1 Pierre 5

1Me ó lɨ́ sɔ́mɑ́ ótyɛ̂b bé ésôʼ ɨ́ Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m. Me ntémé, me ó mboʼlo ɑ́ bee mitúú mé Krîst nyɑ́. Me ntémé, me ó mʉr ngɑ́ bi nkɔ̂b líʼe ɨ́ mencyɛnwɑ múo nzě nyɨ̂n ɨ́ kpɛŋlɛm mɑ́ nyɑ́. Mě tile ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂ʼ ó, bʉ́ʉ́ ótyɛ̂b bé ésôʼ ɨ́ Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m bɨ́bɛ̂h, lɨ́ epihle bɨ́n egwɑ̌l ó: 2Bɑʼlɑɑ gɑ́ dɑɑ e bínteme mé Nzyɛ̌m nyé ɑ́ tímle bɨ̌n lɨ́. Kʉ́ gwɑ́ pɑ́lɑ gɑ́ Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m, ɑbe yɨ́ɛ mpʉ̌ sɑ́ lɛ́ɛ́, bɨ̌n bé ó lɨ́ bi ó, bɨ̌n séɑɑ syɛ́ɛ́ yɑɑ́. Kɑmɑɑ gɑ́ syɛ́ɛ́ mpɔ̂ʼlʉ yɨ́n ɨ́ lɔ̌b gǿmɑ́ mílémé mín. Séɑ́ɑ́ gɑ́ nó e tɔŋlɑ́ ó, bɨ̌n séɑ́ ó Nzyɛ̌m syɛ́ɛ́. Mʉ̌r sɑ́ ɑbɑʼlě Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m lɨ́ esú lé élóŋlo bígǿmɑ́ bímɔnɨ́ ɨ́ menzɨ̌ me dí onzyɛ́h ónzyɛ́h mɑ́. Nye sɑ̂ʼ nó ɨ́ gǿmɑ́ lémé wé. 3Ayɨ́ jǿø gɑ́ bʉr o b'ɑ́ tímlɔɔ bɨ̌n bɑ́ e cére. Diʼee gɑ́ jweʼle lɨ́ esú lɔ́ɔ́. 4Ɨ́ jɔʼ «Mbɔ̂ʼlʉ bintemě nɨ́nɨ́ɨ́» ngɑ́ bɑ́ʼɑ̌ nze yɨ́, nye ótoŋlo bɨ́n ɨ́ syɛ́ɛ́ yɨ́n yɑɑ́, lɨ́ ebôr bɨ́n bikɑ́rɑ́ɑ́ bi dí ɨ́ buo kûm bí. Byé ódidi ɨ́ ncyɛ̌n ncî ncyɛ̌n ó, mencyɛnwɑ me tɨ̂ʼ ɑdímedime, tó kumo ɨ́ cwǐʼ njʉ̌m dǐ. 5Bɨ̌n biloʼo, yé jɑlɑ ó, bɨ̌n díʼee ɨ́ jǿǿ ótɔ́mɑ́ ó bʉ̂r. Bɨ̌n bɨ́bɛ̂h, jɔrɨɨ gɑ́ menyʉ́l mɨ́n pɑ́ʼ nyɨ́n. Diʼee gɑ́ bʉr o dí ɨ́ tɑlɑ̌ njør bɑ́, ebě, yê tilɑ́ ó: «Nzyɛ̌m, nye lɨ́ elwímlɑ e bʉr o dí enkɛ́ɛ ményʉ́l mɔ́ɔ́ bɑ́. Bɑɑ́ dí ɨ́ tɑlɑ̌ njør bɑ́ bɨɛ, nye lɨ́ esʉ bé metyɛʼ me mpóm.» 6Jɔrɨɨ gɑ́ menyʉ̂l e Nzyɛ̌m. Nyě jǿǿ bʉ̂r ó sí yɨ̂ʼ ó, e nkul ɨ́ buo buo. Bɨ́n jɔ́r ményʉ̂l e né nó, nyé ogbɛl bɨ́n sí ɨ́ jɔʼ nyé ɑ́ pɑ boo cíʼe ó, nye óciʼ bɨ́n yɨ́. 