1 Tesɑloníkɑ 5

1Bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m! Okɛ́l bɑ̂m! Ɨ́ nkǒ pɑ́ʼ bíjɔʼ e mimbû, yé ɑbe e sɑ́ mʉ̂r kɑ́ɑ tile bɨ́n. 2Ebě, bɨ̌n bʉr o tɨ̂, bé lɨ́ ekʉ́ gʉ́ɑ ɨ́ pébébé ó, ɨ́ jɔʼ Tî Yésʉs óbɑ́ʼɑ̌ nze yɨ́, nye ópyɑ̂l bʉ̂r metørɑ̂ mpʉ mínjíblʉ̌ dí eboó pipyɑ̂l ɨ́ mipum yɨ́. 3Bʉr, bé ólɨlɛ́ɛlɑ pɑ́ʼ nyɔ́ɔ́ ó: «Sɑ́ yɨ́yɛ̂h, yé mû ó mbɨ̂mbɨɑ́; sɑ́ ébébe, yé ɑbe e nkul esɑ̂ gɑ́ mɨnɑ́.» Ɨ́ jɔʼ yɑɑ́, ebébe, lé ópyɑ̂l bé metørɑ̂, ntɔ̂ʼ dímle bɨ́bɛ̂h. Sí, yé ólîʼ tʉ̂toʼó. Bé ɑ́be e nkul ekɨ̂ŋ mébébe mɑɑ́. Bé óbe ó mpʉ ɑ́bubúm. Jɔʼ mín dí emɛ̂r nyé yɨ́, nyé ɑbe e nkul ekɨ̂ŋ mékpɑɑ me mín. 4Bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m! Okɛ́l bɑ̂m! Bɨ̌n bé ɑjéʼě lɔ̌b wɑɑ́. Bɨ̌n bé ɑ́tørɑ̌ móhó wɑɑ́. Wé ɑ́pyɑ̂l bɨ́n mpʉ̌ njíblʉ̌. 5Bɨ̌n bé ó bɑɑ́ o dí ecye ɨ́ jwê, ɨ́ jɔʼ yé dí móhó yɨ́. Mɨnɑ́ bé ɑbe gɑ́ mpʉ bʉ̂r o dí entímɑ lɨ́ ejúrʉ́ʉ́ bɑ́. 6Ɨ́ mpʉ yé dí nó yɨ́, bɨ̌n bé ɑjɑlɑ le ejɑ̂ bíjô mpʉ bʉ́ʉ́ bʉ̂r dí esɑ̂ yɨ́. Nó ó, diʼee gɑ́ ɨ́ mpʉ̂n. Mɑ́rɑ́ɑ́ gɑ́ miléme. 7Ebě, bɑɑ́ o dí ejɑ̂ bíjô bɑ́, bé jɑ́ ó, ɨ́ pum. Minyʉnyóʼ, myé puro ményoʼ ó, ɨ́ pum. 8Sɑ̂ gwɑ́r, mɨnɑ́ gɑ́ bé ó bʉr ó móhó. Mɨnɑ́ bé ɨ́ jɑlɑ le emɑ̂r gɑ́ miléme. Mɨnɑ́ jyɛ̂ʼwɑɑ gɑ́ e Nzyɛ̌m, le ekpɛl bʉ̂r. Búʼó ndu e kpɛ̌l, byé bɑ̂ʼlɑɑ mɨnɑ́ gɑ́ mpʉ mímbór bínkóho mi dí ebɑʼle nyʉ̂l nkɔ́ɔ́ mí. Mpûʼlɑ, nye lónɑɑ bɨ̌n ɨ́ miléme lɨ́ ebónǒ cwǐʼ njʉ̌m dǐ. Mpûʼlɑ nyɑɑ́, nye óbɑ́nɑ̌ bɑʼle mɨ́nɑ́ gɑ́ mpʉ̌ búró bínkóho dí ebɑʼlě lʉ́ nkɔ́ɔ́ yɨ́. 9Ebě, Nzyɛ̌m ɑ́ bé ɑtwɑ̂r mɨ́nɑ́ gɑ́ ó, mɨnɑ́ jɑ̂ʼrɑɑ gɑ́ e nkpɑɑ nyé. Nye ɑ́ twɑ̂r mɨnɑ́ gɑ́ ó, mɨnɑ́ bíʼee gɑ́ cwiʼ ɨ́ nzɨ̌ Tî gɑ́ wɨ́nɑ́ Yésʉs-Krîst. 10Nye ó b'ɑ́ búrɑ e mɨnɑ́ gɑ̂. Nye ɑ́ sɑ̂ nó ó, mɨnɑ́ bíʼee gɑ́ cwǐʼ njʉ̌m dǐ, mɨnɑ́ gɑ́ le onɔ́ɔ́. Mɨnɑ́ dɑmɑ́ di gɑ́ ɨ́ cwiʼ, nkʉ̂ ntémé jwe, ɨ́ jɔʼ nyé ónze yɨ́, mɨnɑ́ bé óciʼe gɑ̂, mɨnɑ́ gɑ́ le onɔ́ɔ́. 11Nó ó, gbɑ́ʼ gɑ́ bʉr nkul ɨ́ miléme e metǿǿ ménɨ̌. Sɑ́ʼ gɑ́ pɑ́ʼ nyɨ́n ó, misísǐm mín, myé tɔ́mɑɑ mpʉ bɨ́n jínɑ le esɑ̂ yɨ́. 12Bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m! Okɛ́l bɑ̂m! Bɨ̌h jɨʼlɑ́ e bɨ̌n ó, bɨ̌n jwɑ́ɑwɑɑ bɑɑ́ o dí eséɑ̌ lelelelě syɛ́ɛ́ ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n bɑ́. Bé ó bɑɑ́ Tî Yésʉs ɑ́ tyêl bɑ́. Nye ɑ́ kpɛl ó, bé tîtyɛbɨɨ ɨ́ mpǒm nyɨ́n, lɨ́ ecɨ̂l bɨ́n. 13Bɨ̌n bé ɨ́ jɑlɑ le ejwe bé júu, le ekpɛl bé ɨ́ lɔ̌b syɛ́ɛ́ yɔ́ɔ́ bé dí eséɑ yɨ́. Ciʼɑɑ gɑ́ ɨ́ mepyɛblɑ pɑ́ʼ nyɨ́n tʉ́ŋlʉ̌. 14Bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m! Okɛ́l bɑ̂m! Bɨ̌h jɨʼlɑ́ e bɨ̌n ó, bɨ̌n cɨ́lɨɨ bʉr o dí esɑ̂ épɨ̂h bɑ́. Póblɑ́ɑ́ gɑ́ bɑɑ́ o dí e bʉ́ɑ́ ɨ́ miléme bɑ́. Kɛmɨɨ gɑ́ bɑɑ́ o dí ɨ́ tyɛʼ bɑ́. Júhwɑ́ɑ́ gɑ́ bʉr bɨ́bɛ̂h. 15Mʉr ɑbwóolo ébébe le ebébe. Sɑ́ʼ gɑ́ bisyɛ́ɛlɑ bimpɑ̂ pɑ́ʼ nyɨ́n e bʉr bɨ́bɛ̂h. 16Sohɑɑ gɑ́ ɨ́ jɔʼ yɨ́yɛ̂h. 17Jɨʼlɑɑ gɑ́ e Nzyɛ̌m ɨ́ bijɔʼ bíbyɛ̂h. 18Jɔʼ yɨ́yɛ̂h le ɨ́ bisɑ́ bíbyɛ̂h, jwéʼ gɑ́ Nzyɛ̌m nzyǒo, ebě, Nzyɛ̌m ɑ́ cíʼe ɨ́ lémé wé ó, bʉr o dí ɨ́ Yésʉs-Krîst bɑ́, bé ósɨ̂sɑ nó. 19Akɑmle gɑ́ Sísǐm mé Nzyɛ̌m ó, wé sɑ̂ʼ bisyɛ́ɛlɑ wé jɑ́lɑ́ le esɑ̂ ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n bí. 20Apyêh gɑ́ milɛ́ɑ́ mí ógwíhɑ o mílɔ̌b. 21Timlɑɑ gɑ́ bisɑ́ bíbyɛ̂h. Sɑ́ dí ɨ́ mbɨɑ yɨ́, mɛ́rɨ́ɨ́ gɑ́ yé ɨ́ kpɨ́ɨ́ɨ́. 22Syɛ́hlɑ́ɑ́ gɑ́ mimbi mébébé mɨ́mɛ̂h. 23Nzyɛ̌m wɑɑ́ dí esɑ̂ ó, bʉr cíʼɑɑ ɨ́ mepyɛblɑ nyɑ́, nye mʉr tɨ̂, nye púbɑɑ bɨ̌n ɨ́ mipɑ́ʼ mímyɛ̂h. Nye bɑ̂ʼlɑɑ misísǐm mín, milémé mín, ti e menyʉ́l mɨ́n. Nye bɑ̂ʼlɑɑ bɨ̌n mbɨ̂mbɨɑ́ nó, mɨnɑ́ díʼee gɑ́ ɑbe e mebě, tó pyɑ̂l ɨ́ jɔʼ Tî gɑ́ wɨ́nɑ́ Yésʉs-Krîst óbɑ́ʼɑ̌ nze yɨ́. 24Mʉr dí ejébe bɨ́n nyɑ́, nye ó mʉr jɑ́lɑ́ le ebûʼlɔɔ nyɑ́. Nye ó ngɑ́ séɑ̌ syɛ́ɛ́ yɑɑ́. 25Bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m! Okɛ́l bɑ̂m! Jɨʼlɑɑ gɑ́ e Nzyɛ̌m ɨ́ lɔ̌b wɨ́h. 26Sohɑɑ gɑ́ obûʼlɑ bɨ́bɛ̂h. Beŋlɑɑ gɑ́ pɑ́ʼ nyɨ́n ɨ́ kpɛ̌l tʉ́ŋlʉ̌. 27Me lɨ́ ejɨʼlɑ e bɨ̌n ɨ́ díé mé Tî Yésʉs ó, bɨ̌n lɑ́ŋɑɑ mekɑnɑ́ mɑ̂ʼ lɨ́ obûʼlɑ bɨ́bɛ̂h. 28Tî gɑ́ wɨ́nɑ́ Yésʉs-Krîst, nye sʉ́ʼoo bɨ̌n óbɛ̂h metyɛʼ me mpóm.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\