2 Kórɨnt 3

1Nzê bɨ̌h mû ó lɨ́ ebɑ́ʼɑ̌ nyɛl ésêʼle bɨ́h bʉr o tɨ̂ʼ ɛ̌? Nzê bɨ̌h bɨɛ ó jɑ́lɑ́ le elɛ̂ʼle bɨ́n mekɑnɑ́ me dí elɛ́ɛ bɨ́n mbi bʉ̂r bɨ́h dí wɨ́ mɑ́ ɛ́? Nzê bɨ̌n ó jɑ́lɑ́ le elɛ̂ʼle bɨ́h mekɑnɑ́ me dí elɛ́ɛ bɨ́h mbi bɨ́n dí wɨ́ mɑ́ ɛ́? Yé ɑbe mɨ́nɑ́ gɑ́ e nyɔm ó, mɨnɑ́ sɑ̂ʼ gɑ́ nó. 2Bɨ̌n bʉr o tɨ̂ʼ ó dí mekɑnɑ́ mɨ́h mé ɑ́ cɛmɔɔ ɨ́ milémé míh tʉ́ŋlʉ̌ mɑ́. Mʉr nyɨnyɛ̂h óbɛ̌m lɑ́ɑ le egʉ́ɑ mékɑnɑ́ mɑɑ́. 3Bɨ̌n lɛ́ʼlé ɨ́ kpɛŋlɛm ó, bɨ̌n bé ó mekɑnɑ́ Krîst ɑ́ cɛmɑ mɑ́. Mekɑnɑ́ mɑɑ́, mé lɛ́ʼlé ntémé ó, syɛ́ɛ́ bɨ́h ɑ́ sɑ̂ ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n yɨ́. Bɨ̌n bé ɑbe mékɑnɑ́ mé ɑ́ cɛmɔɔ e medíbé mé lwɑ̂b mɑ́. Mbi mékɑnɑ́ bɨ́n dí wɨ́nɨ̌, wé ó mekɑnɑ́ mé ɑ́ cɛmɔɔ e Sísǐm mé Nzyɛ̌m dí kublɑkúblɑ wɨ́ mɑ́. Mé ɑ́ bé ɑcɛmɔɔ lɨ́ otéble o mékóʼ tʉ́ŋlʉ̌. Mé ɑ́ cɛmɔɔ ó, ɨ́ milémé mí bʉ̂r tʉ́ŋlʉ̌. 4Krîst ɑ́ si gbɑ̂ bɨ̌h pîm ɨ́ búʼó. Nó ó bɨ́h dí etile bɨ́n ɨ́ mpǒm mé Nzyɛ̌m yɨ́. 5Yé ɑbɑ́ kúnwo e bɨ̌h ó, bɨ̌h lɛ́yɨɨ ó, bɨ̌h bé ó bʉr o jɑ́lɑ́ le eséɑ̌ syɛ́ɛ́ yɑɑ́ bɑ́. Nkul dí ó, bɨ̌h séɑɑ yé nyɨ́, nyé ɑduho ɨ́ bɨ̌h. Nyě duho ó, njɨ kwɑ́ mé Nzyɛ̌m. 6Nye ó b'ɑ́ jwe bɨ̌h nkul ó, bɨ̌h díʼee bʉr o jɑ́lɑ́ le eséɑ nyé syɛ́ɛ́ bɑ́. Bɨ̌h mû ó osyɛ̂l o mésɑ́ bé, lɨ́ eníŋle bʉ̂r lɨ́ ejwɑ́n é sɑ́ɑ́. Nye ɑ́ sɑ̂ sɑɑ́ nyɑɑ́ ó, e nzɨ̌ Sísǐm wé, ɑbe e metié me dí mitilɑ́ mɑ́. Ebě, metié mɨ́ɛ, mé jɑɑ́ jʉ̂jʉ ó jʉ́ʼóo; Sísǐm mé Nzyɛ̌m wɨ́ɛ jwe bʉ̂r cwǐʼ njʉ̌m dǐ e njʉ̌m dǐ. 7Ɨ́ jɔ̌ʼ Moïse ɑ́ tyêl bʉr metié mé ɑ́ be mikpɛʼɑ́ ɨ́ mekóʼ mɑ́ yɨ́, bé ɑ́ jɑɑ gbɑh mé ó, gbɑhɑ́ɑ, bé ntɔ̂ʼ jwe. Ɨ́ jɔʼ nyé ɑ́ séɑ bé syɛ́ɛ́ yɑɑ́ yɨ́, yé ɑ́ be ó, e kûm Bʉr o bé Ɨ́zrɑɛ̂l, bé ɑ́ bé ɑbe e nkul egwɑ́ jwɛ̂ʼ mpóm mé Moïse ɨ́ tooobó, ɨ́ lɔ̌b méncyɛnwɑ mé ɑ́ be ɨ́ mpǒm nyé mɑ́, dɑmɑ́ jóʼǒ mpʉ méncyɛnwɑ mɑɑ́, mé ɑ́ to le edíme mé omér yɨ́. 8Syɛ́ɛ́ yé ɑ́ ntɛŋ eswie ɨ́ bʉr yɨ́, yé pɑ̌ nyɛɛ́ ncyɛnwɑ, ɑ́ jwɛʼrɑ e yɑɑ́ Sísǐm mé Nzyɛ̌m mû lɨ́ eséɑ yɨ́! Syɛ́ɛ́ yé yɑɑ́, yé óbuú ncyɛnwɑ, lɑɑ yɨ́hɑɑ́. 