2 Kórɨnt 12

1Nzê yê tyeetye ó, me ó lɨ́ bi ó, me nkʉ́nɑɑ ɛ̌? Syɛ́ɛlɑ yɑɑ́, yé ɑbe mɛ̂m e bɑ́ nyɔm! Dɑmɑ́ jóʼo nó, me pɑ́ɑ lɛ́ɛ bɨ́n yɨ́ɛ mpʉ mɛ̂m ɑ́ bi mbeɑ́ ésimɑ́ yɨ́, le egʉ́ɑ mísolɑ́ bísɑ́ Nzyɛ̌m ɑ́ lɛ̂ʼle me bí. 2Me lɨ́ egʉ́ɑ nyʉ́ʉ́ mʉ̂r ɨ́ Krîst, mûh, mimbû kɑ́m e minɑ̂. Mʉr wɑɑ́ ɑ́ si nʉŋɔɔ, bɨ́nɔɔ kʉ́, lɑɑ̌ jʉ́o le ejwoo, tó pyɑ̂l tʉ́ŋlʉ̌ bɑɑ́ntɛ́n dí jʉ́o lɛ̂l yɨ́. (Yé bé nye ɑ́ tô ó, ti e nyʉ̂l bipúno nó, mé ɑgʉ́ɑ. Yé bé nye ɑ́ bé ɑtô e nyʉ̂l bipúno ɨ́ jɔʼ yɑɑ́ nó, me ntémé ɑgʉ́ɑ. Nzyɛ̌m nye omér ó dí ejɑɑ́ gʉ́ɑ.) 3Nó ó, me lɨ́ egʉ́ɑ̌ mbi mʉ̂r wɑɑ́. (Yé bé nye ɑ́ be ó, ɨ́ nyʉ̂l tʉ́ŋlʉ̌ nó, mé ɑgʉ́ɑ. Yé bé nye ɑ́ bé ɑbe e nyʉ̂l ɨ́ jɔʼ yɑɑ́ nó, mɛm, mé ɑgʉ́ɑ. Nzyɛ̌m ó dí egʉ́ɑ.) 4Ɨ́ mpʉ nyé ɑ́ bɨ́nɔɔ, tó pyɑ̂l Pɑrɑdîs yɨ́, nó ó nyé ɑ́ jóʼo mekɑ̌n me dí ɑbe e nkul etwóolɔɔ mɑ́. Yê mpéné ó, mʉr ɑcɨ mékɑ̌n mɑɑ́. 5Me ójɑɑ́ nkʉ́nɑ ó, njɨ ɨ́ lɔ̌b mʉ̂r wɑɑ́. Sɑ̂ gwɑ́r, ɨ́ nkǒ pɑ́ʼ wɑ̂m, me ɑ́kóʼó nkʉ́nɑ ɨ́ mɛm mʉr tɨ̂. Alɑɑ ó, mě nkʉ́nɑ́ ó, lɨ́ etyɛʼ mé dí e lé lɨ́. 6Mé nyɛ́l énkʉ́nɑ ɨ́ mɛm mʉr tɨ̂ʼ nɛ́ɛ: ntʉ̌ syɛ́ɛlɑ yɑɑ́ ngɑ́ liŋ mé gʉʼlʉgʉ́, ebě, me ólɛ́ɛ yɨ́ɛ otyeetye. Sɑ̂ gwɑ́r, mɨ́ kɑmle mé mʉr tɨ̂ʼ lɨ́ esɑ̂ nó, lɨ́ ebene ó, nyʉ́ʉ́ mʉ̂r ɑ́mû kɑ̌ jwɑ́ɑwo mé ɨ́ buo buo, lɑɑ̌ bím bísyɛ́ɛlɑ nyé dí ebee mé lɨ́ esɑ̂ bí. Nye ɑ́mû jwɑ́ɑwo mé ɨ́ buo buo, lɑɑ̌ bím mílɛ́ʼlɑ́ nyé ɑ́ pɑ jóʼo me lɨ́ ejwe bʉ̂r mí. 7Nzyɛ̌m ɑ́ bee ó, mpuo mesimɑ́ mé ɑ́ bee mɑ́, mé ɑ́mû jɑɑ́ sɑ̂ ó, me nkɛ́yɨɨ nyʉ̂l. Nye nzě gbɑ̂ mé ekpɑɑ mpʉ éjwɑ̌ʼ ɨ́ nyʉ̂l bipúno tʉ́ŋlʉ̌. Lé ɑ́ be ó mpʉ éngeles mé Sɑ́tɑn ɑ́ be ó, nyě bí ó me nyɑ́. Me ɑ́mû jɑɑ́ nkɛ́ɛ nyʉ̂l, ntɑɑ̌ njɨ. 8Me ɑ́ si jɨʼlɑ e Tî Yésʉs nzɔʼ lɛ̂l ɨ́ lɔ̌b ékpɑɑ lɑɑ́, ó nye pɛ́ʼɛɛ me lɑ̌. 