1 Pierre 1

1Yé ó mɛm Pierre, mʉr milʉ́mlʉ́ mé Yésʉs-Krîst ó dí ecɛmɑ bɨ́n mekɑnɑ́ mɑ̂. Mě tile ó, bʉr ó Nzyɛ̌m ɑ́ twɑ̂r, dí eciʼě mpʉ ójwóo ɨ́ sí yɨ́yɛ̂h, mingbɛhɑ́ míngbɛhɑ́ ɨ́ mesí mé Pɔ́ŋtos, Gɑlɑ́siɑ, Kɑpɑdosíɑ, Azíɑ le Bitinî bɑ́. 2Nzyɛ̌m Sɔ́ŋ ó b'ɑ́ twɑ̂r bɨ̌n, bʉr o nyé ɑ́ boo gʉ́ɑ, kʉ́ e sí jínɑ ɑpɑ̌ bě kuhɑ́ bɑ́. Píe jɔʼ nyé ɑ́ twɑ̂r bɨ̌n yɨ́, Sísǐm wé nzě pubo bɨ́n. Nye ɑ́ pubo bɨ̌n ó, lɨ́ emyɛʼ bɨ́n e mecié mé Yésʉs-Krîst, lɨ́ esú ó, bɨ̌n sɑ̂ʼ nye mejóʼo. Metyɛʼ me mpóm mé Nzyɛ̌m le mepyɛblɑ mé, mé díʼee e bɨ̌n ɨ́ ntuuú. 3Mɨnɑ́ gúmlɑɑ gɑ́ wɑɑ́ dí Nzyɛ̌m mé Tî gɑ́ wɨ́nɑ́ Yésʉs-Krîst, wɑɑ́ dí Sɔ́ŋ wé nyɑ́. Nyɨ́ buú jɨ̂ʼ mɨ́nɑ́ gɑ́ nkoó, ntɔ̂ʼ jwe mɨ́nɑ́ gɑ́ nkul ebyɛ̂l jɔʼ mbɑ́, lɨ́ esú ó, mɨnɑ́ díʼee gɑ́ lǿŋlɑ́ e mpûʼlɑ ɨ́ miléme. Mpûʼlɑ nyɑɑ́, nyě duho ó, ɨ́ nkul pɛhɑ́ nyé ɑ́ pɛh Yésʉs-Krîst ɨ́ soo wɨ́. 4Nye ɑ́ byɑ̂ mɨnɑ́ gɑ́ jɔʼ mbɑ́ ntémé ó, lɨ́ esú lé éjwe mɨ́nɑ́ gɑ́ mepwɑʼ me dí komɑ́ ɨ́ jʉ́ó kʉ́ mɑ́, jɑlɑ e nkɔb líʼe gɑ́ nyɨ́nɑ́. Sɑ́ dí komɑ́ lɨ́ esú gɑ́ lɨ́nɑ́ yɨ́, yé ɑ́bo, ɑtô mébomo, ɑbe e nkul ejwɛ̂hlɑ. 5Nzyɛ̌m mû bɑʼle bícwiʼ bín ó, e nkul nyé, ebe bɨ́n dí ejyɛ̂ʼwo e né yɨ́. Nyě bɑʼle mɨ́nɑ́ gɑ́ ó, lɨ́ esú lé éjwe mɨ́nɑ́ gɑ́ cwǐʼ njʉ̌m dǐ. Cwiʼ yɑɑ́ ó dí ebóno mɨ́nɑ́ gɑ́ yɨ́. Nye ólɛ̂ʼle bʉ̂r bɨ́bɛ̂h yɑ̌ ó, lɨ́ elú lé ósûʼlɑ lɨ́. 6Bɨ̌n mû ó lɨ́ ekʉ́ buú sohǒ sɑ̂ yɑɑ́ ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, dɑmɑ́ jóʼo bɨ́n jínɑ lɨ́ elɛŋ bɑ́ mɑ̂ jɔʼ lɨ́ esiɑ e mitúú e mindɛ̌l, duho ɨ́ mebʉ́blɑ́ bé dí ebóblo bɨ́n mimbi mimbi mɑ́. 7Njyɛ́ʼwɑ́ bɨ́n dí ejyɛ̂ʼwo e Nzyɛ̌m wɨ́, wê bɨ̌n ó, ɨ́ buo ódimé, lɑɑ̌ gʉ̂l. Gʉ̂l pɑ̌ nyɛɛ́ gbɑ́ŋɔɔ ɨ́ duró lé ólûl, ó yé gwɑ̂ nyɨ̂n tyeetye ó, yé ó yɑɑ́ mpɑ̂, yɨ́ɛ yé ó sɑ́ dí ó, yé ódîm yɨ́, ɑ́ jwɛʼrɑ e búʼó gɑ́ yɨ́nɑ́! Yé ógbɑ́ŋɔɔ ɨ́ duró, bʉr nkʉ̂ gwɑ́ bee ó, yé ó búʼó mpɑ̂. Nó bʉ̂r, bé ógúmlǒ Nzyɛ̌m, le ejwe nyé kûm ɨ́ jɔ̌ʼ Yésʉs-Krîst óbɑ́ʼɑ̌ nze yɨ́. 