2 Kórɨnt 6

1Ebě, Nzyɛ̌m lɛ́ɛ́ ó nɛ́ɛ: «Ɨ́ jɔʼ yé ɑ́ jɑlɑ yɨ́, me ɑ́ si jóʼo go. Ɨ́ móhó mé ɑ́ ciʼ bʉ́ʉ́ bʉ̂r wɨ́, me ɑ́ si kɛm go ntémé.» Nó mpʉ bɨ́h dí esɨséɑ̌ Nzyɛ̌m syɛ́ɛ́ gwɑ́r yɑɑ́ yɨ́, bɨ̌h bé lɨ́ ejɨʼlɑ e bɨ̌n ó, bɨ̌n ɑyɨ́ bi ncǿncǿɑ mé Nzyɛ̌m jwêh. Jɔ̌ʼ Nzyɛ̌m ɑ́ kɑm ó, nye óyɑlɑ mɨ́nɑ́ gɑ́ yɨ́ ó yɨ̂. Móhó nyé ɑ́ tyêl lɨ́ esú lé éciʼ mɨ́nɑ́ gɑ́ wɨ́ ó wɨ̂. 3Bɨ̌h bé ɑgbɑ̂ mébɔ̌ʼ ɨ́ nzɨ̌, lɨ́ ebene ó, mʉr ɑ́mû jɑɑ́ cwe. Nó ntémé ó bɨ́h ngɑ́ séɑ̌ syɛ́ɛ́, mʉr ɑjwe bɨ́h mebě tɨ̂ʼ yɨ́. 4Bɨ̌h lɛ́ʼlé e nzɨ̌ bisyɛ́ɛlɑ bíh ó, bɨ̌h kʉ́ bě tyeetye ó osyɛ̂l o mésɑ̂ mé Nzyɛ̌m. Bɨ̌h sɑ́ nó ó, e menzɨ̌ mɑ̂: esɑ̂ sɨ́n dɑmɑ́ jóʼo ɨ́ mitúú e mindɛ̌l tʉ́ŋlʉ̌, ejûhwo édi ɨ́ bi bísyɛ́ɛ́, 5ejûhwo ébíʼé, ejûhwo mímbʉʼ, ejûhwo bíntʉ̌, ejûhwo mítútúú, ejûhwo móho, ejûhwo nzɑ̂, 6edile e nyʉ̂l lɨ́h, ngǿɑ́ wɨ́h, bíhwó nyɨ́h, ncǿncǿɑ nyɨ́h, bisyɛ́ɛlɑ bɨ́h dí esɑ̂ e nzɨ̌ Sísǐm mé Nzyɛ̌m bí, kpɛ̌l yɨ́h dí ɑbě mbɑ́ʼrɑ́ e mikóo yɨ́, 7túnó bɨ́h dí etúno ótyeetye wɨ́, nkǔl nɨ́nɨ́ɨ́ mé Nzyɛ̌m, bisɑ́ bí mɔ̂m bɨ́h dí elwímlɑ dɔ̂m lɨ́ esú lé ótîtyěl mé Nzyɛ̌m e tɨ̂ʼ bí, bîʼ le ejʉ̂m, byúú le emyɛ̌l, 8ɨ́ jɔʼ bé dí ejwe bɨ́h kûm nkʉ̂ sɑ̂ bɨ́h pyêh yɨ́, ɨ́ jɔʼ bé dí eswêʼ míé mɨ́h nkʉ̂ gúmlo bɨ́h yɨ́, ɨ́ jɔʼ bé dí elɑ́ɑ ó, bɨ̌h bé ó bʉr o dí edímle bʉ̂r e nzɨ̌ mikóo, bɨ̌h bɨɛ yɨ́ɛ olɛ́ɑ bé ótyeetye bɑ́ yɨ́, 9ɨ́ jɔʼ bé dí elɑ́ɑ bɨ́h ɨ́ sɔ́mɑ́ bʉ̂r o dí ɑgʉ́ŋɔɔ, bɨ̌h bɨɛ yɨ́ɛ bʉr o dí egʉ́ŋɔɔ bɑ́ yɨ́, ɨ́ jɔʼ bé dí elɑ́ɑ ó, bɨ̌h bé ó mimúu, bɨ̌h bɨɛ yɨ́ɛ bʉr o dí ɨ́ cwiʼ bɑ́ yɨ́, ɨ́ jɔʼ bɨ́h dí ejweŋɔɔ bíntɨ́ʼɑ́, bɨ̌h bɨɛ yɨ́ɛ ɑjʉ́ŋɔɔ yɨ́, 10ɨ́ jɔʼ bé dí egbɑ̂ bɨ́h ebúʼ ɨ́ miléme, bɨ̌h bɨɛ yɨ́ɛ bʉr o dí esoho ɨ́ jɔʼ yɨ́yɛ̂h bɑ́ yɨ́, ɨ́ jɔʼ bɨ́h dí lɨ́ ejyêb, bɨ̌h bɨɛ lɨ́ ejwe bʉ̂r ɨ́ buo buo okúm le ogbɑɑ yɨ́, ɨ́ jɔʼ bɨ́h dí ɑbe e sɔ̂ʼ, bɨ̌h bɨɛ yɨ́ɛ e sɑ́ yɨ́yɛ̂h yɨ́. 11Bɨ́ɔɔ́ bɨ́h! Okɛ́l bɨ́h! Bʉr ó Kórɨnt ɛ̌! Bɨ̌h bé ɑ́ si lwib e bɨ̌n ɨ́ hǿm, ɑsǒl sɔ̂ʼ. Bɨ̌h bé lɨ́ ekpɛl bɨ́n ɨ́ buo buo. 12Bɨ̌h bé ɑtɛ́ɛ bɨ́n. Bɨ̌n ó dí etɛ́ɛ bɨ́h ɨ́ milémé mín. 13Nó mě lwǐb e bɨ̌n ó mpʉ bwɑ́n bɑ̂m. Sɑ́ʼ gɑ́ me syɛ́ɛlɑ dí ejɑlɑ e kpɛ̌l yɑɑ́ yɨ́. Kpɛlɨɨ gɑ́ me ntémé ɨ́ buo buo. 14Akɑ̌ bɑ́ʼɑ̌ bɑ̂ʼrɑ gɑ́ e bʉr o dí ɑjyɛ̂ʼwo e Nzyɛ̌m bɑ́, ebě, wɑ́ɑ̌ mbi mpúhlɑ́ tîtyěl mʉr, bé e bɨ́blɑ mʉ̂r dí tɨ̂ʼ nyɨ́? Jwê le ejúrʉ́ʉ́, byé e nkul epûhlɑ nyɑ́? 15Krîst, bé e Béelzébul, bé e nkul edi cwíí wɑ́ɑ̌ mbi? Nkʉ̂ ntɔ̂ʼ ó, wɑ́ɑ̌ mbi nkɔ̂b mbûʼlɑ dí e nkul ebi, bé e hɑ́ɑ́den jøʼ gwɑ́r nyɨ́? 16Nzê bʉr o dí eséɑ ɨ́ mpɑ́h Nzyɛ̌m bɑ́, bé e bɑɑ́ o dí etʉ̂to ɨ́ menzɑɑ́ bíyɨŋɑyɨ bí ónzyɛ̌m bɑ́, bé e nkul esʉ nkɑ̂m mpwɑ́r ɛ́? Ebě, menyʉ́l gɑ́ mɨ́nɑ́, mé ó mpɑ́h Nzyɛ̌m dí kublɑkúblɑ nyɨ́. Yé ó kwɑhɑ́ mpʉ̌ Nzyɛ̌m nye mʉr tɨ̂ʼ ɑ́ lɛ́ɛ yɨ́, ó: «Me ódi ɨ́ sɔ́mɑ́ yɔ́ɔ́, le eciʼe ɨ́ sɔ́mɑ́ yɔ́ɔ́ tʉ́ŋlʉ̌. Me óbe ó Nzyɛ̌m wɔ́ɔ́. Bɨ́ɛ, bé óbe ó bʉr bɑ̂m.» 17Sɑ́ tɨ̂ʼ ó Dɑ̂, dí Nzyɛ̌m nkul nyɨnyɛ̂h nyɑ́, dí elɛ́ɛ ó: «Duhɑɑ gɑ́ ɨ́ sɔ́mɑ́ yɔ́ɔ́. Bɔ́ʼɑ́ɑ́ gɑ́ e bê. Anyɑmlě kúnɑ gɑ́ e sɑ́ dí e mpir yɨ́. Nó ó mé ónʉɑ bɨ́n e bisʉhʉʉ yɨ́.» 18Nye ɑ́ lɛ́ɛ ntémé ó: «Me óbe ó sɔ́ŋ wɨ́n, bɨ̌n bé óbe mé ó, bwɑ̂n, bwɑ́ ó bʉbɑ́ le bwɑ́ ó bʉrʉ̂m.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\