1 Jeɑn 3

1Beyɨɨ gɑ́ bím Nzyɛ̌m Sɔ́ŋ ɑ́ kpɛl mɨnɑ́ gɑ́, ntɑɑ sʉ́ŋɑ yɨ́! Nyɨ́ gbɑ̂n mɨ́nɑ́ gɑ̂, le elɛ́ɛ ó, mɨnɑ́ gɑ́ bé ó «bwɑ́n mé Nzyɛ̌m». Mɨnɑ́ gɑ́ kʉ́ bě tyeetye ó bwɑ́n bé. Bʉr ó sí yɨ̂, bɨ́ɛ, bé ɑgʉ́ɑ Sɔ́ŋ gɑ́ wɨ́nɑ́ Nzyɛ̌m. Sɑ́ tɨ̂ʼ ó bé dí ɑgʉ́ɑ mɨ́nɑ́ gɑ́ yɨ́. 2Bʉr ó kpɛ̌l bɑ̂m, ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, mɨnɑ́ gɑ́ mû ó bwɑ́n mé Nzyɛ̌m. Yé dɑmɑ́ be nó, mbi bʉ̂r mɨ́nɑ́ ódi gɑ́ wɨ́, wé jínɑ ó, ɑpɑ̌ gʉ́ŋɔɔ. Sɑ́ mɨ́nɑ́ dí egʉ́ɑ gɑ́ yɨ́, yê njɨ ó, jɔ̌ʼ Krîst óbɑ́ʼɑ̌ nyɨ̂n yɨ́, mɨnɑ́ bé ónøølɑ gɑ́ e né, ebě, mɨnɑ́ bé óbee gɑ́ nye ó, kwɑhɑ́ mpʉ nyé dí yɨ́. 3Nyé ógbɑ̂ nyʉ́ʉ́ mʉ̂r mpûʼlɑ nyɑɑ́ ɨ́ léme nó, mʉr wɑɑ́ ópubo nyé mʉr tɨ̂, ó nye díʼee mʉr dí ci nyɑ́. Sɑ́ tɨ̂ʼ ó nyé óbě mpʉ mé Yésʉs, mʉr dí ci nyɑ́ yɨ́. 4Mʉr nyɨnyɛ̂h dí esɑ̂ syóm nyɑ́, nye lɨ́ egbɑh étié mé Nzyɛ̌m. Syóm wɨ́ɛ, wé ó egbɑh métié. 5Bɨ̌n bé lɨ́ egʉ́ɑ ó: Dɑ̂ Yésʉs ɑ́ nze nyɨ̂n ɨ́ sí yɨ̂ʼ ó, nye nkʉ̂ nzě pɛʼ mísyóm gɑ́ mɨ́nɑ́. Bɨ̌n bé lɨ́ egʉ́ɑ ntémé ó, ɑbe le syóm dí ɨ́ nye tʉ́ŋlʉ̌. 6Mʉr nyɨnyɛ̂h mû sí pûhlɑ e né nyɑ́, nyé ɑtô dóló le esɑ̂ syóm. Wɑɑ́ nyɨnyɛ̂h dí etô dóló le esɑ̂ syóm nyɑ́ nyɨɛ, nyé ɑpɑ̌ bee nyê, nkʉ̂ gʉ́ɑ nyê. 7Bwɑ́n bɑ̂m, ɑyɨ́ bîr gɑ́ ó, mʉr dímlɑɑ bɨ̌n. Mʉr dí esɑ̂ bísyɛ́ɛlɑ bí ótîtyěl nyɑ́ ó dí tîtyěl mpʉ̌ Yésʉs dí tîtyěl yɨ́. 8Mʉr dí etô dóló le esɑ̂ syóm nyɑ́, nye ó mʉr mé sɔ́ŋ meleme, ebě, sɔ́ŋ meleme ó dí etín é mísyóm, boó duho ó duhɑ́ɑ ɨ́ menyɛ̌l, kumo mûh ɨ́ dʉ́ó lɨ̂. Tó kœb ó, Mwɑ̂n mé Nzyɛ̌m ɑ́ nze nyɨ̂n ɨ́ sí yɨ̂ʼ ó, nye nkʉ̂ gbɛ́ɛ bísyɛ́ɛlɑ mé sɔ́ŋ meleme. 