1 Kórɨnt 14

1Sɑ́ŋɑ́ɑ́ gɑ́ nzɨ̌ ekpɛlɑ. Gǿmɨ́ɨ́ gɑ́ minjwéɑ́ Sísǐm mé Nzyɛ̌m dí entɨh mí, kʉ́ buú sɑhle ɨ́ njwéɑ́ égwîh mílɔ̌b mé Nzyɛ̌m. 2Mʉr dí elwib bɑ́ɑyogoyogo nyɑ́, nyé ɑlwib e bʉr o bé e boo nɔ́ɔ́ dí bɑ́. Nyě lwib ó e Nzyɛ̌m, ebě, mʉr, nyé ɑjóʼǒ sɑ́ nyé dí elɛ́ɛ yɨ́. Nyě lɛ́ɛ́ ó, lwǐb ódîm, e nkul Sísǐm mé Nzyɛ̌m. 3Tó kœb ó, ngwíhɑ milɔ̌b mé Nzyɛ̌m nyɨɛ, nye ó dí elwib e bʉr o bé e boo nɔ́ɔ́ dí bɑ́. Nye lɨ́ egbɑ̂ bé pîm ɨ́ búʼó, le etɨ́e bé, le epóblo bê. 4Mʉr dí elwib bɑ́ɑyogoyogo nyɑ́, nye lɨ́ enʉɑ pîm ɨ́ búʼó yé nye mʉr tɨ̂. Tó kœb ó, mʉr dí egwîh mílɔ̌b mé Nzyɛ̌m nyɑ́, nye lɨ́ egbɑ̂ pîm ɨ́ búʼó bʉ̂r ó Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m. 5Mě kpɛl ó, bɨ̌n lwíbɨɨ bɑɑyogoyogo. Nó ó, me ɨ́ buú kpɛl ó, bɨ̌n gwíhɨɨ milɔ̌b mé Nzyɛ̌m. Mʉr dí egwîh mílɔ̌b mé Nzyɛ̌m nyɑ́, nyě e nyɔm, lɑɑ wɑɑ́ dí elwib bɑ́ɑyogoyogo nyɑ́. Alɑɑ ó, mʉr díʼee e nkul epɑ̂ʼlɑ̌ sɑ́ nyé dí elɛ́ɛ ɨ́ lwǐb ɑyogoyogo yɑɑ́ yɨ́. Nó ó bʉ̂r ó Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m bɨ́bɛ̂h, bé ónʉɑ pîm ɨ́ búʼó yɨ́. 6Bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m! Okɛ́l bɑ̂m! Símsɑ́ɑ́ gɑ́ sɨ̂: jɔʼ mé ngɑ́ bɑ́ʼɑ̌ nze gʉ̂ʼ kwɑ́ nyɨ́n yɨ́, mé ójɑɑ́ lwilwib e bɨ̌n njɨ bɑɑyogoyogo nó, wɑ́ɑ̌ nyɔm bɨ́n ódirɑ e me wɨ́ ɛ́? Me ɑ́bɑ́ be bɨ́n e nyɔm, ɑlɑɑ ó, mě gwíh bɨ́n ó, milɔ̌b mi dí eduho kwɑ́ mé Nzyɛ̌m mí. Myé ó mî: ejwɑ́n é lɛ́ʼlɑ́, nkʉ̂ ngǿɑ́ ótyeetye, nkʉ̂ milɔ̌b mé Nzyɛ̌m, nkʉ̂ gúú lɛ́ʼlɑ́ swîh. 7Mɨnɑ́ nʉ́ŋɑɑ gɑ́ jweʼle e bibomɑbomɑɑ mpʉ̌ ndie nkʉ̂ mpêr. Byé bé ɑgwɑ́ pyêl bílwǐb byɔ́ɔ́ nó, bʉr, bé ójóʼo cwíí lwǐb yɔ́ɔ́ nyɑ́? 