1 Timothée 1

1Pɑul ó dí ecɛmɑ gó mekɑnɑ́ mɑ̂. Me ó mʉr milʉ́mlʉ́ mé Yésʉs-Krîst ɨ́ micíʼɑ́ mé Nzyɛ̌m Sɔ́ŋ, Ciʼ-bʉr gɑ́ wɨ́nɑ́, ti e Yésʉs-Krîst, wɑɑ́ dí egbɑ̂ mpûʼlɑ ɨ́ miléme gɑ́ mínɑ́ nyɑ́. 2Mě cɛmɑ mékɑnɑ́ mɑ̂ʼ ó, guɑ Timothée, mʉr dí mpɑŋ mwɑ̂n wɑ̌m ɨ́ búʼó nyɑ́. Metyɛʼ me mpóm, le njɨ́ʼɑ́ nkóó le mepyɛblɑ, byé díʼee e go, duho e Nzyɛ̌m Sɔ́ŋ gɑ́ wɨ́nɑ́, bé e Tî gɑ́ wɨ́nɑ́ Yésʉs-Krîst. 3Diʼeě Éfɛsɔs mpʉ mé ɑ́ tɨ́e go, ɨ́ jɔʼ mé ɑ́ be, me mû kúno etô sí Mɑsedóniɑ yɨ́. Diʼee nɑ́ɑ̌, go ɑ tɨ́é bʉ̂r ó, bé sɑ́ ɑjweelɑ gúú mbǐ lɛ́ʼlɑ́ swîh. 4Go ɑ lɛ́ɛ́ bé ó, bé ɑyɨ́ dû nzɨ́ bikɨkɛnɑ. Bé sɑ́ ɑjóʼo ólɔ́ɔ o bíntɑ́n ó mímbɛ̌r mi bʉ̂r, sɑ́ dí ɑbe le odumo yɨ́. Bisɑ̂ byɑɑ́, byé dulo ó nzyɛ́ɛ́lɑ́ mecwíí. Ɨ́ pɑ́ʼ mé Nzyɛ̌m, byé ɑbe e nyɔm. Mɨnɑ́ nyɨɛ́ lóŋló syɛ́ɛ́ yé ó, ɨ́ nzɨ̌ búʼó yɨ́nɑ́. 5Ɨ́ metǿǿ ménɨ̌, ndumló tɨ̂, wé ó, mɨnɑ́ kpɛ́lɑɑ gɑ̂. Kpɛ̌l yɑɑ́, yé dúhɑɑ ɨ́ miléme mi dí ɨ́ sɔ́ɔ́ɔ́ mí, le ɨ́ mipɑhlɑ́ míléme mi dí ɨ́ pyɛɛɛ mí. Kpɛ̌l yɑɑ́ dúhɑɑ ntémé ɨ́ mpɑ̌ŋ búʼó yɨ́nɑ́ dí ɑbě mbɑ́ʼrɑ́ e mikóo yɨ́. 6Yé e bʉ́ʉ́ bʉ̂r o b'ɑ́ sɑ̂ ebébe ɨ́ pɑ́ʼ bísɑ̂ byɑɑ́ bɑ́. Bɨ́hɑɑ́, bé ɑ́ cyen megwɑ̌l ó, lɨ́ olɛblɛ̂b bíbɨ́blɑ bí ólɛ̂ʼlɑ, ntɔ̂ʼ jyɛ̂l ɨ́ mʉ́ʉ́ ménzɨ̌ meswîh. 7Bé gǿm ó, bé díʼee olɛ̂ʼlɑ o métié, bɨ́ɛ yɨ́ɛ ɑgʉ́ɑ̌ sɑ́ túʼ bé dí elɛ́ɛ yɨ́, nkʉ̂ pʉgʉ́ bɑ́ gʉ́ɑ mílɔ̌b bé dí eboʼlo mí. 8Mɨnɑ́ bé lɨ́ ekʉ́ gʉ́ɑ ó, metié mé Moïse, mé e nyɔm ó, njɨ ɨ́ pɑ́ʼ mʉ̂r dí ejwɑ́ɑwo mé, gbɑ̂ ɨ́ nkɔb nyɑ́. 9Mɨnɑ́ bé lɨ́ egʉ́ɑ ntémé ó, metié mɑɑ́, mé ɑ́ bé ɑtyélɔɔ lɨ́ esú lé ótîtyěl ó bʉ̂r. Mé ɑ́ tyélɔɔ ó, lɨ́ esú é bʉ̂r bɑ̂: ogbɑh o métié, bɑɑ́ o dí egbɔbɑ le otyɛ̂b bé ésôʼ bɔ́ɔ́ bɑ́, minjéʼe-Nzyɛ̌m, osyɛ̂l o mísyóm, bʉr o dí esɑ̂ Nzyɛ̌m nkěh bɑ́, bɑɑ́ o dí ɑgúmo e Nzyɛ̌m bɑ́, ojʉ̂l bé ósɔ́ŋ, ojʉ̂l bé ónyɔ̌ŋ, le ojʉ̂l o bʉ̂r, 10bʉr o dí elœʼ ményʉ́l mɔ́ɔ́ ɨ́ nzɨ̌ bijoó bɑ́, otɛbɑ o bʉ́rʉ̂m, obɛ́mɑ o bʉ̂r, bɑɑ́nyɑ̂-bibɛr, le oboʼlo o bíbɛr. Nzyɛ̌m ɑ́ tyêl metié ntémé ó, lɨ́ ekɑmle bísyɛ́ɛlɑ bíbyɛ̂h bi dí ɑjɑlɑ e lɛ́ʼlɑ́ mpɑ̂ mɨ́nɑ́ bé ɑ́ jweŋɔɔ gɑ́ wɨ́ bí. 11Lɛ́ʼlɑ́ mpɑ̂ wɑɑ́, wé ó wɑɑ́ dí eduho ɨ́ Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ dí e kûm wɨ́. Nzyɛ̌m mɨ́nɑ́ dí esêʼle nyɑ́, nye mʉr tɨ̂ʼ ó b'ɑ́ tímle me lɔ́ɔ wɑɑ́ ó, me túnɑɑ wê. 12Me lɨ́ ejwe Tî gɑ́ wɨ́nɑ́ Yésʉs-Krîst nzyǒo, mʉr ɑ́ jwe me nkul ɨ́ syɛ́ɛ́ yɑ̂m nyɑ́, ebě, nye ɑ́ lɑ́ɑ ó, me ó mʉr ebûʼlɔɔ, nye ntɔ̂ʼ tyêl mé ɨ́ syɛ́ɛ́ yé, 13mɛm yɨ́ɛ mʉr ɑ́ sɨsɑ̂ Nzyɛ̌m nkěh ɨ́ melú mé épíhe nyɑ́. Me ɑ́ si tíble bʉr bé, le edîʼ mpêl. Dɑmɑ́ jóʼǒ mpʉ mé ɑ́ sɑ̂ syɛ́ɛlɑ yɑɑ́ yɨ́, Nzyɛ̌m ɑ́ si jɨ̂ʼ me nkoó, nyɨɛ lɨ́ egʉ́ɑ ó, bisyɛ́ɛlɑ mé ɑ́ sɨsɑ̂ bí, byé ɑ́ jɑɑ tɨtɨ̂ ó, njɨ lɨ́ egʉʼlɑ lɑ̂m, le ɑbûʼlɑ wɑ̌m. 14Sɑ́ tɨ̂ʼ ó Dɑ̂ ɑ́ sʉ me metyɛʼ me mpóm ɨ́ nkɑlɑ́ nkɑlɑ́ yɨ́. Nye ɑ́ si gbɑ̂ me ntémé búʼó ti e kpɛ̌l ɨ́ léme, ɨ́ nzɨ̌ mé Yésʉs-Krîst. 15Lɔ́ɔ́ ébûʼlɔɔ, wɑɑ́ bʉ̂r bɨ́bɛ̂h jɑ́lɑ́ le ekɑm wɨ́, wé ó wɨ̂: Yésʉs-Krîst ɑ́ nze ɨ́ sí yɨ̂ʼ ó, nye ntɑ́ɑ nzě ciʼ ósyɛ̂l o mísyóm. Nó ó, ɨ́ sɔ́mɑ́ bʉ̂r o b'ɑ́ sɑ̂ misyóm bɑ́, mɛm ó b'ɑ́ sɑhle. 16Me ó b'ɑ́ jɨ́ʼɔɔ nkoó, ebě, me ó b'ɑ́ bu sɑhle. Yésʉs-Krîst ɑ́ tɑɑre elɛ̂ʼle mpuo bíhwó nyé ó, ɨ́ jɔʼ nyé ɑ́ jûhwo me yɨ́. Yé ó jweʼle nyé dí elɛ̂ʼle bʉ̂r bɨ́bɛ̂h o ngɑ́ jyɛ̂ʼwo e né ɨ́ melû me dí enze mɑ́ bɑ́. Bé ójyɛ̂ʼwo e né, ntɔ̂ʼ bǐ cwǐʼ njʉ̌m dǐ. 17Nzyɛ̌m dí njǿø melú mé mpóʼo mɨ́mɛ̂h, ɑjwijwe nyɑ́, wɑɑ́ dí ɑnyɨ̂n, wɑɑ́ dí Nzyɛ̌m nye omér nyɑ́, júu e kûm, byé díʼee e né njʉ̌m dǐ e njʉ̌m dǐ. Amen. 18Timothée, mwɑ̂n wɑ̌m, mě jwé gó metǿǿ mɑ̂ʼ ó, lɨ́ edû lɛ́ɑ́ ógwíhɑ o mílɔ̌b dí elɛ́ɛ, dumo e go wɨ́. Gó óbɑʼle métǿǿ mɑ̂ʼ nó, go ólwímlɑ̌ mbɨɑmbɨɑ dɔm 19ɨ́ nzɨ̌ búʼó yô le mipɑhlɑ́ mí lémé myô mi dí ɨ́ pyɛɛɛ mí. Bʉ́ʉ́ bʉ̂r bɨ́ɛ, bé ɑ́ be ó sí kɑ̂r éjǿø mílémé myɔ́ɔ́, búʼó yɔ́ɔ́, yé ntɔ̂ʼ ndɑ́mɑ, nøølɑ e sitímɑ dí elʉ́ŋɑ ɨ́ medíbé, dîm yɨ́. 20Ɨ́ sɔ́mɑ́ bʉ̂r yɑɑ́, yé ó Iménɑus ndu e l'Alɛ́kzɑŋdros. Bé ó mé ɑ́ jwe Sɑ́tɑn ó, nye lɛ̂ʼlɑɑ bé túú, bé nkʉ̂ gwɑ̂ʼ ésɑ̂ Nzyɛ̌m nkěh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\