1 Kórɨnt 6

1Ɨ́ jɔʼ mʉ̂r sɔ́mɑ́ yɨ́n dí e lɔ̌b e mɨ́ɔɔ́ wé yɨ́, nzê nyě tó pur mɨ́ɔɔ́ wɑɑ́ kwɑ́ bʉr o mé Nzyɛ̌m ɛ́? Heʼé! Nyě bɑ́nɑ̌ tó pur nyé ó, kwɑ́ onzyɛ́h ó bʉ̂r. 2Nzê bɨ̌n bé ɑgʉ́ɑ ó, bʉr o mé Nzyɛ̌m ó ngɑ́ lwib mílɔ̌b mi bʉ̂r ó sí yɨ̂ʼ ɛ̌? Bɨ̌n pɑ̌ nyɛɛ́ lwib mílɔ̌b mi bʉ̂r ó sí yɨ̂, ɑ́ jwɛʼrɑ e bwɑ́ mílɔ̌b mi dí tîtííɑ̌ mî! 3Nzê bɨ̌n bé ɑgʉ́ɑ ó, mɨnɑ́ bé ólwib gɑ́ milɔ̌b bééngeles? Mɨnɑ́ pɑ̌ nyɛɛ́ lwib gɑ́ milɔ̌b mínɨ́nɨ́ɨ́ myɑɑ́, ɑ́ jwɛʼrɑ e myɑɑ́ mi bʉ̂r ó sí yɨ̂! 4Bɨ́n óbe e milɔ̌b mí cwǐʼ sí yɨ̂ʼ nó, bɨ̌n bé óbɛ̌m pɛ̂h ócîʼ o mílɔ̌b bé ócíʼe bɨ́n myɑ̌ bɑ́, ɨ́ sɔ́mɑ́ bʉ̂r o dí ɑbuú gbɑ́ŋɔɔ ɨ́ nkɔb ɨ́ Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m bɑ́. 5Mě lɛ́ɛ́ nó ó, lɨ́ esú lé égbɑ̂ bɨ́n sôn ɨ́ nyʉ̂l. Nzê ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n, yé lɨ́ elúʼǒ pɨpɨ́ʼ ngwɑ́r dí e nkul elwib mílɔ̌b pɑ́ʼ bɨ́ɔɔ́ e bɨ́ɔɔ́ nyɑ́ ɛ́? 6Nzê yé ɨ́ mbɨɑ ó, mɨ́ɔɔ́ e mɨ́ɔɔ́, bé tôʼ e lɔ̌b wɔ́ɔ́ ɨ́ mpǒm me lɔ̂b swîh, dí ntémé mʉr dí ɑjyɛ̂ʼwo e Nzyɛ̌m nyɑ́ ɛ́? 7Yé ó nó: yê bɨ̌n ó jyɛʼ ɨ́ jɔʼ bɨ́n sɑ́ɑ́ ócîʼ o mílɔ̌b kʉ̌l ɨ́ jɔʼ bɨ́n dí e milɔ̌b pɑ́ʼ nyɨ́n yɨ́. Bɨ̌n bé lɨ́ ebene éjûhwo ó, bʉr sɑ̂ʼ bɨ̌n ebébe ɨ́ yé? Bɨ̌n bé lɨ́ ebene éjíbɔɔ ɨ́ yé? 8Yé nyɨ́n ó, bɨ̌n ó dí onzyɛ́h ó bʉ̂r ti e minjíblʉ̌. Bɨ̌n sɑ́ ébébe lɑɑ́ ó, bɨ́ɔɔ́ bɨ́n! 9Bɨ̌n bé lɨ́ egʉ́ɑ̌ tyeetye ó, osyɛ̂l o mísyóm, bé ɑ́kóʼó nʉɑ̌ diɑ́ ɨ́ Mpóʼo mé Nzyɛ̌m, jɑlɑ e nkɔb líʼe nyɔ́ɔ́. Mʉ̌r sɑ́ ɑjéʼě sɨ̂: bʉr o sɑ̂ bímolɑ́ bɑ́, bɑɑ́ o dí ejwe bíyɨŋɑyɨ bí ónzyɛ̌m kûm bɑ́, osyɛ̂l o míswɛbɑ, otɛbɑ o bʉ́rʉ̂m, bʉrʉ̂m bé dí etɛb bɑ́, 10minjíblʉ̌, bʉr o bígǿmɑ́, minyʉnyóʼ, bʉr o mélǿø, bɑɑ́ dí edɛn bímɔnɨ́ byé onkɑ́n bɑ́: bʉr bɑɑ́, bé ɑ́lîʼ e diɑ́ ɨ́ Mpóʼo mé Nzyɛ̌m. 11Nó ntémé ó, bʉ́ʉ́ bʉ̂r ó sɔ́mɑ́ yɨ́n, bé ɑ́ be yɨ́. Sɑ̂ gwɑ́r, bɨ̌n bé ɑ́ si sohlɔɔ, pubɔɔ, le ejweŋɔɔ nkɑ̂m ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m ɨ́ díé mé Tî Yésʉs-Krîst, cɨɨ e nzɨ̌ Sísǐm mé Nzyɛ̌m gɑ́ wɨ́nɑ́. 