1 Pierre 3

1Ɨ́ jøʼ gwɑ́r yɑɑ́, bɨ̌n bʉbɑ́, sɑ́ʼ gɑ́ ojʉ́m bɨ́n mejóʼo. Nyʉ́ʉ́ mʉ̂r ngwɑ́r ɨ́ sɔ́mɑ́ ójʉ́m bɨ́n béné ébûʼlɑ mílɔ̌b mé Nzyɛ̌m nó, nye óbɛ̌m kɑ̌ bûʼlɑ yɨ́ɛ ó, ɨ́ lɔ̌b kʉ̌ cyen mʉ́mɑ́ wé dí edû wɨ́. Yé ɑjɨ ɨ́ pɑ́ʼ mʉ́mɑ́ ó, nye lɛ́yɨɨ njʉ̂m lʉ́ʉ́ ékɑ̌n eswîh. 2Ebě, ojʉ́m bɨ́n, bé óbeě mpʉ bɨ́n dí ejóʼǒ Nzyɛ̌m bʉ́ɑ́, le edû kʉ̌ cyen dí e medile wɨ́ yɨ́. 3Ojɑɑ́ wɨ́n, wé ɑyɨ́ duho ɨ́ mimbi bísɑ̂ bi dí egbɑ́ŋɔɔ ɨ́ nyʉ̂l kʉ̌l bí. Ojɑɑ́ wɨ́n, wé ɑjɑlɑ le ebě njɨ ɨ́ penɑ́ bɨ́n dí epɨpene mísíné wɨ́, nkʉ̂ ɨ́ mbwɑ́rɑ́ bɨ́n dí ebwɑ̂r mékɔ́m mé gʉ̂l wɨ́, nkʉ̂ ɨ́ mbi bɨ́n dí ebwɑ̂r mímbôr mi dí le onɔ̂m mí wɨ́. 4Ojɑɑ́ wɨ́n, wé ɨ́ jɑlɑ le ebe ó, wɑɑ́ o tʉ́ŋlʉ̌, mbi ójɑɑ dí ɑbe e nkul ekúrwo wɨ́. Lémé wɨ́n díʼee ɨ́ tɑlɑ tɑlɑ, ɨ́ pyɛɛɛ. Mbi ójɑɑ́ wɑɑ́ ó dí ɨ́ buo ódimé ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m. 5Ɨ́ mimbú mí píhe, bʉbɑ́ bé ɑ́ be ci ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m bɑ́, bé ɑ́ si bi mpûʼlɑ ɨ́ miléme ɨ́ pɑ́ʼ mé Nzyɛ̌m, bé ntɔ̂ʼ sɑ́ɑ égbɑ̂ ójɑɑ́ ompɑ̂ wɑɑ́ ɨ́ menyʉ́l mɔ́ɔ́ tʉ́ŋlʉ̌. Bé ɑ́ sɨsɑ̂ ojʉ́m bɔ́ɔ́ ó, mejóʼo. 6Diʼee gɑ́ mpʉ̌ Sɑrɑ. Nye ɑ́ si sɑ̂ Abrɑhɑm mejóʼo, le ejɨjébe nyé ó: «Dɑ̂ ɛ̌!» Nó ó, diʼee gɑ́ mpʉ mísile mé Sɑrɑ, lɨ́ esɑ̂ émbɨɑ, le epɛʼ bʉ́ɑ́ ɨ́ milémé mín. 7Ɨ́ jøʼ gwɑ́r yɑɑ́, bɨ̌n bɨɛ ojʉ̂m, diʼee gɑ́ mbɨ̂mbɨɑ́, bɨ̌n e bʉbɑ́ bɨ́n. Bɨ̌n ɑ gʉ́ɑ́ ó, le mʉmɑ́, le mʉrʉ̂m, mʉmɑ́ ó dí ɨ́ tyɛʼ, lɑɑ mʉ́rʉ̂m. Jwéʼ gɑ́ bé júu, ebě, bɨ́ɛ ntémé óbi émbɨɑ̌ Nzyɛ̌m ɑ́ kɛʼ bɑɑ́ nyé ɑ́ ciʼ bɑ́ lɨ́. Lé ó dí nkɔb líʼe nyɔ́ɔ́. Bɨ́n óbe, ɑciʼe nó wɑ́, yé óbɛ̌m kɔblɑ bɨ́n ɨ́ jɔʼ bɨ́n dí ejɨʼlɑ e Nzyɛ̌m yɨ́. 