2 Kórɨnt 2

1Nó ó mé ɑ́ cíʼe ɨ́ lémé wɑ̂m ó, me ɑ́kɑ̌ bɑ́ʼɑ̌ tô kwɑ́ nyɨ́n. Me ɑ́mû jɑɑ́ bɑ́ʼɑ̌ tó kǿø mébúʼ mɨ́n. 2Ebě, mé sí tó kǿø mébúʼ mɨ́n nó, nzé ngɑ́ kɑ̌ bɑ́ʼɑ̌ jwe mé bisʉhʉʉ? Mʉr ɑ́ gwɑ sɑ̂ ó, me sóhɑɑ nyɑ́, nye ó njɨ wɑɑ́ mé ɑ́ kǿø ebúʼ lé nyɑ́! 3Me ɑ́ cɛmɑ mekɑnɑ́ mɑɑ́ ó, mé ónze kwɑ́ nyɨ́n nó, me l'ɑkɑ̌ kpɑɑ ébúʼ ɨ́ lɔ̌b bísyɛ́ɛlɑ bín, bɨ̌n bʉr o jɑ́lɑ́ le egbɑ̂ mé bisʉhʉʉ ɨ́ léme bɑ́. Me ɑ́ bě e búʼó ɨ́ pɑ́ʼ wɨ́n, bɨ̌n óbɛ̂h ó, ɨ́ jɔʼ bɨ́n óbe, sí lɑ́ɑ yɨ́, mɨnɑ́ bé obi gɑ́ bisʉhʉʉ jøʼ gwɑ́r. 4Yé ó nó! Me ɑ́ tile bɨ̌n ó, lémé wɑ̂m, wé osí lóno lɨ́ ebúʼ, nyʉ̂l nyɑ̌m, nyé osí buú tyɛʼ, e myɛ́ɛlé ɨ́ mîh. Me ɑ́ bé ɑtile bɨ́n lɨ́ esú ó, milémé mín lónɑɑ lɨ́ ebúʼ. Me ɑ́ jɑɑ tile ó, njɨ lɨ́ elɛ̂ʼle bɨ́n kpɛ̌l ɑ́purɑpúrɑ mé dí e yé lɨ́ esú lɨ́n yɨ́. 5Mʉr ɑ́ to sɑ̂ ó, bɨ̌n jóʼɑɑ ebúʼ nyɑ́, ɑ́ bé ɑsɑ̂ mé syɛ́ɛlɑ yɑɑ́. Nye ɑ́ sɑ̂ ó, bɨ̌n bɨɛ jóʼɑɑ ebúʼ, bɨ̌n bɨ́bɛ̂h. Nkʉ̂ ntɔ̂ʼ, lɨ́ ebene éběʼ lɔ́ɔ, nye ɑ́ sɑ̂ ó, bʉ́ʉ́ bʉ̂r ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n jóʼɑɑ ebúʼ. 6Bintɨ́ʼɑ́ bʉ̂r ɨ́ buo buo ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n, bé ɑ́ jwe mʉr wɑɑ́ bí, byé ɑ́ si jɑlɑ e bébebébe syɛ́ɛlɑ nyé ɑ́ sɑ̂ yɨ́. 7Nó ó, ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, yé mû ó jɔʼ dí ó, bɨ̌n pɛ́ʼɛɛ bibɑɑ bí ébébe bɨ́n ɑ́ lɑ́ɑ nye bí yɨ́. Yé ó jɔʼ égbɑ̂ nyé pîm ɨ́ búʼó, ebě, nyʉ̂l, nye ɑ́mû jɑɑ́ tyɛʼ nyê. 8Lɔ̌b wɑɑ́ ó mé dí ejɨʼlɑ e bɨ̌n ó, bɨ̌n bɑ́ʼɑ lɛ̂ʼle ó, bɨ̌n jínɑ ó lɨ́ ekpɛl nyé yɨ́. 9Ɨ́ lɔ̌b wɑɑ́ ó mé ɑ́ cɛmɑ bɨ̌n mekɑnɑ́ mɑɑ́ yɨ́. Yé ɑ́ be ó, me bóblɑɑ bɨ̌n. Me ɑ́ be lɨ́ ekpɛl égʉ́ɑ ó, nkʉ̂ bɨ̌n jínɑ ó lɨ́ esɑ̂ mé mejóʼo ɨ́ milɔ̌b mímyɛ̂h. 10Mʉr nyɨnyɛ̂h bɨ́n óbe, sí pɛʼ bíbɑɑ bí ébébe byé nyɑ́, bɨ̌n ɑ gʉ́ɑ́ ó, mɛm ntémé, mɨ́ pɛʼ nyé byɑɑ́ mé ɑ́ niʼe nye bí. Yé bé me ɑ́ si niʼe nyʉ́ʉ́ mʉ̂r bɑɑ ébébe, me nzě pɛʼ nyé yɑ̌ nó, lɛ́ɛ́, mě pɛʼ nyé yɑ̌ ó, ɨ́ nyɔm wɨ́n, ɨ́ mpǒm mé Krîst. 