1 Pierre 4

1Krîst ɑ́ si siɑ e mitúú ɨ́ nkǒ pɑ́ʼ nyʉ̂l bipúno. Sɑ́ tɨ̂ʼ ó bɨ́n jɑ́lɑ́ le eboó bǐ mbǐ pɑhlɑ́ ngwɑ́r nyé ɑ́ be e wé wɨ́ yɨ́, ebě, wɑɑ́ mû sí siɑ e mitúú ɨ́ nkǒ pɑ́ʼ nyʉ̂l bipúno nyɑ́, nyé ɑbe lɨ́ ekɑ̌ sɨsɑ̂ ébébe. 2Mbi mʉ̂r wɑɑ́ ókɑ̌ ciciʼe ɨ́ sí yɨ̂ʼ ó, njɨ lɨ́ elóŋlǒ gǿmɑ́ mé Nzyɛ̌m. Ɨ́ jɔʼ nyé óbe, nye jínɑ ɨ́ nyʉ̂l bipúno yɨ́, nye ósyɛ̂hle bísyɛ́ɛlɑ bi dí eduho ɨ́ bigǿmɑ́ bí bʉ̂r bí. 3Bʉr, bɨ́ buú lɛ̌ŋ jɔʼ ɨ́ buo buo lɨ́ elóŋlo bígǿmɑ́ óhɑ́ɑ́den dí eboó dudû bî: egbɑ̂ ményʉ̂l lɨ́ esɑ̂ bímolɑ́ nzɑm le ekomo, ejóʼǒ nzɔ́ɔ́ bísɑ̂, elɔ̂ʼwɑ lɨ́ ebɛble ményoʼ, elɔ̂ʼwɑ lɨ́ ede méde, epuro ményoʼ, le ejweŋɔɔ bíyɨŋɑyɨ bí ónzyɛ̌m kûm. (Yé ó sɑ́ Nzyɛ̌m dí ekɑmle yɨ́.) Bím syɛ́ɛlɑ yɑɑ́, yɨ́ kɑ̌ jɑlɑ! 4Ohɑ́ɑ́den ónɨ̌, bé mû ó lɨ́ ekʉ́ kɑ̂m lɨ́ ebeě mpʉ bɨ́n dí, ɑkɑ̌ lɔ̂ʼwɑ lɨ́ esɑ̂ bísyɛ́ɛlɑ bí ébébě mpʉ bɨ́n le onɔ́ɔ́, bé ɑ́ nyɛɛ sɨsɑ̂ yɨ́. Bé mû ó lɨ́ elǿø bɨ́n tɨ̂. 5Bé ókɑr mílɔ̌b myɔ́ɔ́ ɨ́ mpǒm mé Nzyɛ̌m. Nye mû ó ɨ́ cɑ̌r ó, nye cíʼɑɑ mikublɑkúblɑ le ojwe milɔ̌b. 6Nó ntémé ó Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ wé ɑ́ túnɔɔ kwɑ́ ojwe yɨ́. Wé ɑ́ túnɔɔ gʉ̂ʼ ó, Nzyɛ̌m nkʉ̂ jwe bʉ̂r o tɨ̂ʼ mebě, duho ɨ́ bisyɛ́ɛlɑ ményʉ́l mɔ́ɔ́. Bé e bʉr bɨ́bɛ̂h oswîh, bé ójweŋɔɔ mébě jøʼ gwɑ́r e gwɑ́r. Bé okɑ̌ ciʼe píe tɨ̂ʼ ɨ́ nkǒ pɑ́ʼ mísísǐm mi dí mikublɑkúblɑ, nøølɑ e Nzyɛ̌m mí. 7Ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, bisɑ́ bíbyɛ̂h, byé mû ó kúno ekumo ɨ́ meswéhlɨ́. Jwéʼ gɑ́ menyʉ́l mɨ́n medile. Mɑ́rɑ́ɑ́ gɑ́ miléme, lɨ́ esú ó, bɨ̌n sɑ̂ʼ minjɨʼlɑ. 8Sɑ́ ésôʼ, yé jɑlɑ ó, bɨ̌n kpɛ́lɑɑ pɑ́ʼ nyɨ́n kpɛ̌l ɑ́purɑpúrɑ, ebě, kpɛ̌l ó dí edímle mébébe ɨ́ buo buo. 9Atɑ́rwɑ gɑ́ lɨ́ ebɑʼlɑ pɑ́ʼ nyɨ́n ɨ́ mimbɛ̌r mín. 10Mpʉ mʉ̂r nyɨnyɛ̂h ɨ́ sɔ́mɑ́ gɑ́ yɨ́nɑ́ ɑ́ bi wé mbǐ njwéɑ́ yɨ́, bɨbɑʼlɑɑ gɑ́ minjwéɑ́ mín myɑɑ́ lɨ́ esú lé ékɛm bʉ̂r ó sɔ́mɑ́ yɨ́n oswîh. Sɨ́sɑ́ʼ gɑ́ nó, ebě, bɨ̌n bé ó osyɛ̂l o mésɑ́ mé Nzyɛ̌m dí ɨ́ mbɨɑ̌ njør, bɑɑ́ bé ɑ́ bi metyɛʼ me mpóm mé Nzyɛ̌m mimbi mimbi bɑ́. 