1 Kórɨnt 16

1Ɨ́ nkǒ pɑ́ʼ ménzyɛ̌ŋ me dí lɨ́ esú é bɨ́ɔɔ́ gɑ́ bɨ́nɑ́ mɑ́, mě lɛ́ɛ́ bɨ́n ó: sɑ́ʼ gɑ́ jøʼ gwɑ́r mpʉ mé ɑ́ boo lɛ́ɛ e bʉr o bísɔ́mɑ́ bí Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m bi dí ɨ́ sí Gɑlɑ́siɑ bí ó, bé sɑ̂ʼ yɨ́. 2Ɨ́ móhó sóno wɨ́wɛ̂h, mʉr, nye ɨ́ jɑlɑ le ekomo lɨ́ empɑh é mbɛ̌r wé, mɔnɨ́ jøʼ e bím nyé ɑ́ bi yɨ́. Nye óbɑʼle yé, tó pyɑ̂l ɨ́ jɔʼ mé ókɑ̌ nze yɨ́, lɨ́ esú ó, bɨ̌n ɑyɨ́ kɑ̌ bɑ́ʼɑ̌ di ɨ́ menzyɛ̌ŋ lɨ́ epyɑ̂l lɑ̂m. 3Ɨ́ jɔʼ mé ópyɑ̂l yɨ́, bɨ̌n bé ólɛ̂ʼle mé bʉr o bɨ́n ngɑ́ pɛ̂h bɑ́. Mé ocɛmɑ mékɑnɑ́ ngɑ́ lɛ̂ʼle bʉ́ʉ́ bʉ̂r ó, bé ó dí ejilɑ mé lɨ́ etô ɨ́ milʉ́mlʉ́ myɑ̂m mɑ́. Mé ocyen bé ó, bé tôʼ e njwéɑ́ wɨ́n wɑɑ́ ɨ́ Yerʉ́zɑlɛm. 4Yé óbe, yé mû sí nyɨ̂n ntémé ó, mě jɑlɑ le etô ntémé Yerʉ́zɑlɛm nó, bɨ̌h le onɔ́ɔ́, bé otô. 5Me ónze gʉ̂ʼ kwɑ́ nyɨ́n ó, sí pɑ̌ cɨɨ̌ sí Mɑsedóniɑ. 6Me ódi bɑ́ mɑ̂ jɔʼ kwɑ́ nyɨ́n, bɛ̌m be ɨ́ jɔ̌ʼ kóló yɨ́yɛ̂h. Bɨ̌n bé osúʼo mé ɨ́ cyen yɑ̂m, cyen mé dóló nko mé ótô yɨ́. 7Me ɑ́nze kwɑ́ nyɨ́n súʼó ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, ebě, me ɑ́mû jɑɑ́ tyɛ̂b kwɑ́ nyɨ́n, njɨ tîtyěl. Mě búʼlɑ́ ó, Tî Yésʉs sí kɑm nó, me óbɑ́ di kwɑ́ nyɨ́n. 8Me lɨ́ egø̂m édi wɑ̂ʼ Éfɛsɔs, tó pyɑ̂l ɨ́ jɔʼ nzɔ́ɔ Pɑŋtekôt óbwɑlɔɔ yɨ́. 9Ebě, mpɑ̌ŋ jɔʼ, yɨ́ pyɑ̂l mé ó, me séɑɑ syɛ́ɛ́ nɨ́nɨ́ɨ́ e nkul ɨ́ buo buo. Nó ó, ontɨ̂m le obɨn o dí elwímlɑ e me bɑ́, bé ntémé, bé ó tɨ̂ʼ ɨ́ buo buo. 10Timothée sí pyɑ̂l kwɑ́ nyɨ́n gʉ̂ʼ nó, bɨ̌n ɑ bɑ́ʼlé nyé mbɨ̂mbɨɑ́. Nye l'ɑsyɛ̌l bɑ́, ebě, nyě séɑ́ ó Tî Yésʉs syɛ́ɛ́ mpʉ mé ntémé dí eséɑ nyé yɑ̌ yɨ́. 