9Nó nyé ɑ́ kɑ yɑlɑ e me ó: «Ncǿncǿɑ mé dí elɛ̂ʼle gó nyɨ́, nyɨ́ jɑlɑ e go, ebě, nkul nyɑ̌m kʉ́ nyɨnyɨ̂n ntinɨ̂ e ntinɨ̂ ó, ɨ́ jɔʼ nyé gbɑ́ŋɔ́ɔ́ ɨ́ mʉr dí ɨ́ tyɛʼ nyɑ́ yɨ́.» Nó mé ókpɛl énkʉ́nɑ ɨ́ lɔ̌b étyɛʼ lɑ̂m ɨ́ mbi ngɑ́ sɑhle wɨ́ yɨ́. Nó ntémé ó nkûl mé Krîst ódi ɨ́ me yɨ́. 10Sɑ́ tɨ̂ʼ ó mé dí e bisʉhʉʉ ɨ́ léme yɨ́, ó me díʼee tyɛʼ-bol, me lǿɔɔ, me síɑɑ e mitúú e mindɛ̌l, le ntémé, me tíblɔɔ le esɑ́ŋɔɔ míngɑmlɑ lɨ́ esú mé Krîst. Ebě, ɨ́ jɔʼ mé dí lɨ́ etyɛʼ yɨ́, ɨ́ jɔʼ gwɑ́r e gwɑ́r yɑɑ́ ó mé dí e nkul ntémé. 11Me mû ó gʉʼlʉgʉ́, lɨ́ esí bɑ́nɑ̌ lwǐb mbi bílwǐb bínɨ̌. Bɨ̌n ó b'ɑ́ sɑ̂ ó, me díʼee yê, ebě, bɨ̌n ó b'ɑ́ tíne me lɨ́ esɑ̂ nó. Yé bé sɑ́ jɑ́lɑ nó, lɛ́ɛ́, bɨ̌n ó b'ɑ́ jwe me júu, ebě, mé ɑbe píhe bʉr o mílʉ́mlʉ́ o dí enkʉ́nɑ ó, bé ó me dóló bɑ́, dɑmɑ́ be ó, mé ɑbě sɔ̂ʼ. 12Bijøʼ bi dí elɛ̂ʼle ó, me ó mʉr milʉ́mlʉ́ mé Yésʉs bí, me ɑ́ si kʉ lɛ̂ʼle bɨ̌n byɑ̌ ɨ́ ponó. Me ɑ́ si séɑ e bíhwó, e nzɨ̌ mesimɑ́, e bisɑ́ bí ékɑ̂m ti e bisyɛ́ɛlɑ bi nkûl nɨ́nɨ́ɨ́. 13Yé mé ɑ́ to sɑ̂ kwɑ́ bʉ́ʉ́ óbûʼlɑ, mé ɑ́ be ɑsɑ̂ bɨ̌n bɨɛ yɨ́ ɛ́? Sɑ̂ gwɑ́r bɨ́n ɑ́ be ɑbee yɨ́, yé ɑ́ jɑɑ be ó, njɨ ɨ́ pɑ́ʼ mbɑʼlɑ́ wɑ̂m. Yê kwɑhɑ́ tyeetye ó, me ɑ́ bé ɑgbɑ̂ bɨ́n túú ɨ́ nyʉ̂l lɨ́ enkɛ́ɛ̌ mbeʼ wɨ́h. Juʼoo gɑ́ me lɨ́ esí bɑ́nɑ̌ sɑ̂ bɨ́n ebébe lɑɑ́! 14Pɑɑ́ bee gɑ̂: jɔʼ lɛ̂l mé múo nze gʉ̂ʼ kwɑ́ nyɨ́n ó yɨ̂. Nó ó, me ɑ́kóʼó gbɑ̂ bɨ́n túú ɨ́ nyʉ̂l, ebě, mé ɑgø̂m sɔ̂ʼ e bɨ̌n. Mě jɑɑ́ gø̂m ó, njɨ bɨ̌n bʉr o tɨ̂, ebě, ntʉ bwɑ̂n jɑ́lɑ́ le esyɛŋ bísɔ̂ʼ lɨ́ esú lé ósɔ́ŋ bɔ́ɔ́. Osɔ́ŋ bɨ́ɛ ó jɑ́lɑ́ le esisyɛŋ bísɔ̂ʼ lɨ́ esú é bwɑ́n bɔ́ɔ́. 15Nó ó, mɛm, me ókʉ́ dímlě mɔnɨ́ yɑ̂m, dímle ntémé cwiʼ yɑ̂m lɨ́ esú é cwiʼ yɨ́n. Nzê yé ó tîtyěl ɨ́ pɑ́ʼ wɨ́n ɨ́ jɔʼ mé tó dóló le ekpɛl bɨ́n pɑ̂ʼ e pɑ̂ʼ, bɨ̌n bɨɛ l'ɑkɑ̌ kpɛl mé yɨ́ ɛ́? 