8Mʉ̂r lʉ́ó sébé, nye l'ɑgwɑ́ pyêl cwíí sébé kʉ́ nó, onzé ókʉmsɑ dɔ̂m? 9Jøʼ gwɑ́r e gwɑ́r yɑɑ́, bʉr, bé e nkul ejóʼǒ lwǐb yɨ́n nyɑ́? Sɑ́ yɨ́yɛ̂h bɨ́n ólwib ɨ́ jɔʼ bɨ́n dí elwib bɑ́ɑyogoyogo yɨ́, yé bé yé ɑbe ɨ́ kpɑ̂hlɑ nó, lɛ́ɛ́, bé ɑ́kóʼó jóʼo bɑ́ sɔ̂ʼ. Bɨ̌n bé ójɑɑ́ tʉtoʼwɑ ó toʼwɑ́ɑ. 10Bilwǐb, byê ɨ́ sí yɨ̂ʼ ó, mimbi mimbi. Abe e yʉ́ʉ́ dí tɨ̂, dí ɑbe lɨ́ elɛ́ɛ̌ titii sɔ̂ʼ. 11Mé bé ɑjóʼǒ lwǐb bé dí elwib e me yɨ́ nó, go ó, mʉr dí elwib e me ɨ́ lwǐb yɑɑ́ nyɑ́, nye me ó mpʉ mʉ̂r ɑyogoyogo. Mɛm ntémé nyɨɛ mpʉ mʉ̂r ɑyogoyogo. 12Nó mpʉ bɨ́n dí egbɑ̂ ményʉ́l mɨ́n, ó bɨ̌n bi ó minjwéɑ́ mé Sísǐm mé Nzyɛ̌m yɨ́, sɑ́ŋɑ́ɑ́ gɑ́ myé bé. Diʼee gɑ́ milǿŋlɑ́. Buú sɑ́ɑ gɑ́ minjwéɑ́ mi dí egbɑ̂ Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m pîm ɨ́ búʼó mí. 13Sɨ́ɑ̌ yɑɑ́ ó dí ó, mʉr dí elwib bɑ́ɑyogoyogo nyɑ́, jɑlɑ ó, jɨʼlɑ e Nzyɛ̌m ó, nye jwêʼ nye ntémé pɨʼ epɑ̂ʼlɑ bílwǐb byɑɑ́. 14Mé jɨ́ʼlɑ́ ɨ́ lwǐb ɑyogoyogo nó, lɛ́ɛ́, sísǐm wɑ̂m, wé ó ɨ́ minjɨʼlɑ. Sɑ̂ gwɑ́r, pɨʼ nyɑ̌m, nyé ɑgúmo bɑ́ mpúmó, duho tɨ̂. 15Nó ó, me ósɑ̂ nyɑ́? Me ójɨjɨʼlɑ e Nzyɛ̌m e sísǐm wɑ̂m lɨ́ elwib bɑ́ɑyogoyogo. Me ntémé, me ójɨʼlɑ e né ó, e pɨʼ nyɑ̌m, ɨ́ lwǐb yɑ̂m. Me ójyɛɛ méjéme e sísǐm wɑ̂m. Me ójyɛɛ ntémé ó, e pɨʼ nyɑ̌m. 16Gó ójwě Nzyɛ̌m kûm ɨ́ lwǐb ɑyogoyogo nó, mʉr jínɑ ɑpɑ̌ ntɑɑ̌ tyé mpʉ́n nyɑ́, nye ɑ́kóʼó lɛ́ɛ «Amen», ebě, nzé ójóʼǒ sɑ́ gô lɛ́ɛ́ yɨ́? 17Gǒ dɑmɑ́ jwě Nzyɛ̌m nzyǒo ɨ́ minjɨʼlɑ myɑɑ́, ɑbe e mʉr ónʉɑ pîm ɨ́ búʼó ɨ́ lɔ̌b mínjɨʼlɑ myô myɑɑ́. 