1 Jeɑn 2

1Bwɑ́n bɑ̂m, mě tile bɨ́n bisɑ́ bîʼ ó, bɨ̌n nkʉ̂ gwɑ̂ʼ ékɑ̌ sɑ̂ mísyóm. Sɑ̂ gwɑ́r, yé kɑ́ pyɑ̂l yɨ́ɛ ó, mʉr, nyɨ́ sɑ̂ syóm nó, gʉ́ŋɑ́ɑ́ gɑ́ ó, mɨnɑ́ gɑ́ bé e mʉr nkɔ̌m kwɑ́ mé Nzyɛ̌m: Yésʉs-Krîst, mʉr dí tîtyěl nyɑ́. 2Ebě, Yésʉs-Krîst, nye ó mʉr ɑ́ búrɑ e misyóm gɑ́ mínɑ́ lɨ́ esú lé éleʼě Nzyɛ̌m ɨ́ nkpɑɑ nyé nyɑ́. Abě njɨ myɑɑ́ gɑ́ mínɑ́, myé omér. Nye ɑ́ jwe cwiʼ ó, lɨ́ esú é bʉ̂r ó sí yɨ́yɛ̂h. 3Mɨ́nɑ́ bɑ́'lé gɑ́ metié mé Nzyɛ̌m nó, syɛ́ɛlɑ yɑɑ́, yé óbe ó jweʼle dí eboʼlo ó, mɨnɑ́ bɨ́ gʉ́ɑ gɑ́ nye yɨ́. 4Mʉr dí elɛ́ɛ ó: «Me lɨ́ egʉ́ɑ̌ Nzyɛ̌m,» nyɨɛ yɨ́ɛ ɑbɑʼle métié mé nyɑ́, nye ó mʉr bibɛr. Otyeetye, wé ɑbe ɨ́ nye tʉ́ŋlʉ̌. 5Nó ó, mʉr dí ebɑʼle métǿǿ mé nyɑ́, kpɛ̌l mé Nzyɛ̌m, yé ó, ɨ́ nye ntinɨ̂ e ntinɨ̂. Ɨ́ mbi wɑɑ́ ó mɨ́nɑ́ dí egʉ́ɑ gɑ́ ó, mɨnɑ́ bé ɨ́ nye yɨ́. 6Mʉr dí elɛ́ɛ ó, nye ɨ́ mpúhlɑ́ e Nzyɛ̌m nyɑ́, jɑlɑ ó, le edû kʉ̌ cyen mé Yésʉs. 7Bʉr ó kpɛ̌l bɑ̂m, ntʉ éjwɑ́n lé étié mé dí etile bɨ́n lɨ̂. Yé ó etié e myɑ̂ bɨ́n ɑ́ boo bi, duho ɨ́ menyɛ̌l lɨ́. Etié e myɑ̂ lɑɑ́, lé ó lwǐb bɨ́n ɑ́ boo jóʼo yɨ́. 8Dɑ̌m jó'o nó, lé yɨ́ɛ ó ejwɑ́n lé étié mé dí etile bɨ́n lɨ́. Yé lɨ́ enyɨ̂n ó, lê tyeetye ó, ɨ́ Yésʉs-Krîst tʉ́ŋlʉ̌, le kwɑ́ nyɨ́n ntémé. Ejúrúú, lé mû ó lɨ́ esɔ́ɑ. Njʉl, wé mû ó lɨ́ epɑ̌n jwê mpɑ̂. 9Mʉr dí elɛ́ɛ ó, nye ɨ́ jwê tʉ́ŋlʉ̌, nyɨɛ yɨ́ɛ lɨ́ enwim mɨ́ɔɔ́ wé nyɑ́, nye jínɑ ó lɨ́ ejúrʉ́ʉ́, pyɑ̂l ɨ́ jɔʼ yɨ̂. 10Nó ó, mʉr wɑɑ́ dí ekpɛl mɨ́ɔɔ́ wé nyɑ́ ó dí ɨ́ jwê tʉ́ŋlʉ̌. Nye ɑ́gbɑ̂ ébɔ̌ʼ lé óbɨmɑ mɨ́ɔɔ́ wé ɨ́ léme ó, nye sɑ̂ʼ ebébe lɨ́. 11Sɑ̂ gwɑ́r, mʉr wɑɑ́ dí enwim mɨ́ɔɔ́ wé nyɑ́, nye jínɑ ó, lɨ́ ejúrʉ́ʉ́. Nye ntémé jínɑ ó lɨ́ entímɑ. Nyé ɑbɑ́ gʉ́ɑ̌ nko nyé dí etô le entímɑ yɨ́, ebě, ejúrʉ́ʉ́, lɨ́ liŋ nyé ɑ́ntím. 12Bwɑ́n bɑ̂m, mě tile bɨ́n ó, ebě, Nzyɛ̌m, nyɨ́ pɛʼ bíbɑɑ bí ébébe nyé ɑ́ niʼe bín ɨ́ lɔ̌b mísyóm mín bí. Nye ɑ́ sɑ̂ nó ó, ɨ́ nzɨ̌ mé Yésʉs-Krîst. 