2 Kórɨnt 13

1Yé mû ó jɔʼ lɛ̂l mé múo nze gʉ̂ʼ kwɑ́ nyɨ́n yɨ́. Yê cɛmɑ́ ó: «Lɔ̌b wɨ́wɛ̂h, wé ójɑɑ́ cíʼɔɔ ó, njɨ ɨ́ jɔʼ óboʼlo obɑ́, nkʉ̂ olɛ̂l, bé óbe sí lwib ɨ́ mbi ngwɑ́r yɨ́.» 2Me ɑ́ si nyɛɛ cɨ̂l bɨ̌n ɨ́ cyen mbɑ́ ɨ́ jɔʼ mɨ́nɑ́ bé ɑ́ be gɑ́ yɨ́. Me lɨ́ ebɑ́ʼɑ̌ cɨ̂l bɨ́n ɨ́ jɔʼ yɨ̂, ɨ́ jɔʼ mɨ́nɑ́ gɑ́ jínɑ e ncɛrɑ́ yɨ́ ó: mé ókɑ̌ bɑ́ʼɑ̌ nze gʉ̂ʼ kwɑ́ nyɨ́n nó, me ɑ́kɑ̌ kɑmle e mʉr ngwɑ́r ɨ́ sɔ́mɑ́ bʉ̂r o b'ɑ́ nyɛɛ sɑ̂ syóm mélú mé épíhe bɑ́, ti e bɑɑ́ jínɑ le esɑ̂ syóm bɑ́, bɨ́bɛ̂h. 3Ebě, bɨ̌n bé lɨ́ esɑ́ɑ ébee bíjøʼ bi dí elɛ̂ʼle ó, Krîst ó dí elwib e nzɨ̌ nyɑ̌m bí. Krîst wɑɑ́, nyé ɑtyɛʼ ɨ́ pɑ́ʼ wɨ́n. Nye lɨ́ ekʉ́ buú lɛ̂ʼle bʉ̂r ó sɔ́mɑ́ yɨ́n nkul nyé. 4Yê tyeetye ó, nye ɑ́ si kɑm ó, bé bómlɑɑ nye e binzɑ̂ŋ le ebɨ́nɔɔ nyé ɨ́ kolôs kʉ́. Nye ɑ́ jʉ́ŋɔɔ ó, ɨ́ lɔ̌b métyɛʼ mé ɑ́ be ɨ́ nyʉ̂l nyé mɑ́. Tó kœb ó, nye mû ó lɨ́ eciʼe ɨ́ nkul mé Nzyɛ̌m. Bɨ̌h bé ɨ́ tyɛʼ ɨ́ mpúhlɑ́ nyɨ́h e Krîst ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂. Sɑ̂ gwɑ́r, mɨnɑ́ bé óciʼe gɑ́ ɨ́ nkul mpwɑ́r nyé dí egbɑ̂ bɨ́n ɨ́ menyʉ̂l nyɨ́. 5Bɨ̌n bʉr o tɨ̂, sɑ́ʼ gɑ́ pyɑl ményʉ́l mɨ́n. Bɨ̌n ɑ jwɛ́ʼ nkʉ̂ bɨ̌n jínɑ lɨ́ ejyɛ̂ʼwo e Nzyɛ̌m. Bɨ̌n bʉr o tɨ̂, sɑ́ŋɑ́ɑ́ égʉ́ɑ gɑ́ nkʉ̂ bɨ̌n bé lɨ́ entɑɑ mébʉ́blɑ́. Bɨ̌n bé ɑpɑ̌ gwɑ́ gʉ́ɑ ɨ́ pɑ́ʼ wɨ́n ó, Yésʉs-Krîst ó dí ɨ́ bɨ̌n ɛ̌? Yé bé ɑbe nó wɑ́, lɛ́ɛ́, bɨ̌n bé ó obûʼlɑ o míkóo ó tɨ̂ʼ yɨ́. 6Nó ó, mpûʼlɑ, nye me ɨ́ léme ó, bɨ̌n bé ógʉ́ɑ ó, bɨ̌h bɨɛ, bé ɑbe óbûʼlɑ o míkóo. 7Nó ó, bɨ̌h jɨjɨʼlɑ́ e Nzyɛ̌m ó, bɨ̌n sɑ́ ɑsɑ̂ tɔʼ e syɛ́ɛlɑ ébébe egwɑ́r. Mé ɑbuú gø̂m ó, bʉr béyɨɨ ó, bɨ̌h bɨɛ, bé ó obûʼlɑ ompɑ̂. Mě jɑɑ́ gø̂m ó, njɨ bɨ̌n sɑ̂ʼ bisyɛ́ɛlɑ bimpɑ̂, dɑmɑ́ jóʼo ó, bé lɨ́ ebee bɨ́h nyɨɛ ó, bɨ̌h bé ó bʉr o míkóo. 8Ebě, bɨ̌h bé ɑbe e nkul elwímlɑ le otyeetye. Nkul nyɨ́h, nye ó njɨ ɨ́ pɑ́ʼ élɨl ótyeetye. 9Bɨ̌h bé lɨ́ esoho ɨ́ jɔʼ bɨ́h dí enyɨ̂n bítyɛʼ-bol, bɨ̌n bɨɛ bɑɑ́nkunkúl yɨ́. Lʉ́ ékɑ̌n ɨ́ minjɨʼlɑ míh wé ó, bɨ̌n gwɑ̂ kømlɨ mbɨ̂mbɨɑ́ nó. 10Sɑ́ tɨ̂ʼ ó mé dí etile bísɑ́ bîʼ jɔʼ mé jínɑ ɑpɑ̌ pyɑ̂l gʉ̂ʼ yɨ́. Ɨ́ jɔʼ mé ópyɑ̂l gʉ̂ʼ yɨ́, me l'ɑnyɑmlě kœ̌b sɑ́ yé ósɑ̂ ó, me lɛ̂ʼlɑɑ bɨ̌n lémé ébɨ̌h e nkul jǿø nyɑ̌m yɨ́. Tî Yésʉs ɑ́ jwe me nkul nyɑɑ́ ó, me gbɑ̂ʼ bʉr nkul ɨ́ miléme, ɑbe lɨ́ esú lé éndɑ́mɑ bê. 11Nó ó, bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m le okɛ́l bɑ̂m ɛ̌! Mě lɛ́ɛ́ ó, diʼee gɑ́ mbɨ̂mbɨɑ́. Ciʼɑɑ gɑ́ lɨ́ otîtyěl. Jóʼɑ́ɑ́ gɑ́ melɨ́ mɑ̂m. Sísímsɑ́ɑ́ gɑ́ sɑ̂ gwɑ́r. Ciʼɑɑ gɑ́ ɨ́ mepyɛblɑ. Nó ó Nzyɛ̌m dí egbɑ̂ mɨ́nɑ́ gɑ́ ncǿncǿɑ ti e mepyɛblɑ byé nyɑ́, ódi e bɨ̌n yɨ́. 12Bɨ́bɑ́rɑ́ɑ́ gɑ́ pɑ́ʼ nyɨ́n, nyʉ́ʉ́ bɑ́rɑ e nyʉ́ʉ́, le ejúulɑ mémúʼ njwíɑ́ dí ci wɨ́. 13Bʉr o mé Nzyɛ̌m bɨ́bɛ̂h, bé lɨ́ esoho bɨ́n. 14Ncǿncǿɑ mé Tî Yésʉs-Krîst, le kpɛ̌l mé Nzyɛ̌m Sɔ́ŋ ti e mpúhlɑ́ mé Sísǐm mé Nzyɛ̌m, byé


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\