2 Kórɨnt 8

1Bɨ́ɔɔ́ bɨ́h le okɛ́l bɨ́h, bɨ̌h bé lɨ́ ekpɛl ó, bɨ̌n gʉ́ŋɑɑ lɔ̌b wɨ̂: Nzyɛ̌m ɑ́ si kʉ sʉ metyɛʼ me mpóm mé ɨ́ bisɔ́mɑ́ bí Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m bi dí ɨ́ sí Mɑsedóniɑ bí. 2Bé ɑ́ si kʉ bóblɔɔ e nzɨ̌ mitúú bé ɑ́ siɑ e myé mí. Dɑmɑ́ be ɨ́ nyɨnɑ le entéʼe lɔ́ɔ́, bisʉhʉʉ byɔ́ɔ́, byé ɑ́ si kʉ nyɨ̂n ɨ́ ponó e nzɨ̌ mingúlɑ́ myɔ́ɔ́. 3Me ó dí mboʼlo wɔ́ɔ́. Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n ó: bé ɑ́ si bu gbɑ̂, dû mpʉ nkûl mebi nyɔ́ɔ́ ɑ́ be yɨ́. Bé ɑ́ si kʉ gbɑ̂, lɑɑ̌ bím nkûl mebi nyɔ́ɔ́ ɑ́ be yɨ́. Bé bʉr o tɨ̂, bé ɑ́ cíʼe ɨ́ milémé myɔ́ɔ́ ó, 4bé jɨ̂ʼlɑɑ e bɨ̌h e nkul ó, bɨ̌h nʉ́ŋɑɑ mingúlɑ́ myɔ́ɔ́, lɨ́ esúʼo bʉ̂r o mé Nzyɛ̌m o dí ɨ́ sí Yʉ́dɑ bɑ́. Nó ntémé ó bé ɑ́ kpɛl esyɛŋɑ e mɨnɑ́ gɑ́ ɨ́ mpúhlɑ́ miléme yɨ́. 5Bé ɑ́ sɑ̂ syɛ́ɛlɑ̌ nɨ̌ ó, lɑɑ̌ mpʉ bɨ́h ɑ́ gwɑ bûʼlɑ ó, bé e nkul esɑ̂ yɨ́. Sɑ́ ésôʼ bé ɑ́ sɑ̂ yɨ́, yé ɑ́ be ó, etímle bé bʉr o tɨ̂ʼ ɨ́ mebó mé Tî Yésʉs. Píe tɨ̂ʼ ó bé ɑ́ kɑ tímle bé bʉr o tɨ̂ʼ bɨ̌h, lɨ́ esú lé édû mícíʼɑ́ mé Nzyɛ̌m yɨ́. 6Sɑ́ tɨ̂ʼ ó bɨ́h ɑ́ jɨʼlɑ e Títos ó, nye tôʼ gʉ̂ʼ kwɑ́ nyɨ́n, le elóŋlǒ syɛ́ɛ́ nyé ɑ́ pɑ nyɛɛ séɑ yɨ́. Syɛ́ɛ́ yɑɑ́, yé ó syɛ́ɛ́ ésîl ésyɛŋ míngúlɑ́ mín. 7Bɨ̌n bé ó okúmɑ́ ó bʉ̂r ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m, lɑɑ bʉ́ʉ́ bʉ̂r. Bɨ̌n buú lɑɑ bʉ́ʉ́ bʉ̂r ó: ɨ́ mpwɑʼ búʼó yɨ́n, ɨ́ lɛ́ɑ́ bɨ́n bé lɨ́ elɛ́ɛ̌ lɔ́ɔ́ mé Nzyɛ̌m wɨ́, ɨ́ ngǿɑ́ ótyeetye wɨ́n, ɨ́ bím bɨ́n dí egbɑ̂ ményʉ́l mɨ́n ɨ́ syɛ́ɛ́ mé Nzyɛ̌m yɨ́, le ɨ́ bím bɨ́n dí ekpɛl bɨ́h yɨ́. Mpʉ yé dí nó yɨ́, sɨ́sɑ́ʼ gɑ́ mbɨɑmbɨɑ syɛ́ɛ́ yɑɑ́ e