1 Timothée 5

1Antuhlo tɔ́mɑ́ mʉr ɨ́ lɔ̌b syɛ́ɛlɑ ébébe yé. Go ɨ́ jɑlɑ le etɨ́e nyé yɨ́ɛ ó mpʉ sʉ́ŋ. Tɨ́ɑ́ɑ́ duo yô, biloʼo, mpʉ bɨ́ɔɔ́ bô. 2Tɨ́e ntémé otɔ́mɑ́ bʉ́bɑ́ mpʉ ónyʉ̌ŋ. Tɨ́e méséhé mé bʉ́bɑ́ ntémé mpʉ ókɛ́l bô, lɨ́ ejwe nyʉ̂l nyǒ medile ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m. 3Jwɑ́ɑ́wɑ́ɑ́ míkúhó mí bʉ́bɑ́ mi dí myɑɑ́ mimpɑ̂ mí. 4Gúú kúho, bé e bwɑ̂n, nkʉ̂ ontɑ nó, bwɑ́n bé bɑɑ́ nyɛ́ɛ jɨ̂ʼ éséɑ̌ Nzyɛ̌m syɛ́ɛ́ ɨ́ mbɛ̌r bʉ̂r wɔ́ɔ́ tʉ́ŋlʉ̌. Bé nkʉ̂ jɛ́nɑ ósɔ́ŋ le onyɔ̌ŋ bɔ́ɔ́ mpʉ́lɑ́ bisyɛ́ɛlɑ bɨ́ɛ, bé ɑ́ pɑ sɑ̂ bé bí, ebě, syɛ́ɛlɑ yɑɑ́, yé ɨ́ mbɨɑ ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m. 5Nó ó, wɑɑ́ dí kúho tyeetye ɨ́ ntɛ̂ʼ wé omér wɨ́, wé lɨ́ ekʉ́ sɑ̂ sɨ́n lɨ́ ejɨʼlɑ e Nzyɛ̌m móhó e pum, ó nye súʼɑɑ wê. Nzyɛ̌m nye omér ó dí egbɑ̂ wé mpûʼlɑ ɨ́ léme. 6Kúho dí eciʼe ɨ́ gǿmɑ́ bísɑ̂ wɨ́, wɨ́hɑɑ́, wɨ́ boó jwe yé kɔ́m, dɑmɑ́ be ó, wé jínɑ ó lɨ́ ekublɑ. 7Lɛ́yɨ́ɨ́ myé ntémé milɔ̌b mîʼ mímyɛ̂h. Myé díʼee bʉr o dí, ɑbe e nkul ejweŋɔɔ mébě bɑ́. 8Nyʉ́ʉ́ mʉ̂r bé ɑbɑʼle mímbyɛ́l myé, kʉ́ buú be, bɑɑ́ ó mbɛ̌r bʉ̂r wé nɛ́ɛ: nye mʉr tɨ̂, nyɨ́ beně búʼó. Nye ɨ́ bébe, lɑɑ hɑ́ɑ́den. 9Go ótilě kúhó mʉ́mɑ́ ɨ́ kɑ́lɑr míé míkúho ó, wɑɑ́ mû e mimbû mekɑ́m mésɑmɑn wɨ́. Wé díʼee ntémé wɑɑ́ ɑ́ be e njʉ̂m ngwɑ́r wɨ́. 10Go ótilě kúho díe ó, wɑɑ́ wé óbe, wé mû sí gúmo ɨ́ pɑ́ʼ bísyɛ́ɛlɑ bimpɑ̂ wɨ́. Wé díʼee mbi mʉ́mɑ́ wɨ̂: wɑɑ́ ɑ́ gø̂l bwɑ̂n, nʉɑ ójwóo mbɨ̂mbɨɑ́, wɑɑ́ ɑ́ jøø bʉr o mé Nzyɛ̌m mekʉ̌, kɛm bʉ̂r o dí esiɑ e mitúú bɑ́, gbɑ̂ nkûl lɨ́ esɑ̂ bísyɛ́ɛlɑ bimpɑ̂ mimbi mímyɛ̂h wɨ́. 11Yé ókɑ̌ be míkúho mi jínɑ meséhe mí nó, ɑtile míé mɔ́ɔ́ ɨ́ kɑ́lɑr mikúho wɑɑ́, ebě, bé gǿm étô ɨ́ mebɑ̂ nó, bé ótúmǒ koo e Krîst, ntɔ̂ʼ tô ɨ́ mʉ́ʉ́ mébɑ̂ meswîh. 12Bé lɨ́ edulo mébě ɨ́ menyʉ́l mɔ́ɔ́, ebě, bɨ́ syěl ci mínkɑ̂l bé ɑ́ pɑ ntɑɑ mí. 13Nó ntémé, bé ɑ́mû jɑɑ́ jɨ̂ʼ édi lɨ́ ontwii. Bé ɑ́mû jɑɑ́ tô le etô mímbɛ̌r e mímbɛ̌r myɛ̂h, le esɑ̂ mpǔʼ, le elwib bílwǐb bi dí ɑsiŋɑ bí. 14Sɑ́ tɨ̂ʼ ó mé dí ekpɛl ó, mikúhó mí bʉ́bɑ́ jínɑ mempɨ̂h mí, myé tôʼ ɨ́ mebɑ̂ yɨ́. Myé nkʉ̂ byɑ̂ bwɑ̂n, le ebɑʼle mímbɛ̌r myɔ́ɔ́. Myé ɑyɨ́ jwe bʉ̂r o dí elwímlɑ e mɨnɑ́ gɑ́ bɑ́ jɔʼ dí ó, bé swéʼee díé é sɔ́mɑ́ gɑ́ yɨ́nɑ́ yɨ́. 