1 Kórɨnt 15

1Bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m! Okɛ́l bɑ̂m! Me múo nzě toŋlo bín Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ́ mé ɑ́ túno bɨ̌n, wɑɑ́ bɨ́n ɑ́ jóʼo wɨ́. Wé ntémé, wé ó wɑɑ́ dí bɨ̌n simɑ́ ɨ́ miléme wɨ́. 2Bɨ́n óbɑʼlě lɔ́ɔ wɑɑ́ mbɨ̂mbɨɑ́ mpʉ mé ɑ́ túno bɨ̌n wɑ̌ yɨ́ nó, wé óciʼ bɨ́n. Yé bé ɑbe nó wɑ́, lɛ́ɛ́, búʼó yɨ́n, yé ó jwêh. 3Me ɑ́ bě sí kɑlɑ bɨ́n lɔ́ɔ́ mé ɑ́ lɛ́ɔɔ wɨ́. Wé ɨ́ bwɑ̌ʼ nyɔm. Wé ó nɛ́ɛ: Krîst, nye ɑ́ si búrɑ e misyém gɑ́ mínɑ́ mpʉ yé ɑ́ boo be tilɑ́ ɨ́ Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m yɨ́. 4Nye ɑ́ be ó sí debe. Nye nzě pɑh, duho lɨ́ ojwe ɨ́ móhó lɛ̂l mpʉ Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m ɑ́ boo lɛ́ɛ yɨ́. 5Nye ɑ́ be ó sí pyɑ̂l kwɑ́ mé Kefɑ̂s, nzě pyɑ̂l ntémé kwɑ́ bʉr o mílʉ́mlʉ́ kɑ́m le obɑ́. 6Píe tɨ̂, nye nzě pyɑ̂l kwɑ́ bʉ́ʉ́ óbûʼlɑ bé, lɑɑ mínter mitɛ̂n, bɨ́bɛ̂h bee nyé ɨ́ jɔʼ gwɑ́r. Bɑ̂ʼ bʉ̂r o tɨ̂, bé jínɑ ó, ɨ́ cwiʼ, kumo ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂; bʉ́ʉ́, bɨ́ jwe. 7Nye nzě bɑ́ʼɑ̌ pyɑ̂l kwɑ́ mé Jɑcques ti e bʉr o mílʉ́mlʉ́ bɨ́bɛ̂h. 8Epíhe le epíhe ó nyé ɑ́ kɑ nze pyɑ̂l kwɑ́ nyɑ̌m yɨ́, mɛm yɨ́ɛ mpʉ mʉ̂r ɑ́ byɛ̂l sónó nyɑ́. 9Ɨ́ sɔ́mɑ́ bʉ̂r o mílʉ́mlʉ́ tʉ́ŋlʉ̌, mɛm ó dí mʉr epíhe. Lɨ́ otyeetye, mé ɑjɑlɑ le ejébɔɔ «mʉ̂r milʉ́mlʉ́,» ebě, me ɑ́ si tíble Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m. 10Dɑmɑ́ jóʼo nó, me mʉr milʉ́mlʉ́ ó, ɨ́ metyɛʼ me mpóm Nzyɛ̌m ɑ́ sʉ me mɑ́. Nye ɑ́ bé ɑsʉ mé mɑ̌ jwêh. Nye ɑ́ sʉ me mɑ̌ ó, me nkʉ̂ séɑ, lɑɑ bʉ́ʉ́ bʉ̂r o mílʉ́mlʉ́ bé bɨ́bɛ̂h. Lɨ́ otyeetye, ntʉ mé ɑ́ séɑ. Metyɛʼ me mpóm me dí ɨ́ me mɑ́, mé ó dí esɑ̂ ó, me séɑɑ. 11Dɑmɑ́ be ó, me ó dí ɨ́ buú séɑ, nkʉ̂ ntɔ̂ʼ bɨ́ɛ: bɨ̌h bé yɨ́ɛ ó lɨ́ etúnǒ lɔ́ɔ wɑɑ́. Lɔ́ɔ ngwɑ́r wɑɑ́ ó bɨ́n ɑ́ bûʼlɑ wɨ́. 