1 Pierre 2

1Myɑhɑɑ gɑ́ bé bisyɛ́ɛlɑ bîʼ bíbyɛ̂h: ebébe é léme, mimbi mímyɛ̂h, bilwǐb míkóo, mimbi mímyɛ̂h, bilwǐb bíbɑ́ bíbɑ́, nzwíí ti e mesyɛ́ɛlɑ mimbi mímyɛ̂h. 2Gǿmɨ́ɨ́ gɑ́ mbɨɑmbɨɑ lɛ́ʼlɑ́ dí ɑbe mpúhlɑ́ e mebomo, wɑɑ́ dí ejɑlɑ e misísǐm mín wɨ́. Wé ó ngɑ́ sɑ̂ ó, bɨ̌n gǿɑɑ, ntɔ̂ʼ tó kumo ɨ́ cwǐʼ njʉ̌m dǐ. Gǿmɨ́ɨ́ gɑ́ yé mpʉ bícyéé dí egø̂m ébêl, ó byé nkʉ̂ dwɑʼ le egǿe yɨ́. 3Ebě, bɨ̌n bɨ́ gʉ́ɑ̌ Dɑ̂ Nzyɛ̌m, gʉ́ɑ ntémé ó, nye ɨ́ mbɨɑ. 4Síhlɑ́ɑ́ gɑ́ bé bɑ̌ʼ e Tî Yésʉs. Nye ó ekóʼ e dí kublɑkúblɑ, lɑɑ́ bʉ̂r, bé ɑ́ bene lɨ́. Nzyɛ̌m nyɨɛ ɑ́ si pɛ̂h lé, bee lé le odimé. 5Kɑmɑɑ gɑ́ ó, Nzyɛ̌m súmɑɑ mbɛ̌r Sísǐm wé ngɑ́ di tɨ̂ʼ wɨ́. Diʼee gɑ́ mekóʼ me dí kublɑkúblɑ mɑ́, mɑɑ́ ngɑ́ kɛlɔɔ tɨ̂ʼ ɨ́ nzumó nyɑɑ́ mɑ́. Bɨ̌n bé ósûʼlɑ bʉ̂r o dí ci, bɑɑ́ o dí ɨ́ sɔ́mɑ́ ópɑrɑ bé bɑ́. Minjwéɑ́ bɨ́n ngɑ́ jwijwě Nzyɛ̌m e nzɨ̌ Sísǐm wé mí, Nzyɛ̌m óbee myé mbɨ̂mbɨɑ́ ó, lɨ́ esú mé Yésʉs-Krîst. 6Ebě, yê tilɑ́ ɨ́ Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m ó: «Me ɑ́ si pɛ̂h ekóʼ e dí ɨ́ buo ódimé lɨ́. Lé ó mê komó bɑ́ɑ́nɑ̂ mpʉ ékóʼ e dí esúʼo nkɑ̂n mbɛ̌r lɨ́. Wɑɑ́ nyɨnyɛ̂h ójyɛ̂ʼwo e lé nyɑ́, ɑ́kóʼó kɑ̌ soŋɔɔ.» 7Ekóʼ lɑɑ́, lé ɨ́ buo ódimé ɨ́ mbeɑ́ wɨ́n, bɨ̌n bʉr o b'ɑ́ jyɛ̂ʼwo e lé bɑ́. Sɑ̂ gwɑ́r, bʉr o dí ebene éjyɛ̂ʼwo e lé bɑ́, bɨ́ɛ bee lé ó mpʉ «Ékóʼ óswim ó mbɛ̌r bé ɑ́ bene lɨ́. Lé ó b'ɑ́ kɑ sûʼlɑ ekóʼ e dí esúʼo nkɑ̂n mbɛ̌r lɨ́.» 8Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m lɛ́ɛ́ ntémé, dumo e Krîst ó: «Ekóʼ lé écwehle bʉ̂r, lé ó ebɔ̌ʼ ngɑ́ bɨmɑ bʉ̂r ó, bé cwêʼ ɨ́ nkɨ́ŋlɨ́m lɨ́.» Bé jɑɑ́ cwicwe ó, njɨ nko bé dí ɑbûʼlɑ̌ lɔ́ɔ́ mé Nzyɛ̌m yɨ́. Nkɔ̌b Nzyɛ̌m ɑ́ boo jwe bé nyɨ́ ó tɨ̂ʼ nyɨ́. 