1 Kórɨnt 2

1Bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m! Okɛ́l bɑ̂m! Ɨ́ jɔʼ mé ɑ́ nze kwɑ́ nyɨ́n lɨ́ enzě pɑ̂ʼlɑ bɨ́n lwǐb ódîm mé Nzyɛ̌m yɨ́, me ɑ́ bé ɑlwib e mekɑ̌n mé ɑ́ be ɨ́ buú kɔblɑ mɑ́, nkʉ̂ e lwǐb ócwóó. 2Ebě, me ɑ́ cíʼe ɨ́ lémé wɑ̂m ó, me ójɑɑ́ lɛ́ɛ bɨ́n ó, njɨ sɑ́ dí edumo e Yésʉs-Krîst yɨ́, Yésʉs wɑɑ́ ɑ́ jwe ɨ́ kolôs nyɑ́. 3Nó yɑɑ́ ó mé ɑ́ pyɑ̂l kwɑ́ nyɨ́n mpʉ̌ tyɛʼ-bol, lǿŋlɑ́ e bʉ́ɑ́ le mesɑ̂ʼ yɨ́. 4Lɛ́ʼlɑ́ wɑ̂m ndu e lwibɑ́ mílɔ̌b mé Nzyɛ̌m wɑ̂m, byé ɑ́ bé ɑbe bílwǐb bi dí ɨ́ tɨ́ŋ le ocwóó ó sí yɨ̂ʼ bí. Sɑ́ yé ɑ́ tíne bɨ̌n ó, bɨ̌n bûʼlɑɑ lɛ́ʼlɑ́ wɑɑ́ yɨ́, yé ɑ́ be ó, bisyɛ́ɛlɑ̌ Sísǐm mé Nzyɛ̌m ɑ́ sɑ̂ e nkul nyé bí. 5Nó ó bɨ́n bé ɑ́ nʉɑ pîm búʼó ɨ́ nkul dí eduho kwɑ́ mé Nzyɛ̌m nyɨ́, ɑbe nyɑɑ́ dí eduho lɨ́ ocwóó ó bʉ̂r nyɨ́ yɨ́. 6Ɨ́ jɔʼ bɨ́h dí elɛ̂ʼle bʉ̂r o mû sí tɔ́mɑ bɑ́ yɨ́, bɨ̌h bé lɨ́ ejwe bé lɛ́ʼlɑ́ ócwóó. Mě dɑmɑ́ lɛ́ɛ nó, lɛ́ʼlɑ́ wɑɑ́, wé ɑbe yɨ́ɛ wɑɑ́ dí lǿŋlɑ́ le ocwóó ó sí yɨ̂ʼ wɨ́. Wé ɑbě lɛ́ʼlɑ́ bínkɑ́ɑtir bí sí yɨ̂ʼ dí ejwe bʉ̂r wɨ́. Tó kœb ó, binkɑ́ɑtir byɑɑ́, byé mû ó kúno egbɑhɔɔ. 7Bɨ̌h lɛ́ʼlé ó, ocwóó mé Nzyɛ̌m dí solɑ́ wɨ́. Wé ó sɑ́ Nzyɛ̌m ɑ́ sol bʉr yɨ́. Nye jínɑ ɑpɑ̌ kuho kʉ́ e sí, nye ɑ́ boo cíʼe ɨ́ lémé wé ó, nyě jwé mɨ́nɑ́ gɑ́ ó ocwóó wɑɑ́, ti e kûm tɨ̂. 8Abe e yʉ́ʉ́ nkɑ́ɑtǐr sí yɨ̂ʼ, yé ɑ́ gʉ́ɑ ocwóó wɑɑ́. Yé bé binkɑ́ɑtir byɑɑ́, byé ɑ́ bě sí gʉ́ɑ wé nó, lɛ́ɛ́, byé ɑ́ bé ɑbomlo Tî Yésʉs e binzɑ̂ŋ, le ebɨ̂n nyé ɨ́ kolôs kʉ́. Nyɨɛ ó dí Tî dí e kûm nyɑ́. 