12Yé bé yê tyeetye ó, Krîst ɑ́ si pɑh, duho lɨ́ ojwe nó, ɑ́ bʉ́ʉ́ bʉ̂r ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n, bé bɑ́nɑ́ kʉ́ lɛ́ɛ ó, ojwe, bé ɑ́kóʼó pɑh ɨ́ soo nyɑ́? 13Yé bé ojwe, bé ɑ́pɑh ɨ́ soo nó, lɛ́ɛ́, Krîst ɑ́ bé ɑpɑh ntémé. 14Yé bé Krîst ɑ́ bé ɑpɑh nó, lɛ́ɛ́, túnó bɨ́h dí etúnǒ Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ wɨ́, wé ó jwêh. Mbúʼlɑ́ bɨ́n dí ebûʼlɑ wé wɨ́, wé ntémé, wé ó jwêh. 15Yé bé yé ó nó wɑ́, yé nyɨ́n ntémé ó, bɨ̌h bé lɨ́ elɛ́ɛ bíbɛr, dumo e Nzyɛ̌m, ebě, bɨ̌h bʉboʼló ɨ́ pɑ́ʼ wé ó, nye ó b'ɑ́ pɛh Krîst. Yé bé ojwe, bé ɑ́kóʼó pɛhɔɔ nó, lɛ́ɛ́, Nzyɛ̌m ɑ́ bé ɑpɛh nyê. 16Yé bé ojwe, bé ɑ́kóʼó pɛhɔɔ nó, lɛ́ɛ́, Krîst ɑ́ bé ɑpɑh ntémé. 17Yé bé Krîst ɑ́ bé ɑpɑh nó, lɛ́ɛ́, búʼó yɨ́n, yé ó jwêh; lɛ́ɛ́ ntémé, bɨ̌n jínɑ ó, ɨ́ mpilɑ ébébe yɨ́n tʉ́ŋlʉ̌, 18lɛ́ɛ́, bɑɑ́ bé ɑ́ pûhlɑ e Krîst, ntɔ̂ʼ jwe bɑ́, bɨ́ tó dîm. 19Yé bé milémé gɑ́ mínɑ́ jɑɑ́ jijyɛ̂ʼwo ɨ́ Krîst ó, njɨ ɨ́ cwǐʼ sí yɨ̂ʼ nó, lɛ́ɛ́, mɨnɑ́ gɑ́ bé e nkoó, lɑɑ bʉ̂r ó sí yɨ̂ʼ bɨ́bɛ̂h. 20Sɑ̂ gwɑ́r, Krîst nyɨɛ ɑ́ si kʉ pɑh, duho lɨ́ ojwe. Nye ó mʉr esôʼ ɑ́ nyɛɛ kʉ byɛ̂l ɨ́ kɑ́hlɑ́, nzě jwe, ntɔ̂ʼ kɑ̌ pɑh nyɑ́. 21Jøʼ gwɑ́r e gwɑ́r e mpʉ nyʉ́ʉ́ mʉ̂r ngwɑ́r ɑ́ sɑ̂ syóm, eswie ntɔ̂ʼ jɑlɑ e bʉr bɨ́bɛ̂h yɨ́, nó ntémé ó mʉ̂r ngwɑ́r ɑ́ jɑlɑ le esɑ̂ ó, ojwe pɛ́hɔɔ yɨ́. 22Jøʼ gwɑ́r mpʉ bʉ̂r dí ejwe ɨ́ mpúhlɑ́ nyɔ́ɔ́ le Ádɑm yɨ́, nó ntémé ó, Nzyɛ̌m ópɛh bɨ́bɛ̂h ɨ́ mpúhlɑ́ nyɔ́ɔ́ e Krîst. 23Sɑ̂ gwɑ́r, mʉr nyɨnyɛ̂h, nye ópɑh ó, ɨ́ yé jɔʼ: Krîst esôʼ; bʉr bé, bé ónzě bɔmɑ e né ɨ́ jɔʼ nyé ngɑ́ bɑ́ʼɑ̌ nze yɨ́. 24Jɔʼ yɑɑ́ ó ésúʼlɑ́ é sí yɨ̂, lé ókɑ̌ pyɑ̂l yɨ́. Krîst ógbɑh mísísǐm mí éjúrʉ́ʉ́ mímyɛ̂h: le myɑɑ́ mi dí milʉ̂, le myɑɑ́ mi nkûl jǿø, le myɑɑ́ mi dí e menkul ménɨ́nɨ́ɨ́ mí. Nyé ojwě Nzyɛ̌m Sɔ́ŋ jǿǿ yé yɑɑ́. 