1 Jeɑn 4

1Bʉr ó kpɛ̌l bɑ̂m, ɑyɨ́ bûʼlɑ gɑ́ kɑ́m e kɑ́m mʉr nyɨnyɛ̂h bɨ́n jóʼó lɨ́ ejwe bʉ̂r milɛ́ʼlɑ́ nyɑ́. Tɑ́ɑ́rɑ́ɑ́ ébóblo gɑ́ bʉr bɑɑ́, bɨ̌n nkʉ̂ gʉ́ɑ, nkʉ̂ misísǐm bé dí e myé mí, myé lɨ́ eduho kwɑ́ mé Nzyɛ̌m, ebě, ogwíhɑ o mílɔ̌b o bíbɛr, bé mû ó sí buo ɨ́ sí yɨ́yɛ̂h. 2Bɨ̌n bé ójwijweʼě Sísǐm mé Nzyɛ̌m ó, mbi wɨ̂: wɑɑ́ nyɨnyɛ̂h dí elɛ́ɛ ó: «Yésʉs-Krîst ɑ́ nze ɨ́ sí yɨ̂ʼ ó, e nyʉ̂l mʉr mpɑ̂» nyɑ́ duho ó kwɑ́ mé Nzyɛ̌m. 3Tó kœb ó, wɑɑ́ nyɨnyɛ̂h dí ɑkpɛl ékɑm ó, Yésʉs ɑ́ nze ɨ́ sí yɨ̂ʼ ó, e nyʉ̂l mʉr mpɑ̂ nyɑ́, nyé ɑbe e Sísǐm dí eduho kwɑ́ mé Nzyɛ̌m wɨ́. Sísǐm nyé dí e wé wɨ́, wé ó wɑɑ́ Mʉ̂r Dɔm mé Krîst. Bɨ̌n bé ɑ́ nyɛɛ jóʼo lɔ́ɔ ó, nye ɨ́ jɑlɑ le enze. Nó ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, nye mû ó sí pyɑ̂l ɨ́ sí yɨ̂. 4Bɨ̌n bɨɛ bwɑ́n bɑ̂m, bɨ̌n dumo ó, e Nzyɛ̌m. Bɨ̌n bɨ́ ntɑɑ óntɨ̂m le obɨn mé Krîst bɑɑ́, ebě, Sísǐm bɨ́n dí e wé wɨ́, wé ɨ́ lele nkûl, lɑɑ wɑɑ́ dí ɨ́ bʉr ó sí yɨ̂ʼ wɨ́. 5Bɨ́ɛ, bé e cwiʼ ó, yɑɑ́ dí eduhǒ sí yɨ̂' yɨ́. Sɑ́ tɨ̂ʼ ó bé dí elwib bísɑ́ bí sí yɨ̂, bʉr ó sí yɨ̂ʼ ntémé lɨ́ ekʉ́ jôʼlo bé yɨ́. 6Nó ó, mɨnɑ́ bɨɛ dumo gɑ́ ó, e Nzyɛ̌m. Mʉr dí egʉ́ɑ̌ Nzyɛ̌m nyɑ́, nye lɨ́ esɑ̂ mɨ́nɑ́ gɑ́ mejóʼo. Mʉr dí ɑduho kwɑ́ mé Nzyɛ̌m nyɑ́, nyé ɑsɑ̂ mɨ́nɑ́ gɑ́ mejóʼo. Nó ó mɨ́nɑ́ dí e nkul ejweʼe gɑ́ mbɔ́ʼ pɑ́ʼ Sísǐm Ótyeetye, ndu e sísǐm bíbɛr yɨ́. 7Bʉr ó kpɛ̌l bɑ̂m, mɨnɑ́ kpɛ́lɑɑ gɑ́ pɑ́ʼ gɑ́ nyɨ́nɑ́, ebě, kpɛ̌l, yé lɨ́ eduho kwɑ́ mé Nzyɛ̌m. Mʉr nyɨnyɛ̂h dí e kpɛ̌l nyɑ́, nye ó mbyɛ́lɑ́ ɨ́ nkul mé Nzyɛ̌m. Nye ntémé, nyɨ́ gʉ́ɑ̌ Nzyɛ̌m. 8Mʉr dí ɑkpɛl nyɑ́, nyé ɑpɑ̌ gʉ́ɑ̌ Nzyɛ̌m, ebě, Nzyɛ̌m, nye ó kpɛ̌l. 9Mpʉ̌ Nzyɛ̌m ɑ́ lɛ̂ʼle kpɛ̌l yé ɨ́ sɔ́mɑ́ gɑ́ yɨ́nɑ́ yɨ́ ó yɨ̂: nye ɑ́ si ntɨh mɨnɑ́ gɑ́ Ecíʼé é Mwɑ̂n lé ɨ́ sí yɨ̂, ó mɨnɑ́ nkʉ̂ bi gɑ́ cwiʼ ɨ́ nzɨ̌ nyé. 10Kpɛ̌l mpɑ̂ ó yɨ̂: yé ɑbe yɑɑ́ mɨ́nɑ́ dí elɛ̂ʼle gɑ́ Nzyɛ̌m yɨ́. Yé ó yɑɑ́ nyɨ́ɛ ɑ́ lɛ̂ʼle mɨnɑ́ gɑ́ yɨ́, ebě, nye ɑ́ si ntɨh mɨnɑ́ gɑ́ Mwɑ̂n wé. Nye ó mʉr ɑ́ búrɑ le syóm gɑ́ wɨ́nɑ́, le eleʼě Nzyɛ̌m ɨ́ nkpɑɑ nyé nyɑ́. 