1 Kórɨnt 13

1Me óbɛ̌m lwib bílwǐb bi bʉ̂r, nkʉ̂ byɑɑ́ bééngeles. Mé bé ɑbe e kpɛ̌l nó, lɛ́ɛ́, me mû ó mpʉ̌ kpʉ́ŋlʉ́ tonô dí eduo yɨ́, nkʉ̂ mpʉ éntyɛ́ɛ́lé dí elwɑ́ŋlɑ lɨ́. 2Me óbɛ̌m be e njwéɑ́ égwîh bísyɛ́ɛlɑ ngɑ́ syɛ́ɛ bí, le egʉ́ɑ épɑ̂ʼlɑ̌ lwǐb ódîm yɨ́yɛ̂h, le egʉ́ɑ̌ sɑ́ yɨ́yɛ̂h, sɑ̂ bínzololo. Me óbɛ̌m be e búʼó mbi dí ó, me pɛ́ʼɛɛ mecø̂ʼ yɨ́. Sɑ̂ gwɑ́r, mé bé ɑbe e kpɛ̌l nó, lɛ́ɛ́, mé ɑbě sɔ̂ʼ. 3Me óbɛ̌m kɑb mébi mɑ̂m mɨ́mɛ̂h, nkʉ̂ bɛ́mɑ nyʉ̂l nyɑ̌m ó, me díʼee e sɑ́ énkʉ́nɑ ɨ́ lɔ̌b wé yɨ́. Mé bé ɑbe e kpɛ̌l nó, me l'ɑgúm dirɑ̌ nyɔm e bisyɛ́ɛlɑ bínɨ̌. 4Kpɛ̌l, yé lɛ́ʼlé mɨ́nɑ́ gɑ́ ó, mɨnɑ́ sɑ̂ʼ gɑ́ bíhwó le elɛ̂ʼle ncǿncǿɑ. Kpɛ̌l, yé ɑ́síé mʉ̂r. Yé ɑ́séʼlé yé mʉr tɨ̂. Yé ɑ́nkɛ́ɛ́ nyʉ̂l. 5Yé ɑ́sɑ́ sɑ́ sôn. Yé ɑ́sɑ́ɑ́ sɔ̂ʼ njɨ nyɔm wé. Yé ɑ́díʼɑ́ léme. Mʉr dí e kpɛ̌l nyɑ́, nyé ɑbɑʼrɑ. 6Nye ɑ́sʉ́nɑ́ ɨ́ jɔʼ nyʉ́ʉ́ mʉ̂r sɑ́ ébébe yɨ́. Nyě jɑɑ́ mɛɛlɑ ó, njɨ ɨ́ bisyɛ́ɛlɑ bi dí lɨ́ otîtyěl bí. 7Kpɛ̌l, yé lɨ́ ebúblǒ sɑ́ yɨ́yɛ̂h. Mʉr dí e kpɛ̌l lɨ́ esú é bʉ́ʉ́ bʉ̂r nyɑ́, nyě e nkul ebûʼlɑ bísɑ́ byɔ́ɔ́ bíbyɛ̂h. Lémé wé, wé lɨ́ elóno ɨ́ mpûʼlɑ ɨ́ jɔʼ yɨ́yɛ̂h. Nye lɨ́ etô dóló le ekpɛl bʉ̂r ɨ́ jɔʼ yɨ́yɛ̂h. 8Kpɛ̌l, yé ɑ́síe. Mingwíhɑ́ mílɔ̌b míɛ, myé ósíe. Bʉr o dí elwib bɑ́ɑyogoyogo bɑ́, bé ógwɑ̂ʼ ésɑ̂ nó. Ngǿɑ́ bʉ̂r, bé ɑ́ nyɛɛ be e wé wɨ́, wé ósíe. 9Ebě, mɨnɑ́ jɑɑ́ gʉ́ɑ gɑ́ ó, njɨ pêh. Mɨnɑ́ gwíh gɑ́ milɔ̌b mé Nzyɛ̌m ó, njɨ pêh, ɑsîl. 10Ɨ́ jɔ̌ʼ Nzyɛ̌m óbe, nye mû sí komlo bísɑ́ bíbyɛ̂h ɨ́ mipɑ́ʼ mímyɛ̂h yɨ́, nyé opɛʼ yɑɑ́ yé ɑ́ bɨbe pêh yɨ́. 11Jɔʼ mé ɑ́ be mɑ̂ ntwǒm yɨ́, tɑ́ɑre e melɑb mɑ̂m, bijøʼ byɑ̂m, mipɑhlɑ́ myɑ̂m, byé ɑ́ bɨbe ó, kwɑhɑ́ mpʉ byɑɑ́ bi bwɑ́ ó ntwǒm. Jɔʼ mé ɑ́ pɔʼɑ lɨ́ ontwǒm, tô lɨ́ obwɑm yɨ́, me ɑ́ nze kɑ bîr bisyɛ́ɛlɑ bí óntwǒm byɑɑ́. 12Nó ó, ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, sɑ́ mɨ́nɑ́ dí ebee gɑ́ yɨ́, yê ɨ́ míh gɑ́ mɨ́nɑ́ ó, ɨ́ dímlɨ́ di dímlɨ́. Yé ó mpʉ̌ jweʼle dí enyɨ̂n ɨ́ nkóho dí engê yɨ́. Ɨ́ jɔ̌ʼ sɑ́ dí ntinɨ̂ mû sí pyɑ̂l yɨ́, mɨnɑ́ bé óbeelɑ gɑ́ mempǒm. Ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, ngǿɑ́ wɑ̂m, wé jínɑ ó, cîcil. Jɔʼ yɑɑ́ ó mé ósûʼlɑ̌ gʉ́ɑ̌ sɑ́ yɨ́yɛ̂h ɨ́ pébébé yɨ́, dû mpʉ̌ Nzyɛ̌m dí eboó gʉ́ɑ mé ɨ́ pébébé yɨ́. 13Nó ó, ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, búʼó, mpûʼlɑ ti e kpɛ̌l, byé ó tɨ̂: bisɑ́ bílɛ̂l. Ɨ́ bisɑ́ bílɛ̂l byɑɑ́, yɑɑ́ dí elɑɑ byɑɑ́ byúú yɨ́, yé ó kpɛ̌l.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\