16Bɨ̌n bé lɨ́ ekʉ́ gʉ́ɑ ó, yé ɑbe e mʉr ngwɑ́r ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n mé ɑ́ gbɑ̂ túú ɨ́ nyʉ̂l. Dɑmɑ́ jóʼo nó, bɨ̌n bɨɛ̌ lɨ́lɛ́ɛ́ ó mpʉ mé dí ɑ́nyɑ̂-mikóo yɨ́, nó ó mé ɑ́ mɛ̂r bɨ̌n ɨ́ mpilɑ míkóó yɑ̂m yɨ́. 17Nzê me ɑ́ si jíbe yʉ́ʉ́ sɔ̂ʼ e nzɨ̌ bʉr o mílʉ́mlʉ́ bɑ̂m mé ɑ́ lómlo bɨ̌n bɑ́ ɛ́? 18Me ɑ́ si jɨʼlɑ e Títos, bé e mɨ́ɔɔ́ wɨ́h ó, bé tôʼ kwɑ́ nyɨ́n ɨ́ menɔɔlʉ. Nzê Títos ɑ́ si nʉɑ bɨ̌n yʉ́ʉ́ sɔ̂ʼ ɛ̌? Nzê bɨ̌h e nɔ́ɔ́, bé ɑ́ bé ɑdû kʉ̌ cyen ngwɑ́r, e miléme jøʼ gwɑ́r e gwɑ́r ɛ́? Nye ɑ́ bé ɑdû ébo lɑ̂m ɛ̌? 19Tɑ́ɑre mélú mé épíhe, kumo ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, bɨ̌n jɑɑ́ gbɨ̂gbɑ ɨ́ milʉ́ mín ó: «Pɑul mû ó lɨ́ esɑ̂ mínkɑr ɨ́ míh gɑ́ mɨ́nɑ́.» Yé ɑkúnwo bɑ́ nó. Mě jɑɑ́ kɑr nkɑ̂r nyɑ̌m ó, njɨ ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m, ɨ́ mpʉ̌ Krîst dí ekpɛl yɨ́. Bʉr ó kpɛ̌l bɑ̂m ɛ̌! Bɨ̌h sɑ́ bísyɛ́ɛlɑ bínɨ̌ bíbyɛ̂h ó, lɨ́ esɑ̂ ó, búʼó yɨ́n, yé gǿɑɑ. 20Ebě, mě kpɛ́ɛ́ ó, me ɑ́mû be, ɑbɑ́ʼɑ̌ bɔmɑ e bɨ̌n lɨ́ epyɑ́l lɑ̂m mpʉ mé dí egø̂m yɨ́. Bɨ̌n ɑ́mû kœb mé, ɑbě mpʉ bɨ́n bɨɛ dí egø̂m yɨ́. Me ɑ́mû kœb bɨ́n lɨ́ esɑ̂ bísyɛ́ɛlɑ bî: mentɛ́ɛ́, egú, mebúʼ, gǿmɑ́ épɨrɑ e bʉr, mesyɛ́ɛlɑ, mpǔʼ, nkɛ́ɑ́ nyʉ̂l, le bintʉ̌. 21Sɑ́ dí esɑ̂ ó, me kpɛ́yɨɨ ebɑ́ʼɑ̌ nze gʉ̂ʼ kwɑ́ nyɨ́n yɨ́, yé ó, ebě, Nzyɛ̌m wɑ̌m ɑ́mû jɑɑ́ gbɑ̂ mé sôn ɨ́ nyʉ̂l ɨ́ míh mɨ́n. Me ɑ́mû jɑɑ́ sɔ́mɑ ɨ́ lɔ̌b buobuo bʉr o b'ɑ́ sɑ̂ syóm mélú mé épíhe bɑ́. Mé óbee ó, bé ɑpɑ̌ jwirɑ míléme nó, me ɑ́mû jɨ, ebě, bé ɑgwɑ̂ʼ ésɑ̂ bísyɛ́ɛlɑ bi dí edulo mpîr ɨ́ nyʉ̂l bí. Bɨ́ɛ ntémé njɨ lɨ́ etô dóló le elœʼ ményʉ̂l ɨ́ nzɨ̌ bijoó, le esɑ̂ bímolɑ́ nzɑm le ekomo, jøʼ gwɑ́r e gwɑ́r e mpʉ bé ɑ́ boo sɨsɑ̂ yɨ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\