18Nzyǒo e Nzyɛ̌m, ebě, me lɨ́ ebuú lwib bɑ́ɑyogoyogo, lɑɑ bɨ́n óbɛ̂h. 19Sɑ̂ gwɑ́r, ɨ́ jɔʼ bɨ́h e bʉ́ʉ́ bʉ̂r dí ɨ́ sulɑ́ yɨ́, mě kpɛl ó, me lwíbɨɨ mekɑ̌n metɛ̂n me dí eduho ɨ́ pɨʼ nyɑ̌m, mɑɑ́ bʉ̂r dí e nkul ejóʼo mɑ́, lɑɑ ó, me lwíbɨɨ mekɑ̌n otɔ́ɔ́sin kɑ́m ɨ́ lwǐb ɑyogoyogo. Ɨ́ mbi wɑɑ́ ó mé ngɑ́ jwe bʉ́ʉ́ bʉ̂r milɛ́ʼlɑ́ wɨ́. 20Bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m! Okɛ́l bɑ̂m! Ayɨ́ kɑ̌ pɑhle gɑ́ mpʉ bwɑ́ ó ntwǒm. Bɨ̌n bé óbɛ̌m bɑŋɑ bwɑ́ ó ntwǒm ɨ́ mpʉ bé dí ɑsɑ̂ ébébe é léme yɨ́. Sɑ̂ gwɑ́r, ɨ́ nkǒ pɑ́ʼ mípɑhlɑ́ mín míɛ, diʼee gɑ́ mpʉ ótɔ́mɑ́ bʉ̂r. 21Ebě, metié mé Moïse, mé lɛ́ɛ́ ó: «Dɑ̂ Nzyɛ̌m lɛ́ɛ́ ó: “Me ólwib e bʉr bɑ̂ʼ ó, ɨ́ lwǐb ɑyogoyogo. Me ólwib e bé ó, cɨcɨɨ e bilwǐb bi bʉ̂r oswîh. Dɑmɑ́ jóʼo nó, bé ɑ́kpɛl éjóʼo mê.”» 22Ɨ́ tɨ̂ʼ ɨ́, lwǐb ɑyogoyogo, yé ó jweʼle, sɑ́ dí elɛ̂ʼle ó, Nzyɛ̌m ó mû lɨ́ elwib le ohɑ́ɑ́den yɨ́. Nyé ɑlwib e mbûʼlɑ e nzɨ̌ lwǐb yɑɑ́. Ɨ́ jɔʼ nyé mû lɨ́ elwib le obûʼlɑ yɨ́, nyě lwǐb e bé ó, cɨɨ e ngwíhɑ milɔ̌b wé. Njwéɑ́ égwîh mílɔ̌b myé, wé ó, lɨ́ esú lé óbûʼlɑ. Wê ɨ́ pɑ́ʼ wɔ́ɔ́ ó, jweʼle: sɑ́ dí elɛ̂ʼle ó, Nzyɛ̌m ó mû lɨ́ elwǐb nɨ̌ yɨ́. 23Bʉ̂r ó Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m bɨ́bɛ̂h gǿhlɑ́ ɨ́ gúú mbɛ̌r, bê nzě nyɛl élwib bílwǐb bɑ́ɑyogoyogo nó, yé ósûʼlɑ nyɑ́? Mʉ̂r jínɑ lɨ́ ejéʼě búʼó gɑ́ yɨ́nɑ́ nyɑ́, nkʉ̂ hɑ́ɑ́děn ní mbɛ̌r wɑɑ́, kœb bɨ́n téme elwib bílwǐb byɑɑ́ nó, mʉr wɑɑ́ ɑ́mû jɑɑ́ pɨpɑhlě sɔ̂ʼ ó, njɨ bɨ̌n mû ó lɨ́ ekɑ́ɑ ógʉ̌. 