11Bʉr ó kpɛ̌l bɑ̂m, yé bé Nzyɛ̌m ɑ́ be ɨ́ bɑ́nɑ̌ lɛ̂ʼle mɨ́nɑ́ gɑ́ kpɛ̌l yɑɑ́ nó, lɛ́ɛ́, mɨnɑ́ bé ɨ́ jɑlɑ le ekpɛlɑ gɑ́ pɑ́ʼ gɑ́ nyɨ́nɑ́ ntémé. 12Abe e mʉr dí ɨ́ pɑ̌ beě Nzyɛ̌m. Mɨ́nɑ́ kpɛ́lɑ́ gɑ́ pɑ́ʼ gɑ́ nyɨ́nɑ́ nó, Nzyɛ̌m ókʉ́ ciʼe ɨ́ mɨnɑ́ gɑ̂. Milémé gɑ́ mínɑ́, myé olóno ɨ́ kpɛ̌l yé. 13Mɨnɑ́ bé lɨ́ egʉ́ɑ gɑ́ ó, mɨnɑ́ ciʼe gɑ́ ó, ɨ́ mpúhlɑ́ e Nzyɛ̌m, nyɨɛ ntémé ɨ́ mpúhlɑ́ e mɨnɑ́ gɑ́ ó, mbi wɨ̂: nye ɑ́ si ntɨh mɨnɑ́ gɑ́ Sísǐm wé. 14Mɨnɑ́ bɨ́ bee gɑ́ sɑ́ mɨ́nɑ́ tʉ́tó gɑ́ le eboʼlo yɨ́. Mboʼlɑ́ gɑ́ wɨ́nɑ́, wé ó wɨ̂: Dɑ̂ Nzyɛ̌m ɑ́ ntɨh Mwɑ̂n wé ó, nye díʼee Ciʼ-bʉr ɨ́ sí yɨ̂ʼ yɨ́yɛ̂h. 15Mʉ̂r lɛ́ɛ́ ó, Yésʉs, nye ó Mwɑ̂n mé Nzyɛ̌m nó, Nzyɛ̌m óciʼe ɨ́ mpúhlɑ́ e nye; nye ntémé ódi ɨ́ mpúhlɑ́ e Nzyɛ̌m. 16Nó ó mɨ́nɑ́ bɨ́ gʉ́ɑ gɑ́ kpɛ̌l Nzyɛ̌m dí elɛ̂ʼle mɨ́nɑ́ gɑ́ yɨ́. Mɨnɑ́ bé lɨ́ ekʉ́ bûʼlɑ gɑ́ ó, nye lɨ́ ekpɛl mɨ́nɑ́ gɑ̂. Nzyɛ̌m, nye ó kpɛ̌l. Mʉr dí eciʼe e kpɛ̌l nyɑ́, nyě di ó, ɨ́ mpúhlɑ́ e Nzyɛ̌m; Nzyɛ̌m ntémé ɨ́ mpúhlɑ́ e nye. 17Milémé gɑ́ mínɑ́, myé ólóno ɨ́ kpɛ̌l yé ɨ́ nzɨ̌ nyɑɑ́. Mɨnɑ́ bé ónʉɑ gɑ́ pîm ɨ́ búʼó ɨ́ móhó écíʼ é mílɔ̌b ntémé, ebě, kʉ̌ cyen mɨ́nɑ́ dí edû gɑ́ ɨ́ sí yɨ̂ʼ wɨ́, wé nøølɑ ó, e wɑɑ́ wé nye mʉr tɨ̂. 18Bʉ́ɑ́, bé e kpɛ̌l, byé ɑbe e nkul epûhlɑ. Mílémé gɑ́ mínɑ́, myé ólóno ɨ́ kpɛ̌l yé nó, kpɛ̌l yɑɑ́, yé ópɛʼ mɨ́nɑ́ gɑ́ bʉ́ɑ́ ɨ́ miléme. Ányɑ̂-bʉ́ɑ́, nyě bʉ́bónó ó, njɨ bintɨ́ʼɑ́. Lémé wé, wé ɑpɑ̌ lóno ɨ́ kpɛ̌l mpɑ̂. 19Nó ó, mɨnɑ́ gɑ́ bɨɛ mû ó lɨ́ ekpɛlɑ gɑ́ ó, ebě, nye ɑ́ si nyɛɛ kpɛl mɨnɑ́ gɑ̂. 20Mʉ̂r lɛ́ɛ́ ó: «Mě kpɛl ó, Nzyɛ̌m,» nyɨɛ yɨ́ɛ lɨ́ enwim mɨ́ɔɔ́ wé nó, nye ó mʉr bibɛr, ebě, mʉr dí ɑpɑ̌ kpɛl mɨ́ɔɔ́ wé, mʉr nyé dí ebee nyɑ́, nyé ɑbe e nkul ekpɛ̌l Nzyɛ̌m, mʉr nyé dí ɑbee nyɑ́. 21Le ntémé ó, Yésʉs-Krîst ɑ́ tyêl mɨnɑ́ gɑ́ etié ó, mʉr nyɨnyɛ̂h dí ekpɛ̌l Nzyɛ̌m nyɑ́, nye kpɛ́lɨɨ ntémé mɨ́ɔɔ́ wé.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\