1 Timothée 6

1Bʉr bɨ́bɛ̂h o dí bitúʼɑ̌ bɑ́, bé ɨ́ jɑlɑ le elɑ́ɑ ójǿǿ bɔ́ɔ́ ó, bé ó ɨ́ sɔ́mɑ́ bʉ̂r o jɑ́lɑ́ le ejwɑ́ɑwɔɔ bɑ́. Nó ó bʉ̂r ngɑ́ di, ɑswêʼ díé mé Nzyɛ̌m, nkʉ̂ lɛ́ʼlɑ́ mɨ́nɑ́ dí ejwe bʉ̂r wɨ́ yɨ́. 2Nó, bitúʼɑ̌ bi dí ejóʼo le obûʼlɑ mé Nzyɛ̌m bí, byé ɑjɑlɑ le epyêh ójǿø bɔ́ɔ́ dɔɔ́ le ebe ó, bé ó bɨ́ɔɔ́ ɨ́ búʼó tʉ́ŋlʉ̌. Byé séɑɑ bé syɛ́ɛ́ túʼɑ̌ yɔ́ɔ́ mbɨ̂mbɨɑ́, bɨ́ɛ lɨ́ egʉ́ɑ ó, bʉr o dí edirɑ mínyɔm ɨ́ bisyɛ́ɛ́ byɑɑ́ bɑ́, bé ntémé, bé ó obûʼlɑ, bɨ́ɔɔ́ bɔ́ɔ́ be dí ekpɛl bɑ́. Bisɑ́ bîʼ ó gó jɑ́lɑ́ le elɛ̂ʼle le etɨ́e bʉ̂r bí. 3Tî gɑ́ wɨ́nɑ́ Yésʉs-Krîst ɑ́ si kʉ líʼe mɨnɑ́ gɑ́ e lɛ́ʼlɑ́ mpɑ̂ mɨ́nɑ́ dí edû wɨ́, bé le olɛ̂ʼlɑ dí ejwɑ́ɑwǒ Nzyɛ̌m bɑ́. Mʉ̂r bé ɑkɑm mílɛ́ʼlɑ́ mínɨ̌, kɑ̌ tó jwe yɨ́ɛ milɛ́ʼlɑ́ míswîh nó, lɛ́ɛ́, nyɨ́hɑɑ́ nkɛ́ɛ́ ó nyʉ̂l. 4Nyɨɛ ntémé ɑgʉ́ɑ̌ sɔ̂ʼ. Nyě le ekpɑɑ. Ekpɑɑ lɑɑ́, lé nyɨ́n ó, ɨ́ jɔʼ nyé dí edo e bʉr, le egœ́ɑ ɨ́ lɔ̌b mílɔ́ɔ yɨ́. Sɑ́ dí eduho tɨ̂ʼ yɨ́, yé ó: nzwíí, megô, nkěh e Nzyɛ̌m, tómlɑ́. 5Bisyɛ́ɛlɑ byɑɑ́, byé duduho ó, lɨ́ ekpɑɑ lé lɑɑ́. Nyě sɨ́sɑ́ bísyɛ́ɛlɑ byɑɑ́ ó, bé e bʉr o dí e bibol mípɑhlɑ́, bɑɑ́ o dí ɑgʉ́ɑ ótyeetye bɑ́. Nyě jɑɑ́ gʉ́ɑ ó, njɨ ejwě Nzyɛ̌m kûm, lé ó gúú mbi nzɨ́ esɑ́ɑ bímɔnɨ́. 6Tó kœb ó, mʉ̂r jyɛ́nwɑ́ le ejwě Nzyɛ̌m kûm, le edi e bisʉhʉʉ ɨ́ léme nó, mʉr wɑɑ́ ókʉ́ bi mínyɔm ɨ́ buo buo tɨ̂. 