25Ebě, yé ɑ́ jɑlɑ ó, Krîst díʼee njǿø, tó pyɑ̂l ɨ́ jɔʼ nyé óbe, nye mû sí ntɑɑ óntɨ̂m le obɨn bé bɨ́bɛ̂h, gbɑ̂ bé sí mebo mé yɨ́. 26Ntɨ̂m e mbɨn epíhe nyé ókɑ̌ gbɑh nyɑ́, óbe ó Eswie, lé mʉr tɨ̂. 27Ebě, yê tilɑ́ ó: «Nzyɛ̌m ɑ́ si gbɑ̂ sɑ́ yɨ́yɛ̂h ɨ́ jǿǿ yé, sí mebo mé.» Nó yé lɛ́ʼlé mbɨ̂mbɨɑ́ ó, Nzyɛ̌m nyɨɛ, mʉr dí egbɑ̂ sɑ́ yɨ́yɛ̂h ɨ́ jǿǿ mé Krîst yɑɑ́ nyɑ́, nyé ɑbe tɨ̂ʼ ɨ́ jǿø yɑɑ́ tʉ́ŋlʉ̌. 28Jɔʼ nyé óbe, nye mû sí gbɑ̂ sɑ́ yɨ́yɛ̂h ɨ́ jǿǿ mé Krîst yɨ́, ɨ́ jɔʼ yɑɑ́ ó Krîst nyɨɛ ngɑ́ kɑ̌ nî ɨ́ jǿǿ mé Nzyɛ̌m yɨ́, nyɨɛ mʉr ɑ́ pɑ gbɑ̂ sɑ́ yɨ́yɛ̂h ɨ́ jǿǿ mé Krîst nyɑ́. Nzyɛ̌m Sɔ́ŋ ókɑ̌ be ó njǿø sɑ́ yɨ́yɛ̂h ɨ́ jɔʼ yɑɑ́. 29Yé bé ɑbe nó wɑ́, ɑ́ bɑɑ́ o dí eduŋɔɔ lɨ́ esú lé ójwe bɑ́, bé óbi yé? Ójwe bé ɑpɑh nó, ɑ́ bé duduŋɔɔ ɨ́ pɑ́ʼ wɔ́ɔ́ ɨ́ yé? 30Ójwe bé ɑpɑh nó, ɑ́ bɨ̌h bʉr o dí ekɑm édidi ɨ́ kɑ sóo bɑ́, bé nzoó kɑm nó lɨ́ ewɑlɑ lɨ́lɛ̂h ɨ́ yé? 31Bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m! Okɛ́l bɑ̂m! Yê tyeetye ó, mě pɑ̌m le eswie ó, dʉ́ó lɨ́lɛ̂h. Yê tyeetye ntémé ó, me lɨ́ enkʉ́nɑ ɨ́ lɔ̌b wɨ́n ɨ́ mpǒm mé Tî gɑ́ wɨ́nɑ́, Yésʉs-Krîst. 32Yé bé me ɑ́ si siɑ e mitúú Éfɛsɔs lɨ́ ejɑɑ́ dû njɨ minyɔm mi bʉ̂r ó sí yɨ̂ʼ nó, lɛ́ɛ́, syɛ́ɛlɑ yɑɑ́, yé ɑ́ gwɑ be me e wɑ́ɑ̌ nyɔm? Ójwe bé ɑ́pɑh nó, lɛ́ɛ́, yé ɑ́ bé ɑgwɑ́ be mé e nyɔm. Kɨkɛnɑ, yé ó: «Mɨnɑ́ dêʼ gɑ́ mede le menyoʼ, ebě, ómɛ́n, mɨnɑ́ bé ójwe gɑ̂.» 33Mʉ̌r sɑ́ ɑjéʼě sɨ̂: «Bibɨ́blɑ mínjoo sɑ́ ó, ndɑ́mɑ mímpɑŋ métum.» 