9Sɑ̂ gwɑ́r, bɨ̌n bɨɛ bé ó mpóʼǒ Nzyɛ̌m ɑ́ boo twɑ̂r nyɨ́. Nye ɑ́ twɑ̂r bɨ̌n ó, bɨ̌n séɑɑ nye syɛ́ɛ ópɑrɑ, le edǐ kúl bʉ̂r dí ci ɨ́ míh mé yɨ́. Bɨ̌n bé ó sɑ́ mé Nzyɛ̌m, ɑ́ntɑ nye, lɨ́ esú ó, bɨ̌n gúmlɑɑ mʉr ɑ́ jébe bɨ̌n nyɑ́. Njɨ́blɨ́ wé wɑɑ́, wé ó b'ɑ́ pɛʼ bɨ̌n lɨ́ ejúrʉ́ʉ́, cyen bɨ́n ɨ́ jwê dí ɨ́ ncyɛ̌n ncî ncyɛ̌n yɨ́. 10Ɨ́ mimbú mí píhe, bɨ̌n bé ɑ́ bé ɑbě kúl bʉ̂r mé Nzyɛ̌m. Nó ó, ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, bɨ̌n mû ó kúl bʉ̂r dí egúmo e nye yɨ́. Ɨ́ mimbú mí píhe, ɑbe e mʉr ɑ́ jɨ̂ʼ bɨ̌n nkoó. Nó ó, ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, Nzyɛ̌m, nyɨ́ kʉ́ jɨ̂ʼ bɨ́n nkoó. 11Mě jɨʼlɑ́ e bɨ̌n, osó bɑ̂m ó, bɨ̌n díʼee mpʉ̌ sɑ́ lɛ́ɛ́, bɨ̌n bé ó milɑɑ-nkpɑ̌ʼ, nkʉ̂ mpʉ ójwóo dí ɨ́ mesí mé sí yɨ̂ʼ bɑ́. Ɨ́ nzɨ̌ nyɑɑ́ ó bɨ́n ngɑ́ ci bísɑ́ bʉ̂r ó sí yɨ̂ʼ dí egø̂m bí yɨ́. Bisɑ̂ byɑɑ́ ó dí elwímlɑ e misísǐm mín. 12Diʼee gɑ́ e kʉ̌ cyen mpɑ̂ témé ohɑ́ɑ́den. Bé dɑmɑ́ swêʼ bɨ́n, nkʉ̂ lɛ́ɛ ó, bɨ̌n bé ɨ́ bébe, bé óbɑ́nɑ̌ bee bísyɛ́ɛlɑ bimpɑ̂ bɨ́n dí esɑ̂ bí, ntɔ̂ʼ jwě Nzyɛ̌m kûm tɨ̂ʼ ɨ́ móhó nyé ónze mɨ́nɑ́ gɑ́ ɨ́ menɔɔlʉ wɨ́. 13Sɑ́ʼ gɑ́ otyɛ̂b bé ésôʼ o dí etyélɔɔ bɑ́ mejóʼo, ɨ́ lɔ̌b mé Tî Yésʉs. Sɑ́ʼ gɑ́ njǿø sí yɨ́n mejóʼo, ebě, nye ó dí lʉ́ ótyɛ̂b bé ésôʼ bɨ́bɛ̂h. 14Sɑ́ʼ gɑ́ ntémé mingóvinɑ nyé ólómlo bɨ́n mí mejóʼo. Myé ó dí bʉr o jɑ́lɑ́ le ejwe bíbɨ́blɑ bi bʉ̂r bíbyɛ̂h bintɨ́ʼɑ́ mí. Myé ntémé ó ngɑ́ sêʼle bʉ̂r o dí esɑ̂ émbɨɑ bɑ́. 15Sɑ́ Nzyɛ̌m dí egø̂m ɨ́ wɨ́n pɑ̂ʼ yɨ́, yé ó: bɨ̌n sɑ̂ʼ bisyɛ́ɛlɑ bimpɑ̂, bɨ̌n díblɑɑ bigʉʼlʉgʉ́ minum, byé l'ɑkɑ̌ lwǐb sɑ́ dí ɑsiŋɑ ɨ́ lɔ̌b wɨ́n yɨ́. 16Dúʼóó gɑ́ kʉ̌ cyen mpɑ̂ ónzyɛh o bʉ̂r jɑ́lɑ́ le edû wɨ́. Bɨ̌n dɑmɑ́ be ónzyɛh o bʉ̂r, sɑ̂ gwɑ́r, ɑsɑ̂ gɑ́ ebébe ɨ́ lɔ̌b dǐ bɨ́n dí tɨ̂ʼ yɨ́. Dǐ yɑɑ́, yé ɑjɑlɑ le esûʼlɑ̌ sɑ́ bɨ́n búbló ébébe é léme lɨ́n e tɨ̂ʼ yɨ́. Ciʼɑɑ gɑ́ mpʉ bítúʼɑ̌ bi dí egúmo e Nzyɛ̌m bí. 17Jwéʼ gɑ́ bʉr bɨ́bɛ̂h júu. Kpɛlɨɨ gɑ́ bɨ́ɔɔ́ gɑ́ bɨ́nɑ́. Jwɑ́ɑ́wɑ́ɑ́ gɑ́ Nzyɛ̌m. Jwéʼ gɑ́ njǿø sí yɨ́n júu. 18Bitúʼɑ̌, sɑ́ʼ gɑ́ ojǿǿ bɨ́n mejóʼo, e júú yɨ́yɛ̂h. Bɨ̌n bé ɨ́ jɑlɑ le ejwɑ́ɑwo ójǿø bɨ́bɛ̂h, ɑbě njɨ bɑɑ́ o dí ɨ́ tɑlɑ̌ njør bɑ́. Jwɑ́ɑ́wɑ́ɑ́ gɑ́ ntémé ojǿø dí esɑ̂ bɨ́n cére bɑ́. 