9Mʉr nyɨnyɛ̂h mû sí byɛ̂l ɨ́ nkul mé Nzyɛ̌m nyɑ́, nyé ɑtô dóló le esɑ̂ syóm, ebě, cwiʼ dí eduho kwɑ́ mé Nzyɛ̌m yɨ́, yé ó ɨ́ nye tʉ́ŋlʉ̌. Nyé ɑbe e nkul etô dóló le esɑ̂ syóm, ebě, nye ɑ́ byɛ̂l ó ɨ́ nzɨ̌ cwiʼ mé Nzyɛ̌m. 10Ebě, bé gʉ́gʉ́ɑ́ mbɔ́ʼ pɑ́ʼ bwɑ́n mé Nzyɛ̌m, bé e bɑɑ́ mé sɔ́ŋ meleme ó, mbi wɨ̂: mʉr nyɨnyɛ̂h dí ɑsɑ̂ syɛ́ɛlɑ dí tîtyěl yɨ́ nyɑ́, nkʉ̂ wɑɑ́ dí ɑkpɛl mɨ́ɔɔ́ wé nyɑ́, nyé ɑbe mwɑ̂n mé Nzyɛ̌m. 11Nó ó, lwǐb bɨ́n ɑ́ boo jóʼo, duho píhe yɨ́, yé ó, mɨnɑ́ kpɛ́lɑɑ gɑ́ pɑ́ʼ gɑ́ nyɨ́nɑ́. 12Mɨnɑ́ bé ɑyɨ́ be gɑ́ mpʉ mé Kɑyɨ̂n. Nye ɑ́ duho ó kwɑ́ mé Sɑ́tɑn. Nye nzě jʉ̂ mɨ́ɔɔ́ wé, Ábɛl. Nye ɑ́ pʉgʉ jʉ̂ nye ɨ́ wɑ́ɑ̌ lɔ̌b? Ebě, bisyɛ́ɛlɑ mé Kɑyɨ̂n, byé ɑ́ be ó, onzyɛ́h ónzyɛ́h; byɑɑ́ me mɨ́ɔɔ́ wé, tîtyěl. 13Bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m! Okɛ́l bɑ̂m! Bʉ̂r ó sí yɨ̂, bé nwím bɨ́n nó, ɑyɨ́ kɑ̂m gɑ̂. 14Mɨnɑ́ bé lɨ́ egʉ́ɑ gɑ́ ó, mɨnɑ́ bé ɑ́ pɑh, duho lɨ́ eswie, ntɑɑ ɨ́ cwǐʼ njʉ̌m dǐ ó, ebě, mɨnɑ́ bé lɨ́ ekpɛl gɑ́ bɨ́ɔɔ́ gɑ́ bɨ́nɑ́. Mʉr dí ɑkpɛl bʉ̂r nyɑ́, nye jínɑ ó njwe. 15Mʉr nyɨnyɛ̂h dí enwim mɨ́ɔɔ́ wé nyɑ́, nye ó njʉ̂l bʉr. Bɨ̌n bé lɨ́ egʉ́ɑ ntémé ó, kɑ̂r njʉ̂l bʉr ngwɑ́r dí e cwǐʼ njʉ̌m dǐ ɨ́ nye mʉr tɨ̂ʼ ɨ́ jɔʼ yɨ́yɛ̂h. 16Mbi wɨ̂ʼ ó mɨ́nɑ́ dí ejweʼe gɑ́ sɑ́ dí kpɛ̌l mpɑ̂ yɨ́: Yésʉs-Krîst ɑ́ si jwe cwiʼ yé lɨ́ esú gɑ́ lɨ́nɑ́. Nó ntémé ó mɨ́nɑ́ dí gɑ́ e mempʉ́lɑ́ kwɑ́ bʉ́ʉ́ óbûʼlɑ yɨ́. Mɨnɑ́ jɛ́nɑ́ gɑ́ mempʉ́lɑ́ mɑɑ́ ó, lɨ́ ejwe bícwiʼ gɑ́ bínɑ́ lɨ́ esú é bɨ́ɔɔ́ gɑ́ bɨ́nɑ́. 