8Lʉ́ ékɑ̌n ɨ́ mekɑnɑ́ mɑ̂ʼ lɨ́ esú é bɨ́n óbɛ̂h, wé ó: diʼee gɑ́ e mbǐ pɑhlɑ́ ngwɑ́r. Jóʼɑ́ɑ́ gɑ́ mebúʼ mémpwɑ́r. Kpɛlɑɑ gɑ́ pɑ́ʼ nyɨ́n kpɛ̌l dí pɑ́ʼ bɨ́ɔɔ́ e bɨ́ɔɔ́ yɨ́. Lɛ́ʼlɑ́ɑ́ gɑ́ kpɛ̌l dí eduho ɨ́ lémé tʉ́ŋlʉ̌ yɨ́. Jɔrɨɨ gɑ́ menyʉ́l mɨ́n pɑ́ʼ nyɨ́n. 9Mʉ̌r sɑ́ ɑbɔlɑ̌ syɛ́ɛlɑ ébébe le ebébe. Mʉ̌r sɑ́ ɑbɔlɑ mélǿǿ e melǿø. Yé jɑlɑ yɨ́ɛ ó, bɨ̌n yɑ́lɑɑ bɑɑ́nyɑ̂-melǿø ó, lɨ́ esyɛɛ bé mecyéelé, ebě, Nzyɛ̌m ɑ́ jébe bɨ̌n ó, bɨ̌n sɑ̂ʼ nó. Bɨ̌n bé onʉɑ métyɛʼ me mpóm mé Nzyɛ̌m mpʉ nkɔ̂b líʼe nyɨ́n. 10Ebě, yê cɛmɑ́ ó: «Mʉr nyɨnyɛ̂h dí egø̂m éciʼě mbɨ̂mbɨɑ́ le egø̂m ébee mélú mé émbɨɑ nyɑ́, nyě sɑ́ ɑlɛ́ɛ̌ sɑ́ dí ɨ́ bébe yɨ́. Nye gwɑ́ʼɑɑ elɛ́ɛ bísɑ́ míkóo. 11Nye túmɑɑ koo le ebébe. Nye sɨ̂sɑʼ njɨ embɨɑ. Nye tôʼ le egbɑ̂ mépyɛblɑ pɑ́ʼ bʉ̂r e bʉr. Nye dúʼoo nzɨ̌ dí e mepyɛblɑ nyɨ́. 12Ebě, míh mé Dɑ̂ Nzyɛ̌m, mé jwɛ́ʼ ó, otîtyěl o bʉ̂r. Nyě jóʼló ó, minjɨʼlɑ myɔ́ɔ́. Nyě pem ó, bʉr bɨ́bɛ̂h o dí esɑ̂ ébébe bɑ́.» 13Nzé ósɑ̂ bɨ́n ebébe ɨ́ jɔʼ mílémé mín mû ɨ́ bɑ́nɑ́ bɑ́nɑ́ ó, bɨ̌n sɑ̂ʼ embɨɑ yɨ́ ɛ́? 14Bɨ́n ósiɑ yɨ́ɛ e mitúú ebe bɨ́n dí edû bísyɛ́ɛlɑ bí ótîtyěl nó, go ó, Nzyɛ̌m ósʉ bɨ́n metyɛʼ me mpóm tɨ̂. Ajóʼo gɑ́ bʉ́ɑ́ pɑ́ʼ bʉ̂r. Milémé mín sɑ́ ɑkoro bɨ́n tɨ̂. 15Díʼéé gɑ́ e tiŋé ɨ́ miléme ó, bɨ̌n bé ójwě Krîst kûm, ebe nyé dí Tî wɨ́n yɨ́. Diʼee gɑ́ ntémé ɨ́ cɑ̌r ó, bɨ̌n gwɑ̂ yɑlɑ mʉ̂r nyɨnyɛ̂h ngɑ́ jî bɨ́n cíɑ́, dumo e sɑ́ dí egbɑ̂ bɨ́n mpûʼlɑ ɨ́ léme yɨ́. 16Sɑ́ʼ gɑ́ nó e njør ɨ́ tɑlɑ tɑlɑ, ndu e bʉ́ɑ́. Mipɑhlɑ́ mílémé mín, myé díʼee njɨ myɑɑ́ mi dí ɨ́ pyɛɛɛ mí. Bɨ́n dú mbɨɑmbɨɑ kʉ̌ cyen ɨ́ Krîst, bʉ̂r kɑ̌ swêʼ bɨ́n míe nɑ́ɑ̌ tɨ̂ʼ nɛ́ɛ: bé ósûʼlɑ̌ kɑ̌ jóʼo sôn, ebe bé dí bʉr o mélǿø. 