1 Kórɨnt 8

1Ɨ́ nkǒ pɑ́ʼ ótír o dí ebɑŋɔɔ ɨ́ nzɑɑ́ biyɨŋɑyɨ bí ónzyɛ̌m bɑ́, mɨnɑ́ gɑ́ óbɛ̂h, bé ɨ́ buú gʉ́ɑ̌ mpʉ bɨ́n dí elɛ́ɛ yɨ́. Tó kœb ó, ngǿɑ́ jwíjwé mʉ̂r ó, enkɛ́ɛ e nyʉ̂l. Bʉr, bé buú dirɑ̌ nyɔm ó, e kpɛ̌l. 2Mʉr dí ejøʼ ó, nyɨ́ gʉ́ɑ̌ sɔ̂ʼ nyɑ́, nyé ɑpɑ̌ gʉ́ɑ̌ bím dí ejɑlɑ yɨ́. 3Mʉr kpɛ́l Nzyɛ̌m nyɑ́ nyɨɛ ó dí wɑɑ́ Nzyɛ̌m dí egʉ́ɑ nyɑ́. 4Nó ó, ɨ́ nkǒ pɑ́ʼ ndéɑ́ tír ɑ́ pɑ bɑŋɔɔ ɨ́ nzɑɑ́ biyɨŋɑyɨ bí ónzyɛ̌m nyɑ́, mɨnɑ́ bé lɨ́ egʉ́ɑ gɑ́ ó, sɔ̂ʼ, yé ɑbe ɨ́ biyɨŋɑyɨ bí ónzyɛ̌m. Nzyɛ̌m, nye ó njɨ ngwɑ́r. 5Yé yɨ́ɛ ó, e bisɔ̂ʼ mebéʼé bi dí ejébɔɔ «ónzyɛ̌m», nkʉ̂ «ojǿø» bí. Yé dɑmɑ́ be e byúú bísɑ̂ bi dí ejébɔɔ «ónzyɛ̌m» ɨ́ jʉ́ó kʉ́, nkʉ̂ ɨ́ sí yɨ̂ʼ bí, 6ɨ́ pɑ́ʼ gɑ́ wɨ́nɑ́, mɨnɑ́ gɑ́ bé ó, njɨ e Nzyɛ̌m ngwɑ́r, wɑɑ́ dí Sɔ́ŋ gɑ́ wɨ́nɑ́ nyɑ́. Nye ó b'ɑ́ kuho sɑ́ yɨ́yɛ̂h. Bicwiʼ gɑ́ bínɑ́, byé jwɛ́ʼ ó nye. Yé ntémé, yé ó njɨ Njǿø ngwɑ́r: Yésʉs-Krîst. Sɑ́ yɨ́yɛ̂h, yé ɑ́ kuhɔɔ ó, e nzɨ̌ nyé. Mɨnɑ́ ciciʼe gɑ́ ó, e nzɨ̌ nyé nyɑɑ́. 7Sɑ̂ gwɑ́r, ntʉ bʉ̂r bɨ́bɛ̂h dí egʉ́ɑ ótyeetye wɑɑ́. Bʉ́ʉ́ bʉ̂r bɨ́ɛ, bɨ́ boó jyɛ̂m ɨ́ pɑ́ʼ bíyɨŋɑyɨ bí ónzyɛ̌m. Kumǒ kumɑ́ɑ ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, jɔʼ bɨ́hɑɑ́ bʉ̂r dí ede tír wɑɑ́ yɨ́, bɨ́ɛ, bé sîsimsɑ ɨ́ jɔʼ yɨ́yɛ̂h ó, tír wɑɑ́ ɑ́ si bɑŋɔɔ ɨ́ nzɑɑ́ biyɨŋɑyɨ bí ónzyɛ̌m. Mipɑhlɑ́ mílémé myɔ́ɔ́, myé lɨ́ ejwe bé mebě. Bé lɨ́ egʉ́ɑ ó, bé óde tír wɑɑ́ nó, edɨ́ɨ́ é tír wɑɑ́, lé ójɑɑ́ lœʼ bé ó lœʼœ́œ ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m. 8Mɨnɑ́ bɨɛ, bé lɨ́ ekʉ́ gʉ́ɑ gɑ́ ó, ntʉ̌ dœʼ ngɑ́ cyen mʉ̂r bɑ̌ʼ e Nzyɛ̌m. Mɨ́nɑ́ dí gɑ́, ɑkɑ̌ de tír nó, mɨnɑ́ bé ɑdímle gɑ́ sɔ̂ʼ. Mɨ́nɑ́ bé óde gɑ́ nye nó, sɔ̂ʼ, yé ɑ́kɛlɔɔ tɨ̂ʼ kʉ́. 9Syɛ́ɛlɑ bɨ́n dí e nkul esɑ̂, ɑgbɑh étié yɨ́, yé óbɛ̌m be ntémé ebɔ̌ʼ dí ejɑ̂ ɨ́ nzɨ̌ mé nyʉ́ʉ́ mʉ̂r lɨ́. Mʉr wɑɑ́ óbɛ̌m bɨm lé, ntɔ̂ʼ cwe, ebě, nyé ɑbe e mpɑ̌ŋ búʼó. Nó ó, kɑ́nwɑ́ɑ́ gɑ́ lɨ́ esɑ̂ syɛ́ɛlɑ yɑɑ́. 10Go ɑ bɑ̂ʼ, guɑ mʉr dí ɨ́ buú gʉ́ɑ nyɑ́! Gó tó dě dínɑ ɨ́ nzɑɑ́ biyɨŋɑyɨ bí ónzyɛ̌m nó, go ɑ́mû jɑɑ́ sɑ̂ syɛ́ɛlɑ yɑɑ́, nyʉ́ʉ́ mʉ̂r ntɔ̂ʼ bɑ́nɑ̌ bɑŋɑ yê, dɑmɑ́ jóʼo ó, lémé wé, wé lɨ́ ejwe nyé mebě tɨ̂. 11Mʉr dí e mipɑhlɑ́ ɨ́ léme ɨ́ tɨ́ŋ nyɑ́, nye ó mɨ́ɔɔ́ gɑ́ wɨ́nɑ́ Krîst ɑ́ jwe lɨ́ esú lé nyɑ́. Nyé ɑjɑlɑ le ejwe ɨ́ lɔ̌b sɑ́ gó dí ejébě «mpɑ̌ŋ ngǿɑ́» yɨ́. 12Ɨ́ jɔʼ bɨ́n sɑ́ syóm ɨ́ nkǒ pɑ́ʼ bɨ́ɔɔ́ bɨ́n, le ebɑ́ʼɑ̌ tyeʼ mílémé myɔ́ɔ́ dí ɨ́ tyɛʼ mí yɨ́, bɨ̌n bé lɨ́ esɑ̂ syóm ɨ́ nkǒ pɑ́ʼ mé Krîst. 13Yé bé mede mɑ̂m, mé ó ebɔ̌ʼ e dí e nkul ebɨmɑ mɨ́ɔɔ́ wɑ̌m ɨ́ léme lɨ́ nó, me ónzoó kɑm ó, me díʼee ɑkɑ̌ de tír. Me ɑ́mû jɑɑ́ sɑ̂ ó, mɨ́ɔɔ́ wɑ̌m bɨ́mɨɨ ebɔ̌ʼ ɨ́ léme, cwe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\