2 Kórɨnt 11

1Á dǐ bee bɨ́n lɨ́ ejûhwo ógʉ̌ wɑ̂m bɑ́ tîtííɑ̌ ɛ̌! Sɑ̂ gwɑ́r, júhwɑ́ɑ́ gɑ́ me lɨ́ ogʉ̌ wɑɑ́. 2Ebě, me lɨ́ ebɑʼ bɨ́n, mbɔʼ wɑɑ́ lɨ́ esyɛŋɑ e wɑɑ́ mé Nzyɛ̌m. Mbɔʼ wɑɑ́, wé ó, ebě, sɔ́mɑ́ yɨ́n, yé ó mpʉ̌ bíŋ éséhe mé ɑ́ lîʼle kwɑ́ mé njʉ̂m wé yɨ́. Njʉ̂m wɑɑ́, nye ó Krîst. 3Me lɨ́ ejóʼo bʉ́ɑ́. Mě kpɛ́ɛ́ ó, bɨ̌n ɑ́mû jɑɑ́ kʉ́ŋɔɔ, ntɔ̂ʼ jwirɑ e Krîst jɔʼ gwɑ́r ɨ́ jwirɨ̂, jøʼ gwɑ́r e gwɑ́r e mpʉ nyʉ́ɑ ɑ́ kʉ́ɑ Éfɑ, nye ntɔ̂ʼ bil ɨ́ mikóo yɨ́. Bɨ̌n ɑ́mû jɑɑ́ gwɑ̂ʼ le ejwě Krîst júu ntinɨ̂ e ntinɨ̂. 4Bɨ̌n sɑ́ ó, kʉ́ bɑ́nɑ̌ jûhwo ó, nyʉ́ʉ́ mʉ̂r ntɑ́ɑ nzě lɛ́ɛ bɨ́n lɔ́ɔ́ mé Yésʉs swîh, ɑbě Yésʉs wɑɑ́ bɨ́h nyɨɛ dí etúno nyɑ́. Bɨ̌n bé ɨ́ cɑ̌r lɨ́ eníŋle gúú mbǐ sísǐm swîh ɨ́ menyʉ̂l mɨ́n, ɑbě Sísǐm mé Nzyɛ̌m. Bɨ̌n ntémé bé ɨ́ cɑ̌r lɨ́ ekɑm gúú lɔ́ɔ́ swîh, ɑbě Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ bɨ́h nyɨɛ dí etúno wɨ́. 5Mbeɑ́ wɑ̂m, wé yɨ́ɛ ó wɨ̂: bʉr o dí epɑ̌ nkʉ́nɑ le elɛ́ɛ ó, bé ó dí bʉr o mílʉ́mlʉ́ ómpɑ̂ bɑ́, sɑ́ bé dí e yé yɨ́, me ntémé, mě e yê. 6Yé bé mé ɑbe mpɑ́ŋ lɔb nó, me yɨ́ɛ ó, e ngǿɑ́ bísɔ̂ʼ. Ɨ́ menzɨ̌ ménɨ̌ mɨ́mɛ̂h ó bɨ́h ɑ́ lɛ̂ʼle bɨ̌n mbi bʉ̂r bɨ́h dí wɨ́, ɨ́ míh mɨ́n ɨ́ ponó. 7Me ɑ́ si lɛ́ɛ bɨ̌n Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ́ mé Nzyɛ̌m, ɑnʉɑ myɛ́nɑ. Ɨ́ mpʉ mé ɑ́ sɑ̂ nó yɨ́, me ɑ́ si jɔr nyʉ̂l nyɑ̌m, le ebɨ̂n bɨ́n kʉ́. Nzê syɛ́ɛlɑ yɑɑ́, yé ɑ́ be syóm mé ɑ́ sɑ̂ wɨ́ ɛ́? 