milémé mín mímyɛ̂h, ntémé ntɑɑ bʉ́ʉ́ bʉ̂r. 8Sɑ́ mé múo nzě lɛ́ɛ bɨ́n nɨ̌, yé ɑbe bɨ́n bi ó, bɨ̌n sɑ̂ʼ yê. Mě jɑɑ́ kpɛl ó, njɨ elɛ̂ʼlě mpʉ̌ kpɛ̌l yɨ́n dí yɑɑ́ mpɑ̂ yɨ́. Mě jøʼ yé ó, e yɑɑ́ bʉ́ʉ́ bʉ̂r, bé ɑ́ be ɨ́ bɑ́nɑ́ bɑ́nɑ́ ó, bé lɛ̂ʼlɑɑ Nzyɛ̌m yɨ́. 9Ebě, bɨ̌n bé lɨ́ egʉ́ɑ̌ mpʉ Tî gɑ́ wɨ́nɑ́, Yésʉs-Krîst ɑ́ cǿɑ e mɨnɑ́ gɑ́ yɨ́. Nye ɑ́ boo be ó kúmɑ́. Nye nzě líʼe ókúm le ogbɑɑ wé, nzě jwir nyé mʉr tɨ̂ʼ ɑ́ntéʼenteʼe mʉr, ó bɨ̌n kɑ́ɑ lîʼ le okúm le ogbɑɑ wɑɑ́ e nzɨ̌ entéʼe lé. 10Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂ʼ ó, sɑ́ mé dí ebee ó, yé óbuú be bɨ́n e nyɔm yɨ́. Ɨ́ mbú píhe, bɨ̌n ó b'ɑ́ be bʉr o bé ésôʼ bé ɑ́ cíʼe ɨ́ miléme ó, bé ósyɛ̌ŋ mɔnɨ́ yɑɑ́ bɑ́. Bɨ̌n ó b'ɑ́ be bʉr o bé ésôʼ ntémé bé ɑ́ tɑ́ɑre nzyɛ̌ŋ bɑ́. 11Nó ó, ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, yé mbɨɑ ó, bɨ̌n swɑ̂hlɑɑ syɛ́ɛ́ yɑɑ́. Menzyɛ̌ŋ, mé síɑɑ mpʉ bɨ́n ɑ́ nyɛɛ gø̂m ó, bɨ̌n syɛŋ ó, syɛŋɨ́ɨ yɨ́. Syɛŋɨɨ gɑ́ bimɔnɨ́, dû mébi mɨ́n. 12Ebě, bɨ́n jwé mʉ̂r yʉ́ʉ́ sɔ̂ʼ e bisʉhʉʉ nó, Nzyɛ̌m ókɑ̌m njwéɑ́ wɑɑ́, jøʼ e mebi bɨ́n dí e tɨ̂ʼ mɑ́. Nye ɑ́jøʼ wé e sɑ́ bɨ́n dí ɑbe e yé yɨ́. 13Yé ɑbe lɨ́ esú ó, bɨ̌n díʼee ɨ́ sɔ́ɔlʉ, bʉ́ʉ́ bʉ̂r bɨ́ɛ di ɨ́ twíhɑ, duho ɨ́ syɛ́ɛ́ yɨ́n. Heʼé! Yé ɑbe nó. Mě kpɛl ó, bʉr bíʼee bisɑ̂ mebím. 14Jɔʼ yɨ̂ʼ ó bɨ́n mû ɨ́ twíhɑ. Yé mbɨɑ ó, bɨ̌n súʼɑɑ bʉr o dí ɑbe e tɨ̂ʼ bɑ́. Bɨ́n bɨɛ óbe, ɑkɑ̌ be e tɨ̂, bɨ́ɛ e tɨ̂ʼ ɨ́ buo buo nó, bɨ́ɛ ntémé, bé ósúʼo bɨ́n. Jɔʼ yɑɑ́ ó bɨ́n le onɔ́ɔ́, bé óbe ó e bisɑ̂ mebím yɨ́. 