2 Kórɨnt 7

1Nó, bɨ́ɔɔ́ o kpɛ̌l bɑ̂m ɛ̌! Mpʉ mɨ́nɑ́ gɑ́ dí e menkɛ̌ʼ ménɨ̌ yɨ́, mɨnɑ́ púbɑɑ gɑ́ mɨnɑ́ bʉr o tɨ̂. Mɨnɑ́ pɛ́ʼɛɛ gɑ́ bilœ̌ʼ bi dí ɨ́ mɨnɑ́ gɑ́ ɨ́ menyʉ̂l ti e miléme bí. Mɨnɑ́ kómlɑɑ gɑ́ kʉ̌ cyen gɑ́ wɨ́nɑ́, ó wé díʼee sɑ́ dí ci yɨ́, ɨ́ njwɑ́ɑ́wɑ́ mɨ́nɑ́ dí ejwɑ́ɑwo gɑ́ Nzyɛ̌m wɨ́. 2Sɑ́ŋɑ́ɑ́ gɑ́ nzɨ̌ ó, bɨ̌n kpɛ́lɨɨ bɨ̌h. Bɨ̌h bé ɑ́ bé ɑbyɑʼ nyʉ́ʉ́ mʉ̂r. Bɨ̌h bé ɑ́ bé ɑlɛ̂ʼle nyʉ́ʉ́ mʉ̂r njør ɨ́ bébe bébe. Bɨ̌h bé ɑ́ bé ɑjíbe mʉ̂r sɔ̂ʼ. 3Mé ɑlɛ́ɛ nó, ó bɨ̌n bíʼee mebě, ebě, me sí boó lɛ́ɛ ó, bɨ̌h bé lɨ́ ekpɛl bɨ́n kpɛ̌l ɑ́purɑpúrɑ; dɑmɑ́ be lɨ́ eswie, dɑmɑ́ be ɨ́ cwiʼ. 4Mpûʼlɑ, nye ó me ɨ́ léme ɨ́ lɔ̌b wɨ́n. Bɨ̌h bé e nkul enkʉ́nɑ ɨ́ buo buo ɨ́ lɔ̌b wɨ́n. Me mû ó lǿŋlɑ́ e nkul ɨ́ léme. Dɑmɑ́ jóʼǒ mpʉ bɨ́h dídí ɨ́ bintɨ́ʼɑ́ tʉ́ŋlʉ̌ yɨ́, bisʉhʉʉ byɑ̂m, byé lɨ́ entɑɑ sʉ́ŋɑ. 5Ebě, ɨ́ jɔʼ bɨ́h ɑ́ pyɑ̂l ɨ́ sí Mɑsedóniɑ yɨ́, bɨ̌h ɑ́ bé ɑbi égbɑlɑ́ ɨ́ nkǒ pɑ́ʼ bípúnó bíh. Bɨ̌h bé ɑ́ si jûhwo mitúú ɨ́ mipɑ́ʼ mímyɛ̂h. Ɨ́ nkǒ pɑ́ʼ ményʉ́l mɨ́h, bɨ̌h bé ɑ́ bɔmɑ ó e bitɔm; ɑ́ dwií ɨ́ milémé míh tʉ́ŋlʉ̌ nɛ́ɛ: bɨ̌h bé ɑ́ jóʼo ó bʉ́ɑ́. 6Tó kœb ó, Nzyɛ̌m, nye lɨ́ ekɛm bʉ̂r o dí ɨ́ gɔ̂ʼrɑɑ e metyɛʼ me nyʉ̂l bɑ́. Nye ɑ́ si gbɑ̂ bɨ̌h nkul ɨ́ miléme ɨ́ jɔ̌ʼ Títos ɑ́ pyɑ̂l yɨ́. 