2 Kórɨnt 5

1Mɨnɑ́ bé lɨ́ egʉ́ɑ gɑ́ ó, mbɛ̌r kɑ́n mɨ́nɑ́ dí edi gɑ́ ɨ́ sí yɨ̂ʼ wɨ́, wé sí gbɔ́ɑ nó, Nzyɛ̌m mû ó sí komo gɑ́ mɨnɑ́ gúú ódiɑ́ ɨ́ jʉ́ó kʉ́. Wɨ́hɑɑ́ mbɛ̌r, wé ɑ́ bé ɑsumɔɔ e mebó mé bʉ̂r. Nzyɛ̌m nye mʉr tɨ̂ʼ ó b'ɑ́ sumo odiɑ́ wɑɑ́. Wɨ́hɑɑ́ ó ngɑ́ dǐ njʉ̌m dǐ e njʉ̌m dǐ. 2Ebě, lɨ́ odiɑ́ wɨ̂, mɨnɑ́ jónó gɑ́ ó ɨ́ jɔʼ yɨ́yɛ̂h. Sɑ́ mɨ́nɑ́ dí ebuú gø̂m gɑ́ yɨ́, yé ó, mɨnɑ́ kɑ́ɑ céne gɑ́ odiɑ́ gɑ́ wɨ́nɑ́, lɨ́ etó di ɨ́ wɑɑ́ mû mɨnɑ́ gɑ́ ɨ́ jʉ́ó kʉ́ wɨ́. 3Ebě, ɨ́ jɔ̌ʼ mbɛ̌r mpɑ̂ wɑɑ́, wé óbúblo mɨ́nɑ́ gɑ́ yɨ́, mɨnɑ́ bé ɑ́kɑ̌ bɑ́ʼɑ̌ beɔɔ ósuswɑ́h ɨ́ nkɛŋlɛ̂m. 4Ebě, mɨnɑ́ gɑ́ bɨɛ, bʉr o jínɑ lɨ́ eswɑb ɨ́ bisɑʼ bîʼ tʉ́ŋlʉ̌ bɑ́, mɨnɑ́ bé lɨ́ ekʉ́ jóno gɑ̂. Yé ɑduho yɨ́ɛ e gǿmɑ́ épɛʼ nyʉ̂l bipúno nyɨ̂. Yê njɨ ó, mɨnɑ́ bé lɨ́ ekpɛl éswɑm gɑ́ nyʉ̂l jwɑ̂n. Nó ó, sɑ́ dí e nkul ejwe yɨ́, cwiʼ, yé ókʉ́ mine yé ɨ́ wʉlʉm. 5Nó ó, mʉr ɑ́ sɑ̂ ó, mɨnɑ́ díʼee gɑ́ nó nyɑ́, nye ó Nzyɛ̌m. Nye ó b'ɑ́ ntɨh mɨnɑ́ gɑ́ Sísǐm mpʉ̌ jøʼ. 6Sɑ́ tɨ̂ʼ ó mpûʼlɑ dí elóno bɨ́h ɨ́ miléme ɨ́ jɔʼ yɨ́yɛ̂h yɨ́. Bɨ̌h bé lɨ́ egʉ́ɑ gɑ́ ntémé ó, jɔʼ yɨ́yɛ̂h bɨ́h jínɑ tʉ́ŋlʉ̌ mimbór ményʉ̂l bipúno yɨ́, yé ó jɔʼ bɨ́h e Tî Yésʉs jínɑ e ncɛrɑ́ yɨ́. 7Mɨnɑ́ cyé gɑ́ ó, ɨ́ búʼó, ɑbe lɨ́ ebee e mîh. 8Mě lɛ́ɛ́ ó, bɨ̌h bé e mpûʼlɑ ɨ́ buo buo ɨ́ miléme. Mɨnɑ́ bé lɨ́ ebee gɑ́ embɨɑ ó, yé mbɨɑ ɨ́ jɔʼ mɨ́nɑ́ dí etwɑ̂ʼ gɑ́ ɨ́ nyʉ̂l bipúno nyɨ̂, lɨ́ esú ó, mɨnɑ́ tôʼ sul gɑ́ ɨ́ mpóʼo mé Tî Yésʉs. 9Mɨnɑ́ dɑmɑ́ di gɑ́ ɨ́ nyʉ̂l bipúno, nkʉ̂ ó, mɨnɑ́ dɑmɑ́ twɑ̂ʼ gɑ́ tɨ̂, yé jɑlɑ ó, mɨnɑ́ nyɛ́ɛ sɑ́ɑ gɑ́ ó, Tî Yésʉs béyɨɨ syɛ́ɛlɑ yɨ́yɛ̂h mɨ́nɑ́ dí esɑ̂ gɑ́ yɨ́ mbɨ̂mbɨɑ́. 