1 Kórɨnt 12

1Bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m! Okɛ́l bɑ̂m! Ɨ́ nkǒ pɑ́ʼ mínjwéɑ́ Sísǐm mé Nzyɛ̌m dí entɨh mɨ́nɑ́ gɑ́ mí, mě kpɛl ó, bɨ̌n gʉ́ŋɑɑ lɔ̌b wɑɑ́ ɨ́ pébébé. 2Bɨ̌n bé lɨ́ egʉ́ɑ ó, ɨ́ jɔʼ bɨ́n ɑ́ be ohɑ́ɑ́den yɨ́, bɨ̌n bé ɑ́ be ó lɨ́ edudû bíyɨŋɑyɨ bí ónzyɛ̌m bi dí ɑlwib bí. Byé ɑ́ tíne bɨ̌n ɨ́ jɔʼ yɑɑ́ ó, bɨ̌n sɑ̂ʼ syɛ́ɛlɑ yɨ́yɛ̂h byé ɑ́ kpɛl yɨ́. 3Nó ó, me múo nzě cɨ̂l bɨ́n ɨ́ pɑ̂ʼ wɑɑ́: ɑbe e mʉr dí elwib e nzɨ̌ Sísǐm mé Nzyɛ̌m, dí e nkul elɛ́ɛ ó: «Yésʉs, nyé e meswomlʉ!» Le ntémé ó, Sísǐm mé Nzyɛ̌m bé ɑbe tʉ́ŋlʉ̌ mʉr nó, mʉr wɑɑ́, nyé ɑbe e nkul elɛ́ɛ ó: «Yésʉs ó dí Njǿø!» 4Yé ɨ́ buo mímbi mínjwéɑ́ Sísǐm mé Nzyɛ̌m dí ejwe bɨ́n mí. Sɑ̂ gwɑ́r, Sísǐm wɨ́ɛ njɨ ngwɑ́r. 5Yé ɨ́ buo mímbi bísyɛ́ɛ́ mɨ́nɑ́ dí eséɑ gɑ́ bí. Sɑ̂ gwɑ́r, mɨnɑ́ séɑ́ gɑ́ bisyɛ́ɛ́ byɑɑ́ ó, lɨ́ esú é Njǿø ngwɑ́r. 6Yé ɨ́ buo mímbi bísyɛ́ɛlɑ̌ Nzyɛ̌m dí e nkul esɑ̂ ɨ́ bʉr bí. Tó kœb ó, Nzyɛ̌m ngwɑ́r e ngwɑ́r wɑɑ́ ó dí esɑ̂ bíbyɛ̂h ɨ́ bʉr bé bɨ́bɛ̂h. 7Mʉr nyɨnyɛ̂h, nyě e njwéɑ́ Sísǐm mé Nzyɛ̌m ɑ́ ntɨh nye ó, nye tôʼ kɛm bʉ̂r e tɨ̂ʼ wɨ́. 8Sísǐm ntɨh nyɑ̂ʼ mʉ̂r njwéɑ́ ó, nye díʼee le ocwóó ɨ́ melɑb mé. Sísǐm ngwɑ́r wɑɑ́, wé lɨ́ ejwe nyʉ́ʉ́ mʉ̂r ngǿɑ́ ɨ́ bisɑ́ nyé dí elwib bí. 9Sísǐm ngwɑ́r wɑɑ́ ntémé, wé lɨ́ ejwe nyɑ̂ʼ mʉ̂r búʼó; jwe nyʉ́ʉ́ mʉ̂r nkul eciʼ mímbêl. 10Sísǐm mé Nzyɛ̌m, nye lɨ́ ejwe nyɑ̂ʼ mʉ̂r nkul esɑ̂ mésimɑ́; jwe nyʉ́ʉ́ mʉ̂r nkul egwîh mílɔ̌b mé Nzyɛ̌m. Nye lɨ́ ejwe nyʉ́ʉ́ mʉ̂r nkul egbɑ̂ mímbɔ́ʼ pɑ́ʼ wɨ̂ʼ mbǐ sísǐm, bé e gúú mbǐ sísǐm. Nye lɨ́ ejwe nyʉ́ʉ́ mʉ̂r nkul elwib bɑ́ɑyogoyogo. Nyě jwé nyʉ́ʉ́ mʉ̂r pɨʼ ó, nye pɑ̂ʼlɑɑ sɑ́ mʉ̂r wɑɑ́ lɛ́ɛ́ ɨ́ lwǐb ɑyogoyogo yɑɑ́ yɨ́. 11Sísǐm ngwɑ́r e ngwɑ́r wɑɑ́ ó dí esɑ̂ bísyɛ́ɛlɑ byɑɑ́ bíbyɛ̂h. Sísǐm wɑɑ́ ntɨ́h mʉ̂r nyɨnyɛ̂h njwéɑ́ wé ó mpʉ nyé kpɛ̂l yɨ́. 12Nyʉ̂l, nye ó njɨ mpwɑ́r, dɑmɑ́ jóʼo nyé dí e bicîl ɨ́ buo buo. Bícíl bí nyʉ̂l, byé dɑmɑ́ buo, byé yɨ́ɛ ó lɨ́ esɑ̂ nyʉ̂l mpwɑ́r. Krîst, nye ó jøʼ gwɑ́r yɑɑ́. 13Mɨnɑ́ gɑ́ óbɛ̂h, oYúden, nkʉ̂ bʉr o bíkûl biswîh; bitúʼɑ̌, nkʉ̂ onzyɛh o bʉ̂r, mɨnɑ́ bé ɑ́ si duŋɔɔ, ntɔ̂ʼ kɑ̌ di nyʉ̂l mpwɑ́r e nzɨ̌ Sísǐm ngwɑ́r. Sísǐm ngwɑ́r ó b'ɑ́ nze di ɨ́ milémé gɑ́ mínɑ́. 