24Tó kœb ó, bɨ́n óbɛ̂h gwíh mílɔ̌b mé Nzyɛ̌m nó, hɑ́ɑ́den nkʉ̂ njéʼe-Nzyɛ̌m, ónî nó, milɛ́ɑ́ mín mímyɛ̂h myɑɑ́, myé ólɛ̂ʼle mʉ̂r wɑɑ́ ɨ́ kpɛŋlɛm ó, nye ó syɛ̂l misyóm. Bɨ̌n bɨ́bɛ̂h, bé ójwe nyé mebě. 25Bijøʼ bí lémé wé, byé ógwíhɑ̌ kʉ̌l. Nyé okúrwo sí, píʼe mpóm ɨ́ bibwɑ̌h ɨ́ míh mɨ́n, lɨ́ ejwě Nzyɛ̌m kûm. Nye ólɛ́ɛ ó: «Nzyɛ̌m kʉ́ bě tyeetye ó ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n.» 26Bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m! Okɛ́l bɑ̂m! Mɨnɑ́ bé ókɑ̌ lɛ́ɛ gɑ́ nyɑ́? Jɔʼ bɨ́n dí egø̂hlɑ ɨ́ sulɑ́ yɨ́, nyɑ̂ʼ mʉ̂r, nye ó e jɨ́m nyé ójyɛɛ yɨ́. Nyʉ́ʉ́, e lɛ́ʼlɑ́ nyé ójwe wɨ́. Nyʉ́ʉ́, e gúú solɑ́ sɔ̂ʼ nyé ógwîh wɨ́. Nyʉ́ʉ́, nyě e lɔ́ɔ ɨ́ lwǐb ɑyogoyogo. Nyʉ́ʉ́, nyě e nkul epɑ̂ʼlɑ̌ sɑ́ lwǐb ɑyogoyogo yɑɑ́ dí elɛ́ɛ yɨ́. Yé jɑlɑ ó, syɛ́ɛlɑ yɑɑ́ yɨ́yɛ̂h gbɑ̂ʼ Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m pîm ɨ́ búʼó. 27Bé lwíb bɑ́ɑyogoyogo nó, bʉr o lwíb bílwǐb byɑɑ́ bɑ́, bé díʼee njɨ bʉr obɑ́, nkʉ̂ bʉr olɛ̂l. Mʉr nyɨnyɛ̂h ólwǐb lwǐb ɑyogoyogo yé yɑɑ́ ó, ɨ́ yé jɔʼ. Nyʉ́ʉ́ mʉ̂r ópɑ̂ʼlɑ bílwǐb bɑ́ɑyogoyogo byɑɑ́. 28Pɛ̂ʼlɑ bilwǐb óbe, ɑbe ɨ́ gǿhlɑ́ Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m yɑɑ́ nó, mʉr sɔ́mɑ́ yɨ́n dí elwilwib bɑ́ɑyogoyogo nyɑ́, nye díʼee ɨ́ puuu. Nye lwíbɨɨ njɨ ɨ́ lémé wé tʉ́ŋlʉ̌, Nzyɛ̌m nye omér lɨ́ ejóʼo. 29Ogwíhɑ o mílɔ̌b, bé lwíbɨɨ obɑ́, nkʉ̂ olɛ̂l. Bʉ́ʉ́ bʉ̂r oswîh, bé okɑ̌ pɑhle mílɛ́ɑ́ myɔ́ɔ́ myɑɑ́, bé nkʉ̂ gʉ́ɑ̌ nyɔm dí tɨ̂ʼ wɨ́. 30Sɑ̂ gwɑ́r, Nzyɛ̌m ólɛ̂ʼle nyʉ́ʉ́ mʉ̂r sɑ́ nyé ɨ́ jɑlɑ le egwîh ɨ́ Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m yɨ́ nó, wɑɑ̂ bɨbé tîtyěl lɨ́ elwib nyɑ́, nye díʼee sí ɨ́ puuu, jôʼlǒ sɑ́ mʉ̂r wɑɑ́ ólɛ́ɛ yɨ́. 