1 Tesɑloníkɑ 1

1Yé ó mɛm Pɑul ó dí ecɛmɑ bɨ́n mekɑnɑ́ mɑ̂, bɨ̌h e Silɑ̂s ndu e Timothée. Bɨ̌h tile ó, bʉr ó Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m o dí Tesɑloníkɑ, bɑɑ́ o dí egúmo e Nzyɛ̌m Sɔ́ŋ ndu e Tî Yésʉs-Krîst bɑ́. Metyɛʼ me mpóm le mepyɛblɑ, mé díʼee e bɨ̌n. 2Bɨ̌h bé lɨ́ ejwě Nzyɛ̌m nzyǒo ɨ́ bijɔʼ bíbyɛ̂h ɨ́ lɔ̌b wɨ́n, jɔʼ bɨ́h dí ejɨʼlɑ e né yɨ́. 3Ɨ́ minjɨʼlɑ bɨ́h dí ejɨʼlɑ e wɑɑ́ dí Nzyɛ̌m gɑ́ wɨ́nɑ́, wɑɑ́ dí ntémé Sɔ́ŋ gɑ́ wɨ́nɑ́ nyɑ́ mí, bɨ̌h bé lɨ́ etoŋlǒ syɛ́ɛ́ bɨ́n ɑ́ séɑ ɨ́ lɔ̌b búʼó yɨ́n yɨ́. Yé ɑ́ be ó, ɨ́ kpɛ̌l bɨ́n dí ekpɛ̌l Nzyɛ̌m yɨ́. Bɨ̌h toŋlo ntémé mitúú bɨ́n ɑ́ siɑ e myé ɨ́ nzɨ̌ mpûʼlɑ Tî Yésʉs-Krîst ɑ́ gbɑ̂ bɨ̌n ɨ́ miléme nyɨ́ mí. Bɨ̌h sɑ́ nó ó, ɨ́ mpǒm mé Nzyɛ̌m gɑ́ wɨ́nɑ́, dí Sɔ́ŋ gɑ́ wɨ́nɑ́ nyɑ́. 4Bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m! Okɛ́l bɑ̂m! Bʉr ó Nzyɛ̌m dí ekpɛl bɑ́! Bɨ̌h bé lɨ́ egʉ́ɑ ó, nyɨ́ twɑ̂r bɨ́n, ó bɨ̌n díʼee bʉr bé. 5Ebě, ɨ́ jɔʼ bɨ́h ɑ́ lɛ́ɛ bɨ̌n Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ́ mé Krîst yɨ́, bɨ̌n bé ɑ́ bé ɑnʉɑ̌ lɔ́ɔ wɑɑ́ le epɨ̂h. Yé ó, ebě, ɨ́ jɔʼ yɑɑ́, Nzyɛ̌m ɑ́ si lɛ̂ʼle bɨ̌n nkǔl nɨ́nɨ́ɨ́ nyé tɨ̂. Sísǐm wé, wé ɑ́ si sulo ntémé ɨ́ bɨ̌n. Bɨ̌n bé ɑ́ nze kɑ gʉ́ɑ ɨ́ jɔʼ yɑɑ́ ó, lɔ́ɔ wɑɑ́, wé ɑ́ kʉ be ó, tyeetye. Bɨ̌n bé lɨ́ egʉ́ɑ ntémé mpʉ mɨ́nɑ́ bé ɑ́ bɨbe gɑ́ yɨ́. Bɨ̌h bé ɑ́ ciciʼe nó ó, lɨ́ esú lé édi bɨ́n e nyɔm. 6Bɨ̌n ntɔ̂ʼ dû kʉ̌ cyen wɨ́h e boo Tî Yésʉs. Bɨ̌h bé ɑ́ si bee bɨ̌n lɨ́ ebûʼlɑ̌ Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ, dɑmɑ́ jóʼo ɨ́ mitúú bɨ́n ɑ́ siɑ e myé mí. Ɨ́ mitúú tʉ́ŋlʉ̌, bɨ̌n bé ɑ́ si lóno ɨ́ bisʉhʉʉ̌ Sísǐm mé Nzyɛ̌m ɑ́ ntɨh bɨ̌n bí. 7Nó ó mpʉ bɨ́n ɑ́ ciʼe nó yɨ́, obûʼlɑ bɨ́bɛ̂h dí ɨ́ sí Mɑsedóniɑ ndu e yɑɑ́ Akɑyɨ̂ bɑ́, bé mû ó lɨ́ egø̂m ó, bicwiʼ byɔ́ɔ́, byé nǿølɑɑ e byɑɑ́ bín. 8Lɔ́ɔ́ dí edumo e Tî Yésʉs wɨ́, wé ɑ́ myɑŋlɑ ó, e bɨ̌n, bʉr o dí ebûʼlɑ̌ Nzyɛ̌m bɑ́. Ɨ́ bigúmó bíbyɛ̂h, bʉr, bé mû ó lɨ́ ejóʼo nó. Lɔ́ɔ́ dí edumo e búʼó yɨ́n wɨ́, wé ɑ́ bé ɑswîʼ ɨ́ sí Mɑsedóniɑ, nkʉ̂ ɨ́ yɑɑ́ Akɑyɨ̂. Bɨ̌h bé ɑkɑ̌ bɑ́ʼɑ̌ nʉɑ̌ túú lɨ́ elɛ́ɛ bʉ̂r yʉ́ʉ́ sɔ̂ʼ dí edumo e syɛ́ɛlɑ yɨ́n yɨ́. 9Bé bʉr o tɨ̂ʼ ó dí elɛ́ɛ bɨ́h mpʉ bɨ́n ɑ́ soho bɨ̌h yɨ́, le mpʉ bɨ́n ɑ́ túmo koo e biyɨŋɑyɨ bí ónzyɛ̌m, kɑ̌ jɑɑ́ dû njɨ̌ Nzyɛ̌m yɨ́. Bɨ̌n mû ó lɨ́ eséɑ e mpɑ̌ŋ Nzyɛ̌m dí kublɑkúblɑ nyɑ́. 10Bé lɨ́lɛ́ɛ́ ntémé ó, bɨ̌n mû ó lɨ́ ebóno Mwɑ̂n mé Nzyɛ̌m ngɑ́ duho ɨ́ jʉ́ó kʉ́ nyɑ́. Nye ó wɑɑ́ Nzyɛ̌m ɑ́ pɛh, dwih lɨ́ ojwe nyɑ́. Yésʉs wɑɑ́ ó b'ɑ́ ciʼ mɨnɑ́ gɑ̂, lɨ́ esɑ̂ ó Nzyɛ̌m sɑ́ ɑlɛ̂ʼle mɨ́nɑ́ gɑ́ nkpɑɑ nyé ɨ́ móhó nyé ócíʼe mílɔ̌b wɨ́. Móhó wɑɑ́, wé mû ó kúno epyɑ̂l.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\