8Bʉr ó Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m dí ɨ́ bigúmo biswîh bɑ́, bé ó b'ɑ́ jɨjɛ́nɑ me. Me ɑ́ si gbɑ̂ bé lɨ́ ejyêb, lɨ́ eséɑ̌ syɛ́ɛ́ lɨ́ esú lɨ́n. 9Ɨ́ jɔʼ mé ɑ́ be kwɑ́ nyɨ́n ɨ́ sɔ́ɔlʉ̌ mɔnɨ́ yɨ́, me ɑ́ bé ɑgbɑ̂ nyʉ́ʉ́ mʉ̂r túú wɑɑ́ ɨ́ nyʉ̂l, ebě, bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m bé ɑ́ duhǒ sí Mɑsedóniɑ bɑ́, bé ɑ́ si nze me e mingúlɑ́, lɨ́ ejwe mé sɑ́ yɨ́yɛ̂h yé ɑ́ sɑ̂ me sɔ́ɔlʉ yɨ́. Nó ó, e menzɨ̌ mɨ́mɛ̂h, me ɑ́ si bɑʼle me mʉr tɨ̂, ɑgbɑ̂ bɨ́n túú ɨ́ nyʉ̂l. Me ótô dóló le ebɑʼle mé mʉr tɨ̂ʼ nó. 10Mpʉ ótyeetye mé Krîst dí ɨ́ me yɨ́, mě lɛ́ɛ́ ó, me ótô le enkʉ́nɑ ɨ́ sí Akɑyɨ̂ ɨ́ lɔ̌b kʉ̌ cyen wɑɑ́. Abe e mʉr dí e nkul ekɑmle mé lɨ́ enkʉ́nɑ ɨ́ lɔ̌b wɑɑ́. 11Me lɨ́ ebene énʉɑ bímɔnɨ́ bín ɨ́ yé? Nzê ebe mé dí ɑkpɛl bɨ́n ɛ́? Nzyɛ̌m, nye lɨ́ egʉ́ɑ ó, me lɨ́ ekpɛl bɨ́n! 12Syɛ́ɛlɑ mé dí esɑ̂ bɨ́n yɨ̂, me ótô dóló le esɑ̂ yê, lɨ́ esú lé ékɑmle bʉ̂r o kpɛ́l épyɑ̂l kwɑ́ nyɨ́n e mesø̂ʼlʉ mɔ́ɔ́ bɑ́. Bé gǿm ó, bɨ̌h le onɔ́ɔ́, bé díʼee jøʼ gwɑ́r ɨ́ nkǒ pɑ́ʼ sɑ́ bé dí enkʉ́nɑ tɨ̂ʼ yɨ́. 13Ebě, mbi bʉ̂r wɑɑ́, wé ɨ́ bébe. Bé ó bʉr o mílʉ́mlʉ́ o bíbɛr, osyɛ̂l o mésɑ̂ o míkóo. Bé lɨ́ ejwir bé bʉr o tɨ̂ʼ bʉr o mílʉ́mlʉ́ mé Krîst. 14Nó ó, sɑ̂ yɑɑ́, yé ɑbě sɑ́ ékɑ̂m, ebě, Sɑ́tɑn nye mʉr tɨ̂, nye lɨ́ eboó liliŋ nyé mʉr tɨ̂ʼ éngeles mencyɛnwɑ. 15Nó, yé ɑbě mpɑ̌ŋ sɑ́ ékɑ̂m ó, osyɛ̂l o mésɑ́ bé, bé nyɨ́nɨɨ ó, bé ó osyɛ̂l o mésɑ̂ o dí otîtyěl o bʉ̂r bɑ́. Ndumló wɔ́ɔ́, wé ódû ó mpʉ bísyɛ́ɛlɑ byɔ́ɔ́, byé ɑ́ be yɨ́. 