2 Kórɨnt 4

1Bɨ̌h bé ɑdímle nkûl ɨ́ miléme, ebě, Nzyɛ̌m ɑ́ si jɨ̂ʼ bɨ̌h nkoó lɨ́ ejwe bɨ́h syɛ́ɛ́ yɨ̂. 2Bɨ̌h bé ɑsɑ̂ bísyɛ́ɛlɑ mésǒ bi dí edulo sôn bí. Bɨ̌h bé ɑcéně sɔ̂ʼ ɨ́ milɔ̌b mé Nzyɛ̌m bɨ́h dí elɛ̂ʼle mí. Bɨ̌h jɑɑ́ jwe ó, njɨ mpɑ̌ŋ lɛ́ʼlɑ́ dí tyeetye wɨ́. Ɨ́ mbi wɑɑ́ ó bɨ́h dí esɑ̂ ó, mʉr nyɨnyɛ̂h béyɨɨ bɨ̌h mbɨ̂mbɨɑ́ yɨ́. Bɨ̌h sɑ́ nó ó, ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m. 3Yé kɑ́ be ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂ʼ ó, Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ bɨ́h dí etúno wɨ́, wé ɨ́ dímlɨ́ di dímlɨ́ nó, bʉr o mû sí dîm bɑ́ bé omér ó dí ebee wé nó. 4Bʉr o dí ɑbûʼlɑ bɑ́, bé lɨ́ elúʼo pɨ̂ʼ dí ó, bé jóʼɑɑ lɔ́ɔ́ wɨ́h, bûʼlɑ wê, ebě, nzyɛ̌m sí yɨ̂ʼ ɑ́ si dímle bé pɨʼ nyɑɑ́. Nyě sɑ́ nó ó, nye kɑ́mlɑɑ bé lɨ́ ebee mímbɑh mi dí epɑn, duho ɨ́ mencyɛnwɑ mé Krîst mí. Nyě sɑ́ nó ó, bé ɑ́mû jɑɑ́ bee méncyɛnwɑ mɑɑ́ ɨ́ Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ́ mé Yésʉs, bé ntɔ̂ʼ gʉ́ɑ ó, Yésʉs ó dí gulo mé Nzyɛ̌m. 5Ebě, bɨ̌h bé ɑtúnǒ lɔ́ɔ́ wɨ́h, bɨ̌h bʉr o tɨ̂. Lɔ́ɔ́ bɨ́h dí etúno wɨ́, wé dumo ó, e Yésʉs-Krîst, dí Tî gɑ́ wɨ́nɑ́ nyɑ́. Nó, bɨ̌h bɨɛ ó dí osyɛ̂l o mésɑ́ bɨ́n lɨ́ esú mé Yésʉs. 6Ebě, Nzyɛ̌m ɑ́ lɛ́ɛ ó: «Njʉl, wé pɑ́nɑɑ jwê, duho lɨ́ ejúrʉ́ʉ́ tʉ́ŋlʉ̌.» Mʉr ngwɑ́r e ngwɑ́r ɑ́ pɑ lwib nó nyɑ́, ɑ́ sɑ̂ ntémé ó, njʉl pɑ́nɑɑ jwê ɨ́ miléme gɑ́ mínɑ́. Njʉl wɑɑ́ ó dí esɑ̂ ó, mɨnɑ́ béyɨɨ gɑ́ mpǒm mé Krîst, le egʉ́ɑ̌ mpʉ nyé dí yɨ́, bee méncyɛnwɑ mé Nzyɛ̌m nye mʉr tɨ̂. 7Tó kœb ó, bɨ̌h bʉr o dí ebee kûm mé Nzyɛ̌m bɑ́, bɨ̌h bɑʼle ókúm wɑɑ́ ó, ɨ́ mikɑ́ʼ mí déʼé. Mikɑ́ʼ mí déʼé myɑɑ́, myé ó menyʉ́l gɑ́ mɨ́nɑ́. Yê bɨ̌h nó ó, yé nkʉ̂ gwɑ́ nyɨ̂n ɨ́ sʉ́lʉ́lʉ́ ó, nkǔl nɨ́nɨ́ɨ́ mɨ́nɑ́ dí gɑ́ e nye nyɨ́, nyě duho ó, kwɑ́ mé Nzyɛ̌m, ɑbe ɨ́ bɨ̌h bʉr o tɨ̂. 