15Ebě, dɑmɑ́ jóʼo ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, myúú, mí duho ɨ́ nzɨ̌ mpɑ̂, jyɛ́lɔɔ ɨ́ nzɨ̌ swîh, lɨ́ etó dû Sɑ́tɑn. 16Mbûʼlɑ mʉmɑ́ óbe e mbyɛ̂l, kúho ɨ́ mbɛ̌r bʉ̂r wé nó, nye súʼɑɑ kúho wɑɑ́. Mbûʼlɑ mʉmɑ́ sɑ́ ɑntúŋlǒ Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m e mbeʼ wɑɑ́, ebě, Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m jɑɑ́ susúʼo míkúho ó, njɨ myɑɑ́ mi dí ɨ́ ntɛ̂ʼ mí. 17Otyɛ̂b bé ésôʼ dí ejǿø̌ Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m mbɨ̂mbɨɑ́ bɑ́, bé ɨ́ jɑlɑ le ebi myɛ́nɑ mebɑ́. Bɑɑ́ dí etúno mílɔ̌b mé Nzyɛ̌m, le ejwe bʉ̂r milɛ́ʼlɑ́ bɑ́ ó ngɑ́ bi mé, sɑhle. 18Ebě, mitilɑ́, myé lɛ́ɛ́ ó: «Bɨ̌n bé ɑ́pɨ̌r ntœœ num ó, yé ɑyɨ́ de ɨ́ jɔʼ yé dí eséɑ̌ syɛ́ɛ́ blê yɨ́.» Ntémé: «Lóbilɑ jɑlɑ le ejweŋɔɔ ó myɛ́nɑ mé.» 19Akɑm ó, mʉr ngwɑ́r e ngwɑ́r jwêʼ tyɛ̂b esôʼ Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m mebě. Kɑmɑɑ̌ njɨ ɨ́ jɔʼ óboʼlo dí obɑ́, nkʉ̂ olɛ̂l yɨ́. 20Bɑɑ́ dí etô le esɑ̂ syóm dóló bɑ́, cɨ́lɨ́ɨ́ bé ɨ́ kpɛŋlɛm. Jɔʼ yɑɑ́ ó bʉ́ʉ́ bʉ̂r ó sɔ́mɑ́ yɑɑ́ ngɑ́ jóʼo bʉ́ɑ́ yɨ́. 21Mě lɛ́ɛ́ gó ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m, le Yésʉs-Krîst, bé e mitwɑ́rɑ́ bééngeles ó, go bɑ̂ʼlɑɑ metǿǿ mɑ̂. Gǒ sɑ́ ɑsɑ̂ ménkɔ̌m ɨ́ jɔʼ gó cíʼé lɔ̌b yɨ́. Akʉ́ɑ nyʉ́ʉ́ mʉ̂r ɨ́ nkɔb. 22Alɨ̌ kɛl mʉ̂r mebô, lɨ́ etyêl nyé ɨ́ dǐ ɨ́ Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m. Nó ntémé, ɑnʉɑ ntœ́b ɨ́ bisyɛ́ɛlɑ bí ébébe byé onkɑ́n. Ɨ́ pɑ́ʼ kʉ̌ cyen gó dí edû wɨ́, wé díʼee ɑbe e mebě. 23Akɑ̌ dɨdě njɨ medíbé mé omér. Déʼ bɑ́ ményoʼ, lɨ́ esú é mo gô, le ɨ́ lɔ̌b métyɛʼ me nyʉ̂l me dí esɑ̂ gó ɨ́ jɔʼ yɨ́yɛ̂h mɑ́. 24Misyóm mí bʉ́ʉ́ bʉ̂r, sɨ́sɑ́ ó nyɨnyɨ̂n ɨ́ ponó, bʉr bɑɑ́ jínɑ ɑpɑ̌ jweŋɔɔ mébě. Bʉ́ʉ́ bʉ̂r bɨ́ɛ, misyóm myɔ́ɔ́, myé lɨ́ ekɑ̌ nyɨ́n ɨ́ kpɛŋlɛm ó, njɨ epíhe. 25Jøʼ gwɑ́r e gwɑ́r yɑɑ́ ntémé ó bísyɛ́ɛlɑ bimpɑ̂ dí enyɨ̂n ɨ́ sʉ́lʉ́lʉ́ yɨ́. Byé dɑmɑ́ di ɑnyɨ̂n ɨ́ sʉ́lʉ́lʉ́, byé ɑbe e nkul eswɑb.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\