1 Kórɨnt 9

1Nzê mé ɑbě nzyɛh ɛ̌? Ntʉ́ʼ mé dí mʉr milʉ́mlʉ́ mé Krîst ɨ́? Nzê me ɑ́ bé ɑsí bee Tî gɑ́ wɨ́nɑ́ Yésʉs ɛ̌? Ntʉ́ʼ bɨ́n dí mpumó ɑ́ gúmo, duho ɨ́ syɛ́ɛ́ mé ɑ́ séɑ ɨ́ nzɨ̌ Tî gɑ́ wɨ́nɑ́ yɨ́ ɛ́? 2Bʉ̂r oswîh sí kɛ́lɑ ó, me ó mʉr milʉ́mlʉ́ mé Krîst nó, bɨ̌n bɨɛ, bé ɨ́ jɑlɑ le egʉ́ɑ ó, me ó kʉ́ be nyé tyeetye ɨ́ pɑ́ʼ wɨ́n. Mpʉ bɨ́n mû sí pûhlɑ e Tî Yésʉs yɨ́, bɨ̌n mû ó ndem dí elɛ̂ʼle ó, me ó mʉr milʉ́mlʉ́ wé nyɑ́. 3Mě kɑ̌r lɔ̌b wɑ̂m ɨ́ mempǒm me bʉ̂r o dí enwɑ̂hle mé bɑ́ ó nɛ́ɛ: 4Nzê bɨ̌h bé ɑbe e nkul ó, bɨ̌h dêʼ mede e menyoʼ mé ójɑlɑ e bɨ̌h mɑ́ ɛ́? 5Yé bé lɨ́ otyeetye bɨ̌h bé ɑbe e bʉbɑ́ nó, nzê bɨ̌h bé ɑbe e nkul ebɑ̂ bʉ́bɑ́ o dí okrǐsten bɑ́, ó bé díʼee e bɨ̌h, lɨ́ etô e bɨ̌h ɨ́ bicyen bíh ɛ́? Ntʉ́ʼ syɛ́ɛlɑ gwɑ́r e gwɑ́r yɑɑ́ bʉ̂r o mílʉ́mlʉ́ óswîh, bé e bɨ́ɔɔ́ mé Tî Yésʉs, ti e Kefɑ̂s nye mʉr tɨ̂ʼ dí eboó sɨsɑ̂ yɨ́ ɛ́? Nzê me ɑyɨ́ sɑ̂ ntémé syɛ́ɛlɑ yɑɑ́ ɛ̌? 6Bʉ́ʉ́ bʉ̂r o mílʉ́mlʉ́, bɨ́ jweŋɔɔ nkûl ó, bé gbɑ́lɑɑ ɨ́ nkǒ pɑ́ʼ bísyɛ́ɛ́ mébô. Nzê bɨ̌h e Bɑnɑbɑ̂s bé omér ó b'ɑ́ be ɑjweŋɔɔ nyɨ́hɑɑ́ nkûl ɛ̌? 7Wɑ́ɑ mʉ̂r bisójɑ dí eséɑ̌ syɛ́ɛ́ bísójɑ yé lɨ́ ejɛ́nɑ nyé mʉr tɨ̂ʼ mɔnɨ́ ngɔ̂n nyɑ́ ɛ́? Wɑ́ɑ mbêl bilɨ́ dí ebe bílɨ́, ntɔ̂ʼ cine mpúmó dí egúmo tɨ̂ʼ nyɨ́ nyɑ́ ɛ́? Wɑ́ɑ pɑ́lɑ bitɑb dí epɑ́lɑ dɑ́ɑ e bítɑb lé, ntɔ̂ʼ kɑ̌ bene éde médíbé mébêl mɔ́ɔ́ nyɑ́ ɛ́? Yé ɑbe e mʉr! 8Ajøʼ gɑ́ ó, minkɑr myɑ̂m jɑɑ́ bɔmɑ ó, njɨ e myɑɑ́ mi bʉ̂r, ebě, minkɑr myɑɑ́, myé lɨ́ ebɔmɑ e sɑ́ dí tilɑ́ ɨ́ metié mé Moïse yɨ́. 9Yê cɛmɑ́ ɨ́ metié mɑɑ́ ó: «Jɔ̌ʼ ntœœ mû lɨ́ eséɑ̌ syɛ́ɛ́ épɛʼ mílɔ́lɑ́ ɨ́ mpʉ̌n yɨ́, ɑgbɑ̂ yé kɔ́ɔ́ ɨ́ num, lɨ́ ekɑmle yé lɨ́ ede.»* Nzê Nzyɛ̌m buú símsɑ ó, bintœœ e bintœœ, ɑbɑ́ símsɑ mʉ̂r ɛ̌? 10Nzê nye ɑ́ bé ɑlwib nó lɨ́ esú lɨ́h ɛ̌? Lɨ́ otyeetye, lwǐb yɑɑ́, yé ɑ́ kʉ tilɔɔ ó lɨ́ esú lɨ́h. Yé jɑlɑ ó, mbel mempeʼ, bé e kpɛmɑ mede, bɨ́bɛ̂h, bé séɑɑ e mpûʼlɑ ɨ́ miléme ó, bé óbi nkɔ̂b mpumó nyɑɑ́. 