10Ebě, yê mɨnɑ́ gɑ́ bɨ́bɛ̂h bi ó, mɨnɑ́ pyɑ́lɑɑ gɑ́ ɨ́ mpǒm mé Krîst lɨ́ esú é cíʼɑ́ mílɔ̌b gɑ́ wɨ́nɑ́. Mʉr nyɨnyɛ̂h óbi myɛ́nɑ ó, dû mpʉ bísyɛ́ɛlɑ byé, byé ɑ́ be ɨ́ jɔʼ nyé ɑ́ be ɨ́ cwiʼ yɨ́: nkʉ̂ byé ɑ́ be ó, ɨ́ mbɨɑ, nkʉ̂ ó, byé ɑ́ be ó, ɨ́ bébe. 11Bɨ̌h bɨ́ gʉ́ɑ̌ sɑ́ dí esɑ̂ ó, mʉr jóʼɑɑ Nzyɛ̌m bʉ́ɑ́ yɨ́. Sɑ́ tɨ̂ʼ ó bɨ́h dí etô le edulo bʉ̂r yɨ́. Nzyɛ̌m, nyɨ́ kʉ́ gʉ́ɑ̌ mpʉ bɨ́h dí yɨ́. Mpûʼlɑ, nye me ɨ́ léme ó, mipɑhlɑ́ mílémé mín, mí gʉ́ɑ bɨ́h ntémé nó. 12Sɑ́ dí etíne bɨ́h ó, bɨ̌h tílɑɑ nó yɨ́, yé ɑbe lɨ́ esú ó, bɨ̌h sêʼlɑɑ bɨ̌h bʉr o tɨ̂ʼ ɨ́ míh mɨ́n. Bɨ̌h jɑɑ́ tile yé ó, njɨ bɨ̌n bíʼee ekɑ̌n lé élɛ́ɛ ɨ́ jɔʼ bɨ́n dí ebɛ̂ʼ e bʉr o dí enkʉ́nɑ ɨ́ bisɑ̂ bi dí enyɨ̂n kʉ̌l bí bɑ́. Mbi bé dí enkʉ́nɑ wɨ́, wé ó mpʉ̌ sɑ́ lɛ́ɛ́, bisɑ̂ byɑɑ́ ó dí ɨ́ mbɨɑ. Bé ɑnkʉ́nɑ yɨ́ɛ ɨ́ lɔ̌b bísɑ́ bi dí bé ɨ́ miléme bí. 13Yé bé bɨ̌h bé lɨ́ ekɑ́ɑ ógʉ̌ nó, bɨ̌h kɑ́ɑ́ ó, lɨ́ esú mé Nzyɛ̌m. Bɨ́h pɑ́hlé mílɔ̌b mpʉ mípɨpɨ́ʼ nɛ́ɛ: bɨ̌h sɑ́ nó ó, lɨ́ esú lɨ́n. 14Sɑ́ dí etíne bɨ́h, ó bɨ̌h túnɑɑ Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ́ mé Nzyɛ̌m yɨ́, yé ó kpɛ̌l Krîst ɑ́ gbɑ̂ bɨ̌h ɨ́ miléme yɨ́. Mbeɑ́ wɨ́h, wé ó, mpʉ mʉ̂r ngwɑ́r ɑ́ jwe lɨ́ ebúrɑ e bʉr bɨ́bɛ̂h yɨ́, yé lɛ́ʼlé mɨ́nɑ́ gɑ́ ó, bʉr bɨ́bɛ̂h, bé ɑ́ si jwe. 15Nye ɑ́ si búrɑ e bʉr bɨ́bɛ̂h lɨ́ esú ó, bɨ́bɛ̂h cíʼɑɑ. Tyé yɨ́yɛ̂h bé jínɑ ɨ́ cwiʼ yɨ́, bicwiʼ byɔ́ɔ́, byé ɨ́ jɑlɑ le ebe e nyɔm ó, lɨ́ esú é mʉ̂r ɑ́ pɑ búrɑ e bé, ntɔ̂ʼ pɑh nyɑ́. Bé ɑkɑ̌ jɑlɑ le esɑ́ɑ myɔ́ɔ́ mínyɔm. 