31Sɨ́sɑ́ʼ gɑ́ nó, ebě, bɨ̌n bé e nkul egwîh mílɔ̌b mé Nzyɛ̌m mʉr ngúngwɑ́r, lɨ́ esú ó bʉr bɨ́bɛ̂h, bé jɨ́ʼɨɨ milɛ́ʼlɑ́, bʉr bɨ́bɛ̂h lɨ́ ebi nkûl ɨ́ milémé myɔ́ɔ́ tɨ̂. 32Ngwíhɑ milɔ̌b nyɨnyɛ̂h, nyě e sísǐm dí esɑ̂ ó, nye gwíhɨɨ milɔ̌b mé Nzyɛ̌m wɨ́. Sísǐm wɑɑ́ wɨ́ɛ, wé lɨ́ esɑ̂ nyé mejóʼo. 33Ebě, Nzyɛ̌m ɑ́ bé ɑjébe mʉ̂r ó, nye cíʼɑɑ tʉ́ŋlʉ̌ oleŋéleŋé. Nye ɑ́ jébe nye ó, nye cíʼɑɑ ɨ́ mepyɛblɑ. 34Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m ɨ́ gúmó yɨ́yɛ̂h, wê e mpéné ó, bʉbɑ́ sɑ́ ɑlwib ɨ́ bigǿhlɑ́ bí Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m. Bé ɑbe e nkul lwîb. Bé ɨ́ jɑlɑ le edi ó, njɨ ɨ́ jǿǿ bʉ́ʉ́ bʉ̂r, dû mpʉ métié mé Nzyɛ̌m dí etɨ́e yɨ́. 35Mʉ́mɑ́ sí gø̂m éjweŋɔɔ gúú lɛ́ʼlɑ́ nɛ́ɛ: nye jíʼee njʉ̂m wé ɨ́ mbɛ̌r wɔ́ɔ́. Yé ɨ́ buú sɑ̂ sôn lɨ́ ebee mʉ́mɑ́ lɨ́ elwib ɨ́ gǿhlɑ́ Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m. 36Nzê bɨ̌n ó b'ɑ́ tɑ́ɑre lɔ̌b étúno bʉ̂r lɔ́ɔ́ mé Nzyɛ̌m ɛ̌? Nzê lɔ́ɔ wɑɑ́, wé ɑ́ jɑɑ túnɔɔ ó, njɨ bɨ̌n e bɨ̌n ɛ̌? 37Mʉ̂r sí bee ó, nye ó ngwíhɑ milɔ̌b mé Nzyɛ̌m nó, nkʉ̂ ntɔ̂ʼ ó, nyé óbe, nye mû lɨ́ ebee ó, nyě e njwéɑ́ dí eduho e Sísǐm mé Nzyɛ̌m wɨ́ nó, nye ɑ gʉ́ɑ́ ntémé ɨ́ pébébé ó, sɑ́ mê tile bɨ́n wɑ̂ʼ kʉ́ yɨ́, yé ó etié Tî gɑ́ wɨ́nɑ́ Yésʉs nye mʉr tɨ̂ʼ ɑ́ tyêl mɨnɑ́ gɑ́ lɨ́. 38Mʉ̂r óbe, ɑkɑ̌m lɛ́ɑ́ wɑ̂m wɑɑ́ nó, ɑgbɑ̂ gɑ́ nye ɨ́ nkɔb. 39Bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m! Okɛ́l bɑ̂m! Gǿmɑ́ yɨ́n, yé díʼee njɨ ó, bɨ̌n gwíhɨɨ milɔ̌b mé Nzyɛ̌m. Sɑ́ ɑkɑmle gɑ́ bʉr lɨ́ elwib bílwǐb bɑ́ɑyogoyogo. 40Sɑ́ yɨ́yɛ̂h, yé syɛ́yɨɨ mpʉ dí ejɑlɑ yɨ́, ɨ́ medile tʉ́ŋlʉ̌.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\