11Bɨ̌h ó b'ɑ́ séɑ ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n, misísǐm mín ntɔ̂ʼ dirɑ̌ nyɔm e syɛ́ɛ́ yɨ́h yɑɑ́. Nzê ɨ́ jɔʼ bɨ́h dí enʉɑ nyɨ́h nkɔ̂b ɨ́ mebi mɨ́n yɨ́, nzê bɨ̌h bé nʉɑ ó, kɑ̌ sɑhle ɛ̌? 12Bʉ́ʉ́ bʉ̂r bɨ́ɛ pɑ̌ nyɛɛ́ be e nkul esɑ̂ syɛ́ɛlɑ yɑɑ́ ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n, ɑ́ jwɛʼrɑ e bɨ̌h bɨɛ! Bɨ̌h ó dí e nye, ntɑɑ sʉ́ŋɑ. Tó kœb ó, bɨ̌h bé ɑ́ bé ɑbɑ́ dirɑ̌ nyɔm e nkul nyɑɑ́. Bɨ̌h júhwó sɑ́ yɨ́yɛ̂h ó, lɨ́ ekpɛ́ɛ ó, bɨ̌h ɑ́mû ntɨ̂ʼ bʉ́ʉ́ bʉ̂r lɨ́ ejôʼlǒ Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ́ mé Krîst. 13Nzê bɨ̌n bé ɑgʉ́ɑ ó, bʉr o dí eséɑ ɨ́ mpɑ́h Nzyɛ̌m bɑ́, bé lɨ́ ebi méde mɔ́ɔ́ tɨ̂ʼ ɛ̌? Ó bɑɑ́ o dí ecíʼe mínjwéɑ́, jwě Nzyɛ̌m myɑ̌ bɑ́, bé lɨ́ ede yʉ́ʉ́ péh mínjwéɑ́ myɑɑ́, jɑlɑ e nkɔb líʼe nyɔ́ɔ́ ɛ́? 14Nó ntémé ó Tî Yésʉs ɑ́ boo tyêl etié yɨ́. Nye ɑ́ tyêl ó, bʉr o dí etúnǒ Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ bɑ́, bé ɨ́ jɑlɑ le eciʼe ó e wê. 15Sɑ̂ gwɑ́r, mɛm, mé ɑpɑ̌ dirɑ̌ nyɔm e sɑ̂ gwɑ́r mé ɑ́ gwɑ bi yɨ́. Me ntémé, mé ɑtile bɨ́n milɔ̌b mîʼ ó, me dírɑɑ nyɔm wɑɑ́. Yé ɑ́ gwɑ mbɨɑ me ó, me jwêʼ, lɑɑ ó, bɨ̌n jɛ́nɑɑ me syɛ́ɛ́ yɑɑ́. Mʉ̌r sɑ́ ɑpɛʼ mé menkʉ́nɑ mɑ̂m mɑ̂ʼ ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m! 16Mpʉ mé dí etúnǒ Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ yɨ́, yé ɑbe mé sɑ́ énkʉ́nɑ, ebě, yê me bi ó, me túnɑɑ wê. Nkoó, nye ó e me, mé bé ɑtúnǒ lɔ́ɔ wɑɑ́ nó! 17Yé bé mɛm mʉr tɨ̂ʼ ó b'ɑ́ gbɑ́ɑ ó, mě séɑ́ ó mbǐ syɛ́ɛ́ wɨ̂ʼ nó, lɛ́ɛ́, yé ó syɛ́ɛ́ mé ɑ́ gwɑ bóno myɛ́nɑ, duho tɨ̂ʼ yɨ́. Mpʉ yé kɑ́ be ó, me ɑ́ lómɔɔ ó lómɑ́ɑ, ɑgbɑ̂n gbɑ́nɑ́ɑ syɛ́ɛ́ yɑɑ́ yɨ́, mě kʉ́ séɑ yé ó, lɨ́ esú lé élóŋlǒ lʉ́mlʉ́ wɑɑ́. 18Nó ó, myɛ́nɑ mɑ̂m, mê yé? Mé ó, me túnɑɑ Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ ejwɛ́nɑ. Mě dɑmɑ́ be lɨ́ etúnǒ Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ, mé ɑnʉɑ̌ sɔ̂ʼ tɨ̂ʼ. Mé ɑdirɑ̌ nyɔm e nkul jǿø nyɑ̌m mé dí e né nyɨ́. 