2 Kórɨnt 1

1Yé ó mɛm Pɑul, mʉr milʉ́mlʉ́ mé Yésʉs-Krîst ɨ́ lɔ̌b gǿmɑ́ mé Nzyɛ̌m ó dí ecɛmɑ bɨ́n mekɑnɑ́ mɑ̂, bɨ̌h e Timothée, mɨ́ɔɔ́ gɑ́ wɨ́nɑ́. Bɨ̌h tile ó, Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m dí Kórɨnt wɨ́, ti e bʉr o mé Nzyɛ̌m bɨ́bɛ̂h o dí ɨ́ sí Akɑyɨ̂ bɑ́. 2Metyɛʼ me mpóm le mepyɛblɑ, mé díʼee e bɨ̌n, duho e Nzyɛ̌m Sɔ́ŋ gɑ́ wɨ́nɑ́, bé e Tî Yésʉs-Krîst. 3Mɨnɑ́ gúmlɑɑ gɑ́ wɑɑ́ dí Nzyɛ̌m mé Tî gɑ́ wɨ́nɑ́, Yésʉs-Krîst, wɑɑ́ dí Sɔ́ŋ wé nyɑ́. Nye ó Sɔ́ŋ gɑ́ wɨ́nɑ́ dí elɛ̂ʼle mɨ́nɑ́ gɑ́ ncǿncǿɑ, wɑɑ́ dí egbɑ̂ bʉ̂r nkul ɨ́ miléme nyɑ́. 4Nyě gbɑ́ bɨ́h nkul ɨ́ miléme ó, ɨ́ jɔʼ bɨ́h dí esiɑ e mitúú yɨ́. Nye ó mʉr dí etyɛ̂b bɨ́h ɨ́ miléme, ó bɨ̌h gbɑ̂ʼ bʉ́ʉ́ bʉ̂r nkul ɨ́ myɔ́ɔ́ míléme mbi ngwɑ́r wɑɑ́ nyɑ́. Ɨ́ jɔʼ bé dí esiɑ e myɔ́ɔ́ mítúú yɨ́, bɨ̌h ó dí ekɛm bé e nzɨ̌ menkɔ̌m bɨ́h bɨɛ bé ɑ́ nyɛɛ sɑ́ŋɔɔ, mé ɑ́ duho kwɑ́ mé Nzyɛ̌m mɑ́. 5Ebě, mpʉ bɨ́h dí ekɑblɑ mítúú mé Krîst yɨ́, jøʼ gwɑ́r yɑɑ́ ntémé ó bɨ́h dí ebi ménkɔb ɨ́ nkul nyé dí egbɑ̂ bɨ́h ɨ́ miléme nyɨ́. 6Bɨ́h síɑ́ e mitúú nó, syɛ́ɛlɑ yɑɑ́, yé e nyɔm ɨ́ pɑ́ʼ wɨ́n, ebě, yé ógbɑ̂ bɨ́n nkul ɨ́ miléme, le esɑ̂ ó, bɨ̌n cíʼɑɑ. Bɨ́h bí nkûl ɨ́ miléme nó, yé óbe ó lɨ́ esú ó, bɨ̌n dírɑɑ nyɔm e bɨ̌h ɨ́ yʉ́ʉ́ jɔʼ. Milémé mín, myé ódirɑ̌ nyɔm e menkɔ̌m mɨ́h ó, ɨ́ jɔʼ bɨ́n bɨɛ ngɑ́ siɑ e mbi mítúú mímpwɑ́r myɑɑ́ yɨ́. Myé ó bɨ́n ntémé ɑ́ nyɛɛ bee bɨ̌h lɨ́ esiɑ e myé mí. 7Bɨ̌h bé e mpûʼlɑ ɨ́ miléme ɨ́ lɔ̌b wɨ́n; bɨ̌h bé ɑpɨ́ŋlɑ, ebě, bɨ̌h bé lɨ́ egʉ́ɑ ó, jøʼ gwɑ́r e gwɑ́r e mpʉ bɨ́n dí ebi nkɔ̂b mitúú yɨ́, nó ntémé ó bɨ́n ngɑ́ bi étʉ́m mé Nzyɛ̌m yɨ́. Etʉ́m lé lɑɑ́, lé ó nkul nyé ógbɑ̂ mɨ́nɑ́ gɑ́ ɨ́ miléme nyɨ́. 