11Mʉr ɑpyêh gɑ́ nye. Súʼɑ́ɑ́ gɑ́ nye ɨ́ cyen yé, ó nye tôʼ dóló, lémé wé ɨ́ piiiɑ. Nye pyɑ́lɑɑ wɑ̂ʼ nko mé dí yɨ́, ebě, bɨ̌h e bʉ́ʉ́ bɨ́ɔɔ́ gɑ́ bɨ́nɑ́ mû ó lɨ́ ebóno nyê. 12Ɨ́ pɑ́ʼ mé mɨ́ɔɔ́ gɑ́ wɨ́nɑ́ Ápolos, me ɑ́ cyen nye ó, nye tôʼ gʉ̂ʼ kwɑ́ nyɨ́n, bé e bʉ́ʉ́ bɨ́ɔɔ́ gɑ́ bɨ́nɑ́. Tó kœb ó, nyé ɑgø̂m étô gʉ̂ʼ ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂. Nye ótô yɨ́ɛ, ɨ́ jɔʼ nyé óbǐ jɔʼ yɨ́. 13Diʼee gɑ́ ɨ́ mpʉ̂n. Mʉ̌r sɑ́ ɑpɨ́ŋlɑ ɨ́ búʼó. Diʼee gɑ́ e lémé nkɔ́ɔ́. Diʼee gɑ́ e nkul. 14Sɑ́ʼ gɑ́ bisyɛ́ɛlɑ bín bíbyɛ̂h e lémé kpɛ̌l. 15Bɨ̌n bé lɨ́ egʉ́ɑ̌ Stéfɑnɑs, bé e mbɛ̌r bʉ̂r wé. Bɨ̌n bé lɨ́ egʉ́ɑ ó, bé ɑ́ be ó bʉr o bé ésôʼ bé ɑ́ jyêʼ koo e Nzyɛ̌m ɨ́ sí Akɑyɨ̂ bɑ́. Bé ó b'ɑ́ nyɛɛ gbɑ̂ menkul mɔ́ɔ́ lɨ́ ekɛm bʉ̂r o mé Nzyɛ̌m. Nó ó, bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m, mě lɛ́ɛ́ bɨ́n ó: 16bɨ̌n sɑ̂ʼ mimbi mi bʉ̂r mínɨ̌ mejóʼo, bé e bʉr o bé e boo nɔ́ɔ́ dí eséɑ e nkul bɑ́. 17Me lɨ́ ejóʼo émbɨɑ lɨ́ epyɑ́l mé Stéfɑnɑs, Fortunɑ́twis, ndu e Akɑyɨ́kus. Bé ɑ́ si jwe me bisɑ́ bí émbɨɑ bɨ́n ɑ́ be ɑjwe me bí. 18Bé ntémé, bé ɑ́ si bɑʼɑ jwe lémé wɑ̂m egbɑlɑ́ mpʉ bé ɑ́ nyɛɛ jwe myɑɑ́ mín lɑ̌ yɨ́. Gwɑ́ sêʼle gɑ́ mbi bʉ̂r bɑɑ́. 19Bʉr o bísɔ́mɑ́ bí Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m bi dí ɨ́ sí Azíɑ bí, bé lɨ́ esoho bɨ́n. Akílɑs, bé e Prǐskɑ ti e bʉr ó Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m dí egø̂hlɑ ɨ́ mbɛ̌r wɔ́ɔ́ bɑ́, bé lɨ́ esoho bɨ́n ɨ́ díé mé Tî Yésʉs ntémé. 20Bɨ́ɔɔ́ bɨ́n le okɛ́l bɨ́n bɨ́bɛ̂h dí kɑ̂ʼ bɑ́, bé lɨ́ esoho bɨ́n. Bɨ́bɑ́rɑ́ɑ́ gɑ́ pɑ́ʼ nyɨ́n, mebɑ́rɑ́ mé bɨ́ɔɔ́ e bɨ́ɔɔ́. 21Mě kʉ́ tile ékɑ̌n lɨ̂ʼ ó, e mbó wɑ̂m: Mesøhlɨ mé Pɑul. 22Mʉ̂r bé ɑkpɛl Tî Yésʉs nó, Nzyɛ̌m sʉ́ʼoo nye meswomlʉ. Mɑrɑnɑ́tɑ : Dɑ̂ ɛ̌, ntɑ́ʼ! 23Tî Yésʉs, nye sʉ́ʼoo bɨ̌n metyɛʼ me mpóm. 24Me lɨ́ ekpɛl bɨ́n bɨ́bɛ̂h ɨ́ mpúhlɑ́ gɑ́ nyɨ́nɑ́ e Yésʉs-Krîst. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\