1 Timothée 3

1Lɔ́ɔ́ wɨ̂, wé kʉ́ be ó kwɑhɑ́ tyeetye: mʉ̂r sɑ́ɑ́ ó, nye díʼee tyɛ̂b esôʼ Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m, pɑ́lɑ ókrǐsten nó, nyě gǿm ó, esú é syɛ́ɛ́ dí mbɨɑ lɨ́. 2Nó yé jɨ ó, wɑɑ́ dí epɑ́lɑ bʉ́ʉ́ nyɑ́, díʼee mʉr dí, ɑbe e nkul ejweŋɔɔ mébě nyɑ́. Nye díʼee njʉ̂m mʉmɑ́ ngwɑ́r. Nyé ɑjɑlɑ le ebe mʉ̂r dí ede ményoʼ, puro nyɑ́. Nye jwêʼ nyʉ̂l nyé medile. Nye díʼee mʉr dí e júu nyɑ́. Nye díʼee mʉr dí enʉɑ ójwóo, wɑɑ́ dí egʉ́ɑ éjwe bʉ̂r milɛ́ʼlɑ́ nyɑ́, 3ɑbě nyʉnyóʼ, ɑbe mʉ̂r eswehɑ. Nye ɨ́ jɑlɑ le ebe ó, e lémé ncǿncǿɑ, ɑbe ɑ́nyɑ̂-bitɔm, ɑbe e nzɔ́ɔ́ bísɑ̂. 4Tyɛ̂b esôʼ Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m mbɨɑ ó, di mʉ̂r dí egwɑ́ jǿø̌ mbɛ̌r bʉ̂r wé nyɑ́. Bwɑ́n bé, bé ɨ́ jɑlɑ le esɑ̂ nyé mejóʼo, lɨ́ elɛ̂ʼlě mpʉ bé jɑ́lɑ́ le ejwe ményʉ̂l medile yɨ́. 5(Ebě, mʉ̂r óbé ɑkoʼo éjǿø̌ mbɛ̌r bʉ̂r wé nó, wɑ́ɑ̌ mbi mʉ̂r tɨ̂ʼ dí e nkul epɑ́lɑ̌ Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m ɛ́?) 6Nyé ɑjɑlɑ le ebe mʉ̂r ɑlúno jwirɑ̌ léme, nî ɨ́ búʼó nyɑ́. Yé ɑ́mû jɑɑ́ sɑ̂ ó, nye nkɛ́yɨɨ nyʉ̂l. Nyé odumɑ̌ mpʉ̌ sɔ́ŋ meleme, wé ɑ́ dumɑ yɨ́. Nyé osiɑ e bintɨ́ʼɑ́ bimpwɑ́r ntémé sɔ́ŋ meleme, wé ɑ́ siɑ e byé bí. 7Nó ntémé ó, nyé dí ejɑlɑ le ejweŋɔɔ̌ júu kwɑ́ ohɑ́ɑ́den yɨ́, ebě, nyé bíl ɨ́ meboʼo mé sɔ́ŋ meleme nó, nye ɑ́mû jɑɑ́ sɔ́mɑ ɨ́ míh mɔ́ɔ́. 8Jøʼ gwɑ́r e gwɑ́r yɑɑ́ ntémé ó le odiɑ̂kɔn. Bé ɨ́ jɑlɑ le ejwe ményʉ́l mɔ́ɔ́ medile. Bé ɑyɨ́ di le ocɑ́bcɑb. Bé ɑjɑlɑ le elɔ̂ʼwɑ ɨ́ menyoʼ, nkʉ̂ sɑ́ɑ bímɔnɨ́ byɔ́ɔ́ ɨ́ menzɨ̌ me dí onzyɛ́h ónzyɛ́h mɑ́. 