9Yé ó mpʉ yé dí tilɑ́ ɨ́ Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m yɨ́. Yê cɛmɑ́ ó: «Sɑ́ mʉ̂r ngwɑ́r jínɑ ɑpɑ̌ jóʼo, nkʉ̂ bee yɨ́, sɑ́ mʉ̂r dí ɑpɑ̌ jøʼ ɨ́ lémé wé lʉ́ʉ́ dʉ́o yɨ́, Nzyɛ̌m ɑ́ komlo yé ó, lɨ́ esú é bʉ̂r o dí ekpɛl nyé bɑ́.» 10Mɨnɑ́ gɑ́ ó dí bɑɑ́ Nzyɛ̌m ɑ́ gwîh sɑ́ yɨ́yɛ̂h e nzɨ̌ Sísǐm wé bɑ́. Sísǐm wé, wé ó dí egʉ́ɑ̌ sɑ́ yɨ́yɛ̂h, dɑmɑ́ jóʼo bíjøʼ mé Nzyɛ̌m bi dí nye ɨ́ lémé wé tʉ́ŋlʉ̌ bí. 11Ɨ́ nkǒ pɑ́ʼ mʉ̂r, sɑ́ dí egʉ́ɑ mípɑhlɑ́ mi mʉ̂r yɨ́, yé ó njɨ sísǐm wé dí ɨ́ nyʉ̂l nyé wɨ́. Nó ntémé, yé ó njɨ Sísǐm mé Nzyɛ̌m wé omér ó dí egʉ́ɑ mípɑhlɑ́ mé Nzyɛ̌m. 12Mɨnɑ́ gɑ́ bɨɛ, bé ɑ́ bé ɑbéɔɔ gɑ́ eleme e dí ejǿø̌ sí yɨ̂ʼ lɨ́. Mɨnɑ́ bé ɑ́ bi gɑ́ ó, Sísǐm dí eduho kwɑ́ mé Nzyɛ̌m wɨ́. Sɑ́ tɨ̂ʼ ó mɨ́nɑ́ ógʉ́ɑ gɑ́ metʉ́m mɨ́mɛ̂h Nzyɛ̌m ɑ́ lómlo mɨnɑ́ gɑ́ mɑ́. 13Bɨ̌h jwé bɨ́n ó, milɛ́ʼlɑ́ myɑɑ́. Bɨ̌h bé ɑlwib e mekɑ̌n mé ócwóó ó sí yɨ̂, njɨ e mekɑ̌n Sísǐm mé Nzyɛ̌m dí ejwe bɨ́h mɑ́. Nó yɑɑ́ ó bɨ́h dí ekɑlɑ bɨ́n milɛ́ʼlɑ́ Sísǐm mé Nzyɛ̌m dí enyɛɛ́ jwe bɨ́h mí yɨ́. Sísǐm wɑɑ́ ntémé ó dí ejwe bɨ́h mekɑ̌n bɨ́h jɑ́lɑ́ le elwib mɑ́. 14Mʉr dí tʉ̂toʼó, ɑbe e Sísǐm mé Nzyɛ̌m nyɑ́, nyé ɑbe e nkul ebi ótyeetye dí eduho e Sísǐm wɑɑ́ wɨ́. Wê nye ó ogʉ̌. Nyé ɑbe e nkul egʉ́ɑ wê, ebě, mʉ̌r jɑɑ́ gʉ́ɑ wé ó, njɨ ɨ́ lɔ̌b nkûl Sísǐm mé Nzyɛ̌m dí e nye nyɨ́. 15Mʉr dí e Sísǐm mé Nzyɛ̌m nyɑ́, óbɛ̌m cíʼě lɔ̌b sɑ́ yɨ́yɛ̂h. Sɑ̂ gwɑ́r, mʉr swîh ɑbe e nkul ecíʼě lɔ̌b wé. 16Ebě, yê tilɑ́ ó: «Nzé dí egʉ́ɑ mípɑhlɑ́ mé Dɑ̂? Nzé dí e nkul ejwe nyé metǿǿ?» Tó kœb ó, mɨnɑ́ gɑ́ bɨɛ ó dí e mipɑhlɑ́ mé Krîst ɨ́ miléme.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\