16Me lɨ́ ebɑ́ʼɑ̌ lɛ́ɛ ó, mʉ̌r sɑ́ ɑjøʼ ó, me ó gʉʼlʉgʉ́! Bɨ́n pɑ́hlé mé ɨ́ mbi wɑɑ́ nó, nʉŋɑɑ gɑ́ me bé mpʉ bɨ́n nʉ́nʉ́ɑ́ bígʉʼlʉgʉ́ yɨ́. Nó yɑɑ́ ó bɨ́n ójwe mé jɔʼ dí ó, me nkʉ́nɑɑ ɨ́ mɛm mʉr tɨ̂ʼ yɨ́! 17(Sɑ́ mé dí elɛ́ɛ yɨ̂, yé ó sɑ́ Tî Yésʉs dí ɑkpɛl yɨ́. Ɨ́ jɔʼ mé dí enkʉ́nɑ yɨ̂, mě lwib ó, mpʉ̌ gʉʼlʉgʉ́. 18Mě sɑ́ nó ó, ebě, bʉr ɨ́ buo buo, bé lɨ́ enkʉ́nɑ ɨ́ bisyɛ́ɛlɑ bípúnó byɔ́ɔ́. Me ntémé óbɛ̌m nkʉ́nɑ ɨ́ me mʉr tɨ̂ʼ ntémé nó.) 19Ebě, bɨ̌n, mipɨpɨ́ʼ, bɨ̌n bé lɨ́ ekɑm éjûhwo bígʉʼlʉgʉ́. 20Bɨ̌n bé lɨ́ ebɑ́nɑ̌ jûhwo mʉ̂r dí emɛ̂r bɨ́n lɨ́ okómó nyɑ́. Bɨ̌n bé lɨ́ ejûhwo ntémé mʉr dí ede bípúnó bín nyɑ́, le wɑɑ́ dí esɑ bɨ́n nyɑ́. Bɨ̌n bé lɨ́ ejûhwo mélɛ́ɛ́-nyʉ̂l, le mʉr dí eŋmɛ̂h bɨ́n mempɛ̂h nyɑ́. 21Yé lɨ́ esɑ̂ mé sôn lɨ́ ekɑm ó, etyɛʼ bé lǿlǿǿ mé e lɑ̌ lɨ́, lé ó b'ɑ́ sɑ̂ ó, me ɑyɨ́ tû bɨ́n nó. Yé bé yé e nyʉ́ʉ́ mʉ̂r dí e nkul enkʉ́nɑ ɨ́ lɔ̌b syɛ́ɛlɑ yé e yʉ́ʉ́ nó, mɛm ntémé, me óbɛ̌m nkʉ́nɑ ɨ́ mbi ngwɑ́r e ngwɑ́r wɑɑ́. (Mě lwib nɑ́ɑ̌ ó, mpʉ̌ gʉʼlʉgʉ́.) 22Nzê bɨ́ɛ bé ó bʉr o bé Ébrœ̂ ɛ̌? Me ntémé, me ó nye. Nzê bé ó bʉr o bé Ɨ́zrɑɛ̂l ɛ̌? Me ntémé, me ó nye. Nzê bé ó mpóʼo mé Abrɑhɑm ɛ̌? Me ntémé, me ó mʉr tɨ̂. 23Nzê bé ó osyɛ̂l o mésɑ̂ mé Krîst ɛ̌? (Mě kʉ́ lwib ó, mpʉ̌ gʉʼlʉgʉ́!) Mɛm ó b'ɑ́ sɑhle. Ɨ́ pɑ́ʼ bísyɛ́ɛ́, mɛm ó b'ɑ́ sɑhle. Ɨ́ pɑ́ʼ égbɑ́ŋɔɔ ɨ́ mbʉʼ, mɛm ó b'ɑ́ sɑhle. Ɨ́ pɑ́ʼ mébíʼé, yé ɑbe e tólɔ́ɔ. Ɨ́ pɑ́ʼ méswie, me ɑ́ si jʉ́ŋɔɔ nzɔʼ nzɔʼ. 24Nzɔʼ tɛ̂n, oYúden, bé ɑ́ si ŋmɛ̂h me mingɑ́hɑ́ mekɑ́m mélɛ̂l le ebǔ. 25Bé ɑ́ si kɑhle me mimbɨ́ŋ nzɔʼ lɛ̂l. Me ɑ́ si lúmɔɔ mekóʼ jɔʼ gwɑ́r. Ɨ́ nzɔʼ lɛ̂l, me ɑ́ si pɑm le eswie ɨ́ jɔʼ mɛ̂l, mé ɑ́ bî ɨ́ medíbé yɨ́. Móhó ntinɨ̂ ndu e pum ntinɨ̂, me ɑ́ si jɑ́ɑlɑ lɨ́ obóʼó ó mɑ̂ŋ kʉ́ e kʉ́. 