17Nzyɛ̌m óbě sí cíʼe ɨ́ lémé wé ó, nyě jwé ó go túú nó, yé mbɨɑ ɨ́ pɑ́ʼ gô ó, go síɑɑ e túú wɑɑ́, duho ɨ́ bisyɛ́ɛlɑ bimpɑ̂ byô, lɑɑ ó, go síɑɑ e túú duho ɨ́ syóm gô pɑ sɑ́ wɨ́. 18Ebě, Krîst nye mʉr tɨ̂ʼ ɑ́ si jwe jɔʼ gwɑ́r lɨ́ esú é bíjɔʼ bíbyɛ̂h ɨ́ lɔ̌b bísyɛ́ɛlɑ bí ébébe bín. Nyɨɛ tîtyěl mʉr ɑ́ búrɑ ó, le onzyɛ́h ó bʉ̂r, lɨ́ esɑ̂ ó, nye tôʼ e bɨ̌n nkǒ Nzyɛ̌m dí yɨ́. Bʉr bé ɑ́ si jʉ̂ nye ɨ́ nkǒ pɑ́ʼ bípúno. Nzyɛ̌m nyɨɛ nzě sɑ̂ ó, nye bíʼee nkul ɨ́ nkǒ pɑ́ʼ Sísǐm wé. 19Ɨ́ Sísǐm wɑɑ́ ó nyé ɑ́ nze to túno Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ kwɑ́ misísǐm myé ɑ́ be mikómó mí. 20Bé ɑ́ nyɛɛ be ó, ɑsɑ̂ Nzyɛ̌m mejóʼo ɨ́ melú mé épíhe. Ɨ́ jɔʼ yɑɑ́, Nzyɛ̌m ɑ́ bʉbóno ó e bíhwó, tó pyɑ̂l ɨ́ jɔ̌ʼ Nóe ɑ́ sil ekpɑʼ byɛ̂l yɨ́. Ɨ́ jɔʼ yɑɑ́, yé ɑ́ jɑɑ be ó njɨ mɑ̂ dœ́h é bʉ̂r, ɑpʉgʉ́ buo, njɨ bʉr mwom, ó b'ɑ́ ciʼe ɨ́ byɛ̂l wɑɑ́ tʉ́ŋlʉ̌. Bé ɑ́ ciʼɔɔ ó, ɨ́ medíbé. 21Medíbé mɑɑ́, mé jweʼle ó, ndubó dí eciʼ bɨ́n ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂ʼ wɨ́. Ndubó gɑ́ wɨ́nɑ́, wé ɑciʼ mɨ́nɑ́ gɑ̂ ɨ́ lɔ̌b wé dí epɛʼ mɨ́nɑ́ gɑ́ mebomo. Wé ciʼ mɨ́nɑ́ gɑ́ ó, ebe wé dí gǿmɑ́ yɨ́nɑ́ ó, Nzyɛ̌m púbɑɑ mɨnɑ́ gɑ̂, tó kumo ɨ́ milémé gɑ́ mínɑ́ tʉ́ŋlʉ̌, ó mipɑhlɑ́ mi tɨ̂ʼ nkʉ̂ di ɨ́ pyɛɛɛ. Wé pubo mɨ́nɑ́ gɑ́ miléme myɑɑ́ ó, ɨ́ nzɨ̌ pɑhɑ́ sóo mé Yésʉs-Krîst. 22Yésʉs wɑɑ́ ɑ́ si bɨ́nɔɔ ɨ́ jʉ́ó kʉ́. Nye mû ó lɨ́ mbó éjʉ́m mé Nzyɛ̌m Sɔ́ŋ, gúmó nyé dí ejǿø bééngeles, le misísǐm mi dí e jǿø le myɑɑ́ mi dí e nkul mí yɨ́. Byé ɑ́ si gbɑ́ŋɔɔ ɨ́ jǿǿ yé.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\