1 Jeɑn 5

1Mʉr nyɨnyɛ̂h dí ebûʼlɑ ó, Yésʉs, nye ó Mʉ̌r Nzyɛ̌m ɑ́ lœm múló mé jǿø nyɑ́, nyɨ́ byɛ̂l e nzɨ̌ nkul mé Nzyɛ̌m. Mʉr nyɨnyɛ̂h dí ekpɛl sɔ́ŋ nyɑ́, nye lɨ́ ekpɛl ntémé mwɑ̂n wé. 2Mpʉ mɨ́nɑ́ dí egʉ́ɑ gɑ́ ó, mɨnɑ́ bé ɨ́ kpɛl gɑ́ bwɑ́n mé Nzyɛ̌m yɨ́ ó yɨ̂: ɨ́ jɔʼ mɨ́nɑ́ dí ekpɛl gɑ́ Nzyɛ̌m, le ebɑʼle métié mé yɨ́. 3Mpʉ mʉ̂r jɑ́lɑ́ le elɛ̂ʼlě Nzyɛ̌m kpɛ̌l yɨ́ ó yɨ̂: ebɑʼle métié mé. Metié mé, mé ɑbuú dile yɨ́ɛ lɨ́ ebɑʼle, 4ebě, mʉr nyɨnyɛ̂h dí mbyɛ́ɑ́ ɨ́ nzɨ̌ nkul mé Nzyɛ̌m nyɑ́, nye lɨ́ entɑɑ̌ bɨ́blɑ̌ sí yɨ̂. Nkul nyé dí e né, nyɑɑ́ dí esɑ̂ ó, nye búlɑɑ le onkɔ́ɔ́ nyɨ́, nye ó nyɨ̂: búʼó gɑ́ yɨ́nɑ́. 5Nzé dí e nkul entɑɑ̌ bɨ́blɑ̌ sí yɨ̂? Yé ó njɨ wɑɑ́ dí ebûʼlɑ ó, Yésʉs ó dí Mwɑ̂n mé Nzyɛ̌m nyɑ́. 6Yésʉs-Krîst, nye ó mʉr ɑ́ duŋɔɔ e medíbé, bɑ́ʼɑ̌ duŋɔɔ e mecié lɨ́ eswie ɨ́ kolôs nyɑ́. Nye ɑ́ bé ɑnzě duŋɔɔ̌ njɨ e medíbé mé omér. Ndubó wé, wé ɑ́ be ó, e medíbé ndu e mecié. Sísǐm mé Nzyɛ̌m ó dí eboʼlo ɨ́ lɔ̌b ndubó wé. Nyě boʼlo nó ó, ebě, nyě le otyeetye. 7Tó kœb ó, bisɑ̂ bi dí eboʼlo ɨ́ lɔ̌b Mwɑ̂n mé Nzyɛ̌m bí, byé ó bilɛ̂l: 8Sísǐm mé Nzyɛ̌m, ndubó médíbé, ndu e ndubó mécié. Oboʼlo olɛ̂l ónɨ̌, bé ó cwíí. 9Mɨnɑ́ bé lɨ́ ekɑm gɑ́ ɨ́ jɔʼ bʉ̂r dí eboʼlǒ lɔ̌b yɨ́. Tó kœb ó, mboʼlɑ́ mé Nzyɛ̌m, wé ɨ́ jɑlɑ le ejweŋɔɔ̌ júu, lɑɑ wɑɑ́ bʉ̂r dí esɑ̂ wɨ́, ebě, wé ó mboʼlɑ́ Nzyɛ̌m nye mʉr tɨ̂ʼ ɑ́ boʼlo, dumo e Mwɑ̂n wé wɨ́. 10Mʉr dí ejyɛ̂ʼwo e Mwɑ̂n mé Nzyɛ̌m nyɑ́ ó dí ejóʼǒ mboʼlɑ́ wɑɑ́ ɨ́ lémé wé tʉ́ŋlʉ̌. Mʉr dí ɑbûʼlɑ̌ Nzyɛ̌m nyɑ́, nyɨ́ swêʼ Nzyɛ̌m Sɔ́ŋ ó, nye ó mʉr bibɛr, ebě, nyé ɑkɑm ébûʼlɑ̌ mboʼlɑ́ Nzyɛ̌m ɑ́ boʼlo, dumo e Mwɑ̂n wé wɨ́. 11Mboʼlɑ́ mé Nzyɛ̌m wɑɑ́, wé ó wɨ̂: Nzyɛ̌m ɑ́ be ɨ́ jwe mɨ́nɑ́ gɑ́ cwǐʼ njʉ̌m dǐ. Cwiʼ yɑɑ́, yé di ó, ɨ́ Mwɑ̂n wé. 12Mʉr dí ɨ́ mpúhlɑ́ e Nzyɛ̌m Mwɑ̂n nyɑ́, nyě e cwǐʼ njʉ̌m dǐ. Mʉr dí ɑdi ɨ́ mpúhlɑ́ e Mwɑ̂n mé Nzyɛ̌m nyɑ́, nyé ɑbe e cwiʼ yɑɑ́. 