8Bɨ̌n bé lɨ́ ekpɛl nyé, bɨ̌n l'ɑpɑ̌ bee yɨ́ɛ nye. Bɨ̌n bé lɨ́ ejyɛ̂ʼwo e né, dɑmɑ́ be ó bɨ̌n jínɑ ó, ɑpɑ̌ bee nyê, nzě pyɑ̂l ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂. Ɨ́ tɨ̂, diʼee gɑ́ lǿŋlɑ́ e bisʉhʉʉ. Sohɑɑ gɑ́ ɨ́ mbi mʉ̂r dí ɑbe e nkul ejøʼ, nkʉ̂ lɛ́ɛ byé wɨ́. Kûm, nyě e bɨ̌n tɨ̂. 9Milémé mín, mí bǐ cwǐʼ njʉ̌m dǐ. Cwiʼ yɑɑ́, yé duho ó, ɨ́ búʼó bɨ́n dí ebûʼlɑ̌ Krîst yɨ́. 10Ogwíhɑ o mílɔ̌b mé Nzyɛ̌m, bé ɑ́ si boo gwîh, lɛ́ɔɔ ó, Nzyɛ̌m ólɛ̂ʼle bɨ́n ncǿncǿɑ ɨ́ buo buo. Bé ɑ́ be yɨ́ɛ ó, ɑgʉ́ɑ ménzɨ̌ Nzyɛ̌m ɑ́ be ó, nye óciʼ mɨ́nɑ́ gɑ́ e tɨ̂ʼ mɑ́. 11Bé ɑ́ be ó lɨ́ egø̂m égʉ́ɑ mʉ̂r Sísǐm mé Krîst ɑ́ lwilwib, dumo e né nyɑ́, le jɔʼ nyé óciʼe yɨ́. Tó kœb ó, Sísǐm mé Nzyɛ̌m, wé ɑ́ boʼlo ó, dumo e mitúú Krîst ɑ́ jɑlɑ le esiɑ e myé mí, ti e kûm nyé ókɑ̌ bɑ́ʼɑ̌ bi píe tɨ̂ʼ nyɨ́. Nye ɑ́ boʼlo nó ó, bisyɛ́ɛlɑ bi tɨ̂ʼ jínɑ ɑpɑ̌ syɛ́ɛ. 12Nzyɛ̌m ɑ́ lɛ́ɛ le ogwíhɑ o mílɔ̌b bɑɑ́ ó, túnó bé ɑ́ to le etúno wɨ́, wé ɑ́ bé ɑbe lɨ́ esú lɔ́ɔ́ bé bʉr o tɨ̂, ó bé gʉ́ŋɑɑ wé ɨ́ pébébé. Bé ɑ́ tyɛ̂b le túnó ɨ́ jɔʼ yɑɑ́ ó, lɨ́ esú lɨ́n. Bɨ̌n ó dí edirɑ̌ nyɔm e túnó wɑɑ́ ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂. Bʉr o b'ɑ́ to le etúno Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ wɑɑ́ bɑ́, bé ɑ́ tutúno wé ó, e nkul Sísǐm ɑ́ duho ɨ́ jʉ́ó kʉ́ nyɨ́. Lɔ́ɔ́ bé ɑ́ lɨlɛ́ɛ bɨ̌n wɨ́, wé ó wɑɑ́ bééngeles dí ɨ́ buú gø̂m ésʉ méjwôʼlʉ tɨ̂ʼ wɨ́. 13Nó, diʼee gɑ́ ɨ́ cɑ̌r ó, bɨ̌n sɑ̂ʼ bisyɛ́ɛlɑ bimpɑ̂. Gwɑ́ mɑ̂r gɑ́ miléme. Mpûʼlɑ, nye díʼee bɨ̌n ɨ́ miléme ó, bɨ̌n bé ójweŋɔɔ̌ mpɑ̌ŋ njwéɑ́ ɨ́ jɔ̌ʼ Yésʉs-Krîst óbɑ́ʼɑ̌ nyɨ̂n yɨ́. 14Mpʉ bɨ́n dí eboó sɨsɑ̂ Nzyɛ̌m mejóʼo yɨ́, ɑkɑ̌ dû gɑ́ bigǿmɑ́ bɨ́n ɑ́ nyɛɛ bɨbe e byé, bɨ̌n jínɑ bigʉʼlʉgʉ́ bí. 15Nzyɛ̌m, mʉr ɑ́ jébe bɨ̌n nyɑ́, nye ó ci. Sɑ́ tɨ̂ʼ ó bɨ́n jɑ́lɑ́ le edi bʉ̂r o dí ci bɑ́, ɨ́ pɑ́ʼ kʉ̌ cyen wɨ́n yɨ́. 16Ebě, yê tilɑ́ ó: «Diʼee gɑ́ bʉr bɑ̂m dí ci bɑ́, mpʉ mé mʉr tɨ̂ʼ dí ci yɨ́.» 