34Yé jɑlɑ ó, bɨ̌n bírɨɨ lɔ̌b ógʉ̌ wɨ́n. Bɨ̌n ɑ gwɑ́ʼ ésɑ̂ mísyóm. Bʉ́ʉ́ bʉ̂r ó sɔ́mɑ́ yɨ́n, bé ɑgʉ́ɑ̌ Nzyɛ̌m. Mě lɛ́ɛ́ mpʉ́nʉ̌ ó, lɨ́ egbɑ̂ bɨ́n sôn ɨ́ nyʉ̂l. 35Nó ó, nyʉ́ʉ́ mʉ̂r, nyě e nkul ejî ó: «Ojwe, bé pɑh nyɑ́? Bé óbúlɑ kwɑ́r ojwe e wɑ́ɑ̌ mbi ményʉ̂l?» 36Gʉʼlʉgʉ́! Jɔʼ gó dí e mpeʼ yɨ́, gó bé ɑswɑh yé ɨ́ bibwɑ̌h nó, yé ɑbe e nkul epɑ̂h. 37Ntʉ̌ sɑ́ gó dí ebe ɨ́ bibwɑ̌h yɨ́, dí kuó lɨ́ ngɑ́ pɑ̂h yɨ́. Sɑ́ gó dí ebe yɨ́, yé ó mɑ̂ bumó. Yé óbɛ̌m bě bumó mpihɑ, nkʉ̂ yʉ́ʉ́ bumó swîh. 38Nzyɛ̌m jwé bumó yɑɑ́ nyʉ̂l ó mpʉ nyé kpɛ̂l yɨ́. Nye lɨ́ ejwě bumó yɨ́yɛ̂h nyʉ̂l dí ɨ́ jʉ́ʼɑ e yɨ́hɑɑ́ bumó nyɨ́. 39Menyʉ́l mɨ́mɛ̂h, mé ɑbě jøʼ gwɑ́r. Bʉr, bé ó e wɔ́ɔ́ mbi nyʉ̂l; otír e wɔ́ɔ́; binʉ̌n e wɔ́ɔ́; osû ntémé e wɔ́ɔ́ mbi. 40Yé ntémé, yé ó e menyʉ́l bísɑ́ bí jʉ́ó kʉ́, ndu e mɑɑ́ bísɑ́ bí sí. Menyʉ́l bísɑ́ bí jʉ́ó kʉ́, mé ó, e wɔ́ɔ́ mbi ójɔɔ́. Menyʉ́l bísɑ́ bí sí e wɔ́ɔ́ mbi ójɔɔ́. 41Dʉ́o, lé ó, e wé mbi ójɔɔ́; ɑ́lomó e wɑɑ́ wé; ocwícwén e wɔ́ɔ́ mbi. Dɑmɑ́ jóʼo nó, ojɔɔ́ wé ócwícwén, wé sɑ́ ó, syɛ́ɛlɑ pɑ́ʼ nyɔ́ɔ́. 42Yé óbe ntémé ó nó, ɨ́ jɔʼ ójwe, bé ópɑh yɨ́. Njwe nyɨɛ, nye lɨ́ edɨlɔɔ, nzě bo. Jɔʼ njwê ópɑh yɨ́, nye ɑ́kɑ̌ jwe, nkʉ̂ bo. 43Jɔʼ njwê dí edɨlɔɔ yɨ́, nye ɨ́ ntéʼe. Jɔʼ nyé ópɑh yɨ́, nye óbe ó e kûm. Jɔʼ nyé dí edɨlɔɔ yɨ́, nyě e nkoó le etyɛʼ. Jɔʼ nyé ópɑh yɨ́, nye óbe ó, e nkul. 44Jɔʼ njwê dí edɨlɔɔ yɨ́, nyě e nyʉ̂l bipúno. Jɔʼ nyé ókɑ̌ pɑh yɨ́, nye óbe ó, e nyʉ̂l sísǐm. Yé ó, e nyʉ̂l bipúno. Yé ntémé, yé ɨ́ jɑlɑ le ebe ó e nyʉ̂l sísǐm. 45Nó yé dí tilɑ́ ó: «Mʉr esôʼ, Ádɑm, ɑ́ be lɨ́ eciʼe.» Ádɑm ɑ́ suʼlɑ kɑ nze nyɑ́ nyɨɛ, nye ó Sísǐm dí eciʼ bʉ̂r wɨ́. 46Ntʉ nyʉ̂l sísǐm ɑ́ nyɛɛ nze. Yé ɑ́ be ó nyʉ̂l bipúno. Jɔʼ yɑɑ́ ó nyʉ̂l sísǐm nyɨɛ ɑ́ kɑ nze epíhe yɨ́. 47Ádɑm esôʼ ɑ́ meŋɔɔ ó, e bibwɑ̌h. Ádɑm mbɑ́ ɑ́ duho ó, ɨ́ jʉ́ó kʉ́. 48Bʉr o dí egúmo e sí yɨ̂ʼ bɑ́, bé nøølɑ ó, e mʉr ɑ́ meŋɔɔ e bibwɑ̌h nyɑ́. Tó kœb ó, bʉr o dí egúmo e jʉ́o bɑ́, bé nøølɑ ó, e wɑɑ́ ɑ́ duho ɨ́ jʉ́ó kʉ́ nyɑ́. 