1 Kórɨnt 7

1Ɨ́ lɔ̌b bɨ́n ɑ́ tile me tɨ̂ʼ wɨ́, mʉ̌r mbɨɑ ó, di nzîhle. 2Nó ó, ɨ́ lɔ̌b bʉ̂r o dí ekpɛl ésɑ̂ bímolɑ́ bɑ́, yé ɨ́ buú jɑlɑ ó, mʉrʉ̂m nyɨnyɛ̂h díʼee e wé mʉ́mɑ́; mʉmɑ́ nyɨnyɛ̂h di e wé njʉ̂m. 3Njʉ̂m, nye ɨ́ jɑlɑ le elóŋlǒ syɛ́ɛlɑ mʉ́rʉ̂m yé kwɑ́ myɛ̌l. Mʉmɑ́ ntémé lóŋlǒ syɛ́ɛlɑ mʉ́mɑ́ kwɑ́ njʉ̂m. 4Ntʉ mʉ́mɑ́ dí e nkul ó, nye sɑ̂ʼ nyʉ̂l nyé mpʉ nyé kpɛ̂l yɨ́. Njʉ̂m wé ó dí e nkul nyɑɑ́. Jøʼ gwɑ́r yɑɑ́, ntʉ mʉ́rʉ̂m dí e nkul ó, nye sɑ̂ʼ nyʉ̂l nyé mpʉ nyé kpɛ̂l yɨ́. Myɛ̌l ó dí e nkul nyɑɑ́. 5Nyʉ́ʉ́ sɑ́ ɑbene nyʉ́ʉ́, ɑlɑɑ ó, bɨ̌n bé ɑ́ si boo ntɑɑ minkɑ̂l ó, bɨ̌n bé ɑ́kɑ̌ syɛŋɑ ɨ́ jɔʼ bɨ́n dí ejɨʼlɑ e Nzyɛ̌m yɨ́. Píe tɨ̂, bɨ̌n ɑ tó e cwiʼ ébɑ́ yɨ́n dóló. Bɨ́n bé ɑsɑ̂ nó wɑ́, bɨ̌n bé ɑ́mû jɑɑ́ dumɑ ɨ́ mebʉ́blɑ́ mé Sɑ́tɑn, mpʉ bɨ́n dí ɑgʉ́ɑ émɑ̂r míléme yɨ́. 6Sɑ́ mé dí elɛ́ɛ bɨ́n nɨ̌, yé ɑbe bɨ́n bi ó, bɨ̌n sɑ̂ʼ yê. Yé ó, bɨ́n sí kpɛl nó, sɑ́ʼ gɑ́ nó. 7Mɛm mʉr tɨ̂ʼ buú gø̂m ó, mpɑ bʉr bɨ́bɛ̂h, bé ó mpʉ mê. Sɑ̂ gwɑ́r, mʉr nyɨnyɛ̂h, nye ó, e wé mbǐ njwéɑ́ Nzyɛ̌m ɑ́ jwe nye wɨ́. Nyɑ̂ʼ mʉ̂r e wé mbi; nyʉ́ʉ́, e wé. 8Nó ó mé dí elɛ́ɛ ónzihle ti e mikúho ó, yé mbɨɑ ó, bɨ̌n díʼee mpʉ mê: ɑbě mbɛ́ɑ́. 9Bɨ́n bé ɑbe e nkul edil ményʉ́l mɨ́n ɨ́ bici nó, bɨ̌n ɑ bɑ̂. Ebɑ̂, lé ɨ́ mbɨɑ, lɑɑ édi e bigǿmɑ́. 10Me lɨ́ egbɑ̂ bɨ́n, mimbɛ́ɑ́ mí bʉ̂r, mpéné nyɨ̂: (Lɨ́ otyeetye, ntʉ mɛ̂m mʉr tɨ̂ʼ dí egbɑ̂ bɨ́n nyɑ̌. Tî Yésʉs nye mʉr tɨ̂ʼ ó b'ɑ́ gbɑ̂ bɨ̌n nyɑ̌.) Mbɛ́ɑ́ mʉ́mɑ́, wé ɑyɨ́ bɔ́ʼɑ e njʉ̂m. 11Nyé bɔ́ʼɑ́ e né nɛ́ɛ: nye ɑyɨ́ kɑ̌ bɑ́ʼɑ̌ tô ɨ́ lʉ́ʉ́ ébɑ̂. Nyé kpɛ̂l nɛ́ɛ: bé e njʉ̂m wé, bé sɑ̂ʼ sɑɑ́. Bé kómlɑɑ. Nó ntémé, mʉrʉ̂m, nyé ɑjɑlɑ le ebwóolo myɛ́l. 12Ɨ́ lɔ̌b bʉ́ʉ́ bʉ̂r, mɛm mʉr tɨ̂, ɑbe Tî Yésʉs, mě lɛ́ɛ́ ó: mʉ́rʉ̂m sí be mbûʼlɑ, myɛ̌l nyɨɛ, hɑ́ɑ́den nó, myɛ́l sí kɑm ó, nyě di ó lɨ́ ebɑ̂ nó, njʉ̂m sɑ́ ɑbwóolo nyê. 13Jøʼ gwɑ́r e gwɑ́r yɑɑ́ ɨ́ pɑ́ʼ mʉ́mɑ́ dí mbûʼlɑ, njʉ̂m hɑ́ɑ́den nyɑ́. Njʉ̂m sí kɑm ó, bé e nɔ́ɔ́ díʼee le ebɑ̂ nó, mʉmɑ́ sɑ́ ɑduho lɨ́ ebɑ̂ lɑɑ́. 14Nó ó dí ó, mʉrʉ̂m dí hɑ́ɑ́den nyɑ́, nye ó bɑ̌ʼ e Nzyɛ̌m ɨ́ lɔ̌b mpúhlɑ́ bé e myɛ̌l. Jøʼ gwɑ́r e gwɑ́r yɑɑ́ ntémé e mʉmɑ́ dí hɑ́ɑ́den nyɑ́. Nye ó bɑ̌ʼ e Nzyɛ̌m ɨ́ mpúhlɑ́ nyɔ́ɔ́, bé e njʉ̂m dí mbûʼlɑ nyɨ́. Yé bé ɑbe nó wɑ́, lɛ́ɛ́, bwɑ́n bɨ́n, bé ó mpʉ̌ sɑ́ mpîr ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m. Tó kœb ó, bwɑ́n bɨ́n, bé ó ci. 15Hɑ́ɑ́den sí gø̂m éjʉ̂ ébɑ̂ e mbûʼlɑ nó, bé bírɨɨ ó, ebɑ̂ jwêʼ. Ɨ́ mbi wɑɑ́, mbûʼlɑ, nkʉ̂ mʉmɑ́, nkʉ̂ mʉrʉ̂m, nyɨ́ duho ɨ́ mpilɑ ébɑ̂ yɑɑ́, ebě, Nzyɛ̌m ɑ́ jébe bɨ̌n ó, bɨ̌n cíʼɑɑ ɨ́ mepyɛblɑ. 16Mbûʼlɑ mʉmɑ́, gǒ gʉ́ɑ́ nyɑ́? Jɑ́ŋɑ́ go óbe ó e nkul eciʼ njʉ́mǒ. Yé ɑbe nó? Mbûʼlɑ mʉrʉ̂m, guɑ ntémé, gǒ gʉ́ɑ́ nyɑ́? Jɑ́ŋɑ́ go óbe ó e nkul eciʼ myɛ́lô. 17Gwɑ́ bɑʼle gɑ́ yɨ́ɛ sɨ̂: yé jɑlɑ ó, mʉr nyɨnyɛ̂h díʼee ɨ́ tyé Tî Yésʉs ɑ́ boo tyêl nye tɨ̂ʼ yɨ́. Mʉ̌r mbɨɑ ó, dû kʉ̌ cyěn Nzyɛ̌m ɑ́ tɨ́e ó, nye dúʼoo wɨ́. Etié lɑɑ́, lé ó mé dí ekɑlɑ ɨ́ bʉr o bísɔ́mɑ́ bí Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m bíbyɛ̂h lɨ́. 