7Ebě, ɨ́ jɔʼ mɨ́nɑ́ bé ɑ́ byɛ̂l gɑ́ ɨ́ sí yɨ̂ʼ yɨ́, mɨnɑ́ bé ɑ́ bé ɑnze gɑ́ e sɔ̂ʼ. Nó ntémé, jɔʼ mɨ́nɑ́ ólɑɑ gɑ́ tɨ̂ʼ yɨ́, mɨnɑ́ bé ɑbe e nkul enʉɑ gɑ́ yʉ́ʉ́ sɔ̂ʼ, tô e yê. 8Nó ɨ́ jɔʼ mɨ́nɑ́ dí ebi gɑ́ mede, ti e mimbôr yɨ́, mɨnɑ́ jɑɑ́ lɨlɛ́ɛ gɑ́ ɨ́ jɔʼ yɑɑ́ ó: «Milémé gɑ́ mínɑ́, myé mû ó sí sulɑ sí.» 9Tó kœb ó, bʉr o b'ɑ́ cíʼe ɨ́ milémé myɔ́ɔ́ ó, bé óbi bísɑ̂ ɨ́ buo buo bɑ́, bé lɨ́ edumɑ ɨ́ mebʉ́blɑ́. Bé lɨ́ eswɑm bé bʉr o tɨ̂ʼ enkɔ́mɑ́ɑ́ ɨ́ cwíí. Bé lɨ́ emɛ́rɔɔ ɨ́ mpilɑ bígǿmɑ́ ɨ́ buo buo. Bʉr o dí edû bígǿmɑ́ byɑɑ́ bɑ́, bé dú ó, sɑ́ dí ɑjø̂ʼ yɨ́, le yɑɑ́ dí edulo mítúú ɨ́ nyʉ̂l mʉr yɨ́. Bé e mbi bígǿmɑ́ dí edímle mʉ̂r, le ejʉ̂ nyé wɨ́. 10Ebě, kpɛ̌l mɔnɨ́, yé ó etín é bísɑ́ bí ébébe bíbyɛ̂h. Tó kœb ó, bʉ́ʉ́ bʉ̂r ó sɔ́mɑ́ gɑ́ yɨ́nɑ́, bé ɑ́ be ɨ́ nyɛɛ́ bûʼlɑ̌ Nzyɛ̌m, bé ntɔ̂ʼ kɑ̌ lʉ́ŋɑ ɨ́ bɨ́ bígǿmɑ́. Bɨ́ dîm. Bé mû ó sí jyɛ̂l ɨ́ nzɨ̌ swîh. Nó ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, bɨ́hɑɑ́, bé mû ó sí dulo mítúú ɨ́ buo buo ɨ́ menyʉ́l mɔ́ɔ́. 11Guɑ mʉr mé Nzyɛ̌m, gwɑ́ syɛ̂hle bísɑ́ bínɨ̌ bíbyɛ̂h. Dúʼóó njɨ bisyɛ́ɛlɑ bi dí tîtyěl bí. Jwɑ́ɑ́wɑ́ɑ́ Nzyɛ̌m, le ejyɛ̂ʼwo e né, le ekpɛl bʉ̂r. Diʼee mʉ̂r bíhwó. Tɑlɑɑ ntémé njør. 12Bɨ̌n e bʉr o dí ejyɛ̂ʼwo e Nzyɛ̌m bɑ́, lwímlɑ́ɑ́ gɑ́ mpɑ̌ŋ dɔ̂m. Dɔm lɑɑ́, lé ó, lɑɑ́ é búʼó. Mɛ́rɨ́ɨ́ gɑ́ cwǐʼ njʉ̌m dǐ ɨ́ kpɨ́ɨ́ɨ́. Nzyɛ̌m ɑ́ jébe go ó, go níʼee ɨ́ cwǐʼ njʉ̌m dǐ yɑɑ́. Yé ɑ́ be ó, ɨ́ jɔʼ gó ɑ́ boʼlo mpɑ̌ŋ mboʼlɑ́ ɨ́ míh mé óbeɑ yɨ́. 13Mě kɑ́ɑ́lé ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m, mʉr dí ejwe bísɑ́ bíbyɛ̂h cwiʼ nyɑ́, ndu e mɑɑ́ mé Yésʉs-Krîst, mʉr ɑ́ jwe nkɑm mbɨ̂mbɨɑ́ ɨ́ mpǒm mé Pɔ́ŋtus Pilɑ́tos nyɑ́ ó, 14go bɑ̂ʼlɑɑ etié énɨ̌. Sɑ́ ɑntɑɑ lé ɨ́ jɔʼ gwɑ́r. Diʼee mʉ̂r dí, ɑbe e nkul ejweŋɔɔ mébě nyɑ́, tó pyɑ̂l pyɑ́lɑ́ɑ ɨ́ móhó Tî gɑ́ wɨ́nɑ́ Yésʉs-Krîst óbɑ́ʼɑ̌ nze wɨ́. 