7Kɛlɨɨ gɑ́ mimbeʼ bísɑ́ bíbyɛ̂h dí epɑ́lwo bɨ́n ɨ́ miléme bí ɨ́ koo mé Yésʉs, ebě, nye lɨ́ ekʉ́ buú jʉ̂ʼrɑ mílɔ̌b mín, le enʉɑ myé, gbɑ̂ ɨ́ nkɔb. 8Mɑ́rɑ́ɑ́ gɑ́ miléme. Diʼee gɑ́ ɨ́ doho. Ntɨ̂m e mbɨn wɨ́n, sɔ́ŋ meleme, nye lɨ́ elie bɨ́n ɨ́ mipɑ́ʼ mímyɛ̂h mpʉ̌ ngbɑmpɨɨ dí emwóolo wɨ́. Nyě sɑ́ɑ́ ó, ede mʉ̂r. 9Jyɛ́ʼwɑ́ɑ́ gɑ́ e Nzyɛ̌m. Lwímlɑ́ɑ́ gɑ́ e Sɑ́tɑn. Bɨ̌n ɑ gʉ́ɑ́ ó, bɨ́ɔɔ́ gɑ́ bɨ́nɑ́ dí ɨ́ sí yɨ̂ʼ yɨ́yɛ̂h bɑ́, bé lɨ́ ejûhwǒ mbǐ túú ngwɑ́r wɑɑ́. 10Nzyɛ̌m ó dí mʉr dí elɛ̂ʼle mɨ́nɑ́ gɑ́ ncǿncǿɑ ɨ́ bijɔʼ bíbyɛ̂h nyɑ́. Nye ntémé ó b'ɑ́ jébe mɨnɑ́ gɑ́ ó, mɨnɑ́ tô di gɑ́ ɨ́ mencyɛnwɑ mé ɨ́ nzɨ̌ mé Yésʉs-Krîst. Mencyɛnwɑ mɑɑ́, mé ódi ó, njʉ̌m dǐ e njʉ̌m dǐ. Bɨ́n óbe, sí siɑ e mitúú, tɑ̂ŋ bɑ́ mɑ̂ jɔʼ nó, Nzyɛ̌m, nyé obɑ́ʼɑ̌ komlo bɨ́n, pɨr bɨ́n mekʉ̌ sí ɨ́ sɨ́ŋ. Nyé obɑ́ʼɑ̌ gbɑ̂ bɨ́n nkul ɨ́ menyʉ̂l, sumo bɨ́n sí ɨ́ píʼi. 11Nkul ti e jǿø, byé jwéŋɔɔ nye njʉ̌m dǐ e njʉ̌m dǐ. Amen. 12Bɨ̌h e Silɑ̂s ó dí ecɛmɑ bɨ́n bwɑ́ mékɑnɑ́ mɑ̂. Mɛ̌m bee ó, nye me ó mʉr ebûʼlɔɔ. Mě tile bɨ́n ó, e gǿmɑ́ égbɑ̂ bɨ́n nkul ɨ́ miléme. Mě boʼlo ntémé ó, ncǿncǿɑ bɨ́n mû lɨ́ ebi ɨ́ nzɨ̌ mé Yésʉs nyɨ́, nye ó ncǿncǿɑ mpɑ̂ mé Nzyɛ̌m. 13Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m dí ɨ́ Bɑbilɔ̂n, wɑɑ́ Nzyɛ̌m ɑ́ twɑ̂r mpʉ nyé ɑ́ pɑ twɑ̂r bɨ̌n yɨ́ wɨ́, wé lɨ́ esoho bɨ́n bɨ́bɛ̂h. Mwɑ̂n wɑ̌m, Mɑrc, nye lɨ́ esoho bɨ́n. 14Bɨ́bɑ́rɑ́ɑ́ gɑ́ pɑ́ʼ nyɨ́n le ejwíilɑ mémúʼ, ɨ́ kpɛ̌l bɨ́ɔɔ́ e bɨ́ɔɔ́ tʉ́ŋlʉ̌. Mepyɛblɑ, mé díʼee e bɨ̌n óbɛ̂h ɨ́ miléme, bɨ̌n, bʉr o dí ɨ́ mpúhlɑ́ e Yésʉs-Krîst bɑ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\