11Yé bé mʉr ólwib mílɔ̌b mé Nzyɛ̌m nó, nye lɛ́yɨɨ sɑ́ yɨ́yɛ̂h mpʉ mʉ̂r dí ekɑlɑ mílɔ̌b mé Nzyɛ̌m nyɑ́ jɑ́lɑ́ le esɑ̂ yɨ́. Yé bé nyě súʼó ó bʉ́ʉ́ bʉ̂r nó, nye súʼɑɑ bé e nkǔl Nzyɛ̌m nye mʉr tɨ̂ʼ ɑ́ ntɨh nye nyɨ́. Nó ó Nzyɛ̌m ngɑ́ jweŋɔɔ kûm ɨ́ sɑ́ yɨ́yɛ̂h ɨ́ nzɨ̌ mé Yésʉs-Krîst yɨ́. Kûm le nkul, byé jwéŋɔɔ nye njʉ̌m dǐ e njʉ̌m dǐ. Amen. 12Bʉr ó kpɛ̌l bɑ̂m! Atørɑ gɑ́ ɨ́ jɔʼ bɨ́n dí ebee mébʉ́blɑ́ me dí enze mɑ́ yɨ́. Mitúú bɨ́n dí esiɑ e myé, myɑɑ́ mi dí ɨ́ díʼɑ díʼɑ mpʉ̌ siʼe mínɨ̌, myé ɑbe mítúú bɨ́n jɑ́lɑ́ le etørɑ mí. 13Sohɑɑ gɑ́ ɨ́ buo buo ɨ́ jɔʼ bɨ́n dí esiɑ e mitúú mé Krîst yɨ́. Bɨ́n ósiɑ e mitúú myé myɑɑ́ le bisʉhʉʉ nó, bɨ̌n ntémé bé óbuú soho ɨ́ jɔʼ méncyɛnwɑ mé, mé ónyɨ̂n ɨ́ ponó yɨ́. 14Metyɛʼ me mpóm, mé díʼee e bɨ̌n ɨ́ jɔʼ bʉ̂r bé ópyɑ bɨ́n ɨ́ lɔ̌b búʼó bɨ́n dí ebûʼlɑ̌ Krîst yɨ́, ebě, Sísǐm mé Nzyɛ̌m, dí Sísǐm kûm wɨ́, wé lɨ́ edi ɨ́ bɨ̌n ɨ́ jɔʼ yɑɑ́. 15Mʉ̂r sɔ́mɑ́ yɨ́n bɔ́mɑ́ e bintɨ́ʼɑ́ nó, yé ɑjɑlɑ le eduho e mʉr wɑɑ́, nye mʉr tɨ̂. Nye ɑyɨ́ bɔmɑ e bintɨ́ʼɑ́ ebe nyé dí njʉ̂l bʉr, nkʉ̂ syɛ̂l ebébe, nkʉ̂ mʉr dí elɑ̂ʼ lʉ̂ ɨ́ milɔ̌b myé onkɑ́n nyɑ́. 16Sɑ̂ gwɑ́r, mʉr dí esiɑ e bintɨ́ʼɑ́ ebe nyé dí krǐsten nyɑ́, nyě sɑ́ ɑjóʼo bɑ́ sôn ɨ́ lɔ̌b bíntɨ́ʼɑ́ byɑɑ́. Nye gúmlɑɑ njɨ Nzyɛ̌m le epɨr e díé mé Krîst. 17Ecíʼ é mílɔ̌b gɑ́ lɨ́nɑ́, lɨ́ pyɑ̂l. Nzyɛ̌m nyɛl élwib mílɔ̌b ó, myɑɑ́ mi bʉ̂r ó Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m. Cíʼɑ́ mílɔ̌b wɑɑ́ pɑ̌ nyɛɛ́ nyɑn kwɑ́ gɑ́ nyɨ́nɑ́, bʉr bé, ɑ́ jwɛʼrɑ e bʉr o dí ɑbûʼlɑ̌ Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ́ mé Nzyɛ̌m bɑ́! Ndumló syɛ́ɛlɑ yɔ́ɔ́ yɑɑ́, wé óbe yé? 18Ebě, yê tilɑ́ ó: «Otîtyěl o bʉ̂r pɑ̌ nyɛɛ́ bǐ cwiʼ ti e mekɔblɑ, ɑ́ jwɛʼrɑ e bʉr o dí ɑjwɑ́ɑwǒ Nzyɛ̌m bɑ́, le osyɛ̂l o mísyóm! Bɨ́ɛ, bé ókɑ̌ tó nyɨ̂n ɨ́ yɑ́ɑ̌ sûm?» 19Ebe nó, bɑɑ́ Nzyɛ̌m ɑ́ cíʼe ɨ́ lémé wé ó, nyě jwé ó bé mitúú bɑ́, bé ɨ́ jɑlɑ le etímle bé bʉr o tɨ̂ʼ ɨ́ mebó mé Kwih-bʉr gɑ́ wɨ́nɑ́, dí mʉr jɑ́lɑ́ le ebûʼlɔɔ nyɑ́. Bé otô dóló le esɑ̂ bísyɛ́ɛlɑ bimpɑ̂.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\