15Tî Yésʉs ónyɨ̂n ɨ́ jɔ̌ʼ Nzyɛ̌m nye mʉr tɨ̂ʼ ɑ́ boo tyêl ó, nye ónyɨ̂n yɨ́. Ebě, Nzyɛ̌m wɑɑ́ ó dí Njǿø mɨ́nɑ́ dí egúmlo, dí Njǿø ojǿø, Tî otî nyɑ́. 16Njɨ nye omér ó dí ɑbe e nkul ejwe. Nyě di ó, ɨ́ jwê tʉ́ŋlʉ̌, jwê nyʉ́ʉ́ mʉ̂r dí ɑbe e nkul ekúnwo e tɨ̂ʼ yɨ́. Mʉr ngwɑ́r, nyé ɑpɑ̌ bee nyê. Mʉr ntémé, nyé ɑbe e nkul ebee nyê. Kûm, ndu e nkul, byé jwéŋɔɔ nye njʉ̌m dǐ e njʉ̌m dǐ. Amen. 17Lɛ́yɨ́ɨ́ óbil o bísɑ̂ ɨ́ jɔʼ yɨ̂ʼ ó, bé sɑ́ ɑnkɛ́ɛ ményʉ̂l. Bé sɑ́ ɑjyɛ̂ʼwo le okúm le ogbɑɑ wɔ́ɔ́, ebě, mbi ókúm wɔ́ɔ́, wé ɑbe lɨ́ ebeɑ. Milémé myɔ́ɔ́, myé lónɑɑ ɨ́ mpûʼlɑ ɨ́ lɔ̌b mé Nzyɛ̌m, nyɨɛ mʉr dí epɑ̌ jwe mɨ́nɑ́ gɑ́ bisɑ́ bíbyɛ̂h ɨ́ ntuuú nyɑ́. Nyě sɑ́ nó ó, nye gbɑ̂ʼ mɨnɑ́ gɑ́ bisʉhʉʉ ɨ́ miléme. 18Lɛ́yɨ́ɨ́ óbil o bísɑ̂ bɑɑ́ ó, bé sɑ̂ʼ embɨɑ. Bisyɛ́ɛlɑ bí émbɨɑ byɔ́ɔ́ bíɛ, byé díʼee ɨ́ buo buo. Bé díʼee ɨ́ cɑ̌r ó, bé súʼɑɑ bʉr, le etô bé e mingúlɑ́ myɔ́ɔ́. 19Bé kʉ̂komɑɑ bé bʉr o tɨ̂ʼ ekʉ̌m empɑ̂, lɨ́ esú é mélû me dí enze mɑ́. Bé sɑ́ nó ó, bé nkʉ̂ mɛ̂r cwiʼ ɨ́ kpɨ́ɨ́ɨ́, yɑɑ́ dí kwɑhɑ́ mpɑ̌ŋ cwiʼ yɨ́. 20Nó ó, Timothée, bɑʼlɑɑ̌ lɛ́ʼlɑ́ Nzyɛ̌m ɑ́ jwe go wɨ́. Go ɑ syɛ́hlé ólɛblɛ̂b o mpyóó, bʉ̂r sɨ̂seʼle ó, «ngǿɑ́» wɨ́. 21Mbǐ ngǿɑ́ wɑɑ́, bʉ́ʉ́ bʉ̂r, bé ɑ́ si kɑm wê, ntɔ̂ʼ bîr búʼó yɔ́ɔ́. Ncǿncǿɑ mé Nzyɛ̌m díʼee e bɨ̌n óbɛ̂h.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\