19Bé jwé mʉ̂r mebě me mpéne, ntɔ̂ʼ jwe mʉ̂r wɑɑ́ bintɨ́ʼɑ́ tɨ̂ʼ nɛ́ɛ: mʉ̂r wɑɑ́ ójûhwo bíntɨ́ʼɑ́ byɑɑ́ ɨ́ lɔ̌b lémé wé dí ejwɑ́ɑwǒ Nzyɛ̌m wɨ́ nó, syɛ́ɛlɑ yɑɑ́, yé ɨ́ mbɨɑ ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m. 20Bɨ́n sɑ́ mísyóm, ntɔ̂ʼ jûhwo ébíʼé é tɨ̂ʼ nó, bɨ̌n bé ólîʼ e wɑ́ɑ̌ nyɔm tɨ̂ʼ ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m? Tó kœb ó, ɨ́ jɔʼ bɨ́n ósɑ̂ syɛ́ɛlɑ mpɑ̂, bɨ̌n ntɔ̂ʼ siɑ e bintɨ́ʼɑ́ le bíhwó yɨ́, syɛ́ɛlɑ yɑɑ́, yê bɨ̌n ó mpɑ̌ŋ syɛ́ɛlɑ ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m. 21Nzyɛ̌m ɑ́ jébe bɨ̌n ó, bɨ̌n sɑ̂ʼ nye syɛ́ɛlɑ yɑɑ́ ó, ebě, Krîst nye mʉr tɨ̂ʼ ɑ́ si siɑ e mitúú lɨ́ esú é nyɔm wɨ́n. Ɨ́ tɨ̂ʼ, nye ɑ́ si lɛ̂ʼle bɨ̌n jweʼle bɨ́n jɑ́lɑ́ le edû yɨ́. Nye ɑ́ sɑ̂ nó ó, bɨ̌n nkʉ̂ dû mébo mé. Yê cɛmɑ́ ó: 22«Nye ɑ́ bé ɑsɑ̂ syóm. Lwǐb míkóo, yé ɑduho ɨ́ num wé.» 23Ɨ́ jɔʼ bé ɑ́ lølǿø nye yɨ́, nye ɑ́ bé ɑbɔlɑ mélǿø mɑɑ́. Ɨ́ jɔʼ nyé ɑ́ siɑ e mitúú yɨ́, nye ɑ́ bé ɑbɛ̂ŋ óntɨ̂m le obɨn bé. Nye ɑ́ jɑɑ sɑ́ɑ ó, njɨ enʉɑ̌ cwiʼ yé, tímlě Nzyɛ̌m, mʉr dí ecíʼe mílɔ̌b lɨ́ otîtyěl nyɑ́. 24Krîst ɑ́ si bɛb misyóm gɑ́ mínɑ́, ntɔ̂ʼ jwe e myé ɨ́ kolôs. Nye ɑ́ sɑ̂ nó ó, mɨnɑ́ nkʉ̂ jwe gɑ́ ɨ́ nkǒ pɑ́ʼ mísyóm, ntɔ̂ʼ ciʼe lɨ́ otîtyěl. Mɨnɑ́ bé ɑ́ be gɑ́ ó, mimbêl. Mɨnɑ́ ntɔ̂ʼ kɑ̌ ciʼe gɑ́ ɨ́ nkul mepɨ́ɨ́ mé. 25Ebě, bɨ̌n bé ɑ́ be ɨ́ melú mé épíhe ó, mpʉ bínteme byé ɑ́ dîm bí. Nó ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, bɨ̌n mû ó sí swîʼ, tó kœb mbɔ̂ʼlʉ wɨ́n. Nye ntémé ó pɑ́ di mbɔ̂ʼlʉ misísǐm mín.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\