉbɑ́. Nó ó, sɑ̂ yɑɑ́ yɨ́yɛ̂h, yé duho ó kwɑ́ mé Nzyɛ̌m. 13Bɨ̌n bʉr o tɨ̂, cíʼɑ́ɑ́ gɑ̂. Ɨ́ jɔʼ bɨ́n mû lɨ́ esɑ̂ sulɑ́, mʉmɑ́ lɨ́ esɑ̂ mínjɨʼlɑ e Nzyɛ̌m yɨ́, nzê yé mbɨɑ ó, nye díʼee ɑbe e ntʉ̂m njyɛlɑ́ ɛ́? 14Njør ébyɛ̂l, wé mʉr tɨ̂, wé lɛ́ʼlé ntémé ó, ɨ́ jɔʼ mʉ́rʉ̂m dí ebɑʼle mpúo ɨ́ jɑɑ jɑɑ yɨ́, sɑ̂ yɑɑ́, yê nye ó, e sôn. 15Tó kœb ó, ɨ́ jɔʼ mʉ́mɑ́ dí e mpuo nó yɨ́, ɨ́ pɑ́ʼ wé, mpuo nyé, nye nye ó, sɑ́ júu, ebě, Nzyɛ̌m ɑ́ jwe nye mpuo ó, jɑlɑ e búró. 16Mʉ̂r sí gø̂m étô dóló le edo e bɨ̌h ɨ́ lɔ̌b wɑɑ́ nó, nye gʉ́ŋɑɑ ó, bɨ̌h le bisɔ́mɑ́ bí Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m bíbyɛ̂h, bɨ̌h bé ɑbe e tum swîh. 17Jɔʼ mé mû lɨ́ etyêl bɨ́n metié mɑ̂ʼ yɨ̂, mé ɑbe e nkul esêʼle bɨ́n, ebě, bisulɑ́ bɨ́n dí esɑ̂ Nzyɛ̌m bí, byé lɨ́ ebuú sɑ̂ bɨ́n bʉr o tɨ̂ʼ ebébe, lɑɑ émbɨɑ. 18Sɑ́ ésôʼ, yé ó, ɨ́ jɔʼ bɨ́n dí esɑ̂ bísulɑ́ bí Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m bín yɨ́, bé lɛ́ɛ́ mé ó, bɨ̌n bé lɨ́ esɑ̂ mpɔ́ʼɑ́ menkɔ̌m. Nó ó, me lɨ́ ebûʼlɑ gúú pɑ́ʼ lɔ́ɔ wɑɑ́. 19Ebě, mpɔ́ʼɑ́ menkɔ̌m, nye ɨ́ jɑlɑ le enyɨ̂nyɨn pɑ́ʼ nyɨ́n ó, bé gwɑ̂ jweʼe bɑɑ́ o dí tyeetye e búʼó bɑ́. 20Jɔʼ bɨ́n dí egø̂hlɑ yɨ́, edɨ́ɨ́ é méde bɨ́n dí ede lɨ́, lé ɑjwɛ̂ʼ Tî Yésʉs. 21Jɔʼ bɨ́n mû lɨ́ edɨ́ɨ́ lɨ́n lɑɑ́ yɨ́, mʉr nyɨnyɛ̂h jɑɑ́ susuo ó, njɨ nyɨɛ dêʼ. Tó kœb ó, nyɑ̂, nyé ɑbe e péh dœʼ; nyʉ́ʉ́ nyɨɛ ɨ́ mpur menyoʼ. 22Nzê bɨ̌n bé ɑbe e mimbɛ̌r, ó bɨ̌n dêʼ mede le menyoʼ mɨ́n tɨ̂ʼ ɛ́? Ntʉ́ʼ pyêh bɨ́n dí esɑ̂ Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m nɨ̌ ɛ́? Nzê bɨ̌n bé lɨ́ ekpɛl égbɑ̂ bʉ̂r o dí ɑbe e mede bɑ́ sôn ɨ́ nyʉ̂l ɛ̌? Yé bɨ́n dí ekpɛl ó, me lɛ́yɨɨ bɨ̌n? Nzê me ósêʼle bɨ́n tɨ̂ʼ ɛ̌? Kʉ́ kɑ̂r kɑ́rɑ́ɑ! Me ɑ́bɑ́ sêʼle bɨ́n. 23Lɛ́ʼlɑ́ Dɑ̂ ɑ́ jwe me wɨ́, wé ó mé múo nzě kɑlɑ bɨ́n wɨ̂. Wé ó: Tî Yésʉs, ɨ́ pum bé ɑ́ bɛ́mɑ nye wɨ́, nye ɑ́ si nʉɑ blêr, 24jwě Nzyɛ̌m nzyǒo, ntɔ̂ʼ pɛ̂ʼ yê. Nye ó: «Blêr yɨ̂, yé ó nyʉ̂l nyɑ̌m dí lɨ́ esú lɨ́n nyɨ́. Bɨ̌n bé ótô le esɨ̂sɑ̌ syɛ́ɛlɑ yɨ̂ʼ bijɔʼ bíbyɛ̂h, le etʉtoŋlo mé e tɨ̂.» 