12Me óbɛ̌m lɛ́ɛ ó: «Mě e nkul esɑ̂ syɛ́ɛlɑ yɨ́yɛ̂h.» Yé ó nó. Sɑ̂ gwɑ́r, ntʉ̌ syɛ́ɛlɑ yɨ́yɛ̂h dí me e nyɔm. Me óbɛ̌m lɛ́ɛ ó: «Mě e nkul esɑ̂ syɛ́ɛlɑ yɨ́yɛ̂h.» Nó ó, me ɑ́bîr ó, me díʼee túʼɑ̌ yʉ́ʉ́ sɔ̂ʼ. 13Bé lɨ́lɛ́ɛ́ ntémé ó: «Mede, mê tɨ̂ʼ ó, lɨ́ esú é mo. Mo ntémé, lɨ́ esú é méde.» Yé ó nó. Sɑ̂ gwɑ́r, Nzyɛ̌m ógbɑh bíbyɛ̂h, ebě, nyʉ̂l mʉr, nyé ɑbe ó, nye díʼee lœʼɑ́ ɨ́ nzɨ̌ bijoó. Nye tɨ̂ʼ ó, lɨ́ esú lé éséɑ e Tî Yésʉs syɛ́ɛ́. Tî Yésʉs, ntémé, nye tɨ̂ʼ ó, lɨ́ esú é ményʉ́l gɑ́ mɨ́nɑ́. 14Nzyɛ̌m, mʉr ɑ́ pɛh Tî Yésʉs, dwih nyé lɨ́ ojwe nyɑ́, ópɛh ntémé mɨnɑ́ gɑ̂, dwih lɨ́ ojwe, e nkul nyé. 15Nzê bɨ̌n jínɑ ɑpɑ̌ gʉ́ɑ ó, menyʉ́l mɨ́n, mé ó bicíl bí nyʉ̂l mé Krîst? Nzê me óbɑ́nɑ̌ nʉɑ̌ cíl nyʉ̂l mé Krîst, tó pûhlɑ yé e bicíl bí nyʉ̂l sɑdɑ́gɑ mʉ́mɑ́ ɛ́? Yé sɑ́ ɑbɑ́ kúnwo ɨ́ pɑ́ʼ wɑ̂m ó, me sɑ̂ʼ nó! 16Nzê bɨ̌n bé ɑgʉ́ɑ ó, mʉr dí epûhlɑ e sɑdɑ́gɑ mʉ́mɑ́ nyɑ́, bé e nɔ́ɔ́ bɨ́bɛ̂h, bé mû ó nyʉ̂l mpwɑ́r ɛ́? Ebě, yê tilɑ́ ó: «Bɨ́bɛ̂h obɑ́, bé óbe ó nyʉ̂l mpwɑ́r.» 17Nó ó, mʉr dí eciʼe ɨ́ mpúhlɑ́ e Tî Yésʉs nyɑ́, óbe ó e sísǐm ngwɑ́r, bé e nɔ́ɔ́. 18Syɛ́hlɑ́ɑ́ gɑ́ esɑ̂ bímolɑ́. Myúú mísyóm bʉ̂r dí esɨsɑ̂ mí, myé sísyɛ́ɛ́lɨ́ ó, ɨ́ mʉ̌r kʉ̌l. Tó kœb ó, ɨ́ jɔʼ mʉ̂r sɑ́ bímolɑ́ yɨ́, nyě sɑ́ syóm wɑɑ́ ó, ɨ́ nkǒ pɑ̂ʼ nyʉ́l nyé nye mʉr tɨ̂. 19Nó ó, nzê bɨ̌n bé ɑgʉ́ɑ ó, menyʉ́l mɨ́n, mé ó mbɛ̌r mé Sísǐm mé Nzyɛ̌m ɛ̌? Sísǐm dí ɨ́ bɨ̌n wɨ́, wé ó wɑɑ́ Nzyɛ̌m ɑ́ ntɨh bɨ̌n wɨ́. Bɨ̌n bé ɑgúmo e bɨ̌n bʉr o tɨ̂, 20ebě, Nzyɛ̌m ɑ́ si jɛ́nɑ myɛ́nɑ ɨ́ bwɑʼ bwɑʼ ɨ́ jɔʼ nyé ɑ́ sɑ̂ ó, bɨ̌n gúmɑɑ e né yɨ́. Nó, jwéʼ gɑ́ Nzyɛ̌m kûm, lɨ́ ebɑʼle ményʉ́l mɨ́n ci.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\