7Abě njɨ lɨ́ epyɑ́l lé, lé omér. Nye ɑ́ gbɑ̂ me nkul ɨ́ léme ntémé ó, lɨ́ elɛ́ɛ mé mpʉ nyé ɑ́ nyɛɛ súʼɔɔ kwɑ́ nyɨ́n yɨ́. Me ɑ́ kɑ bi nkul ɨ́ léme píe tɨ̂ʼ ntémé ó, ɨ́ jɔʼ nyé ɑ́ lɛ́ɛ bɨ̌h bigǿmɑ́ mílémé mín yɨ́, le elɛ́ɛ̌ mpʉ bɨ́n ɑ́ jɨ mejwê ɨ́ lɔ̌b wɑ̂m, le mpʉ bɨ́n dí ekpɛl mé ɨ́ buo buo yɨ́. Lɔ́ɔ wɑɑ́ ó b'ɑ́ bu gbɑ̂ me bisʉhʉʉ ɨ́ léme wɨ́. 8Dɑmɑ́ be ó, mekɑnɑ́ mé ɑ́ cɛmɑ bɨ̌n mɑ́, mé ɑ́ si to kǿø mebúʼ mɨ́n, mé ɑjʉbɑ̌ sɔ̂ʼ tɨ̂. Yé bé, me ɑ́ si nyɛɛ jʉbɑ, dumo e mekɑnɑ́ mɑɑ́ nó, yé ɑ́ be ó, ɨ́ jɔʼ mé ɑ́ bee mpʉ mé ɑ́ to kǿø mebúʼ mɨ́n ɨ́ mɑ̂ jɔʼ yɨ́. 9Nó ó, me lɨ́ esoho mékɑnɑ́ mɑɑ́ ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂. Mé ɑsoho mé ebe mé ɑ́ sɑ̂ ó, bɨ̌n jóʼɑɑ mebúʼ, bɨ̌n ntɔ̂ʼ jʉbɑ ɨ́ lɔ̌b bísyɛ́ɛlɑ bín. Mě soho ó, ebě, ɨ́ jɔʼ bɨ́n ɑ́ jóʼo mebúʼ mɑɑ́, ntɔ̂ʼ jʉbɑ yɨ́, mé ɑ́ si jwir bɨ̌n miléme. Tó kœb ó, syɛ́ɛlɑ yɑɑ́, yé ɑ́ duho bɨ̌n ó kwɑ́ mé Nzyɛ̌m. Nó yɑɑ́ ó bɨ́n ɑ́ be ɑdímle sɔ̂ʼ ɨ́ lɔ̌b syɛ́ɛlɑ yɨ́h e yʉ́ʉ́ yɨ́. 10Ebě, mebúʼ Nzyɛ̌m dí egbɑ̂ mɨ́nɑ́ gɑ́ ɨ́ miléme mɑ́, mé sɨ́sɑ́ ó, mʉr jwírɑɑ miléme. Njwirɑ́ míléme wɑɑ́ sɨ́sɑ́ ó, mɨnɑ́ bíʼee gɑ́ cwǐʼ njʉ̌m dǐ. Mʉr ɑ́ gbɑ́ŋɔɔ ebúʼ lɑɑ́ ɨ́ léme nyɑ́, nyé ɑbe lɨ́ ejʉbɑ ébúʼ nyé ɑ́ pɑ jóʼo lɨ́, píe tɨ̂. Tó kœb ó, jɔʼ bʉ̂r ó sí yɨ̂ʼ gbɨ́gbɑ́ mʉ̂r ebúʼ ɨ́ léme yɨ́, lé jɑɑ́ jʉ̂ nyɨ́hɑɑ́ ó, jʉ̂ jʉ́ʼóo. 11Jwɛ́ʼɛ́ɛ́ gɑ́ sɔ̂ʼ njɨ sɑ́ Nzyɛ̌m ɑ́ gbɑ̂ bɨ̌n ɨ́ miléme yɨ́. Ebúʼ e dí esɑ̂ ó, mʉr jʉ́bɑɑ, duho ɨ́ bisyɛ́ɛlɑ byé lɨ́, lé ɑ́ be ɨ́ sɑ̂ ó: bɨ̌n díʼee e léme ngwɑ́r ɨ́ bɑ́nɑ́ bɑ́nɑ́ ó, bɨ̌n sɑ̂ʼ embɨɑ, bɨ̌n sɑ́ŋɑɑ nzɨ̌ dí