8Mimbi mítúú e mindɛ̌l mímyɛ̂h, myê bɨ̌h ó, njɨ cwíí; sɑ̂ gwɑ́r, bé ɑsie bɨ́h ɨ́ twíilʉ̌. Dɑmɑ́ be ó, bɑ́, yé ó bɨ̌h ɨ́ miléme; sɑ̂ gwɑ́r, mpûʼlɑ, nyé ɑdíme bɨ́h ɨ́ miléme. 9Bé lɨ́ etíble bɨ́h; sɑ̂ gwɑ́r, Nzyɛ̌m, nyé ɑlíʼe bɨ́h. Bé dɑmɑ́ dumo bɨ́h sí; sɑ̂ gwɑ́r, bé ɑbe e nkul ejʉ̂ bɨ́h. 10Bijɔʼ bíbyɛ̂h, bɨ̌h bé lɨ́ ejóno ɨ́ lɔ̌b éswie mé Yésʉs dí ɨ́ menyʉ́l mɨ́h lɨ́. Yê bɨ̌h nó ó, cwiʼ mé Yésʉs nkʉ̂ nyɨ̂n ntémé ɨ́ menyʉ́l mɨ́h. 11Bɨ̌h dɑmɑ́ be míkublɑkúblɑ, bɨ̌h bê ɨ́ jɔʼ yɨ́yɛ̂h ó, ɨ́ kɑ sóo, ɨ́ lɔ̌b búʼó dí edumo e Yésʉs yɨ́, lɨ́ esú ó, cwiʼ yé, yé nyɨ́nɨɨ ɨ́ menyʉ́l mɨ́h, mɑɑ́ me dí elɑɑ̌ mpʉ̌ ngúl mpɑ́ɑ́ mɑ́. 12Nó, bɨ̌h bé lɨ́ ejɑʼrɑ le eswie, bɨ̌n bɨɛ ɨ́ cwiʼ. 13Yê cɛmɑ́ ó: «Me ɑ́ si bûʼlɑ. Sɑ́ tɨ̂ʼ ó mé ɑ́ lwib yɨ́.» Bɨ̌h ntémé bé e búʼó ɨ́ miléme. Sɑ́ tɨ̂ʼ ó bɨ́h ɑ́ lwib yɨ́. 14Ebě, bɨ̌h bé lɨ́ ekʉ́ gʉ́ɑ ó, wɑɑ́ ɑ́ pɛh Tî Yésʉs, dwih nyé lɨ́ ojwe nyɑ́, nye ntémé ópɛh mɨ́nɑ́ gɑ́ le onɔ́ɔ́. Nyé otyêl mɨ́nɑ́ gɑ́ ɨ́ míh mé, ɨ́ gúmó Yésʉs dí yɨ́. 15Ebě, mitúú e mindɛ̌l myɑɑ́ mímyɛ̂h, myé pípyɑ́l bɨ́h ó, lɨ́ esú lɨ́n. Nó ó Nzyɛ̌m ngɑ́ cǿɑ e buobuo bʉr lɨ́ esú lé ébul tɑ̂ŋ minjɨʼlɑ mi nzyóo yɨ́. Nzyɛ̌m óbuú bi kûm tɨ̂. 16Sɑ́ tɨ̂ʼ ó nyʉ̂l dí ɑgɔ̂ʼrɑ bɨ́h yɨ́. Dɑmɑ́ jóʼǒ mpʉ bɨ́h mû lɨ́ ekʉ́ bo ɨ́ nkǒ pɑ́ʼ nyʉ̂l dí enyɨ̂n kʉ̌l nyɨ́ yɨ́, sɑ̂ gwɑ́r, nyɑɑ́ tʉ́ŋlʉ̌, nye lɨ́ etô le ejwɑ́nwǒ móhó wɨ́wɛ̂h. 17Ebě, bwɑ́ mítúú bɨ́h dí esiɑ e myé ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂ʼ mí, myé lɨ́ elɑɑ̌ mpʉ̌ ngúl mpɑ́ɑ́. Mitúú myɑɑ́ míɛ, myé ó sɑ́ dí esɑ̂ ó, bɨ̌h bíʼee kûm ɨ́ buo buo ngɑ́ dǐ njʉ̌m dǐ e njʉ̌m dǐ nyɨ́ yɨ́. 18Ebě, bɨ̌h bé ɑgbɑ̂ míléme ɨ́ bisɑ́ bi dí enyɨ̂n bí. Bɨ̌h gbɑ́ myé ó, ɨ́ bisɑ́ bi dí ɑnyɨ̂n bí, ebě, byɑɑ́ bi dí enyɨ̂n bí, byé lɨ́ elɑɑ̌ mpʉ̌ ngúl mpɑ́ɑ́. Tó kœb ó, byɑɑ́ bi dí ɑnyɨ̂n bí bíɛ ó dí edǐ njʉ̌m dǐ e njʉ̌m dǐ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\