1 Timothée 2

1Sɑ́ ésôʼ mé nyɛ́ɛ́ lɛ́ɛ gó yɨ́, yé ó, go jɨ̂ʼlɑɑ e Nzyɛ̌m lɨ́ esú é bʉ̂r bɨ́bɛ̂h. Go ɑ jɑ́ʼ nyé sɑ́ yɨ́yɛ̂h lɨ́ esú é bʉ̂r oswîh. Go ɑ jwé nyé ntémé nzyǒo. 2Jɨʼlɑɑ ntémé lɨ́ esú lé ójǿø, ndu e bɑɑ́ bɨ́bɛ̂h dí e nkul jǿø bɑ́. Sɑ́ tɨ̂ʼ ó mɨ́nɑ́ ódû gɑ́ kʉ̌ cyen dí ɑbe e ntɨ́ʼɑ́ wɨ́, le edi ntémé ɨ́ puuu yɨ́. Ɨ́ bicwiʼ gɑ́ bínɑ́, mɨnɑ́ bé ójwɑ́ɑwǒ Nzyɛ̌m le ejwe ményʉ́l mɨ́nɑ́ medile. 3Nzyɛ̌m, Ciʼ-bʉr gɑ́ wɨ́nɑ́, nye lɨ́ ebeě syɛ́ɛlɑ yɑɑ́ mbɨ̂mbɨɑ́; nye lɨ́ ekpɛl yê. 4Nyě kpɛl ó, bʉr bɨ́bɛ̂h níʼee ɨ́ cwǐʼ njʉ̌m dǐ, le egʉ́ɑ mílɔ̌b mi dí tyeetye mí. 5Ebě, Nzyɛ̌m, nye ó njɨ ngwɑ́r. Nó ntémé, bʉr, bé ó njɨ e mesɑɑ́-dɔm ngwɑ́r dí pɑ́ʼ bé e boo Nzyɛ̌m nyɑ́. Nye mʉr tɨ̂, nye ó mʉr: Yésʉs-Krîst, 6mʉr ɑ́ pɑ jwe cwiʼ yé lɨ́ etɑ́ɑ̌ góo, le edwih bʉ̂r bɨ́bɛ̂h ɨ́ mpilɑ ébébe nyɑ́. Nó ó, lɔ́ɔ wɑɑ́, wé ɑ́ kɑ lɛ́ɔɔ ó, ɨ́ jɔʼ wé ɑ́ jɑlɑ le elɛ́ɔɔ yɨ́. 7Nzyɛ̌m nzě tyêl mé ɨ́ bidǐ bibɑ́: yɑɑ́ lɛ́ɑ lɔ́ɔ wé, ti e yɑɑ́ mʉ̂r milʉ́mlʉ́ wé. (Mě lɛ́ɛ́ ó, otyeetye; mé ɑlɛ́ɛ bíbɛr.) Me ó lɛ̂ʼlɑ lɨ́ esú é bʉ̂r o dí ɑbe óYúden bɑ́, lɨ́ ejwe bé metǿǿ ɨ́ nzɨ̌ búʼó yɨ́nɑ́, le otyeetye mé Nzyɛ̌m. 8Sɑ́ tɨ̂ʼ ó mé dí ekpɛl ó, ɨ́ gúmó yɨ́yɛ̂h, bʉrʉ̂m díʼee ci yɨ́. Bé jɨ̂ʼlɑɑ e Nzyɛ̌m, lɨ́ ebɨ̂r mébó mé ci kʉ́, ɑbe e nkpɑɑ nkʉ̂ mesónó ɨ́ miléme. 9Mě kpɛl ntémé ó, bʉbɑ́ bwɑ́rɑɑ mimbór mímpɑ̂ mî: bé jwêʼ menyʉ́l mɔ́ɔ́ medile, le edi e júu. Abe e misíné mí jɑ́ɑ́lé, nkʉ̂ binkohó bí gʉ̂l, nkʉ̂ minjwé métwɑʼlé ndu e mikɑ́n mi dí ɨ́ bwɑʼ tɑ̂ŋ mí. 10Bé ɨ́ jɑlɑ le elɛ̂ʼle bʉ̂r kʉ̌l ó, bisyɛ́ɛlɑ bimpɑ̂ bi dí ejɑlɑ e bʉbɑ́ dí ekɑm ó, bé lɨ́ ejwě Nzyɛ̌m kûm bɑ́ bí. 11Yé jɑlɑ ó, mʉmɑ́ díʼee ɨ́ puuu ɨ́ jɔʼ nyé dí ejɨ̂ʼ mílɛ́ʼlɑ́ yɨ́. Nye sɑ̂ʼ lɛ̂ʼlɑ wé mejóʼo e menzɨ̌ mɨ́mɛ̂h. 12Mé ɑjwe nkûl ó, mʉmɑ́ jwêʼ bʉrʉ̂m milɛ́ʼlɑ́, nkʉ̂ nʉɑ nkûl jǿø ɨ́ bʉrʉ̂m. Nye díʼee yɨ́ɛ ɨ́ puuu. 13Ebě, Ádɑm ó b'ɑ́ nyɛɛ kuhɔɔ; píe tɨ̂, kɑ̌ bɔmɑ Éfɑ. 14Nó ó Ádɑm nyɨɛ ɑ́ bé ɑbûʼlɑ míkóo. Mʉmɑ́ ó b'ɑ́ kʉ́ŋɔɔ. Nó nyé ɑ́ dumɑ, ntɔ̂ʼ jwir nyé mʉr tɨ̂ʼ syɛ̂l misyóm. 15Mʉ́mɑ́ ójyɛ̂ʼwo e Nzyɛ̌m, le ekpɛl bʉ̂r, dǐ ci ɨ́ pɑ́ʼ mé Nzyɛ̌m, le ejwe nyʉ̂l nyé medile nó, nye óbǐ cwiʼ lɨ́ ebyɑ́ nyé dí ebyɑ̂ lɨ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\