1 Timothée 4

1Sísǐm mé Nzyɛ̌m lɛ́ɛ́ ɨ́ hǿm ó: ɨ́ melú mé ósûʼlɑ mɑ́, yé óbe ó e bʉr o ngɑ́ gbɔbɑ e búʼó yɨ́nɑ́ bɑ́. Bé ójôʼlo mísísǐm míkóo, le ebûʼlɑ mílɛ́ʼlɑ́ méleme, mé ɑ́ nyɛɛ kûhlo mí. 2Bé óbe ó bɑɑ́nyɑ̂-mikóo, le olɛ́ɑ o bíbɛr. Syóm dí ejǿø bé wɨ́, wé óndɨndɑ́mɑ milémé myɔ́ɔ́ ó, tó pyɑ̂l ɨ́ jɔʼ bé óbe, bé mû ɑkɑ̌ tʉ sôn yɨ́. 3Bé lɨ́ ekɑmle bʉ̂r lɨ́ ebɑ̂, le ecil bé mʉ́ʉ́ méde. Tó kœb ó, Nzyɛ̌m ɑ́ kuho mede mɑɑ́ ó, lɨ́ esú lé édeŋɔɔ. Bʉr o dí egʉ́ɑ ótyeetye le ebûʼlɑ wé bɑ́, bé óde mé ó, bé osí pɑ̌ jɨʼlɑ e Nzyɛ̌m, le ejwe nyé nzyǒo tɨ̂. 4Ebě, sɑ́ yɨ́yɛ̂h Nzyɛ̌m ɑ́ kuho yɨ́, yé ɨ́ mbɨɑ. Mʉ̂r sí jwě Nzyɛ̌m nzyǒo, dumo e sɑ̂ swîh, nkʉ̂ sɑ̂ kɛl nó, sɑ̂ yɑɑ́, yé ɑjɑlɑ le ecilɔɔ mʉ̂r. 5Ebě, lwǐb mé Nzyɛ̌m le minjɨʼlɑ mû ó sí boó pubo méde mɑɑ́. 6Gó sí jwe bɨ́ɔɔ́ bô milɛ́ʼlɑ́ mîʼ nó, go bě mpɑ̌ŋ syɛ̂l mesɑ̂ mé Yésʉs-Krîst! Go ójwijwe mílɛ́ʼlɑ́ ɨ́ nzɨ̌ nyɑɑ́ ó, ɨ́ milɔ̌b mí búʼó gɑ́ yɨ́nɑ́, ti e mpɑ̌ŋ lɛ́ʼlɑ́ gó ɑ́ jóʼo wɨ́. 7Gó ɑjɑlɑ le edû nzɨ́ bikɨkɛnɑ bi dí elɛ̂ʼle bʉ̂r ó, bé sɑ̂ʼ Nzyɛ̌m nkěh, byɑɑ́ ótɔ́mɑ́ bʉ́bɑ́ dí esɑ̂ bí. Gbɑ́ʼ nkûl lɨ́ ekublɑ ɨ́ milɔ̌b mé Nzyɛ̌m. 8Ebě, pɨ́ʼɑ́ nyʉ̂l wɨ́ɛ, wê mʉr tɨ̂, wé ó, e mɑ̂ nyɔm. Ejwɑ́ɑwǒ Nzyɛ̌m lɨ́ɛ, lé e nyɔm ɨ́ pɑ́ʼ bísɑ́ bíbyɛ̂h, ebě, mʉr dí ejwɑ́ɑwǒ Nzyɛ̌m nyɑ́, nyɨ́ bi ménkɛ̌ʼ ɨ́ pɑ́ʼ cwiʼ, yɑɑ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, ti e yɑɑ́ ngɑ́ tô dóló njʉ̌m dǐ e njʉ̌m dǐ yɨ́. 9Lɔ́ɔ́ wɨ̂ʼ, wé ó tyeetye. Wɨ́ɛ ó dí wɑɑ́ bʉ̂r bɨ́bɛ̂h jɑ́lɑ́ le enʉɑ, le ekɑm wɨ́. Wé ó: 10Nzyɛ̌m wɨ́nɑ́ dí kublɑkúblɑ, wɑɑ́ dí Ciʼ-bʉ̂r ɨ́ pɑ́ʼ bʉ̂r bɨ́bɛ̂h nyɑ́ ó b'ɑ́ gbɑ̂ mpûʼlɑ ɨ́ milémé mínɑ́. (Nɑ́ɑ̌ yé ó, nyě ciʼ ó, bɑɑ́ o dí ejyêʼ koo e né bɑ́!) Lɔ́ɔ wɑɑ́ wé omér ó dí esɑ̂ ó, bɨ̌h kɑ́mɑɑ túú syɛ́ɛ́, ti e dɔm bɨ́h dí elwímlɑ lɨ́. 11Lɛ́yɨ́ɨ́ bʉ̂r milɔ̌b mî. Go ɑ lɛ́ʼlé bé myɑ̌. 12Anyɑmlě kɑm ó, mʉr pyéhee go ɨ́ lɔ̌b gó jínɑ loʼo. Lɨlɛ́ʼlɑ́ɑ́ óbûʼlɑ jweʼle édû. Sɑ́ʼ nó e bisyɛ́ɛlɑ bî: lwǐb yô, cwiʼ yô, kpɛ̌l yô, búʼó yô, lɨ́ ejwe nyʉ̂l nyǒ medile ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m. 13Tó pyɑ̂l ɨ́ jɔʼ mé ngɑ́ nze gʉ̂ʼ kwɑ́ nyǒ yɨ́, sɑ́ʼ sɨ́n lɨ́ elɑ́ɑ Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m ɨ́ kpɛŋlɛm, le egbɑ̂ bʉ̂r nkul ɨ́ miléme, le elɛ̂ʼle bê. 14Anyɑmlě sɑ̂ lěh ɨ́ lɔ̌b njwéɑ́ Nzyɛ̌m ɑ́ jwe go ɨ́ jɔʼ ógwíhɑ o mílɔ̌b mé Nzyɛ̌m bé ɑ́ lwib, dumo e go yɨ́, púhlɑ́ le kɛlɑ́ mébô ótyɛ̂b bé ésôʼ ó Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m bé ɑ́ kɛl go wɨ́. 15Sɑ́ʼ sɨ́n lɨ́ elóŋlo bísyɛ́ɛ́ byɑɑ́, le egbɑ̂ lémé gô tɨ̂ʼ ɨ́ jwííí. Nó bʉ̂r bɨ́bɛ̂h ngɑ́ beě mpʉ gó ótô e byé dóló yɨ́. 16Gwɑ́ jwɛ̂ʼ gó mʉr tɨ̂ʼ ndu e lɛ́ʼlɑ́ gó dí ejwe bʉ̂r wɨ́. Sɨ́sɑ́ʼ sɨ́n lɨ́ edû mílɔ̌b mínɨ̌. Gó ósɑ̂ nó wɑ́, go óciʼ gó mʉr tɨ̂, ciʼ ntémé bɑɑ́ o dí ejôʼlo gó bɑ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\