1 Kórɨnt 4

1Bɨ̌n bé ɨ́ jɑlɑ le elɑ́ɑ bɨ́h bɨɛ mpʉ ósyɛ̂l o mésɑ̂ mé Krîst, bʉr o dí egʉ́ɑ ébɑʼlě lwǐb ódîm mé Nzyɛ̌m bɑ́. 2Tó kœb ó, sɑ́ bé dí ejî e mʉr dí ebɑʼlě mbɛ̌r nyɑ́ yɨ́, yé ó, nye díʼee mʉr ebûʼlɔɔ. 3Ɨ́ pɑ́ʼ wɑ̂m, mé ɑsyɛ̌l bɑ́ ó, bɨ̌n lwíbɨɨ lɔ̌b wɑ̂m, nkʉ̂ ó, nyʉ́ʉ́ mpɑ́h milɔ̌b swîh lwíbɨɨ wê. Mɛm ntémé, mé ɑcíʼě lɔ̌b wɑ̂m mɛm mʉr tɨ̂. 4Mipɑhlɑ́ mí lémé wɑ̂m, myé ɑnwɑ̂hle mê. Nó yé ɑlɛ̂ʼle ó, mé ɑbe e mebě. Tî Yésʉs ó dí ecíʼě lɔ̌b wɑ̂m. 5Ɨ́ tɨ̂ʼ ɨ́, ɑlɨ̌ cíʼe gɑ́ lɔ̌b mé nyʉ́ʉ́ mʉ̂r ɨ́ jɔʼ yé dí ɑpɑ̌ pyɑ̂l jɔʼ élɑb yɨ́. Bónɑ́ɑ́ gɑ́ ó, Tî Yésʉs, nye ntɑ̂ʼ. Nyé opyêl sɑ́ dí lɨ́ ejúrʉ́ʉ́ yɨ́, cyen yé ɨ́ jwê. Nyé ogwîh mípɑhlɑ́ mi dí misolɑ́ ɨ́ milémé mí bʉ̂r mí. Jɔʼ yɑɑ́ ó Nzyɛ̌m ójwe mʉ̂r nyɨnyɛ̂h kûm jɑ́lɑ́ e né nyɨ́ yɨ́. 6Bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m! Okɛ́l bɑ̂m! Mekɑnɑ́ mé dí ecɛmɑ bɨ́n mɑ̂, mé e nyɔm lɨ́ esú lɨ́n. Bɨ̌h le Ápolos, bé ó dí bijweʼle bi dí elɛ̂ʼle bɨ́n bí. Bɨ̌h lɛ́ʼlé bɨ́n tɨ̂ʼ ó, mʉr, nyé ɑjɑlɑ le enkɛ́ɛ nyʉ̂l, nkʉ̂ sêʼle nyɑ̂ʼ mʉ̂r, nkʉ̂ wɑɑ́ nyʉ́ʉ́. Mě jwé bɨ́n jweʼle yɑɑ́ ó, bɨ̌n jɨ́ʼɨɨ sɑ́ kɨkɛnɑ yɨ̂ʼ dí elɛ́ɛ ó: «Mʉr ɑntɑɑ gɑ́ sɑ́ dí tilɑ́» yɨ́. 7Nzé nyɨɛ ɑ́ bɨ̂r guɑ kʉ́, lɑɑ bʉ̂r bɨ́bɛ̂h ɛ̌? Yé gó dí e yé, gó ɑ́ be ɑbǐ biʼée yɨ́? Yé bé sɑ́ yɨ́yɛ̂h gó dí e yé yɨ́, go ɑ́ bi yé ó, biʼée nó, gǒ nkʉ́nɑ́ mpʉ̌ sɑ́ lɛ́ɛ́, yé ɑbě njwéɑ́ ɨ́ yé? 8Bɨ̌n mû ó e sɑ́ yɨ́yɛ̂h bɨ́n ɑ́ gøgø̂m yɨ́. Bɨ̌n mû ó ɨ́ diɑ́ mépwɑʼ. Bɨ̌n mû ó sí tyélɔɔ ɨ́ dǐ mínjǿø-bʉr, bɨ̌h bɨɛ l'ɑpɑ̌ be myê. Á dǐ bee ó, bɨ̌n mû ó sí jwirɑ mínjǿø-bʉr mimpɑ̂, mɨnɑ́ gɑ́ óbɛ̂h nkʉ̂ di gɑ́ myé ɛ̌! 9Ebě, mbeɑ́ wɑ̂m, wé ó, Nzyɛ̌m ɑ́ si tyêl bɨ̌h, bʉr o mílʉ́mlʉ́ bé, ɨ́ tyé bʉ̂r o jɑ́lɑ́ le ebuú pyɑŋɔɔ, bɑɑ́ bé ókpɛl éjʉ̂ téme bʉr bɑ́. Bɨ̌h mû ó, sí tyélɔɔ ɨ́ míh mé bʉ̂r mpʉ bʉ̂r o jɑ́lɑ́ le esiŋlɔɔ bɑ́, tɑ́ɑre e bʉr ó sí yɨ̂, kumo e beéngeles. 