8Nó, bɨ́ɔɔ́ bɨ́h ɛ́, bɨ̌h kpɛl ó, bɨ̌n gʉ́ŋɑɑ mitúú bɨ́h ɑ́ siɑ e myé ɨ́ sí Azíɑ mí. Bɨ̌h bé ɑ́ si kʉ bu siɑ e mitúú. Myé ɑ́ si gwɑ ntɑɑ bɨ̌h ɨ́ nkul, tó pyɑ̂l ɨ́ jɔʼ mpûʼlɑ nyɨ́h ɑ́ gwɑ pɔʼɑ bɨ̌h ɨ́ miléme yɨ́. Mpûʼlɑ nyɑɑ́ ɑ́ be ó, bɨ̌h bé óbɑ́ʼɑ̌ tô dóló le eciʼe. 9Bɨ̌h bé ɑ́ bee ó, go ó, bɨ̌h ɑ́ kɑ jweŋɔɔ ó, mebě me jɑ́lɑ́ le eswie mɑ́. Yé ɑ́ syɛ́ɛlɨ nó ó, bɨ̌h gwɑ́ʼɑɑ ekɑ̌ jyɛ̂ʼwo e bɨ̌h bʉr o tɨ̂ʼ lɨ́ esú ó, bɨ̌h jyɛ̂ʼwɑɑ e Nzyɛ̌m, mʉr dí epɛh ójwe nyɑ́. 10Nye ó mʉr ɑ́ pɛʼ bɨ̌h lɨ́ eswie lɑɑ́ tʉ́ŋlʉ̌ nyɑ́. Nye ntémé ó ngɑ́ bɑ́ʼɑ̌ dwih bɨ́h ɨ́ kɑ sóo. Yé ó nó: milémé míh, mí lóno ɨ́ mpûʼlɑ ó, nye óbɑ́nɑ̌ pɛʼ bɨ́h lɨ́ eswie ɨ́ yʉ́ʉ́ jɔʼ swîh, 11ebě, bɨ̌n bé ósúʼo bɨ́h ɨ́ nzɨ̌ minjɨʼlɑ mín. Nó Nzyɛ̌m ó ngɑ́ buú jweŋɔɔ nzyóo ɨ́ jɔʼ bʉ̂r ɨ́ buo buo, bé óbe, bé mû sí sɑ̂ nyé minjɨʼlɑ ɨ́ lɔ̌b wɨ́h yɨ́. 12Sɑ́ bɨ́h dí enkʉ́nɑ tɨ̂ʼ yɨ́, yé ó yɨ̂: kʉ̌ cyen dí tîtyěl, wɑɑ́ bɨ́h dí edû e milémé míh mímyɛ̂h ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m wɨ́. Mipɑhlɑ́ mílémé míh, myé boʼlo ó, bɨ̌h bé e mbɨɑmbɨɑ kʉ̌ cyen. Ɨ́ kʉ̌ cyen wɑɑ́, bɨ̌h jɑɑ́ sɑ̂ ó, njɨ bím ncǿncǿɑ mé Nzyɛ̌m dí ekpɛl ó, bɨ̌h sɑ̂ʼ yɨ́. Kʉ̌ cyen ngwɑ́r wɑɑ́ ó bɨ́h ɑ́ bu dû kwɑ́ nyɨ́n, le ɨ́ sí yɨ̂ʼ yɨ́yɛ̂h wɨ́. Wé ɑbɔmɑ e milɛ́ʼlɑ́ bʉ̂r ó sí yɨ̂ʼ dí ejwe bʉ̂r mí. 13Bɨ̌h jɑɑ́ tile ó, njɨ bisɑ́ bɨ́n ngɑ́ lɑ́ɑ, ntɔ̂ʼ kʉ́ gwɑ́ jóʼo mbɨ̂mbɨɑ́ bí. Mě búʼlɑ́ ó, mitilɑ́ myɑɑ́, myé ó sɑ́ bɨ́n ngɑ́ gʉ́ɑ ɨ́ pébébé yɨ́. 14Bɨ̌n bɨ́ nyɛɛ́ gʉ́ɑ bɨ́h pêh lɨ́ esú ó, bɨ̌n nkʉ́nɑɑ ɨ́ lɔ̌b wɨ́h ɨ́ móhó mé Tî Yésʉs. Bɨ̌h bɨɛ bé ónkʉ́nɑ ɨ́ lɔ̌b wɨ́n ntémé ɨ́ móhó wɑɑ́. 15Nó ó, me ɑ́ cíʼe ɨ́ lémé wɑ̂m ɨ́ lɔ̌b búʼó yɑ̂m ó, me ónyɛɛ́ nze gʉ̂ʼ kwɑ́ nyɨ́n. Me ɑ́ kpɛl esɑ̂ nó ó, bɨ̌n nkʉ̂ bi nkûl ɨ́ miléme nzɔʼ bɑ́. 