1 Kórɨnt 3

1Bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m! Okɛ́l bɑ̂m! Lɨ́ otyeetye, me ɑ́ bé ɑlwib e bɨ̌n mpʉ mʉ̂r jɑ́lɑ́ le elwib e bɑɑ́ o dí e Sísǐm mé Nzyɛ̌m bɑ́ yɨ́. Me ɑ́ nzoo lwilwib e bɨ̌n ó, mpʉ mé jɑ́lɑ́ le elwib e bʉr o dí tʉ̂toʼó, ɑbe e Sísǐm mé Nzyɛ̌m bɑ́ yɨ́. Me ɑ́ lwib e bɨ̌n ó, mpʉ̌ sɑ́ lɛ́ɛ́, bɨ̌n bé ɑ́ be ó bwɑ́ ó ntwǒm bé ɑlúno pûhlɑ e Krîst bɑ́. 2Me ɑ́ si jwe bɨ̌n medíbé mé ébêl, ɑbe méde mempɑ̂, ebě, bɨ̌n bé ɑ́ bé ɑbe e nkul ekoʼo mé lɨ́ ede. Nzě kumo ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, bɨ̌n bé ɑbe e nkul ekoʼo mê, 3ebě, bɨ̌n ciʼe ó mpʉ bʉ̂r ó sí yɨ̂. Bɨ̌n bé lɨ́ esɑ̂ nzwíí le egœ́ɑ pɑ́ʼ nyɨ́n. Nzê bɨ̌n bé ɑbee nɑ́ɑ̌ ó, bɨ̌n jínɑ ó, lɨ́ ekʉ́ ciʼě mpʉ bʉ̂r ó sí yɨ̂ʼ ɛ̌? Bɨ̌n bé lɨ́ ekʉ́ dû kʉ̌ cyen bʉ̂r ó sí yɨ̂! 4Jɔʼ nyɑ̂ʼ mʉ̂r ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n lɛ́ɛ́ ó: «Me ó mpʉ́n mé Pɑul,» nyʉ́ʉ́, nye ó: «Mɛm, me ó mpʉ́n mé Ápolos» yɨ́, nzê bɨ̌n bé ɑbee nɑ́ɑ̌ ó, bɨ̌n sɑ́ ó mpʉ bʉ̂r ó sí yɨ̂ʼ ɨ̌? 5Lɨ́ otyeetye, nzé dí Ápolos? Nzé dí Pɑul? Bɨ̌h bé ó osúʼɑ bɨ́n, bʉr o b'ɑ́ be bɨ̌n e nyɔm ó, bɨ̌n bûʼlɑɑ bɑ́. Mʉr nyɨnyɛ̂h, nye lɨ́ esɑ̂ syɛ́ɛlɑ Tî Yésʉs ɑ́ jwe nye ó, nye sɑ̂ʼ yɨ́. 6Mɛm, me ɑ́ si be mpeʼ; Ápolos nyɨɛ nzě sʉ médíbé. Sɑ̂ gwɑ́r, Nzyɛ̌m ó b'ɑ́ sɑ̂ ó, yé pɑ́hɑɑ. 7Nó ó dí elɛ̂ʼle ó, mʉr dí ebe ndu e wɑɑ́ dí esʉ médíbé nyɑ́, bé ɑbě sɔ̂ʼ. Mʉr ngwɑ́r dí ejɑlɑ e júu nyɑ́ ó dí Nzyɛ̌m, wɑɑ́ ɑ́ sɑ̂ ó, mpeʼ yɑɑ́, yé pɑ́hɑɑ nyɑ́. 8Mʉr dí ebe nyɑ́, bé e wɑɑ́ dí esʉ médíbé nyɑ́, bé ó jøʼ gwɑ́r. Nzyɛ̌m ójwe mʉ̂r myɛ́nɑ ó, dû mpʉ̌ syɛ́ɛ́ nyé mʉr tɨ̂ʼ ɑ́ séɑ yɨ́, yé ɑ́ be yɨ́. 9Ebě, bɨ̌h séɑ́ ó, ɨ́ mpúhlɑ́ nyɨ́h, ɨ́ syɛ́ɛ́ mé Nzyɛ̌m. Nó ó, bɨ̌n bɨɛ ó dí pemé mé Nzyɛ̌m. Bɨ̌n ntémé bé ó mpɑ́h Nzyɛ̌m. 10Metyɛʼ me mpóm mé Nzyɛ̌m ó b'ɑ́ sɑ̂ ó, me séɑɑ mpʉ swîm mimbɛ̌r yɨ́. Me ɑ́ si tyêl nkɑn. Nyʉ́ʉ́ mʉ̂r nyɨɛ nzě sumo tɨ̂. Yé jɑlɑ ó, mʉr nyɨnyɛ̂h sɑ̂ʼ ocwóó ɨ́ mbǐ sumɑ́ nyé dí esumo wɨ́. 