13Osɔ́ŋ, mě tile bɨ́n ó, ebě, bɨ̌n bé lɨ́ egʉ́ɑ mʉ̂r ɑ́ boo be, duho ɨ́ menyɛ̌l nyɑ́. Mě tile bɨ́n, biloʼo ó, ebě, bɨ̌n bɨ́ ntɑɑ̌ Sɑ́tɑn ɨ́ nkul. Ontwǒm, mě tile bɨ́n ó, ebě, bɨ̌n bɨ́ gʉ́ɑ̌ Nzyɛ̌m Sɔ́ŋ. 14Osɔ́ŋ, mě tile bɨ́n ó, ebě, bɨ̌n bɨ́ gʉ́ɑ mʉ̂r ɑ́ boo be, kʉ́ e sí ɑpɑ̌ bě kuhɑ́ nyɑ́. Biloʼo, mě tile bɨ́n ó, ebě, bɨ̌n bé e nkul. Lwǐb mé Nzyɛ̌m, yé ó, ɨ́ bɨ̌n. Bɨ̌n ntémé, bɨ̌n bɨ́ ntɑɑ̌ Sɑ́tɑn. 15Ayɨ́ kpɛl gɑ́ sí yɨ̂, nkʉ̂ bisɑ̂ bi dí tɨ̂ʼ bí. Mʉ̂r kpɛ́l sí yɨ̂ʼ nó, lɛ́ɛ́, kpɛ̌l mé Nzyɛ̌m Sɔ́ŋ, yé ɑbɑ́ be ɨ́ nye. 16Bisɑ́ bíbyɛ̂h bi dí egúmo e sí yɨ̂ʼ bí, bisɑ́ bíbɨ́blɑ bi bʉ̂r dí egø̂m bí, byɑɑ́ míh mɔ́ɔ́ dí egø̂m bí, bisɑ́ bé dí esɑ̂ jɑ́ɑ́lé ɨ́ lɔ̌b wɔ́ɔ́ bí, bisɑ̂ byɑɑ́ bíbyɛ̂h, byé ɑduho kwɑ́ mé Nzyɛ̌m Sɔ́ŋ. Byé duho ó, ɨ́ sí yɨ̂. 17Sí yɨ̂, le bisɑ́ bíbyɛ̂h bʉ̂r dí egø̂m tɨ̂ʼ bí, byé lɨlɑɑ ó lɑŋɑ́ɑ. Nó ó, mʉr dí esɑ̂ sɑ́ Nzyɛ̌m ɑ́ tɨ́e yɨ́ nyɑ́, nyě ciʼe ó, njʉ̌m dǐ e njʉ̌m dǐ. 18Bwɑ́n bɑ̂m, esúʼlɑ́ é sí yɨ̂ʼ mû ó ɨ́ nérénére. Bɨ̌n bé ɑ́ si boo jóʼo ó, Ntɨ̂m e mbɨn mé Krîst, nye ɨ́ jɑlɑ le enze. Ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, ontɨ̂m le obɨn mé Krîst, bé mû ó, sí buo. Nó ó mɨ́nɑ́ dí egʉ́ɑ gɑ́ ó, yɨ́ kumo lɨ́ esúʼlɑ́ é sí yɨ̂ʼ yɨ́. 19Bʉr bɑɑ́, bé ɑ́ si duho ɨ́ sɔ́mɑ́ gɑ́ yɨ́nɑ́. Bé ɑ́ bé ɑbe yɨ́ɛ bɨ́ɔɔ́ gɑ́ bɨ́nɑ́. Yé bé bé ɑ́ be ó bʉr ó sɔ́mɑ́ gɑ́ yɨ́nɑ́ nó, mpɑ mɨnɑ́ gɑ́ le onɔ́ɔ́, bé jínɑ ó tɨ̂, kumo mûh. Tó kœb ó, yé ɑ́ jɑlɑ ó, bé tôʼ, yé nkʉ̂ nyɨ̂n ɨ́ kpɛŋlɛm ó, ɑbe e mʉr sɔ́mɑ́ yɔ́ɔ́ ɑ́ be ɨ́ nkɔ̌m gɑ́ nyɨ́nɑ́. 20Ɨ́ wɨ́n pɑ̂ʼ, Mʉr mé Nzyɛ̌m dí ci nyɑ́ ɑ́ si lœm bɨ̌n, lɨ́ entɨh bɨ́n Sísǐm mé Nzyɛ̌m. Bɨ̌n bɨ́bɛ̂h, bɨ̌n bé lɨ́ egʉ́ɑ ótyeetye. 