11Mɨnɑ́ sɑ́ gɑ́ nó ó, Sɑ́tɑn nkʉ̂ be, ɑntɑɑ mɨ́nɑ́ gɑ̂, ebě, mɨnɑ́ bé ɑjéʼe gɑ́ mepɨʼ mé. 12Nó ɨ́ jɔʼ mé ɑ́ to le etúnǒ Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ́ mé Krîst, tó kumǒ Troɑ̂s yɨ́, me ɑ́ to kœb gʉ̂ʼ ó, Tî Yésʉs, nyé osí jwe mé nzɨ̌ mběʼ, ó me túnɑɑ wé ɨ́ hǿm. 13Dɑmɑ́ jóʼǒ mpʉ mé ɑ́ be e nkul dí ó, me lɛ́yɨɨ lɔ́ɔ́ wé wɑɑ́ nó yɨ́, lémé wɑ̂m, wé ɑ́ bé ɑbe mé ɨ́ mo ɨ́ puuu, ebě, me ɑ́ bé ɑkœb mɨ́ɔɔ́ wɑ̌m Títos tɨ̂ʼ ɨ́ Troɑ̂s. Sɑ́ tɨ̂ʼ ó mé ɑ́ kɑ nzoo jɛ́nɑ e bé, me ntɔ̂ʼ duhǒ Troɑ̂s, tô sí Mɑsedóniɑ yɨ́. 14Mɨnɑ́ jwêʼ gɑ́ Nzyɛ̌m nzyǒo. Nye ó dí esɑ̂ ó, mɨnɑ́ gɑ́ e Krîst díʼee binkɔ́ɔ́ bi dí entɑɑ ɨ́ jɔʼ yɨ́yɛ̂h bí. Nye ntémé ó dí esɑ̂ ó, mɨnɑ́ jwêʼ gɑ́ bʉr milɛ́ʼlɑ́ mi dí esɑ̂ ó, bé gʉ́ŋɑɑ nye mí. Nyě sɑ́ mɨ́nɑ́ gɑ́ nó ó, ɨ́ gúmó yɨ́yɛ̂h. Mɨnɑ́ gɑ́ mû ó mpʉ̌ lɔbínɑ dí epyêl mbɨɑmbɨɑ numó yɨ́. 15Ebě, mɨnɑ́ gɑ́ ó dí lɔbínɑ̌ Krîst dí entɨh e mbɨɑmbɨɑ numó yɨ́. Bʉ̂r o dí ebǐ cwiʼ bɑ́, bé jʉ́ʼrɑ́ mɨ́nɑ́ gɑ́ nó, njóʼɑ́ wɔ́ɔ́, wé ó: «Yé ó numó cwiʼ.» Bʉr bɑɑ́, bé otô dóló le eciʼe nó. Bɑɑ́ dí edîm bɑ́ bɨɛ, ɨ́ jɔʼ bé jʉ́ʼrɑ́ mɨ́nɑ́ gɑ́ yɨ́, bé ó: «Yé ó numó éswie.» Bɨ́hɑɑ́ bʉ̂r, bé otô dóló le ejwě ntuʼ. Mɛm, mé ɑbě tyé mʉ̂r dí ó, me séɑɑ syɛ́ɛ́ yɨ̂. Nzé nyɨɛ dí ejɑlɑ e yê? 17Nó ó, bɨ̌h bɨɛ, bé ɑbě mpʉ óbɛ́mɑ o mílɔ̌b mé Nzyɛ̌m. Nzyɛ̌m ɑ́ lómo bɨ̌h ó, e lwǐb yé. Lwǐb yɑɑ́, yé ɑbě mbɑ́ʼrɑ́ e mikóo. Bɨ̌h bɨɛ, bé ó bɑɑ́ Nzyɛ̌m ɑ́ ntɨh bɑ́. Bɨ̌h lwib mílɔ̌b myé ó, ɨ́ mpǒm mé Nzyɛ̌m, ɨ́ mpúhlɑ́ nyɨ́h e Krîst.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\