17Bɨ̌n kɨkɛn díé mé Dɑ̂, mʉr dí ecíʼe bʉ̂r milɔ̌b lɨ́ otîtyěl, ɑjwɑ́ɑwo bʉ̂r mempǒm nyɑ́. Nyě cícíʼé bé milɔ̌b myɔ́ɔ́ myɑɑ́ ó, dû mpʉ bísyɛ́ɛlɑ byɔ́ɔ́, byé ɑ́ be yɨ́. Mpʉ bɨ́n dí ekɛ̌n Dɑ̂ Nzyɛ̌m yɨ́, jøʼ gwɑ́r e gwɑ́r yɑɑ́ ntémé ó bɨ́n jɑlɑ le elɛ̌ŋ cwiʼ yɨ́n yɨ́, lɨ́ edû kʉ̌ cyen dí elɛ̂ʼle ó, bɨ̌n bé lɨ́ ejwɑ́ɑwo nyé wɨ́. 18Bɨ̌n bé ɑ́ bé ɑdwihɔɔ ɨ́ mpilɑ ébébe ɨ́ lɔ̌b nzyɛ́ɛ́lɑ́ bisɑ̂ bi dí edímle ódimé wɔ́ɔ́ bí. Nzyɛ̌m ɑ́ bé ɑsyɛ́ɛlɑ̌ nkóhó mɔnɨ́, nkʉ̂ gʉ̂l lɨ́ esú lé étɑ́ɑ̌ góo ɨ́ lɔ̌b mébyɑʼ mɨ́n. Bɨ̌n bé ɑ́ dwihɔɔ ɨ́ mpilɑ ébébe ó, jɔʼ myɛ́nɑ ménɨ́nɨ́ɨ́, mé ɑ́ jɛ́nɔɔ yɨ́. Bɨ̌n bé ɑ́ duho ɨ́ mpilɑ métum bímpɑ́m bín ó, 19ɨ́ mecié mé Yésʉs-Krîst. Mé ó dí njwéɑ́ dí ɨ́ buo ódimé wɨ́. Yésʉs-Krîst ɑ́ be ó mpʉ mɑ̂ nteme dí ɑbe e jyɛ̂m, ɑbe ntémé e mecyɛ́l nyɑ́. 20Nzyɛ̌m Sɔ́ŋ ɑ́ si boo gʉ́ɑ, kʉ́ e sí, byé l'ɑpɑ̌ bě kuhɑ́ ó, Krîst ólóŋlǒ syɛ́ɛ́ yɑɑ́. Nye nzě kɑ̌ lɛ̂ʼle mɨ́nɑ́ gɑ́ nyɑ̌ ɨ́ melú mé épíhe mɑ̂ʼ lɨ́ esú lɨ́n. 21Krîst ó b'ɑ́ sɑ̂ ó, bɨ̌n jyɛ̂ʼwɑɑ e Nzyɛ̌m, mʉr ɑ́ pɛh nye, dwih nyé lɨ́ ojwe, jwe nyé kûm ntémé nyɑ́. Sɑ́ tɨ̂ʼ ó búʼó yɨ́n le mpûʼlɑ nyɨ́n dí njɨ ɨ́ Nzyɛ̌m yɨ́. 22Njóʼɑ́ bɨ́n ɑ́ jóʼo otyeetye wɨ́, wê nzě pubo bɨ́n ɨ́ pɑ́ʼ ébébe. Mejóʼo bɨ́n ɑ́ jwe Nzyɛ̌m mɑ́, mɨ́ lɛ̂ʼle bɨ́n mpʉ bɨ́n jɑ́lɑ́ le ekpɛlɑ, kpɛ̌l dí ɑ́purɑpúrɑ yɨ́. Yé ó yɑɑ́ mpɑ̂ dí eduho bɨ́n ɨ́ miléme, yɑɑ́ dí ɑbě mbɑ́ʼrɑ́ e mikóo yɨ́. 23Nó, bɨ̌n mû ó sí bɑ́ʼɑ̌ byɛ̂l. Mpeʼ yé ɑ́ beŋɔɔ ɨ́ milémé mín yɨ́, yé ɑbě sɑ́ dí e nkul ebo yɨ́; yé ó lwǐb mé Nzyɛ̌m dí edǐ njʉ̌m dǐ e njʉ̌m dǐ yɨ́. Mpeʼ yé ɑ́ beŋɔɔ ɨ́ bɨ̌n yɨ́, yé jɑɑ́ di ó diʼée, ɑcénecene. 24Yê cɛmɑ́ ɨ́ Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m ó: «Bʉr bɨ́bɛ̂h, bé ó mpʉ bíkɑ́. Okúm le ogbɑɑ wɔ́ɔ́ wɨ́wɛ̂h jɑɑ́ nønøølɑ ó njɨ e nzɔ̌m. Ebě, bikɑ́, byé lɨ́ ejwɛ̂hlɑ; nzɔ̌m swɑʼre. 25Lwǐb mé Dɑ̂ yɨ́ɛ̌ di ó, njʉ̌m dǐ e njʉ̌m dǐ.» Tó kœb ó, lwǐb yɑɑ́, yé ó Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ bé ɑ́ túno bɨ̌n wɨ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\