1 Tesɑloníkɑ 3

1Mpʉ bɨ́h ɑ́ be ɑkɑ̌ jûhwo édǐ njɨ nó yɨ́, bɨ̌h bé ɑ́ kɑ bee ó, dɑmɑ́ jóʼo ó, bɨ̌h bé ólîʼ wɑ̂ʼ ɨ́ ntɛ̂ʼ ɨ́ Atɛ̂n, 2bɨ̌h bé ɨ́ jɑlɑ yɨ́ɛ le elómǒ Timothée kwɑ́ nyɨ́n. Nye ó mɨ́ɔɔ́ gɑ́ wɨ́nɑ́ ndu e syɛ̂l mesɑ̂ mé Nzyɛ̌m, dí etúnǒ Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ́ mé Krîst nyɑ́. Bɨ̌h bé ɑ́ lómo nye ó, nye lɨ́lɨɨ bɨ̌n ɨ́ búʼó, le esɑ̂ ó, bɨ̌n tôʼ dóló le ejyɛ̂ʼwo e Krîst. 3Mpʉ bʉ̂r bóbló bɨ́n ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂ʼ yɨ́, bɨ̌h bé ɑ́ lómo nye ó, bɨ̌n sɑ́ ɑdímlě búʼó ɨ́ lɔ̌b mébʉ́blɑ́ mɑɑ́. Bɨ̌n bʉr o tɨ̂, bɨ̌n bé lɨ́ egʉ́ɑ ó, bintɨ́ʼɑ́ bínɨ̌, byé ó sɑ́ Nzyɛ̌m ɑ́ boo kɑb mɨnɑ́ gɑ́ yɨ́. 4Jɔʼ bɨ́h ɑ́ be pɑ́ʼ nyɨ́n yɨ́, bɨ̌h bé ɑ́ si bɑʼɑ lɛ́ɛ e bɨ̌n ó, bɨ̌h bé ósiɑ e bintɨ́ʼɑ́. Yé ntémé, yé ɑ́ si pyɑ̂l nó mpʉ bɨ́n dí egʉ́ɑ yɨ́. 5Nó ó mpʉ mé ɑ́ be ɑkɑ̌ be e nkul ejûhwo yɨ́, yé ó mé ɑ́ lómo Timothée ó, me gʉ́ŋɑɑ tyé búʼó yɨ́n mû yɨ́. Léme, wé ɑ́ si koro me ɨ́ lɔ̌b wɨ́n, ó yʉ́ʉ́ jɔʼ, mpʉ̌ Sɑ́tɑn ɑ́ bóblo bɨ̌n yɨ́, bɨ̌n bé ɑ́ si to dîm ɨ́ nyʉ́ʉ́ nzɨ́ swîh. Me ɑ́ syɛl bɑ́ ntémé ó, yʉ́ʉ́ jɔʼ, syɛ́ɛ́ bɨ́h ɑ́ séɑ pɑ́ʼ nyɨ́n yɨ́, yɨ́ jwě ntuʼ. 6Nó ó, Timothée ɑlúno duho gʉ̂, le elɛ́ɛ bɨ́h mbɨɑmbɨɑ milɔ́ɔ ɨ́ lɔ̌b wɨ́n. Nyɨ́ lɛ́ɛ̌ mpʉ bɨ́n dí ejyɛ̂ʼwo e Yésʉs, le ekpɛlɑ yɨ́. Nye lɨ́ elɛ́ɛ ntémé mpʉ bɨ́n dí etoŋlo bɨ́h bitɔŋlɑ́ bimpɑ̂ yɨ́, le elɛ́ɛ ntémé mpʉ bɨ́n dí e jwéh ébee bɨ́h jøʼ gwɑ́r mpʉ bɨ́h dí egø̂m ébee bɨ́n yɨ́. 7Bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m! Okɛ́l bɑ̂m! Dɑmɑ́ jóʼo ó, bɨ̌h bé ɨ́ mitúú le bintɨ́ʼɑ́ tʉ́ŋlʉ̌, bɨ̌n bɨ́ sɑ̂ ó, bɨ̌h sóhɑɑ, miléme sulɑ sí, ebě, bɨ̌n bé lɨ́ ejyɛ̂ʼwo e Yésʉs. 8Jɔʼ yɨ̂, bɨ̌h mû ó sí ciʼe, ebe bɨ́n jínɑ lɨ́ etyɛ̂b mekʉ̌ sí ɨ́ sɨ́ŋ ɨ́ mpúhlɑ́ nyɨ́n e Tî Yésʉs. 9Bɨ̌h gʉ́ŋɑɑ ó, bɨ̌h jwêʼ Nzyɛ̌m nzyǒo ɨ́ lɔ̌b wɨ́n nyɑ́? Bɨ̌h bé lɨ́ esoho ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m ɨ́ buo buo ɨ́ lɔ̌b wɨ́n. 10Móhó e pum, bɨ̌h kʉ́ buú jɨʼlɑ e Nzyɛ̌m ó, mɨnɑ́ béelɑɑ gɑ́ mempǒm. Bɨ̌h bé lɨ́ egø̂m ó, bɨ̌h swɑ̂hlɑɑ lɔ́ɔ bɨ́h ɑ́ nyɛl elɛ́ɛ bɨ́n ó, bɨ̌n bé ɨ́ jɑlɑ le ebûʼlɑ wɨ́. 11Bɨ̌h bé lɨ́ ejɨʼlɑ e wɑɑ́ dí Nzyɛ̌m gɑ́ wɨ́nɑ́, wɑɑ́ dí ntémé Sɔ́ŋ gɑ́ wɨ́nɑ́ nyɑ́, nye mʉr tɨ̂, ndu e Tî gɑ́ wɨ́nɑ́ Yésʉs ó, bé jwêʼ bɨ̌h nzɨ̌ ó, bɨ̌h kúmɑɑ ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n. 12Tî Yésʉs tyɛ́bɨɨ bɨ̌n ɨ́ miléme, ó kpɛ̌l bɨ́n dí ekpɛlɑ pɑ́ʼ nyɨ́n yɨ́, yé bwɑ́ʼɑɑ. Nye sɑ̂ʼ ntémé ó, bɨ̌n kpɛ́lɨɨ ntémé bʉr oswîh ɨ́ buo buo, kpɛ̌l yɑɑ́, yé nkʉ̂ bwɑʼ. Yé syɛ́yɨɨ nó, bɨ̌n kpɛ́lɨɨ bé mpʉ bɨ́h dí ekpɛl bɨ́n yɨ́! 13Nye gbɑ̂ʼ bɨ̌n nkul ɨ́ miléme ó, myé díʼee bɨ̌n ɨ́ sɔ́ɔ́ɔ́, ɑbe e mebě ɨ́ mpǒm mé mʉr dí Nzyɛ̌m gɑ́ wɨ́nɑ́, wɑɑ́ dí ntémé Sɔ́ŋ gɑ́ wɨ́nɑ́ nyɑ́. Diʼee gɑ́ nó, tó kumo ɨ́ jɔʼ Tî gɑ́ wɨ́nɑ́ Yésʉs óbɑ́ʼɑ̌ nze yɨ́. Nye ónze ó, bé e bɑɑ́ nyé ɑ́ twɑ̂r ɨ́ sɔ́mɑ́ bʉ̂r bɨ́bɛ̂h bɑ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\