25Jøʼ gwɑ́r yɑɑ́, ɨ́ jɔʼ bé ɑ́ sil ede yɨ́, nye ntɔ̂ʼ nʉɑ̌ bélé ményoʼ. Nye ó: «Menyoʼ mɑ̂, mê nze sɑ́ ó, ejwɑ́n é sɑ́ɑ́, ɨ́ nzɨ̌ mecié mɑ̂m dí lɨ́ esú lɨ́n mɑ́. Jɔʼ yɨ́yɛ̂h bɨ́n ódɨde ményoʼ mɑ̂ʼ yɨ́, bɨ̌n ɑ tʉ́tóŋló mé tɨ̂.» 26Ebě, ɨ́ jɔʼ bɨ́n jínɑ lɨ́ edě blêr yɨ̂ʼ le menyoʼ mɑ̂ʼ yɨ́, bɨ̌n bé lɨ́ etúno pô eswie mé Tî gɑ́ wɨ́nɑ́. Bɨ̌n bé ósɨ̂sɑ nó ó, tó pyɑ̂l ɨ́ jɔʼ nyé óbɑ́ʼɑ̌ nze yɨ́. 27Sɨ́ɑ̌ yɑɑ́ ó dí ó, mʉ̂r sí dě blêr yɑɑ́, nkʉ̂ menyoʼ mɑɑ́ mbǐ ndéɑ́ dí ɑjɑlɑ wɨ́ nó, nye ónʉɑ mébě, ebě, nyɨ́ sɑ̂ syóm ɨ́ nkǒ pɑ̂ʼ nyʉ̂l le mecié me Tî gɑ́ wɨ́nɑ́. 28Nó ó, mʉr pɑ́ɑ pɑhlě cwiʼ yé. Jɔʼ yɑɑ́ ó nyé kɑ́ nzě dě blêr le menyoʼ mɑ̂ʼ yɨ́. 29Mʉ̂r sí dě blêr le menyoʼ mɑɑ́, nye l'ɑjweʼe nyʉ̂l mé Krîst dí tɨ̂ʼ nyɨ́ nɛ́ɛ: lɛ́ɛ́, Nzyɛ̌m ócíʼe nyé milɔ̌b, dumo e ndéɑ́ wé wɑɑ́. 30Sɑ́ tɨ̂ʼ ó bʉ̂r ɨ́ buo buo ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n mû mimbêl: bɑ̂ʼ, onzwoó; bʉ́ʉ́ ntémé, sí síe lɨ́ ejwe yɨ́. 31Mɨ́nɑ́ sí pɑhle gɑ́ mɨnɑ́ gɑ́ bʉr o tɨ̂ʼ nó, go ó, mɨnɑ́ bé ósyɛ̂hle gɑ́ edumɑ ɨ́ cíʼɑ́ mílɔ̌b mé Nzyɛ̌m. 32Sɑ̂ gwɑ́r, Tî Yésʉs, nyɨ́ nyɛl écíʼ é mílɔ̌b gɑ́ lɨ́nɑ́. Nó yé ó, nye mû ó lɨ́ esɨ̂ʼ mɨ́nɑ́ gɑ́ milʉ̂. Nyě sɑ́ nó ó, mɨnɑ́ nkʉ̂ syɛ̂hle gɑ́ lé ɨ́ jɔʼ nyé ócíʼe bʉ̂r oswîh milɔ̌b, le ejwe bé mebě jɔʼ gwɑ́r yɨ́. 33Nó ó, bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m, jɔʼ bɨ́n dí egø̂hlɑ, pûhlɑ mébô lɨ́ esú lé éde méde yɨ́, bɨ̌n ɑ nyɛ́ɛ́ bóno ó, bʉ́ʉ́ bʉ̂r nyɛ́ɛ pɛ̂ʼlɑ̌ sɑ́ éde! 34Mʉ̂r bé lɨ́ ejóʼo nzɑ̂ nó, nye ɑ bóó dě mbɛ̌r wé. Bɨ́n gǿhlɑ́ ɨ́ mbi wɑɑ́ nó, go ó, bɨ̌n bé óbe ó mbɨ̂mbɨɑ́, ɑdulo mébě ɨ́ menyʉ́l mɨ́n. Ɨ́ nkǒ pɑ́ʼ mʉ́ʉ́ mécíɑ́ méswîh, me ókɑ̌ nzě yɑlɑ bɨ́n mɑ̌ ó, ɨ́ jɔʼ mé ónze gʉ̂ʼ kwɑ́ nyɨ́n yɨ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\