18Yé bé mʉrʉ̂m ɑ́ si jóʼo njɨ́blɨ́ mé Nzyɛ̌m ɨ́ jɔʼ nyé ɑ́ be, nye mû cíʼɑ́ mpʉ́n yɨ́ nó, nyé ɑjɑlɑ le ecéne mpʉ́n bé ɑ́ pɑ sɑ̂ nye nyɨ́. Yé bé mʉrʉ̂m ɑ́ si jóʼo njɨ́blɨ́ mé Nzyɛ̌m ɨ́ jɔʼ nyé ɑ́ be ɑpɑ̌ cíʼɔɔ mpʉ́n yɨ́ nó, nyé ɑjɑlɑ le ecíʼɔɔ mpʉ́n. 19Ecíʼɔɔ mpʉ́n nkʉ̂ di, l'ɑcíʼɔɔ mpʉ́n, yé ɑlɛ́ɛ̌ sɔ̂ʼ. Sɑ́ dí e nyɔm yɨ́, yé ó, go bɑ̂ʼlɑɑ metié mé Nzyɛ̌m. 20Nó ó, yé jɑlɑ ó, mʉr nyɨnyɛ̂h Nzyɛ̌m ɑ́ jébe nyɑ́ díʼee ɨ́ tyé nyé ɑ́ boo tyélɔɔ tɨ̂, nye jínɑ l'ɑpɑ̌ bǐ njɨ́blɨ́ wé wɑɑ́. 21Nzê go ɑ́ be ó túʼɑ̌ ɨ́ jɔ̌ʼ Nzyɛ̌m ɑ́ jébe go yɨ́ ɛ́? Léme, wé ɑyɨ́ koro gô. Sɑ̂ gwɑ́r, gó ókœb nzɨ́ dí e nkul epɛʼ gó lɨ́ otúʼɑ̌ nyɨ́ nó, jyɛ̂l tɨ̂! 22Ebě, Tî Yésʉs sí jébě túʼɑ̌ nó, go ó, yé mû ó nzyɛh ɨ́ Yésʉs tʉ́ŋlʉ̌. Mʉr ɑ́ nyɛɛ bɨbe nzyɛh, wɑɑ́ Krîst ɑ́ jébe nyɑ́, mû ó túʼɑ̌ mé Krîst píe njɨ́blɨ́ wɑɑ́. 23Nzyɛ̌m ɑ́ si jɛ́nɑ myɛ́nɑ ɨ́ bwɑʼ bwɑʼ ɨ́ jɔʼ nyé ɑ́ sɑ̂ ó, bɨ̌n gúmɑɑ e né yɨ́. Nó ó, ɑkɑm gɑ́ ó, bɨ̌n jwírɨɨ bɨ̌n bʉr o tɨ̂ʼ bitúʼɑ̌ bi bʉ̂r! 24Bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m! Okɛ́l bɑ̂m! Yé jɑlɑ ó, mʉr nyɨnyɛ̂h Nzyɛ̌m ɑ́ jébe nyɑ́ tyɛ́bɨɨ ɨ́ píʼi njɨ ɨ́ tyé yé, gúmó Nzyɛ̌m ɑ́ boo tyêl nye yɨ́. Nye díʼee tɨ̂, bé e Nzyɛ̌m! 25Ɨ́ pɑ́ʼ bíbíŋ méséhe, mé ɑbe e lɛ́ɑ́ mé Tî Yésʉs. Mě lɛ́ɛ́ yɨ́ɛ ó, yɑ̂m tɔŋlɑ́ ɨ́ tyé mʉ̂r Tî Yésʉs ɑ́ jɨ̂ʼ nkoó, wɑɑ́ mû mʉr ebûʼlɔɔ nyɑ́. 26Ɨ́ lɔ̌b mítúú mɨ́nɑ́ dí esiɑ gɑ́ e myé ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂ʼ mí, mě bee ó, mʉ̌r mbɨɑ ó, tityɛ̂b njɨ ɨ́ tyé gwɑ́r Nzyɛ̌m ɑ́ pɑ tyêl nye tɨ̂ʼ yɨ́. 