9Syɛ́ɛ́ Moïse ɑ́ séɑ ó, bʉr nkʉ̂ jweŋɔɔ mébě píe tɨ̂ʼ yɨ́, yé pɑ̌ nyɛɛ́ ncyɛnwɑ, ɑ́ jwɛʼrɑ e yɑɑ́ Nzyɛ̌m ɑ́ séɑ ó, bʉr bíʼee nkɑm e tɨ̂ʼ yɨ́! Yé óbe ó, ɨ́ ncyɛ̌n ncî ncyɛ̌n, lɑɑ yɨ́hɑɑ́. 10Mɨnɑ́ bé óbɛ̌m lɛ́ɛ gɑ́ ó, mencyɛnwɑ mé ɑ́ nyɛɛ be ɨ́ ncyɛ̌n ncî ncyɛ̌n ɨ́ jɔʼ mé Moïse mɑ́, mé ɑkɑ̌ bě sɔ̂ʼ. Mencyɛnwɑ mû lɨ́ ekɑ̌ nyɨ̂n ɨ́ syɛ́ɛ́ gɑ́ yɨ́nɑ́ ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂ʼ mɑ́, mé lɨ́ encyɛnwɑ, lɑɑ yɨ́hɑɑ́. 11Sɑ́ yé ɑ́ be e mencyɛnwɑ, mé ɑ́ to le edíme mé omér mɑ́ yɨ́, yé pɑ̌ nyɛɛ́ jweŋɔɔ kûm, ɑ́ jwɛʼrɑ e yɑɑ́ ngɑ́ dǐ njʉ̌m dǐ e njʉ̌m dǐ yɨ́! Yé ɨ́ jɑlɑ le ebuú jweŋɔɔ kûm, lɑɑ yɨ́hɑɑ́. 12Sɑ̂ yɑɑ́ ó mílémé míh mû sí lóno ɨ́ mpûʼlɑ yɨ́. Mpûʼlɑ nyɑɑ́ ó dí ejwe bɨ́h nkul elwib ɨ́ hǿm, ɑjwɑ́ɑwǒ sɔ̂ʼ. 13Bɨ̌h bɨɛ, bé ɑbě mpʉ mé Moïse. Nye ɑ́ si búblo kɑ́n mpʉ́ʉ ɨ́ mpǒm, lɨ́ ekɑmle bʉ̂r o bé Ɨ́zrɑɛ̂l ó, bé béyɨɨ mencyɛnwɑ me mpóm nyé, mé ɑ́ to le edíme mé omér mɑ́. 14Tó kœb ó, ecwólwo lɔ́ɔ́, lé ɑ́ be ó sí jwirɑ éjúrʉ́ʉ́. Pyɑ̂l ɨ́ dʉ́ó lɨ̂ʼ mûh, pɨʼ nyɔ́ɔ́, nye jínɑ ó mbúblɑ́ e kɑ́n wɑɑ́ ɨ́ jɔʼ bé lɑ́ɑ́ ókɑ́lɑr ó njʉ̌m sɑ́ɑ́ yɨ́. Kɑ́n mpʉ́ʉ wɑɑ́, wé jɑɑ́ pɔʼɑ mʉ̂r ɨ́ mpǒm ó, njɨ ɨ́ jɔʼ mʉ̂r wɑɑ́ púhlɑ́ e Krîst yɨ́. 15Jɔʼ yɨ́yɛ̂h bé lɑ́ɑ́ ókɑ́lɑ̌r Moïse ɑ́ tile bɑ́ yɨ́, kɑ́n wɑɑ́ jínɑ ó, lɨ́ ebúblo pɨ̂ʼ nyɔ́ɔ́, nzě kumo ɨ́ dʉ́ó lɨ̂ʼ mûh. 16Tó kœb ó, jɔʼ mʉ̂r jwírɑ́ léme, jyɛ̂ʼwo e Dɑ̂ yɨ́, kɑ́n wɑɑ́, wé lɨ́ epɔʼɑ. 17Nó ó, Dɑ̂ Nzyɛ̌m, nye ó sísǐm. Yé lɛ́ʼlé ó, gúmó Sísǐm mé Dɑ̂ dí yɨ́, okómó tʉ́ʼ tɨ̂. 18Nó ó, kɑ́n mpʉ́ʉ wɑɑ́, wɨ́ pɔʼɑ ɨ́ mpǒm gɑ́ nyɨ́nɑ́. Sɑ́ tɨ̂ʼ ó mɨ́nɑ́ mû lɨ́ ekʉ́ bee gɑ́ kûm mé Tî Yésʉs ɨ́ sɔ́ɔ́ɔ́ yɨ́, mencyɛnwɑ me tɨ̂ʼ lɨ́ ekʉ́ pɑ̂n ntémé, duho ɨ́ mɨnɑ́ gɑ̂. Mɨnɑ́ mû ó lɨ́ ejwirɔɔ gɑ́ lɨ́ esú ó, mɨnɑ́ nkʉ̂ gwɑ́ lɛ̂ʼle bʉ̂r kûm nyé. Dɑ̂ ó dí ejwir mɨ́nɑ́ gɑ́ nó, nyɨɛ mʉr pɑ̌ dí Sísǐm nyɑ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\