16Me ɑ́ jøʼ ó, mě nyɛɛ́ pyɑ̂l ó, kwɑ́ nyɨ́n, nzě lɑɑ, tô ɨ́ sí Mɑsedóniɑ. Mpúlɑ mé ɑ́ gwɑ kɑ búlɑ̌ sí Mɑsedóniɑ nyɨ́, nye ó mé ɑ́ kpɛl ó, me bɑ́ʼɑ tyɛ̂b kwɑ́ nyɨ́n yɨ́. Jɔʼ yɑɑ́ ó bɨ́n ɑ́ gwɑ súʼo me ɨ́ cyen yɑ̂m, ó me tôʼ sí Yʉ́dɑ yɨ́. Sɑ̂ gwɑ́r, yé ɑ́ bé ɑbɑ́nɑ nó. 17Ɨ́ jɔʼ mé ɑ́ cíʼe ɨ́ lémé wɑ̂m, ntɔ̂ʼ kɛʼ ó, me ónze gʉ̂ʼ kwɑ́ nyɨ́n yɨ́, nzê nkɛ̌ʼ nyɑɑ́, nye ɑ́ be ɨ́ dwɛ̂hwɑ ɛ̌? Nzê nye ɑ́ duho ɨ́ pɨʼ bipúno ɛ̌? Nzê me ɑ́ kɛʼ ó, le mesónó, le nkɑm ɛ́? 18Ɨ́ mekɑ̌n bɨ́h ɑ́ lɛ́ɛ bɨ̌n mɑ́, bɨ̌h ɑ́ bé ɑlɛ́ɛ bɨ́n «Eee!» ti e «Heʼé!» ɨ́ jɔʼ gwɑ́r. Nzyɛ̌m ó dí eboʼlo nó. 19Ebě, Yésʉs-Krîst, Mwɑ̂n mé Nzyɛ̌m, nye ó wɑɑ́ bɨ́h ɑ́ lɛ́ɛ lɔ́ɔ́ wé pɑ́ʼ nyɨ́n nyɑ́. (Nɑ́ɑ̌, yé ɑ́ be ó bɨ̌h e Silɑ̂s ti e Timothée.) Nzyɛ̌m ɑ́ bé ɑcɑ̂b ɨ́ jɔʼ nyé ɑ́ lwib e mɨnɑ́ gɑ́ yɨ́. Nye ɑ́ bé ɑlɛ́ɛ «Eee!» ti e «Heʼé!» ɨ́ jɔʼ gwɑ́r. Nye ɑ́ jɑɑ lɛ́ɛ ó, njɨ: «Eee!» 20Ebě, menkɛ̌ʼ mɨ́mɛ̂h Nzyɛ̌m ɑ́ kɛʼ mɑ́, mé jɑɑ́ dirɑ ó, njɨ ɨ́ nzɨ̌ mé Yésʉs. Sɨ́ɑ̌ yɑɑ́ ntémé ó mɨ́nɑ́ dí elɛ́ɛ gɑ́ ó «Amen!» yɨ́. (Nó yé lɛ́ʼlé ó: yé díʼee nó.) Mɨnɑ́ jwé gɑ́ Nzyɛ̌m kûm ó tɨ̂, ɨ́ minjɨʼlɑ myɑɑ́. 21Nó ó, Nzyɛ̌m nye mʉr tɨ̂ʼ ó dí etyɛ̂b mɨ́nɑ́ gɑ́ ɨ́ miléme, ó mɨnɑ́ díʼee gɑ́ mekʉ̌ sí ɨ́ sɨ́ŋ ɨ́ mpúhlɑ́ gɑ́ nyɨ́nɑ́ e Krîst. Nye ó b'ɑ́ lœm mɨnɑ́ gɑ́ ntémé múlo. 22Nye ntémé, nyɨ́ gbɑ̂ sitɑ̂m yé ɨ́ mɨnɑ́ gɑ̂. Nye ɑ́ nyɛɛ ntɨh mɨnɑ́ gɑ́ Sísǐm wé, dil wé ɨ́ milémé gɑ́ mínɑ́ ó, mpʉ̌ jøʼ dí elɛ̂ʼlě mbɨɑmbɨɑ metʉ́m nyé dí ekomo mɨ́nɑ́ gɑ́ mɑ́ yɨ́. 23Nó ó, mé dí ejébě Nzyɛ̌m, dí mboʼlo wɑ̌m nyɑ́ ó: yé bé mě lɛ́ɛ́ ó bibɛr nó, nye dímlɑɑ cwiʼ yɑ̂m, ebě, sɑ́ yé ɑ́ sɑ̂ ó, me ɑyɨ́ kɑ̌ nze gʉ̂ʼ Kórɨnt yɨ́, yé ɑ́ be ó gǿmɑ́ ébɛ̂ʼ bɨ́n túú. 24Yé ɑbe ó, bɨ̌h bé lɨ́ ejǿø bɨ́n ɨ́ lɔ̌b búʼó mɨ́nɑ́ dí gɑ́ e yé yɨ́. Bɨ̌h jɑɑ́ kpɛl ó, njɨ ekɛm bɨ́n, ó bɨ̌n bíʼee bisʉhʉʉ ɨ́ miléme e nzɨ̌ nyɨ́h. Ebě, bɨ̌n tyɛ́b mekʉ̌ sí ɨ́ sɨ́ŋ, ɑpɨ́ŋlɑ ó, ɨ́ lɔ̌b búʼó yɨ́n.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\