9Bé gwɑ̂ bɑʼle ótyeetye ó búʼó gɑ́ yɨ́nɑ́, e mipɑhlɑ́ míléme mi dí ɨ́ pyɛɛɛ mí. 10Yé jɑlɑ ó, bɨ̌n pɑ́ɑ nyɛɛ́ pɑhle bê. Bé ópɑhlɔɔ, ɨ́ pɑhlɔɔ, pɑhlɔɔ, ɑjweŋɔɔ mébě nó, bé e nkul eséɑ̌ syɛ́ɛ́ ódiɑ̂kɔn ɨ́ jɔʼ yɑɑ́. 11Bʉbɑ́ bɔ́ɔ́ ntémé, bé ɨ́ jɑlɑ le ejwe ményʉ́l mɔ́ɔ́ medile, ɑbe lɨ́ eswêʼ míé mé bʉ́ʉ́ bʉ̂r. Bé ɑjɑlɑ le ede ményoʼ, sɑhle. Bé ɨ́ jɑlɑ le ebe ó, bʉr o bé ébûʼlɔɔ ɨ́ mipɑ́ʼ mímyɛ̂h. 12Odiɑ̂kɔn díʼee njɨ e mʉmɑ́ ngúngwɑ́r. Bé gwɑ̂ jǿø ntémé bwɑ́n bɔ́ɔ́, ti e mimbɛ̌r mi bʉ̂r myɔ́ɔ́ mbɨ̂mbɨɑ́. 13Odiɑ̂kɔn dí eséɑ e bʉr mbɨ̂mbɨɑ́ bɑ́, bé súʼlɑ́ ó, egbɑ́ŋɔɔ ɨ́ nkɔb. Bé ósûʼlɑ ó, osɔ́ŋ ó búʼó gɑ́ yɨ́nɑ́, lɨ́ ekʉ́ jyêʼ koo e Yésʉs-Krîst. 14Mɨ́ gʉ́ɑ ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂ʼ ó, me mû ó kúno enzě bee gó gʉ̂. Dɑmɑ́ jóʼo nó, mě cɛmɑ gó mekɑnɑ́ mɑ̂ʼ ó, 15lɨ́ esú ó, mé bé ɑlɨ̌ nzě kœb gó gʉ̂ʼ nó, go gʉ́ŋɑɑ kʉ̌ cyen dí ejɑlɑ e mʉr Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m wɨ́. Go ógʉ́ɑ wé ó, lɨ́ elɑ́ɑ mékɑnɑ́ mɑ̂. Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m wɑɑ́, wé ó dí sɔ́mɑ́ bʉ̂r o dí egúmo e Nzyɛ̌m dí kublɑkúblɑ nyɑ́. Otyeetye mé Nzyɛ̌m, wé tyɛ́b ɨ́ lyɑhwó ó, ebě, Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m dí mpʉ éjwii e sɔ́ŋ ndu e nkɑn dí ɨ́ lele nyɨ́. 16Yê tyeetye ó, e bisɑ́ bí ódîm bi dí eduho ɨ́ búʼó yɨ́nɑ́, byé ɑ́ kúlɔɔ bí. Byé ɨ́ buú bwɑʼ, mpʉ bʉ̂r bɨ́bɛ̂h dí ekɑm yɨ́. Byé ó: «Nye ɑ́ nze nyɨ̂n ɨ́ sí yɨ̂ʼ ó, e nyʉ̂l bipúno. Sísǐm mé Nzyɛ̌m nzě lɛ̂ʼle mɨ́nɑ́ gɑ́ ó, nyé ɑbe e mebě. Beéngeles, bé ɑ́ si siŋle nye. Bʉr o bíkúl bíswîh, bé ɑ́ si jóʼo lɔ́ɔ dí edumo e né wɨ́. Bʉr ó sí yɨ̂, bé ɑ́ si jyɛ̂ʼwo e né. Nye nzě bɨ́nɔɔ ɨ́ jʉ́ó kʉ́, nko nyé ɑ́ bi kûm yɨ́.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\