17Mʉr dí e bisɑ̂, dí ebee mɨ́ɔɔ́ wé lɨ́ ebǐ túú nyɑ́, nyé sɑ́ nyé cére nó, wɑ́ɑ̌ mbi nyé dí e nkul elɛ́ɛ ó, nyɨ́ kpɛ̌l Nzyɛ̌m ɨ́ lémé wé yɨ́ ɛ́? 18Bwɑ́n bɑ̂m, yé ɑjɑlɑ ó, kpɛ̌l gɑ́ yɨ́nɑ́, yé nyɨ́nɨɨ njɨ ɨ́ mekɑ̌n mɨ́nɑ́ dí elɛ́ɛlɑ gɑ́ mɑ́. Yé ɨ́ jɑlɑ le enyɨ̂n ó, ɨ́ bisyɛ́ɛlɑ mɨ́nɑ́ dí esɑ̂ gɑ́ lɨ́ otyeetye bí. 19Mɨnɑ́ gʉ́ɑ́ gɑ́ ó, mɨnɑ́ bé lɨ́ eduho gɑ́ kwɑ́ mé mʉr dí le otyeetye nyɑ́ ó, mbi wɨ̂: mɨnɑ́ bé lɨ́ ebɑ́nɑ̌ sul gɑ́ milémé gɑ́ mínɑ́ sí ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m 20ɨ́ bijɔʼ mílémé gɑ́ mínɑ́ jwé mɨ́nɑ́ gɑ́ mebě bí. Miléme gɑ́ mínɑ́, myé lɨ́ ebɑ́nɑ̌ sulɑ, ebě, Nzyɛ̌m, nye ɨ́ buú bwɑʼ, lɑɑ mílémé gɑ́ mínɑ́ myɑɑ́. Nye lɨ́ egʉ́ɑ ntémé sɑ́ yɨ́yɛ̂h. 21Nó ó, bʉr ó kpɛ̌l bɑ̂m, mílémé gɑ́ mínɑ́, myé óbe, ɑjwe mɨ́nɑ́ gɑ́ bʉr o tɨ̂ʼ mebě nó, lɛ́ɛ́, mɨnɑ́ bɨ́ nʉɑ gɑ́ pîm ɨ́ búʼó ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m. 22Mɨnɑ́ bé óbi gɑ́ ntémé sɑ́ yɨ́yɛ̂h mɨ́nɑ́ ógwɑ̂m gɑ́ nye yɨ́, ebě, mɨnɑ́ bé lɨ́ ebɑʼle métié mé, le esɑ̂ bísyɛ́ɛlɑ nyé dí ebee mbɨ̂mbɨɑ́ bí. 23Etié nyé ɑ́ tyêl lɨ́ esú gɑ́ lɨ́nɑ́ lɨ́, lé ó lɨ̂: mɨnɑ́ jyɛ̂ʼwɑɑ gɑ́ e díé é Mwɑ̂n wé, Yésʉs-Krîst, le ntémé ó, mɨnɑ́ kpɛ́lɑɑ gɑ́ pɑ́ʼ gɑ́ nyɨ́nɑ́ mpʉ nyé ɑ́ tɨ́e mɨnɑ́ gɑ́ yɨ́. 24Mʉr dí ebɑʼle métié mé Nzyɛ̌m nyɑ́, nyě di ó ɨ́ mpúhlɑ́ e Nzyɛ̌m; Nzyɛ̌m ntémé ɨ́ mpúhlɑ́ e nye. Mɨnɑ́ bé lɨ́ egʉ́ɑ gɑ́ ó, Nzyɛ̌m, nye ó ɨ́ mpúhlɑ́ e mɨnɑ́ gɑ́ ó, ebě, nye ɑ́ si ntɨh mɨnɑ́ gɑ́ Sísǐm wé.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\