16Ebe nó, tɑ́ɑre ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, bɨ̌h bé ɑkɑ̌ gʉ́ɑ mʉ̂r e nzɨ̌ ngǿɑ́ wɨ́h. Dɑmɑ́ jóʼǒ mpʉ bɨ́h ɑ́ nyɛɛ gʉgʉ́ɑ Krîst e nzɨ̌ ngǿɑ́ nyɑɑ́ yɨ́, nó ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, bɨ̌h bé ɑkɑ̌ gʉ́ɑ nyé nó. 17Mbeɑ́ wɨ́h, wé mû ó wɨ̂: yé bé nyʉ́ʉ́ mʉ̂r, nyɨ́ pûhlɑ e Krîst nó, nye mû ó ejwɑ́n é mʉ̂r ó tɨ̂ʼ yɨ́. Minjʉ̌m bísɔ̂ʼ mímyɛ̂h, mí lɑɑ. Yê jɑɑ kɑ líʼ ó, njɨ mejwɑ́n e mejwɑ́n. 18Nó ó, syɛ́ɛlɑ yɑɑ́ yɨ́yɛ̂h, yé duho ó, e Nzyɛ̌m. Nye ó b'ɑ́ sɑ̂ sɑɑ́ dí edirɑ mɨ́nɑ́ gɑ́ le onɔ́ɔ́ nyɨ́. Nye ɑ́ sɑɑ lɔ̌b gɑ́ wɨ́nɑ́ ó, ɨ́ nzɨ̌ mé Krîst. Nye ntémé ó b'ɑ́ tyêl bɨ̌h ɨ́ syɛ́ɛ́ ó, bɨ̌h níŋlɑɑ bʉ́ʉ́ bʉ̂r ɨ́ sɔ́mɑ́ bʉ̂r o bé e boo nɔ́ɔ́ mû ɨ́ sɑɑ́ bɑ́. 19Ebě, Nzyɛ̌m ɑ́ sɑ̂ sɑɑ́ mû lɨ́ edirɑ bʉ̂r ó sí bɨ́bɛ̂h e né nyɨ́ ó, ɨ́ nzɨ̌ mé Krîst. Nye ɑ́ bé ɑlɑ́ɑ̌ bím bíbɑɑ bí ébébe nyé ɑ́ niʼe bé bí. Nye nzě tyêl bɨ́h bɨɛ ɨ́ syɛ́ɛ́ ó, bɨ̌h túnɑɑ bʉr lɔ́ɔ tɨ̂, ó bé nkʉ̂ bɑ̂ʼrɑ e mʉr bé e boo nɔ́ɔ́ mû ɨ́ sɑɑ́ nyɑɑ́ nyɑ́. 20Nó bɨ̌h bé ó bʉr o mílʉ́mlʉ́ ɨ́ syɛ́ɛ́ mé Krîst. Yé ó mpʉ̌ sɑ́ lɛ́ɛ́, Nzyɛ̌m nye mʉr tɨ̂ʼ ó dí ejébe bɨ́n e nzɨ̌ njɨ́blɨ́ wɨ́h. Ɨ́ tyé mé Krîst, bɨ̌h mû lɨ́ ejɨʼlɑ e bɨ̌n ó nɛ́ɛ: kɑmɑɑ gɑ́ ó, bɨ̌n bɨɛ díʼee bɑɑ́ Nzyɛ̌m ɑ́ sɑ̂ sɑɑ́ pɑ́ʼ bé e boo nɔ́ɔ́ bɑ́. 21Mʉr ɑ́ be ɑbe e mpɨŋ nyɑ́, nye ó wɑɑ́ Nzyɛ̌m ɑ́ jwir syɛ̂l misyóm lɨ́ esú gɑ́ lɨ́nɑ́ nyɑ́. Nye ɑ́ sɑ̂ nye nó ó, mɨnɑ́ nkʉ̂ di gɑ́ otîtyěl o bʉ̂r ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m e nzɨ̌ mʉr wɑɑ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\