2 Kórɨnt 10

1Nó ó, mɛm mʉr tɨ̂, Pɑul, me lɨ́ ejɨʼlɑ e bɨ̌n ɨ́ metɑlɑ le ncǿncǿɑ mé Krîst,... Mɛm, mʉr bɨ́n dí epɑ̌ lɛ́ɛ ó: «Nye ɨ́ jɔr nyʉ̂l ɨ́ jɔʼ mɨ́nɑ́ gɑ́ le onɔ́ɔ́ dí gúmo gwɑ́r yɨ́», wɑɑ́ bɨ́n dí epɑ̌ lɛ́ɛ ntémé ó: «Nyě e lémé ébɨ̌h e mɨnɑ́ gɑ́ ɨ́ jɔʼ mɨ́nɑ́ gɑ́ le onɔ́ɔ́ dí e ncɛrɑ́ yɨ́» nyɑ́. 2Mě jɨʼlɑ́ e bɨ̌n ó, mé ónze gʉ̂ʼ nó, bɨ̌n sɑ́ ɑsɑ̂ ó, me lɛ̂ʼlɑɑ bɨ̌n lémé ébɨ̌h wɑ̂m. Me ólɛ̂ʼle ébɨ̌h lɑɑ́ ó, bʉr o dí elɛ́ɛ ó, mě dúdú ó, kʉ̌ cyen bʉ̂r ó sí yɨ̂ʼ bɑ́. Me ólɛ̂ʼle bɨ́ɛ mpʉ mé dí e nkul elwib ɨ́ kpɛŋlɛm, ɑbɑ́ɑwo mʉ̂r yɨ́. 3Yê tyeetye ó, mɨnɑ́ ciʼe gɑ́ ó, ɨ́ nyʉ̂l bipúno. Sɑ̂ gwɑ́r, dɔm mɨ́nɑ́ dí elwímlɑ gɑ́ lɨ́, mɨnɑ́ bé ɑbe lɨ́ elwímlɑ gɑ́ lé e nkul bipúno nyɑɑ́. 4Ebě, bisɑ́ bí dɔ̂m gɑ́ bínɑ́, byé ɑbe míkømlɑ́ e nkul dí eduho ɨ́ bipúno nyɨ́. Nkul dí ɨ́ bisɑ́ bí dɔ̂m gɑ́ bínɑ́ nyɨ́, nyě duho ó kwɑ́ mé Nzyɛ̌m. Nkul nyɑɑ́ ó dí esɑ̂ ó, mɨnɑ́ búʼɑɑ gɑ́ mikóʼ mí dɔ̂m. 5Sɑ́ yɨ́yɛ̂h dí ebɨ̂r lʉ̂, kɑmle bʉ̂r lɨ́ egʉ́ɑ̌ Nzyɛ̌m yɨ́, mɨnɑ́ bé lɨ́ enkɛŋ gɑ́ yé sí. Mɨnɑ́ lwímlɑ́ gɑ́ ó, mɨnɑ́ jwírɨɨ gɑ́ sɑ́ yɨ́yɛ̂h bʉ̂r dí ejøʼ ɨ́ milémé myɔ́ɔ́ yɨ́, yé díʼee yɑɑ́ dí esɑ̂ Krîst mejóʼo yɨ́. 6Ɨ́ jɔʼ bɨ́n óbe, bɨ̌n mû sí sɑ̂ Nzyɛ̌m mejóʼo e menzɨ̌ mɨ́mɛ̂h yɨ́, bɨ́h ókœb bʉ́ʉ́ bʉ̂r jínɑ lɨ́ egbɔbɑ e Nzyɛ̌m nó, bɨ̌h bé obe ó ɨ́ cɑ̌r lɨ́ ejwe bé bintɨ́ʼɑ́. 7Gwɑ́ jwɛ̂ʼ gɑ́ bisɑ̂ bi dí enyɨ̂n ɨ́ mîh ɨ́ ponó bí. Mʉ̂r kʉ́ gwɑ́ gʉ́ɑ ó, nye ó mʉr mé Krîst nó, nye gʉ́ŋɑɑ ntémé ó, mɨnɑ́ gɑ́ le onɔ́ɔ́ bɨ́bɛ̂h ó dí egúmo e Krîst ngwɑ́r wɑɑ́. 8Tî Yésʉs ɑ́ si jwe me nkul jǿø. Nye ɑ́ jwe me nyɑ̌ ó, me gbɑ̂ʼ bɨ̌n nkul ɨ́ miléme, ɑbe lɨ́ esú lé éndɑ́mɑ bɨ́n. Me óbɛ̌m nkʉ́nɑ ɨ́ lɔ̌b nkûl jǿø nyɑ̌m nyɑɑ́, me l'ɑbi sôn. 9Mé ɑkpɛl ó, bɨ̌n béyɨɨ ó, me lɨ́ ebɛ̂ŋ bɨ́n e nzɨ̌ mekɑnɑ́ mé dí ecɛmɑ bɨ́n mɑ́. 10Ebě, bé lɨ́lɛ́ɛ́ ó: «Jɔ̌ʼ Pɑul dí ecɛmɑ bɨ́h mekɑnɑ́ yɨ́, nyě cɨcɛmɑ ó, milɔ̌b mi dí ɨ́ kɔblɑ lɨ́ ejóʼo mí. Nyě tile mɨ́nɑ́ gɑ́ ó, e lémé ébɨ̌h. Tó kœb ó, ɨ́ jɔʼ nyé dí ɨ́ sɔ́mɑ́ gɑ́ yɨ́nɑ́ yɨ́, nye ó mpʉ̌ tyɛʼ-bol; lwǐb yé ntémé, lwǐb épyéhɔɔ.» 11Mě lɛ́ɛ́ e wɑɑ́ dí elwib nó nyɑ́ ó: «Ɨ́ jɔʼ bɨ́h dí lɨ́ ejɑɑ, cɛmɑ bɨ́n mekɑnɑ́, dumo e sɑ̂ swîh, nkʉ̂ sɑ̂ kɛl yɨ́, jɔʼ bɨ́h ópyɑ̂l kwɑ́ nyɨ́n yɨ́, sɑ̂ gwɑ́r yɑɑ́ ó bɨ́h ónyɛl ésɑ̂ ntémé yɨ́.» 12Yé díʼee ɑbɑ́ kúnwo ɨ́ pɑ́ʼ wɑ̂m ó, me lɛ́yɨɨ ó, bɨ̌h e bʉr o dí esêʼle bé bʉr o tɨ̂ʼ bɑ́, bé ó mityé. Dɑmɑ́ jóʼo nó, bʉr o dí esêʼle bé bʉr o tɨ̂ʼ ónɨ̌, bé ɑbɑ́ be e pɨʼ, ebě, bé nʉɑ̌ jøʼ ó, e bé bʉr o tɨ̂ʼ lɨ́ esú lé égʉ́ɑ̌ bím bé mû lɨ́ ejɑɑ kʉ́ yɨ́. 13Ɨ́ wɨ́h pɑ̂ʼ, bɨ̌h bé ɑ́nkʉ́nɑ ɨ́ bɨ̌h bʉr o tɨ̂ʼ, ntɑɑ sʉ́ŋɑ. Bɨ̌h bé ójɑɑ́ nkʉ́nɑ ó, njɨ ɨ́ lɔ̌b syɛ́ɛ́ Nzyɛ̌m ɑ́ kɑb bɨ̌h yɨ́, ɑbe ɨ́ bisɑ̂ biswîh. Juo bísyɛ́ɛ́ Nzyɛ̌m ɑ́ lyɑ́ŋle bɨ̌h yɨ́, yé ɑ́ bɨbe ó, tɑ́ɑre wɑ̂, tó kumo gʉ̂ʼ kwɑ́ nyɨ́n. 14Bɨ̌h bé ɑntɑɑ mínjɨ̌ Nzyɛ̌m ɑ́ lyɑ́ŋle mí. Ntʉ́ʼ bɨ́h ɑ́ nyɛɛ to lɛ́ɛ lɔ́ɔ́ mé Krîst wɑɑ́ kwɑ́ nyɨ́n ɛ̌? Bɨ̌h ó bé ɑ́ kʉ tô le etúnǒ Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ́ mé Krîst wɑɑ́, kumo kwɑ́ nyɨ́n. 15Nó ó, bɨ̌h bé ɑntɑɑ mínjɨ̌ Nzyɛ̌m ɑ́ lyɑ́ŋle mí. Bɨ̌h bé ɑnkʉ́nɑ ɨ́ syɛ́ɛ́ yé onkɑ́n. Sɑ́ dí tɨ̂ʼ yɨ́, yé ó: búʼó yɨ́n, yé ótô le egǿe nó, bɨ̌h bé obi nkûl ebǔl syɛ́ɛ́ dí ɨ́ buǒ nyɔm yɨ́. Syɛ́ɛ́ yɑɑ́, yé óswîʼ njɨ ɨ́ minjɨ̌ Nzyɛ̌m ɑ́ boo lyɑ́ŋle mí. 16Yé odib bɨ́h nzɨ̌ etô dóló le etutúnǒ Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ ɨ́ mesí me dí ɨ́ buú cɛrɑ mɑ́. Bɨ̌h bé ɑkpɛl énkʉ́nɑ ɨ́ bɨ̌h bʉr o tɨ̂ʼ ɨ́ lɔ̌b syɛ́ɛ́ yé onkɑ́n. 17Ebě, yê tilɑ́ ó: «Mʉr dí ekpɛ̌l lɔ̌b énkʉ́nɑ nyɑ́, nye ɨ́ jɑlɑ le enkʉ́nɑ ó, ɨ́ sɑ́ Dɑ̂ Nzyɛ̌m ɑ́ sɑ̂ yɨ́!» 18Ebě, ntʉ wɑɑ́ dí esêʼle nyé mʉr tɨ̂ʼ nyɑ́, Dɑ̂ Nzyɛ̌m dí ekɑm. Nyě kɑm ó, wɑɑ́ nyé mʉr tɨ̂ dí epɑ̌ sêʼle nyɑ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\