14Nyʉ̂l, nyé ɑbě cîl gwɑ́r. Nye ó bicîl ɨ́ buo buo. 15Kʉ̌, wé ólɛ́ɛ ó: «Mé ɑbě mbô. Nó ntémé ó, mé ɑbě cíl nyʉ̂l» nó, wé ɑ́di, ɑbě cíl nyʉ̂l ɨ́ lɔ̌b lɔ́ɔ wɑɑ́. 16Égwɑ̌l, lé ólɛ́ɛ ó: «Mé ɑbe dîh. Mé ɑbě cíl nyʉ̂l» nó, lé ɑ́di, ɑbě cíl nyʉ̂l ɨ́ lɔ̌b lɔ́ɔ wɑɑ́. 17Yé bé nyʉ̂l nyɨnyɛ̂h, nye ó njɨ dîh e dîh nó, nye ɑ́ gwɑ jʉjóʼo nyɑ́? Yé bé nye ɑ́ be ó njɨ egwɑ̌l le egwɑ̌l nó, nye ɑ́ gwɑ jóʼo menumó nyɑ́? 18Lɨ́ otyeetye, Nzyɛ̌m ɑ́ gbɑ̂ bicíl bíbyɛ̂h ɨ́ nyʉ̂l ó mpʉ nyé ɑ́ kpɛl yɨ́. 19Yé bé nyʉ̂l ɑ́ be ó njɨ cîl gwɑ́r nó, mpɑ nyʉ̂l ɑ́ bé ɑbe e nkul ebe. 20Bicíl bí nyʉ̂l, byé ó, ɨ́ buo. Nyʉ̂l nyɨɛ yɨ́ɛ mpwɑ́r. 21Dîh, lé ɑbe e nkul elɛ́ɛ e mbô ó: «Mé ɑgø̂m sɔ̂ʼ e go!» Lʉ̂, wé ɑbe e nkul elɛ́ɛ e mekʉ̌ ó: «Mé ɑgø̂m yʉ́ʉ́ sɔ̂ʼ e bɨ̌n!» 22Tó kœb ó, bicíl bí nyʉ̂l mɨ́nɑ́ dí epyêh gɑ́ bí, byé ó dí e nyɔm ɨ́ nyʉ̂l mʉr. 23Bicíl bí nyʉ̂l mɨ́nɑ́ dí ebuú bee gɑ́ ó, byé ó, ɑbe e júu bí, byé ó mɨ́nɑ́ dí ebuú komlo gɑ́, lɑɑ byúú. Bicíl bí nyʉ̂l bi dí esɑ̂ mɨ́nɑ́ gɑ́ sôn bí, byé ó dí ebi kûm. 24Byɑɑ́ dí ɑsɑ̂ mɨ́nɑ́ gɑ́ sôn bí bíɛ, byé ɑgø̂m sɔ̂ʼ. Nzyɛ̌m ɑ́ komlo nyʉ̂l ó, jwe kûm ɨ́ bicîl bi dí esɑ̂ mɨ́nɑ́ gɑ́ sôn bí. 25Nó, mpɔ́ʼɑ́ menkɔ̌m, nyé ɑbe ɨ́ nyʉ̂l. Bicíl bí nyʉ̂l bíbyɛ̂h, byé lɨ́ ecǿølɑ̌ pɑ́ʼ nyɔ́ɔ́. 26Cíl nyʉ̂l gwɑ́r bé lɨ́ ebǐ túú nó, byúú bíbyɛ̂h, byé ósiɑ e túú wɑɑ́ ntémé. Yʉ́ʉ́ cîl bé lɨ́ ejweŋɔɔ kûm nó, bé e byúú bícíl bíbyɛ̂h, byé ósoho. 27Bɨ̌n bɨ́bɛ̂h, bé ó nyʉ̂l mé Krîst. Mʉr nyɨnyɛ̂h dí ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n nyɑ́, nye ó cíl nyʉ̂l nyɑɑ́. 28Nó ó, Nzyɛ̌m ɑ́ tyêl bʉr ɨ́ Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m ó, mbi wɨ̂: ɨ́ tyé ésôʼ, bʉr o mílʉ́mlʉ́ mé Yésʉs; ɨ́ tyé mbɑ́, ogwíhɑ o mílɔ̌b; ɨ́ tyé lɛ̂l, olɛ̂ʼlɑ. Píe tɨ̂, nye ɑ́ tyêl ó: osyɛ̂l o mésimɑ́, ojomo o bʉ̂r, osúʼɑ, ojǿø ó Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m, le bɑɑ́ o dí elwib bɑ́ɑyogoyogo bɑ́. 29Ntʉ bɨ́bɛ̂h dí bʉr o mílʉ́mlʉ́, nkʉ̂ ogwíhɑ o mílɔ̌b, nkʉ̂ olɛ̂ʼlɑ, nkʉ̂ osyɛ̂l o mésimɑ́, 30nkʉ̂ ojomo o bʉ̂r. Ntʉ bɨ́bɛ̂h dí elwib bɑ́ɑyogoyogo, nkʉ̂ pɑ̂ʼlɑ̌ sɑ́ bé dí elɛ́ɛ ɨ́ lwǐb ɑyogoyogo yɑɑ́ yɨ́. 31Gǿmɨ́ɨ́ gɑ́ minjwéɑ́ mi dí ejɑlɑ le ejweŋɔɔ kûm nɨ́nɨ́ɨ́ mí. Me múo nzě lɛ̂ʼle bɨ́n nzɨ̌ swîh dí elɑɑ ménzɨ̌ ménɨ̌ mɨ́mɛ̂h nyɨ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\