21Mé ɑtile bɨ́n ebě bɨ̌n bé lɨ́ ejéʼe ótyeetye. Mě tile bɨ́n ó, ebě, bɨ̌n bɨ́ gʉ́ɑ wê. Bɨ̌n ntémé bé lɨ́ egʉ́ɑ ó, sɑ̂ bíbɛr, yé ɑbe e nkul eduho lɨ́ otyeetye. 22Nzé dí ɑ́nyɑ̂-bibɛr? Nye ó mʉr dí elɛ́ɛ ó, Yésʉs, nyé ɑbe Mʉ̂r Nzyɛ̌m ɑ́ lœm múló mé jǿø nyɑ́. Mʉr Dɔm mé Yésʉs, nye ó mʉr nyɨnyɛ̂h dí ekɛ́lɑ̌ Nzyɛ̌m Sɔ́ŋ le Nzyɛ̌m Mwɑ̂n nyɑ́. 23Mʉr dí ekɛ́lɑ ó, Yésʉs, nyé ɑbe Mwɑ̂n mé Nzyɛ̌m nyɑ́, nyé ɑgúmo e Nzyɛ̌m Sɔ́ŋ. Tó kœb ó, wɑɑ́ dí elɛ́ɛ ó, Yésʉs, nye ó Mwɑ̂n mé Nzyɛ̌m nyɑ́, Nzyɛ̌m Sɔ́ŋ le Nzyɛ̌m Mwɑ̂n, bé ó ɨ́ nkɔ̌m nyé. 24Gwɑ́ toŋlo gɑ́ mpɑ́ŋlɑ bɨ́n ɑ́ jóʼo, duho ɨ́ menyɛ̌l nyɨ́. Mpɑ́ŋlɑ bɨ́n ɑ́ jóʼo, duho ɨ́ menyɛ̌l nyɨ́, nyé ódi bɨ́n ɨ́ miléme nó, bɨ̌n bé ódi ntémé ó, ɨ́ mpúhlɑ́ nyɨ́n e Nzyɛ̌m Mwɑ̂n, bé e Nzyɛ̌m Sɔ́ŋ bɨ́bɛ̂h. 25Nó ó, nkɛ̌ʼ Nzyɛ̌m Sɔ́ŋ nye mʉr tɨ̂ ɑ́ jwe mɨnɑ́ gɑ́ nyɨ́, nye ó nyɨ̂: cwǐʼ njʉ̌m dǐ. 26Mě tile bɨ́n bisɑ́ bîʼ ó, dumo e bʉr o dí esɑ́ɑ édímle bɨ́n bɑ́. 27Ɨ́ wɨ́n pɑ̂ʼ, bɨ̌n bé ɑ́ si bi Sísǐm, wɑɑ́ Nzyɛ̌m ɑ́ lœm bɨ̌n wɑ̌ wɨ́. Bɨ̌n e Sísǐm mé Nzyɛ̌m wɑɑ́ ó mû. Sɨ́ɑ̌ yɑɑ́ ó bɨ́n dí, ɑbe lɨ́ ekɑ̌ jɨ lɛ̂ʼlɑ yɨ́. Nzyɛ̌m ɑ́ ntɨh bɨ̌n Sísǐm wé ó, nye díʼee lɛ̂ʼlɑ wɨ́n ɨ́ milɔ̌b mímyɛ̂h. Sísǐm mé Nzyɛ̌m, nye ntémé, nye ó sísǐm mé Nzyɛ̌m mpɑ̂. Nyě lɛ́ɛ́ ó, otyeetye; nyé ɑlɛ́ɛ bíbɛr. Mpʉ nyé dí elɛ̂ʼle bɨ́n yɨ́, gbɑ́ʼ gɑ́ lɛ́ʼlɑ́ wɑɑ́ ɨ́ júu. 28Nó ó, bwɑ́n bɑ̂m, diʼee gɑ́ ɨ́ Krîst, mbi dí ó, jɔʼ nyé óbɑ́ʼɑ̌ nyɨ̂n yɨ́, mɨnɑ́ nkʉ̂ nʉɑ gɑ́ pîm ɨ́ búʼó. Mɨnɑ́ nkʉ̂ be gɑ́ ɑsɔ́mɑ ɨ́ míh mé, ɨ́ jɔʼ nyé óbɑ́ʼɑ̌ nze yɨ́. 29Bɨ̌n bé lɨ́ egʉ́ɑ ó, Krîst, nye ó tîtyěl mʉr. Bɨ̌n bé ɨ́ jɑlɑ le egʉ́ɑ ntémé ó, mʉr nyɨnyɛ̂h dí esɨsɑ̂ bísyɛ́ɛlɑ bimpɑ̂ nyɑ́, nyɨ́ byɛ̂l e nzɨ̌ nkul mé Nzyɛ̌m.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\