26Mɨ́ jɑʼrɑ e bicyen nzɔʼ nzɔʼ. Me ɑ́ duho ó sí, lɨ́ entɑɑ méntíbé ménɨ́nɨ́ɨ́. Me ɑ́ si pɑm le eswie ɨ́ mebó bínzilngɑ̌n, le mɑɑ́ mé kúl yɑ̂m, le mɑɑ́ bíkúl bíswîh. Me ɑ́ si gwɑ jʉ́ŋɔɔ ɨ́ binkɑnɑ, le ɨ́ bilʉ̌n. Me ɑ́ si jɨ́blɑ, gwɑ́ jwe ɨ́ mɑ̂ŋ. Me ɑ́ si pɑm le eswie ɨ́ mebó mé ókrǐsten o bíbɛr. 27Me ɑ́ si siɑ e túú bísyɛ́ɛ́, le mekɔblɑ. Me ɑ́ si di doho nzɔʼ nzɔʼ. Me ɑ́ si di ɨ́ nzɑ ndu e jwéh médíbé. Me ɑ́ si ci mede nzɔʼ nzɔʼ lɨ́ ejɨʼlɑ e Nzyɛ̌m. Me ɑ́ si jóʼo ejwóo, le edǐ suswɑ́h. 28Mé ɑkɑ̌ gúm lɑ́ɑ byɑɑ́ byúú bíɛ. Sɑ́ dí ekɑ̌ kɑlwo tɨ̂ʼ kʉ́, yɑɑ́ dí edihle mé sí, yé ó: dʉ́ó lɨ́lɛ̂h, me lɨ́ esyɛ̌l bɑ́ ɨ́ lɔ̌b bísɔ́mɑ́ bí Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m. 29Yé bé nyʉ́ʉ́ mʉ̂r, nye ɨ́ tyɛʼ nó, sɨ́ɑ̌ yɑɑ́, yé lɨ́ etyeʼ mé nyʉ̂l. Bʉ̂r sí gbɑ̂ ébɔ̌ʼ ɨ́ nzɨ̌, nyʉ́ʉ́ mʉ̂r ntɔ̂ʼ bɨm lé nó, sɨ́ɑ̌ yɑɑ́, yé lɨ́ ebuú kpɑɑ mé ɨ́ léme. 30Yé bé me ó lɨ́ bi ó, me nkʉ́nɑɑ nó, sɑ́ mé ónkʉ́nɑ tɨ̂ʼ yɨ́, yé óbe ó etyɛʼ lɑ̂m. 31Wɑɑ́ dí Nzyɛ̌m mé Tî Yésʉs-Krîst, wɑɑ́ dí Sɔ́ŋ wé nyɑ́, nye lɨ́ egʉ́ɑ ó, mé ɑlɛ́ɛ bíbɛr. Nye díʼee e kûm njʉ̌m dǐ e njʉ̌m dǐ. 32Ɨ́ Dɑmɑ̂s, ngóvinɑ mé njǿø-bʉ̌r Arétɑs ɑ́ be ɨ́ dible mébé mé Dɑmɑ̂s ó, nyě mɛ́r ó me. 33Nó mé ɑ́ ntɑɑ kóʼ nkɑnɑ ó, ɨ́ wínɨ, sulɔɔ sí ɨ́ kwɑ́m tʉ́ŋlʉ̌, nzě sɔlwɑ bé ɨ́ mebô.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\