19Dɑmɑ́ jóʼǒ mpʉ mé dí nzyɛh, ɑgúmo e nyʉ́ʉ́ mʉ̂r yɨ́, me ɑ́ si bɑnɑ jwir me mʉr tɨ̂ʼ túʼɑ̌, lɨ́ esú lé éséɑ mʉ̂r nyɨnyɛ̂h syɛ́ɛ́, ɨ́ nyɔm édulo bʉ̂r ɨ́ buo buo. 20Mé séɑ́ le oYúden nó, me lɨ́ eciʼě cwiʼ Yúden, ó me dúlɑɑ bê. Dɑmɑ́ be ó mé ɑbe ɨ́ mpilɑ métié tʉ́ŋlʉ̌, ɨ́ jɔʼ mé dí eséɑ e bʉr o dí ɨ́ mpilɑ métié yɑɑ́ bɑ́ yɨ́, me lɨ́ eciʼě mpʉ̌ sɑ́ lɛ́ɛ́, me jínɑ ó, ɨ́ mpilɑ métié yɑɑ́ tʉ́ŋlʉ̌. Mě sɑ́ nó ó, me dúlɑɑ bɑɑ́ jínɑ mimɛ́rɑ́ ɨ́ mpilɑ yɑɑ́ bɑ́. 21Yé ó jøʼ gwɑ́r ɨ́ jɔʼ mé dí e bʉr o b'ɑ́ be ɑpɑ̌ tyélɔɔ métié bɑ́ yɨ́. Mě ciʼé e bé ó mpʉ mʉ̂r ɑ́ be ɑpɑ̌ tyélɔɔ metié nyɑ́. Mě sɑ́ nó ó, me nkʉ̂ dulo bɑɑ́ o dí ɑbe e metié bɑ́. (Lɨ́ otyeetye, mé ɑdwih nyʉ̂l nyɑ̌m ɨ́ mpilɑ métié mé Nzyɛ̌m, ebě, me lɨ́ ebɑʼle métié Krîst ɑ́ tyêl mɨnɑ́ gɑ́ mɑ́.) 22Ɨ́ jɔʼ mé dí e bʉr o dí ɑpɑ̌ bi pîm ɨ́ búʼó bɑ́ yɨ́, mě di ntémé ó mpʉ mʉ̂r jínɑ ɑpɑ̌ bi pîm ɨ́ búʼó nyɑ́. Mě sɑ́ nó ó, me dúlɑɑ bê. Me lɨ́ esɑ́ɑ énøølɑ e mimbi mi bʉ̂r mímyɛ̂h lɨ́ esú lé éciʼ bʉ́ʉ́ bʉ̂r. 23Mě sɑ́ bísyɛ́ɛlɑ byɑɑ́ bíbyɛ̂h ó, lɨ́ esú lé étúnǒ Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ. Mě sɑ́ nó ntémé ó, me nkʉ̂ bi mémbɨɑ me tɨ̂, jɑlɑ e nkɔb líʼe nyɑ̌m. 24Nzê bɨ̌n bé ɑgʉ́ɑ ó, yé ɨ́ buo óswimɑ ɨ́ juo bíjʉ́ʉ́ ɛ̌? Ntʉ bʉ̂r bɨ́bɛ̂h dí enʉɑ myɛ́nɑ. Myɛ́nɑ bíjʉ́ʉ́, mé jɑɑ́ jweŋɔɔ ó, njɨ wɑɑ́ dí entɑɑ bʉ́ʉ́ óswimɑ bɨ́bɛ̂h nyɑ́. Nó ó, swimɨɨ gɑ̂. Bɨ̌n ntɑ́ŋɑɑ, bi myɛ́nɑ. 25Bʉr o dí etó sɑ̂ bísɑ́ bí nkûl bɑ́, bé nyɛɛ́ dil ményʉ́l mɔ́ɔ́ ó, ɨ́ byúú bíci. Bé lɨ́ esɑ̂ nó lɨ́ esú ó, bé ntɑ́ŋɑɑ, bǐ kɑ́rɑ́ɑ́ dí elɑɑ̌ mpʉ̌ ngúl mpɑ́ɑ́ yɨ́. Nó ó, mɨnɑ́ bɨɛ̌ sɑ́ɑ́ gɑ́ ó, mɨnɑ́ bíʼee gɑ́ kɑ́rɑ́ɑ́ ngɑ́ dǐ njʉ̌m dǐ e njʉ̌m dǐ yɨ́. 26Nó ó mé dí eswim yɨ́. Míh mɑ̂m, mé kʉ́ jɑɑ́ jwɛ̂ʼ ó, njɨ gúmó mé dí etô yɨ́, lɨ́ esú é sɑ́ mé dí esœ̂ŋ yɨ́. Nó ó mé dí mpʉ ŋmɛ́hɑ bikúrɑ mpɑ̂ yɨ́. Me ɑ́ŋmɛ́h bíŋmɛ́hŋmɛh. 27Mɨ́ gbɑ̂ nyʉ̂l nyɑ̌m ɨ́ jǿǿ yɑ̂m, le esɑ̂ nyé bwɑʼbwɑʼ mpêl. Me ɑ́mû jɑɑ́ myɑhɔɔ̌ kʉ̌l, mɛm, mʉr dí eboó tutúnǒ Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ nyɑ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\