1 Tesɑloníkɑ 2

1Bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m! Okɛ́l bɑ̂m! Bɨ̌n bʉr o tɨ̂, bɨ̌n bé lɨ́ egʉ́ɑ ó, nzéɑ́ mé ɑ́ nze bee bɨ̌n wɨ́, wé ɑ́ bé ɑbě jwêh. 2Bɨ̌n bé lɨ́ egʉ́ɑ ntémé mpʉ bɨ́h ɑ́ bɔmɑ e túú le cére ɨ́ Fílipi, bɨ̌h jínɑ ɑpɑ̌ pyɑ̂l kwɑ́ nyɨ́n yɨ́. Jɔʼ bɨ́h ɑ́ pyɑ̂l ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n yɨ́, Nzyɛ̌m wɨ́h ɑ́ si gbɑ̂ bɨ̌h menyɑn ɨ́ miléme ó, bɨ̌h lɛ́yɨɨ bɨ̌n Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ́ mé Krîst témé bʉr o dí elwímlɑ e bɨ̌h bɑ́. 3Mpʉ bɨ́h dí ejwe bɨ́n nkul ɨ́ nzɨ̌ Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ́ wé yɨ́, yé ɑ́ bé ɑbě gwih ɨ́ wɨ́h pɑ̂ʼ. Yé ɑ́ bé ɑduho ɨ́ lémé mpîr, nkʉ̂ ɨ́ mikóo mé nyʉ́ʉ́ mʉ̂r. 4Yé ɑ́ be ó mpʉ̌ Nzyɛ̌m dí ekpɛl yɨ́. Nye ó b'ɑ́ nyɛɛ bóblo bɨ̌h, ntɔ̂ʼ kɑ̌ gʉ́ɑ ɨ́ pébébé ó, bɨ̌h bé ó bʉr o jɑ́lɑ́ le egwɑ́ bɑʼlě Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ́ wé bɑ́. Sɑ́ tɨ̂ʼ ó bɨ́h dí etúno wé mpʉ nyɨ́ɛ ógwɑ́ kpɛl yɨ́. Bɨ̌h bé ɑsɑ́ɑ élwib ɨ́ mbi bʉ̂r dí ekpɛl mí. Bɨ̌h túnó wé ó, lɨ́ edû gǿmɑ́ mé Nzyɛ̌m, nyɨɛ mʉr dí epɑhle bítɔŋlɑ́ mílémé gɑ́ mínɑ́ nyɑ́. 5Gʉ́ŋɑ́ɑ́ gɑ́ ntémé ó, bɨ̌h bé ɑ́ bé ɑbe lɨ́ esêʼle bɨ́n. Bɨ̌h bé ɑ́ bé ɑsɑ̂ míkóo ɨ́ nyɔm énʉɑ bísɑ́ bín. Nzyɛ̌m, nye me ó mboʼlo! 6Bɨ̌h bé ɑ́ bé ɑsɑ́ɑ ó, bɨ̌n gúmlɑɑ bɨ̌h. Bɨ̌h bé ɑ́ bé ɑsɑ́ɑ kûm, duho e bʉ́ʉ́ bʉ̂r. Tó kœb ó, bɨ̌h bé ɑ́ be ó, bɛ̌m lɛ̂ʼle bɨ́n jǿǿ yɨ́h, ɨ́ mpʉ bɨ́h dí bʉr o mílʉ́mlʉ́ mé Krîst yɨ́. 7Sɑ̂ gwɑ́r, bɨ̌h bé ɑ́ be kwɑ́ nyɨ́n ó, e minjør ɨ́ tɑlɑ tɑlɑ, nøølɑ e ɑ́byɛɛ́ dí etirwo e bwɑ̂n nyɑ́. 