27Nzê go ɑ́ si bɑ̂ mʉmɑ́ ɛ́? Sɑ́ ɑbono mépɨʼ mé ébwóolo nyê. Nzê go ó nzihle ɛ̌? Sɑ́ ɑsɑ́ɑ mʉ́mɑ́ ebɑ̂. 28Sɑ̂ gwɑ́r, gó sí bɑ̂ mʉ́mɑ́ nó, gó ɑsɑ̂ syóm. Éséhe sí tô lɨ́ ebɑ̂ nó, lé ɑsɑ̂ syóm. Tó kœb ó, bʉr o dí mimbɛ́ɑ́ bɑ́, bé ósiɑ e mitúú ɨ́ bicwiʼ byɔ́ɔ́. Nó ó, me lɨ́ egø̂m ékɑmle e bɨ̌n ɨ́ pɑ́ʼ mítúú myɑɑ́. 29Bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m! Okɛ́l bɑ̂m! Mě gǿm élɛ́ɛ tɨ̂ʼ ó, yɨ́ lîʼ bɑ́ mɑ̂ jɔʼ. Tɑ́ɑre ɨ́ jɔʼ yɨ̂ʼ tótôʼ, yé jɑɑ́ kɑ̌ lîʼ mímbɛ́ɑ́ mí bʉ̂r ó, njɨ myé cíʼɑɑ mpʉ̌ sɑ́ lɛ́ɛ́, myé ó onzihle. 30Bʉr o dí ejɨ méjwê bɑ́, dǐ mpʉ̌ sɑ́ lɛ́ɛ́, bé ɑjóʼǒ túú ɨ́ léme. Bɑɑ́ dí ejo bɑ́, dǐ mpʉ̌ sɑ́ lɛ́ɛ́, bé ɑbe ɨ́ bisʉhʉʉ. Bʉr o dí ebwɑ̂m bísɑ̂ bɑ́, bɑʼle byé mpʉ̌ sɑ́ lɛ́ɛ́, bisɑ́ bé ɑ́ bwɑ̂m bí, byé ɑgúmo e bê. 31Bʉr o dí edirɑ mínyɔm lɨ́ ebi bísɑ́ bí sí yɨ̂ʼ bɑ́, dǐ mpʉ̌ sɑ́ lɛ́ɛ́, bé ɑbɑ́ dirɑ̌ nyɔm e bisɑ̂ byɑɑ́, ebě, sí yɨ̂ʼ mpʉ yé dí yɨ́, yé mû ó kúno elɑɑ. 32Mě gǿm ó, bɨ̌n ɑyɨ́ syɛ̌l bɑ́ ɨ́ miléme. Mʉr dí ɑbe e mʉmɑ́ nyɑ́, syɛ́ɛ́ mé Tî gɑ́ wɨ́nɑ́, yé omér ó dí epɑ́lwo nyé ɨ́ léme. Nyě jɑɑ́ sisyɛ̌l bɑ́ ó, njɨ esɑ́ɑ ménzɨ̌ mé ésɑ̂ syɛ́ɛlɑ Tî gɑ́ wɨ́nɑ́ dí ekpɛl yɨ́. 33Mbɛ́ɑ́ mʉ́rʉ̂m, wé lɨ́ ebuú syɛ̌l bɑ́ ɨ́ bisɑ́ bí sí yɨ̂. Wé jɑɑ́ sɑ́ɑ ó, njɨ menzɨ̌ mé ésɑ̂ syɛ́ɛlɑ myɛ́l dí egø̂m yɨ́. 34Nye mû ó lɨ́ edû bícwiɑ bibɑ́ ɨ́ jɔʼ gwɑ́r. Nkʉ̂ nzihle mʉmɑ́, nkʉ̂ bíŋ mʉ́mɑ́, nyě jɑɑ́ dudû ó, njɨ milɔ̌b mé Tî Yésʉs, lɨ́ esú ó, nye gúmɑɑ e né, tɑ́ɑre ɨ́ nyʉ̂l nyé, kumo ɨ́ sísǐm. Mbɛ́ɑ́ mʉ́mɑ́ wɨ́ɛ jɑɑ́ pɨpɑ́lwǒ sɔ̂ʼ ó, njɨ bisɑ́ bí sí yɨ̂, ó wé nkʉ̂ sɑ̂ bísyɛ́ɛlɑ njʉ̂m dí egø̂m bí. 35Mě lɛ́ɛ́ nó ó, lɨ́ esú é mémbɨɑ mɨ́n! Mé ɑkɑ̂ʼ mʉ̂r. Mě jɑɑ́ kpɛl ó, njɨ bɨ̌n tírwɑɑ e Tî gɑ́ wɨ́nɑ́. Mě kpɛl ntémé ó, bɨ̌n dúʼoo kʉ̌ cyen dí le odimé wɨ́. Bɨ̌n bé ójɑɑ́ dûdu ó, njɨ wé e wê. Adi gɑ́ ɨ́ ké kɨ ké. 36Mʉ̂r sí pɑhle, bee ó, sôn, nyɨ́ ntɑɑ nyé ɨ́ nkul ɨ́ lɔ̌b bíŋ sile wé, nyé dí ɑcyen lɨ́ ebɑ̂ wɨ́ nó, nyé sí kɑ̌ bee ó, sile wɑɑ́, wé mû ó lɨ́ ekɔ́ɑ mímbû, bee ntémé ó, nyé ɑbe e nkul ekɑ̌ sɑ̂ yʉ́ʉ́ sɑ̂ swîh nó, nye ɨ́ jɑlɑ le esɑ̂ mpʉ nyé kpɛ̂l yɨ́. Nyé ɑsɑ̂ syóm. Nye cyénɨɨ wé lɨ́ ebɑ̂. 37Yé kɑ́ be ó, sɔ́ŋ wɑɑ́, nyɨ́ kɑ̌ bee ó, nyé ɑcyěn bíŋ sile wɑɑ́ lɨ́ ebɑ̂, nye óbɑʼle wé mbɛ̌r nɛ́ɛ: yé bé nye lɨ́ ekʉ́ dû mícíʼɑ́ mí lémé wé nó, lɛ́ɛ́, syɛ́ɛlɑ yé, yé ɨ́ mbɨɑ. Ebě, yé ɑbe nyé bi ó, nye sɑ̂ʼ syɛ́ɛlɑ yɑɑ́. 38Nó ó, mʉr dí ecyěn bíŋ sile lɨ́ ebɑ̂ nyɑ́, nyɨ́ gwɑ́ sɑ̂. Tó kœb ó, wɑɑ́ dí ɑcyěn bíŋ sile lɨ́ ebɑ̂ nyɑ́ ó dí ekʉ́ buú gʉ́ɑ ésɑ̂. 39Mʉmɑ́ nyɨnyɛ̂h mû sí tô lɨ́ ebɑ̂ nyɑ́, nye ɨ́ jɑlɑ le edi e njʉ̂m, ɨ́ di di di, tó pyɑ̂l ɨ́ jɔʼ njʉ̂m wé ójwe yɨ́. Njʉ̂m sí jwe nɛ́ɛ: nye mû ó nzyɛh. Nye óbɛ̌m kɑ̌ tó sɑ́ɑ mʉ́rʉ̂m nyé kpɛ̂l nyɑ́, bé e nɔ́ɔ́ ntɔ̂ʼ bɛ́ɑ. Nye ɑ sɑ́ɑ́ yɨ́ɛ mʉrʉ̂m dí ɨ́ mpúhlɑ́ e Tî Yésʉs nyɑ́. 40Nyé sí di yɨ́ɛ nzyɛh, ɑkɑ̌ tô lɨ́ ebɑ̂ nó, bisʉhʉʉ nyé óbi bí, byé ólɑɑ byɑɑ́ nyé ɑ́ gwɑ bi, lɨ́ etô lɨ́ ebɑ́ émbɑ́ bí. Wɑ̂m mbeɑ́ ó nɨ̌. Me lɨ́ ebûʼlɑ ó, me ntémé ó dí e Sísǐm mé Nzyɛ̌m.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\