ó, me tɨ́ʼee bibɑɑ bí ébébe mé ɑ́ niʼe bɨ̌n bí, bɨ̌n bíʼee túú le bʉ́ɑ́ ɨ́ miléme, bɨ̌n bíʼee mimpɑŋ bígǿmɑ́, bɨ̌n díʼee e sɨ́n ɨ́ miléme, bɨ̌n jwêʼ nye bintɨ́ʼɑ́ ɨ́ lɔ̌b wé. Ɨ́ menzɨ̌ mɑɑ́ mɨ́mɛ̂h, bɨ̌n bé ɑ́ lɛ̂ʼle ó, bɨ̌n bé ɑ́ be ó otîtyěl, ɑbe e mebě ɨ́ lɔ̌b wɑɑ́. 12Mekɑnɑ́ mɑɑ́, mé ɑ́ bé ɑcɛmɔɔ, ɨ́ lɔ̌b mʉ̂r ɑ́ byɑʼ nyɑ́, nkʉ̂ ɨ́ lɔ̌b wɑɑ́ ɑ́ byɑʼɔɔ ɨ́ lɔ̌b wɑɑ́ nyɑ́. Me ɑ́ cɛmɑ bɨ̌n mekɑnɑ́ mɑɑ́ ó, yé nkʉ̂ gwɑ́ nyɨ̂n mpʉ bɨ́n dí ekpɛl bɨ́h ɨ́ buo buo yɨ́. Bɨ̌n bʉr o tɨ̂, jwɛ́ʼɛ́ɛ́ gɑ́ mpʉ bɨ́n dí yɨ́, ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m. 13Sɑ́ tɨ̂ʼ ó mílémé míh mû sí sulɑ sí yɨ́. Bɨ̌h dɑmɑ́ soho ɨ́ lɔ̌b nkûl bɨ́h dí e né ɨ́ miléme nyɨ́, sɑ́ dí ebuú gbɑ̂ bɨ́h bisʉhʉʉ ɨ́ miléme yɨ́, yé ó bisʉhʉʉ mé Títos, ebě, lémé wé, wé ɑ́ be ó, wé mû sí lóno ɨ́ bisʉhʉʉ ɨ́ lɔ̌b wɨ́n, bɨ̌n bɨ́bɛ̂h. 14Yê tyeetye ó, me ɑ́ si nkʉ́nɑ ɨ́ lɔ̌b wɨ́n. Sɑ̂ gwɑ́r, me ɑ́ bé ɑsɔ́mɑ, ɨ́ lɔ̌b bísyɛ́ɛlɑ bín. Mpʉ bɨ́h ɑ́ lwib lɨ́ otyeetye ɨ́ jɔʼ yɨ́yɛ̂h yɨ́, Títos ɑ́ kɑ bee píe tɨ̂ʼ ó, mbi bɨ́h ɑ́ be lɨ́ enkʉ́nɑ ɨ́ lɔ̌b wɨ́n wɨ́, wé ɑ́ be ntémé ó tyeetye. 15Nye lɨ́ ebuú kpɛl bɨ́n ɨ́ jɔʼ nyé dí etoŋlo méjóʼo mɨ́n, bɨ̌n óbɛ̂h yɨ́, le ɨ́ jɔʼ nyé tóŋló mpʉ bɨ́n ɑ́ nʉɑ nye e bʉ́ɑ́ le osɑ̂ʼsɑ̂ʼ yɨ́. 16Me mû kɑ̌ buú soho ó, bɨ̌n bɨɛ, ebě, bɨ̌n bɨ́ sɑ̂ ó, me bûʼlɑɑ bɨ̌n ɨ́ milɔ̌b mímyɛ̂h.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\