13Milɔ̌b mê tile mî, me tile myé ó, bɨ̌n bɨɛ, bʉr o dí ejyɛ̂ʼwo e Mwɑ̂n mé Nzyɛ̌m bɑ́. Me tile bɨ́n myɑ̌ ó, bɨ̌n gʉ́ŋɑɑ ó, bɨ̌n mû ó e cwǐʼ njʉ̌m dǐ. 14Pyɑ́lɑ́ mɨ́nɑ́ ngɑ́ pyɑ̂l gɑ́ ɨ́ mpǒm mé Nzyɛ̌m wɨ́, wé óbe ó, mpûʼlɑ, nyé osí lóŋlo mílémé gɑ́ mínɑ́. Mɨnɑ́ bɨ́ gʉ́ɑ gɑ́ ó, mɨ́nɑ́ jɨ́ʼlɑ́ gɑ́ e né, le edû mícíʼɑ́ mí lémé wé nó, nye ójóʼo mínjɨʼlɑ gɑ́ mínɑ́ myɑɑ́ mbɨ̂mbɨɑ́. 15Mɨ́nɑ́ gʉ́ɑ́ gɑ́ ó, nye lɨ́ ejóʼo mɨ́nɑ́ gɑ́ mbɨ̂mbɨɑ́ nó, mɨnɑ́ bé ógʉ́ɑ gɑ́ ntémé ó, nye ójwe mɨ́nɑ́ gɑ́ sɑ́ mɨ́nɑ́ ngɑ́ gwɑ̂m gɑ́ nye yɨ́, yé dɑmɑ́ be yɑ́ɑ̌ sɔ̂ʼ. 16Mʉ̂r sí bee mɨ́ɔɔ́ wé lɨ́ esɑ̂ syóm, syóm wɑɑ́, ɑbe wɑɑ́ dí ecyen nyé lɨ́ eswie wɨ́ nó, nye jɨ̂ʼlɑɑ e Nzyɛ̌m. Nzyɛ̌m ókʉ́ ciʼ mɨ́ɔɔ́ wé. Yé e nyɔm ó, ɨ́ pɑ́ʼ mɨ́ɔɔ́ dí sí sɑ̂ mbǐ syóm dí ɑbe lɨ́ ecyen mʉ̂r lɨ́ eswie wɨ́ nyɑ́. (Sɑ̂ gwɑ́r, gúú mbǐ syóm, wé yɨ́ɛ ó tɨ̂: wɑɑ́ dí ecyen mʉ̂r lɨ́ eswie wɨ́. Mé ɑlɛ́ɛ ó, bɨ̌n jɨ̂ʼlɑɑ e Nzyɛ̌m lɨ́ esú é mbi syɛ̂l misyóm wɑɑ́.) 17Bisyɛ́ɛlɑ bi dí egbɑh métié bí, bíbyɛ̂h, byé ó misyóm. Yé ntémé, yé e misyóm mi dí ɑcyen mʉ̂r lɨ́ eswie mí. 18Mɨnɑ́ bé lɨ́ egʉ́ɑ gɑ́ ó, mʉr nyɨnyɛ̂h mû mbyɛ́lɑ́ ɨ́ mpóʼo mé Nzyɛ̌m nyɑ́, nyé ɑkɑ̌ tô dóló le esɑ̂ mísyóm. Mwɑ̂n Nzyɛ̌m ɑ́ byɑ̂ nyɑ́, nye lɨ́ ekɑmle e mbi mʉ̂r wɑɑ́. Ebe nó, Sɑ́tɑn, nyé ɑbe e nkul esɑ̂ nyé ebébe. 19Mɨnɑ́ bé lɨ́ egʉ́ɑ gɑ́ ó, mɨnɑ́ gɑ́ bé ó, bwɑ́n mé Nzyɛ̌m. Bʉr ó sí yɨ̂ʼ yɨ́yɛ̂h bɨ́ɛ, bé lɨ́ ejɑʼrɑ e mpêl mé Sɑ́tɑn. 20Mɨnɑ́ bé lɨ́ egʉ́ɑ gɑ́ ntémé ó, Mwɑ̂n mé Nzyɛ̌m ɑ́ si nze. Nye nzě gbɑ̂ mɨ́nɑ́ gɑ́ pɨʼ ɨ́ miléme ó, mɨnɑ́ gʉ́ŋɑɑ gɑ́ Nzyɛ̌m, mʉr dí le otyeetye nyɑ́. Mɨnɑ́ di gɑ́ ó, ɨ́ mpúhlɑ́ gɑ́ nyɨ́nɑ́ e mʉr dí le otyeetye wɑɑ́ nyɑ́. Mʉr wɑɑ́, nye ó Mwɑ̂n wé, Yésʉs-Krîst. Nye ó dí Nzyɛ̌m mpɑ̂. Nye ntémé ó dí Etín é Cwǐʼ njʉ̌m dǐ. 21Bwɑ́n bɑ̂m, kɑ́nwɑ́ɑ́ gɑ̂, ó bɨ̌n cɛ́rɑɑ e biyɨŋɑyɨ bí ónzyɛ̌m.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\