11Ebě, nkɑn mbɛ̌r mû ó sí tyɛ̂b. Nkɑn nyɑɑ́, nye ó dí Yésʉs-Krîst. Abe e mʉr dí e nkul ekɑ̌ tyêl nyɑɑ́ swîh. 12Bɑ̂ʼ bʉ̂r, bé ósumo ɨ́ nkɑn nyɑɑ́ ó, e gʉ̂l, nkʉ̂ e nkóhó mɔnɨ́, nkʉ̂ e mekóʼ méncyɛnwɑ. Bʉ́ʉ́ bʉ̂r bɨ́ɛ, bé ósumo e bilɨ́, nkʉ̂ e mebʉ̌. 13Syɛ́ɛ́ mʉ̂r nyɨnyɛ̂h dí eséɑ yɨ́, yé ónyɨ̂n ɨ́ ponó ɨ́ dʉ́ó lé écíʼ é mílɔ̌b, ebě, nyɔ̌m sɑ́ yɨ́yɛ̂h, wé ónyɨ̂n ɨ́ sʉ́lʉ́lʉ́ ó, ɨ́ móhó wɑɑ́. Nyɔm tɨ̂, wé nyɨ́nyɨ́n ó, ɨ́ siʼe ngɑ́ lɛ̂ʼlě nyɔ̌m syɛ́ɛlɑ mʉ̂r yɨ́. Syɛ́ɛlɑ yé sí jûhwo yɨ́ɛ siʼe yɑɑ́ nó, lɛ́ɛ́, syɛ́ɛlɑ yɑɑ́, yé ɑ́ kʉ be ó, e nyɔm lɨ́ esú mé Nzyɛ̌m. 14Yé bé mʉr ɑ́ be ó sí sumo ɨ́ nkɑn e sɑ́ dí ejûhwǒ siʼe mbɨ̂mbɨɑ́ yɨ́ nó, nye óbi myɛ́nɑ mé tɨ̂. 15Yé sí kɑ̌ be ó, syɛ́ɛlɑ mʉ̂r, yɨ́ díʼe ɨ́ siʼe yɑɑ́ nó, mʉr wɑɑ́ ódímle myɛ́nɑ mé ɨ́ jɔʼ yɑɑ́. Nyɨ́hɑɑ́ ósyɛbɔɔ ɨ́ siʼe. Sɑ̂ gwɑ́r, nye óbe ó mpʉ mʉ̂r ɑ́ kpɛ́ɛ, ntɑɑ̌ siʼe nyɑ́. 16Nzê bɨ̌n bé ɑgʉ́ɑ ó, bɨ̌n kʉ́ bě tyeetye ó mpɑ́h Nzyɛ̌m ɛ̌? Nzê bɨ̌n bé lɨ́ ejéʼe ó, Sísǐm mé Nzyɛ̌m, wɨ́ komlo ódiɑ́ wé ɨ́ bɨ̌n ɛ̌? 17Mʉ̂r gbɛ́ɛ́ mpɑ́h Nzyɛ̌m nyɑɑ́ nó, Nzyɛ̌m dímle nyê, ebě, mpɑ́h Nzyɛ̌m, nye ó sɑ́ dí ci yɨ́. Bɨ̌n ó dí mpɑ́h nyé nyɑɑ́. 18Mʉ̌r sɑ́ ɑlêh. Mʉ̂r ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n sí lɑ́ɑ ó, nye ó cwóó ɨ́ nkǒ pɑ́ʼ bísɑ́ bí jɔʼ yɨ̂ʼ nó, nye nyɛ́ɛ dǐ gʉ̌. Nyé okɑ̌ bi ócwóó ómpɑ̂ ɨ́ jɔʼ yɑɑ́. 19Ebě, ocwóó ó sí yɨ̂, wé ó ogʉ̌ ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m. Nó yê tilɑ́ ó: «Nzyɛ̌m mɨ́mɛ́r ócwóó ó bʉ̂r ó, ɨ́ mpilɑ ócwóó yɔ́ɔ́.» 20Yê cɛmɑ́ ntémé ó: «Dɑ̂, nye lɨ́ egʉ́ɑ ó, mipɑhlɑ́ mí ócwóó ó bʉ̂r, myé ó tʉ̂toʼó ɨ́ pɑ́ʼ wé.» 21Nó, mʉ̌r sɑ́ ɑmɛɛlɑ ɨ́ pɑ́ʼ bʉ̂r, ebě, sɑ́ yɨ́yɛ̂h, yé ó yɑɑ́ yɨ́n: 22Dɑmɑ́ bě Pɑul, Ápolos, Kefɑ̂s, sí, cwiʼ, eswie, jɔʼ yɨ̂, bijɔʼ bi dí enze bí, tótôʼ: sɑ́ yɨ́yɛ̂h, yé ó yɑɑ́ yɨ́n. 23Nó ó, bɨ̌n bɨɛ gúmó ó, e Krîst. Krîst nyɨɛ gúmo e Nzyɛ̌m.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\