10Bɨ̌h mû ó bigʉ̌ lɨ́ esú mé Krîst; bɨ̌n bɨɛ, bé ó mipɨpɨ́ʼ ɨ́ nye. Bɨ̌h bé ó bityɛʼ-bol; bɨ̌n bɨɛ, minjɨ́h mí bʉ̂r. Bɨ̌h bé lɨ́ epyéhɔɔ; bɨ̌n bɨɛ, bé lɨ́ ejweŋɔɔ̌ júu. 11Kumǒ kumɑ́ɑ ɨ́ jɔʼ yɨ̂, bɨ̌h bé lɨ́ ejwe nzɑ̂, ti e jwéh médíbé. Yé lɨ́ esɑ́ɑ bɨ́h mimbôr. Bé lɨ́ ebî bɨ́h. Bé lɨ́ edwih bɨ́h ɨ́ yɨ̂ʼ gúmo, cyen ɨ́ yʉ́ʉ́. 12Bɨ̌h bé lɨ́ eséɑ̌ syɛ́ɛ́ dí ɨ́ lele lele yɨ́, lɨ́ esɑ́ɑ̌ cwiʼ yɨ́h, bɨ̌h bʉr o tɨ̂. Jɔʼ bé dí elǿø bɨ́h yɨ́, bɨ̌h bɨɛ̌ sʉ bé ó, metyɛʼ me mpóm. Jɔʼ bé dí etíble bɨ́h yɨ́, bɨ̌h bé lɨ́ ejûhwo bê. 13Jɔʼ bé dí elwib e bɨ̌h ebébe yɨ́, bɨ̌h bɨɛ̌ yɨyɑlɑ́ e bé ó, e léme ɨ́ piiiɑ. Bé lɑ́ɑ́ bɨ́h ó mpʉ ékunuu é sí yɨ̂, nkʉ̂ sɑ́ mébomo, nzě kumo ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂. 14Mé ɑtile bɨ́n mpʉ́nʉ̌ e tɔŋlɑ́ ó, mě gbɑ́ ó bɨ̌n sôn ɨ́ nyʉ̂l. Mě cɨ́l bɨ́n ó, cɨ́lɨ́ɨ, jøʼ gwɑ́r e gwɑ́r e mpʉ mé jɑ́lɑ́ le esɑ̂ bwɑ́n bɑ̂m mé dí ekpɛl bɑ́ yɨ́. 15Bɨ̌n dɑmɑ́ be le otɨ́ɑ otɔ́ɔ́sin kɑ́m ɨ́ cwiʼ yɨ́n e Krîst, bɨ̌n bé ó njɨ e sɔ́ŋ ngwɑ́r. Mɛm, me ó dí sɔ́ŋ wɨ́n ɑ́ byɑ̂ bɨ̌n nyɑ́. Ɨ́ pɑ́ʼ cwiʼ yɨ́n e Yésʉs-Krîst, me ó b'ɑ́ byɑ̂ bɨ̌n lɨ́ enze le elɛ́ɛ bɨ́n Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ. 16Nó ó, me lɨ́ ejɨʼlɑ e bɨ̌n ó, bɨ̌n bɑ́ŋɑɑ me. 17Sɨ́ɑ̌ yɑɑ́ ó mé ɑ́ lómlo bɨ̌n Timothée, mwɑ̂ kpɛ̌l wɑ̌m yɨ́. Nye ntémé ó dí mʉr ebûʼlɔɔ ɨ́ Tî Yésʉs. Nye ó ngɑ́ toŋlo bín kʉ̌ cyen mé dí edû ɨ́ mpúhlɑ́ nyɨ́h e Krîst wɨ́. Mě lɛ́ʼlé Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m ɨ́ gúmó yɨ́yɛ̂h ó, bé dúʼoo kʉ̌ cyen ngwɑ́r wɑɑ́. 18Bʉ́ʉ́ bʉ̂r ó sɔ́mɑ́ yɨ́n, bé mû ó lɨ́ enkɛ́ɛ ményʉ̂l, bɨ́ɛ lɨ́ ejøʼ ó, me ɑ́kɑ̌ nzě bee bɨ́n. 19Sɑ̂ gwɑ́r, Tî Yésʉs sí kpɛl nɛ́ɛ: me ónze kwɑ́ nyɨ́n kɑ́m e kɑ́m. Jɔʼ yɑɑ́ ó mé ngɑ́ nzě gʉ́ɑ, ɑbě njɨ melɑb mɨ́n, bʉr o dí ebuú nkɛ́ɛ ményʉ̂l bɑ́. Me ónzě gʉ́ɑ ntémé bím nkûl bɨ́n dí e nye nyɨ́. 20Ebě, bisyɛ́ɛlɑ bí Mpóʼo mé Nzyɛ̌m, byé ɑjwɛ̂ʼ mélɑb. Byé buú jwɛ̂ʼ ó, mbi nkûl mʉ̂r dí e nye nyɨ́. 21Bɨ̌n kpɛl yɨ́ɛ yé? Nzê me ntɑ̂ʼ kwɑ́ nyɨ́n e ngɑ́hɑ́ ɛ̌? Nzê e lémé kpɛ̌l ti e metɑlɑ ɛ̌?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\