1 Kórɨnt 5

1Bʉr bé lɨ́ ejóʼo bé lɨ́ elɛ́ɛ ɨ́ gúmó yɨ́yɛ̂h ó, yé e bimolɑ́ ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n, bimolɑ́ sɑ̂ bínwérédé, byɑɑ́ óhɑ́ɑ́den dí ɑbe lɨ́ esɑ̂ bí. Nyʉ́ʉ́ mʉ̂r ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n, nye lɨ́ ebɑ́nɑ̌ ciʼe e myɑɑ́ sɔ́ŋ. 2Bɨ̌n ntémé bé ɨ́ buo élɛ́ɛ e nyʉ̂l! Yé ɑ́ gwɑ mbɨɑ ɨ́ pɑ́ʼ wɨ́n ó, mpɑ milémé mín, myé ɑ́ si lóno lɨ́ ebúʼ. Wɑɑ́ ɑ́ sɑ̂ syɛ́ɛlɑ yɑɑ́ nyɑ́, soʼ gɑ́ nye ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n. 3Ɨ́ wɑ̂m pɑ̂ʼ, mě dɑmɑ́ di e ncɛrɑ́ e bɨ̌n ɨ́ nkǒ pɑ́ʼ nyʉ̂l, me yɨ́ɛ ó, gúmo gwɑ́r e bɨ̌n ɨ́ nkǒ pɑ́ʼ sísǐm. Nó ó, mɨ́ boó cíʼě lɔ̌b mʉ̂r wɑɑ́ ɨ́ díé mé Tî gɑ́ wɨ́nɑ́ Yésʉs. Yé ó mpʉ̌ sɑ́ lɛ́ɛ́, me ó ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n. Ɨ́ jɔʼ bɨ́n ngɑ́ bɑ́ʼɑ̌ syɛŋɑ, mɛm ntémé tɨ̂ʼ ɨ́ nkǒ pɑ́ʼ sísǐm, nkul me Tî gɑ́ wɨ́nɑ́ Yésʉs tɨ̂ʼ ɨ́ mɨnɑ́ gɑ́ yɨ́, 5bɨ̌n ɑ cyén mʉ̂r wɑɑ́ kwɑ́ mé Sɑ́tɑn, ó Sɑ́tɑn ndɑ́mɑɑ nye ɨ́ pɑ́ʼ nyʉ̂l nyé. Ɨ́ pɑ́ʼ sísǐm wé wɨ́ɛ, nyé ociʼe ɨ́ móhó Tî gɑ́ wɨ́nɑ́ óbɑ́ʼɑ̌ nze wɨ́. 6Yé ɑmbɨɑ ɨ́ jɔʼ bɨ́n dí enkʉ́nɑ ɨ́ lɔ̌b wɨ́n, bɨ̌n bʉr o tɨ̂ʼ yɨ́, ebě, kɨkɛnɑ lɛ́ɛ́ ó: « Levure dɑmɑ́ twɑ̂ʼwo, yé óbɑ́nɑ̌ sɑ̂ ó, blêr yɨ́yɛ̂h, yé nkɑ́ŋlɑɑ.» 7Pɛʼɛɛ gɑ́ njʉ̌m levure wɑɑ́, ó bɨ̌n líʼɨɨ miléme ɨ́ púpúpú. Nó ó bɨ́n ngɑ́ be e blêr dí ejwɑ́n, ɑbe e levure yɨ́. Me lɨ́ egʉ́ɑ ó, bɨ̌n mû ó boó be nó, ebě, Krîst ɑ́ be ó sí cíʼɔɔ tɑ̂ŋ mɑ̂ nteme, le esɑ̂ ó, mɨnɑ́ bwɑ́lɑɑ gɑ́ nzɔɔ mɑ̂ nteme nyé. 8Mɨnɑ́ bé ɑyɨ́ bwɑl gɑ́ nzɔɔ gɑ́ nyɨ́nɑ́ nyɑɑ́ lɨ́ edě blêr dí e njʉ̌m levure yɨ́. Blêr yɑɑ́, yé jweʼle ó, ebébe é léme le jélé. Mɨnɑ́ bwɑ́lɑɑ gɑ́ nzɔɔ gɑ́ nyɨ́nɑ́ lɨ́ edě blêr dí ɑbe e levure yɨ́. Yɨ́hɑɑ́ blêr, yé ó lwǐb ótyeetye dí ɑpûhlɑ e mikóo yɨ́. 9Ɨ́ mekɑnɑ́ mé ɑ́ cɛmɑ bɨ̌n mɑ́, me ɑ́ lɛ́ɛ e bɨ̌n ó, bɨ̌n ɑyɨ́ be e ndwɑ́ɑlɑ le osyɛ̂l o bímolɑ́. 10Me ɑ́ bé ɑlɛ́ɛ ó, «osyɛ̂l o bímolɑ́ bɨ́bɛ̂h», nkʉ̂ «bʉr o bígǿmɑ́ bɨ́bɛ̂h», nkʉ̂ «bʉr bɨ́bɛ̂h o dí edɛn bímɔnɨ́ byé onkɑ́n bɑ́», nkʉ̂ «bɑɑ́ dí ejwe bíyɨŋɑyɨ bí ónzyɛ̌m kûm bɑ́ bɨ́bɛ̂h». Lɨ́ esyɛ̂hle bé bɨ́bɛ̂h, yé ɑ́ gwɑ jɨ ó, mɨnɑ́ pɔ́ʼɑɑ gɑ́ ɨ́ sí yɨ̂! 11Me bé ó, me tílɑɑ bɨ̌n ó, bɨ̌n ɑyɨ́ be e ndwɑ́ɑlɑ e mʉr dí elɛ́ɛ ó, nye ó mbûʼlɑ, nyɨɛ yɨ́ɛ lɨ́ esɑ̂ mímolɑ́, nkʉ̂ wɑɑ́ dí e mpuo bigǿmɑ́ nyɑ́, nkʉ̂ mʉr dí ejwe bíyɨŋɑyɨ bí ónzyɛ̌m kûm nyɑ́. Bɨ̌n bé ɑyɨ́ be e ndwɑ́ɑlɑ e mʉr melǿø, nkʉ̂ nyʉnyóʼ, nkʉ̂ njíblʉ̌. Bɨ̌n bé ɑyɨ́ pûhlɑ mébô lɨ́ ede e mimbi mi bʉ̂r myɑɑ́. 12Yé ɑjwɛ̂ʼ mɛ̂m ó, me cíʼɑɑ ohɑ́ɑ́den milɔ̌b. Bɨ̌n bé ɨ́ jɑlɑ le ecíʼe mílɔ̌b ó, myɑɑ́ mi bʉ̂r ó Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m. Nzê yé ɑbe nó ɛ̌? 13Nzyɛ̌m ó ngɑ́ cíʼe mílɔ̌b mí óhɑ́ɑ́den. Yê cɛmɑ́ ó: «Soʼ gɑ́ bébebébe mʉr ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n tʉ́ŋlʉ̌.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\