8Bɨ̌h bé ɑ́ be ɨ́ buú kpɛl bɨ́n. Sɑ́ tɨ̂ʼ ó bɨ́h ɑ́ be ɑlɛ́ɛ bɨ̌n sɔ̂ʼ njɨ Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ́ mé Nzyɛ̌m wé omér yɨ́. Bɨ̌h bé ɑ́ gø̂m ó, bɨ̌n dírɑɑ minyɔm ɨ́ bicwiʼ bíh ntémé. Bɨ̌n ɑ́ be ɨ́ buú nyɑn bɨ́h ɨ́ miléme. 9Bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m! Okɛ́l bɑ̂m! Bɨ̌h bé ɑ́ si kʉ séɑ bisyɛ́ɛ́ bí nkûl. Bɨ̌n bʉr o tɨ̂, bɨ̌n bé lɨ́ egʉ́ɑ nó. Jɔʼ yɨ́yɛ̂h bɨ́h ɑ́ lɨlɛ́ɛ bɨ̌n Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ́ mé Nzyɛ̌m yɨ́, bɨ̌h ntémé ɑ́ be lɨ́ eséɑ bísyɛ́ɛ́ mébô, móhó e pum. Bɨ̌h bé ɑ́ sɑ̂ nó ó, bɨ̌h sɑ́ ɑgbɑ̂ bɨ́n túú ɨ́ nyʉ̂l lɨ́ enkɛ́ɛ̌ mbeʼ wɨ́h. 10Bɨ̌n bé e nkul eboʼlo, ti e Nzyɛ̌m nye mʉr tɨ̂ʼ ó: bɨ̌h bé ɑ́ be ó miléme ɨ́ sɔ́ɔ́ɔ́ ɨ́ mîh mé Nzyɛ̌m. Bɨ̌h bé ɑ́ be pɑ́ʼ nyɨ́n, obûʼlɑ ó, otîtyěl o bʉ̂r le bʉr o dí ɑbe e mebě bɑ́. 11Bɨ̌n bé lɨ́ ekʉ́ gʉ́ɑ ntémé ó, bɨ̌h bé ɑ́ si cǿɑ e mʉr nyɨnyɛ̂h ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n mpʉ sɔ́ŋ dí ecǿɑ e bwɑ́n bé yɨ́. 12Bɨ̌h bé ɑ́ si cɨ̂l bɨ̌n, le epóblo bɨ́n, le eboʼlo ó, bɨ̌n bé ɨ́ jɑlɑ le edû kʉ̌ cyěn Nzyɛ̌m dí ekpɛl wɨ́. Ciʼɑɑ gɑ́ nó, ebě, nye ɑ́ jébe bɨ̌n ó, bɨ̌n níʼee ɨ́ Mpóʼo nyé, gúmó kûm nyé dí yɨ́. 13Sɑ́ tɨ̂ʼ ó bɨ́h dí ejwě Nzyɛ̌m nzyǒo ɨ́ bijɔʼ bíbyɛ̂h yɨ́, ebě, ɨ́ jɔʼ bɨ́h ɑ́ lɛ́ɛ bɨ̌n lɔ́ɔ́ wé yɨ́, bɨ̌n bé ɑ́ si bûʼlɑ wê. Bɨ̌n bé ɑ́ bé ɑnʉɑ wé mpʉ̌ lɔ́ɔ́ dí eduho ɨ́ num mʉ̂r bipúno wɨ́. Bɨ̌n bé ɑ́ kʉ nʉɑ wé ó, mpʉ̌ lɔ́ɔ́ mé Nzyɛ̌m lɨ́ otyeetye. Lɔ́ɔ́ mé Nzyɛ̌m wɑɑ́, wé lɨ́ eséɑ ɨ́ bɨ̌n obûʼlɑ. 14Bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m! Okɛ́l bɑ̂m! Bʉr o bísɔ́mɑ́ bí Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m bi dí egúmo e Yésʉs-Krîst, byɑɑ́ dí ɨ́ sí Yʉ́dɑ bí, bé ɑ́ si bee mitúú. Bɨ̌n ntémé mû ó lɨ́ esiɑ e mitúú mímpwɑ́r myɑɑ́. Bɨ̌n le onɔ́ɔ́ mû ó lɨ́ ekʉ́ nøølɑ ɨ́ pɑ̂ʼ wɑɑ́, ebě, bʉr ó kúl bʉ̂r yɨ́n, bɨ́ tíble bɨ́n mpʉ óYúden dí eboó titíble bɨ́ɔɔ́ bɔ́ɔ́ bé ɑ́ bûʼlɑ Yésʉs bɑ́. 15OYúden bɑɑ́, bé ɑ́ si jʉ̂ Tî Yésʉs. Bé ó b'ɑ́ nyɛɛ jʉjʉ̂ ogwíhɑ o mílɔ̌b mé Nzyɛ̌m. Bé ntémé ó b'ɑ́ so bɨ̌h ɨ́ sí yɔ́ɔ́. Bé ó bʉr ó Nzyɛ̌m dí ekpɑɑ ébúʼ e bé bɑ́. Bé lwímlɑ́ ó, e bʉr bɨ́bɛ̂h. 16Mpʉ bɨ́h dí ekpɛl étô le elɛ́ɛ bíkúl bíswîh mpʉ̌ Nzyɛ̌m dí e nkul eciʼ bé yɨ́, oYúden bɨ́ɛ, bé lɨ́ ebene, ndu e l'ekɑmle bɨ́h lɨ́ esɑ̂ nó. Ɨ́ syɛ́ɛlɑ yɑɑ́, bé mû ó sí lóŋlo bísyɛ́ɛlɑ bí ébébe byɔ́ɔ́. Sɑ́ tɨ̂ʼ ó Nzyɛ̌m ɑ́ kɑ lɛ̂ʼle nkpɑɑ nyé ɨ́ pɑ́ʼ wɔ́ɔ́ yɨ́. 17Bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m! Okɛ́l bɑ̂m! Jɔʼ mɨ́nɑ́ bé ɑ́ bɔ́ʼɑ gɑ́, ɑkɑ̌ beelɑ mémpǒm yɨ́, gʉ́ŋɑ́ɑ́ gɑ́ ó, yé ɑ́ bé ɑbe e mpɔ́ʼɑ́ miléme. Bɨ̌h bé ɑ́ si bu gø̂m ebee bɨ́n. Miléme, myé ɑ́ be bɨ̌h ɨ́ bɑ́nɑ́ bɑ́nɑ́ ó, bɨ̌h bɑ́ʼɑ pyɑ̂l kwɑ́ nyɨ́n. 18Bɨ̌h bé ɑ́ si bu gø̂m nó. Mɛm Pɑul ɑ́ si sɑ̂ nó, bijɔʼ bijɔʼ, ɑbɑ́nɑbɑnɑ, ebě, Sɑ́tɑn ɑ́ be lɨ́ ekɑmle bɨ́h lɨ́ etô gʉ̂. 19Onzé dí egbɑ̂ bɨ́h mpûʼlɑ ɨ́ miléme? Bisʉhʉʉ bɨ́h dí esoho bî, byé duhó le onzé? Ɨ́ jɔʼ Tî gɑ́ wɨ́nɑ́ Yésʉs ónze yɨ́, yɑ́ɑ̌ syɛ́ɛ́ bɨ́h ngɑ́ lɛ̂ʼle nyé, lɨ́ esú ó, nye bórɨɨ bɨ̌h kɑ́rɑ́ɑ́ júu ɛ̌? Bɨ̌n ó ngɑ́ sɑ̂ ó, bɨ̌h nʉ́ŋɑɑ kûm ɨ́ jɔʼ yɑɑ́. 20Bɨ̌h kʉ́ nkʉ́nɑ le emɛɛlɑ ó ɨ́ lɔ̌b wɨ́n.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\