49Mpʉ mɨ́nɑ́ bé ɑ́ nyɛɛ nøølɑ gɑ́ e mʉr ɑ́ sɑ́ŋɔɔ e bibwɑ̌h nyɑ́ yɨ́, jøʼ gwɑ́r yɑɑ́ ntémé ó, mɨ́nɑ́ ngɑ́ nøølɑ gɑ́ e mʉr ɑ́ duho ɨ́ jʉ́ó kʉ́ nyɑ́ yɨ́. 50Bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m! Okɛ́l bɑ̂m! Mě kʉ́ lɛ́ɛ bɨ́n ó, ntʉ̌ sɑ́ dí bipúno e mecié yɨ́, dí e nkul enʉɑ̌ diɑ́ ɨ́ Mpóʼo mé Nzyɛ̌m, jɑlɑ e nkɔb líʼe nyé. Sɑ́ dí ejwe, bo yɨ́, yé ɑbe e nkul elîʼ e sɑ́ dí edǐ njʉ̌m dǐ e njʉ̌m dǐ yɨ́. 51Me múo nzě pɑ̂ʼlɑ bɨ́n lwǐb ódîm: ntʉ bʉ̂r bɨ́bɛ̂h ngɑ́ jwe. Sɑ̂ gwɑ́r, mɨnɑ́ gɑ́ óbɛ̂h, bé ójwirɑ gɑ́ menyʉ̂l. 52Menyʉ́l gɑ́ mɨ́nɑ́, mé ójwirɑ ó, jɔʼ gwɑ́r mpʉ dîh dí ebyɛ́blɑ yɨ́. Yé óbe ó, ɨ́ jɔʼ sébé epíhe ólwib yɨ́, ebě, ɨ́ jɔʼ nyé ólwib yɨ́, ojwe, bé ópɑh. Bé ódidi nó ó, ɑkɑ̌ jwe. Menyʉ́l gɑ́ mɨ́nɑ́, mé ócéne. 53Nyʉ̂l dí ebo ɨ́ soo nyɨ́, nye ɨ́ jɑlɑ le ecéne, liŋɑ nyɑɑ́ dí ɑbo nyɨ́. Sɑ́ dí e nkul ejwe yɨ́, liŋɑ yɑɑ́ dí ɑbe e nkul ejwe yɨ́. 54Nyʉ̂l dí ebo nyɨ́, nyé óbe, nye mû sí céne, liŋɑ nyɑɑ́ dí ɑbo nyɨ́ nó, nyɑɑ́ dí e nkul ejwe nyɨ́, nyé óbe, nye mû sí liŋɑ nyɑɑ́ dí ɑbe e nkul ejwe nyɨ́ nó, ɨ́ jɔʼ yɑɑ́ ó sɑ́ dí tilɑ́ yɨ́, yé ólǿŋlɨ yɨ́: «Eswie, lɨ́ gbɑhɔɔ. Nzyɛ̌m, nyɨ́ búlɑ le onkɔ́ɔ́! 55Eswie ɛ̌! Onkɔ́ɔ́ gô, wé mû nkoó? Eswie ɛ̌! Nkul ejʉ̂ bʉ̂r nyǒ, nye mû nkoó ɛ́?» 56Eswiě nʉnʉɑ nkûl ejʉ̂ bʉ̂r ó, e nzɨ̌ syóm. Syóm wɨ́ɛ, wé nʉnʉɑ nkûl ó, duho ɨ́ metié mé Nzyɛ̌m. 57Nzyǒo e Nzyɛ̌m nyɨɛ, mʉr dí ejwe mɨ́nɑ́ gɑ́ nkul entɑɑ ɨ́ nzɨ̌ Tî gɑ́ wɨ́nɑ́, Yésʉs-Krîst nyɑ́! 58Bɨ́ɔɔ́ le okɛ́l bɑ̂m mé dí ekpɛl bɑ́, tyɛ́bɨ́ɨ́ gɑ́ mekʉ̌ sí ɨ́ sɨ́ŋ. Kʉ́ buú séɑ gɑ́ syɛ́ɛ́ mé Tî Yésʉs ɨ́ jɔʼ yɨ́yɛ̂h. Gʉ́ŋɑ́ɑ́ gɑ́ ó, syɛ́ɛ́ bɨ́n dí eséɑ Tî Yésʉs yɨ́, yé ɑ́kóʼó jwě ntuʼ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\