15Yé ó mpʉ yé dí tilɑ́ ɨ́ Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m yɨ́. Yê cɛmɑ́ ó: «Ɨ́ sɔ́mɑ́ bʉ̂r o b'ɑ́ to tœ̂ʼ mɑ̂n bɑ́, bɑɑ́ bé ɑ́ bu tœ̂ʼ bɑ́, bé ɑ́ bé ɑbe e mɑ̂n ɨ́ buo buo ɨ́ jɔʼ bé ɑ́ de yɨ́. Bʉr o b'ɑ́ tœ̂ʼ bɑ́ tîtííɑ̌ bɑ́, bé ɑ́ bé ɑbe e mɑ̂n, ɑbuo.» 16Nzyǒo e Nzyɛ̌m ɨ́ lɔ̌b syɛ́ɛlɑ yé! Nye ɑ́ si tyɛ̂b Títos ɨ́ léme ó, léme díʼee nye ɨ́ bɑ́nɑ́ bɑ́nɑ́ ó, nyě kɛm ó bɨ̌n. Bɨ̌h e né, bé ó jøʼ gwɑ́r ɨ́ pɑ̂ʼ wɑɑ́. 17Títos ɑ́ si kɑm mpʉ bɨ́h ɑ́ jɨʼlɑ e né ó, nye tôʼ bee bɨ́n yɨ́. Sɑ̂ gwɑ́r, nye ɑ́ bé ɑtô ɨ́ lɔ̌b lʉ́mlʉ́ wɨ́h wé omér. Nye ɑ́ boo bě e léme ɨ́ bɑ́nɑ́ bɑ́nɑ́ ó, nyě tó ó gʉ̂ʼ kwɑ́ nyɨ́n, duho ɨ́ micíʼɑ́ mí lémé wé. 18Bɨ̌h lómló bɨ́n nyɑ̌ ó, bé e nyʉ́ʉ́ mʉ̂r. Bʉr o bísɔ́mɑ́ bí Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m, bé lɨ́ esêʼle nyɨ́hɑɑ́, ebě, nye lɨ́ elɛ́ɛ bʉ̂r Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ. 19Yé ɑbě njɨ nó. Bé ɑ́ pɛ̂h nye ntémé ó, nye níʼee ɨ́ sɔ́mɑ́ cyen yɨ́h, ó bɨ̌h e boo nɔ́ɔ́ séɑɑ syɛ́ɛ́ ɨ́ nzyɛ̌ŋ bimɔnɨ́ nyɑɑ́. Syɛ́ɛ́ yɑɑ́, yé ójwe Tî gɑ́ wɨ́nɑ́ kûm, le elɛ̂ʼlě gǿmɑ́ ésúʼo bʉ́ʉ́ bʉ̂r. 20Mɔnɨ́ yɑɑ́, yé ɨ́ buo. Nó ó, bɨ̌h bi yé ó le ocwóó, ebě, nyʉ́ʉ́ mʉ̂r ɑ́mû jɑɑ́ ntuhlo bɨ́h, lɨ́ elɛ́ɛ ó, bɨ̌h bé lɨ́ ejéʼe ébi bímɔnɨ́ byɑɑ́. 21Bɨ̌h bé lɨ́ egø̂m ésɑ̂ sɑ́ dí ɨ́ mbɨɑ yɨ́. Abě njɨ ɨ́ míh mé Tî Yésʉs mé omér, ɨ́ mɑɑ́ me bʉ̂r ntémé. 22Mʉr lɛ̂l bɨ́h ngɑ́ lómlo bɨ́n nyɑ́, nye ó wɑɑ́ bɨ́h dí ebee ó, nye ó mʉr dí e nyɔm nyɑ́, ebě, nyɨ́ ntɑɑ mébʉ́blɑ́ mbɨ̂mbɨɑ́, le egbɑ̂ nyʉ̂l ɨ́ jwííí bijɔʼ bíbyɛ̂h ɨ́ milɔ̌b mé Nzyɛ̌m. Nó ó, nyɨ́ kɑ̌ buú gbɑ̂ nkûl ɨ́ yɨ̂ʼ jɔʼ, ebě, nyě e búʼó ɨ́ mipɑ́ʼ mímyɛ̂h ɨ́ milɔ̌b mi dí ejwɛ̂ʼ bɨ́n mí. 23Ɨ́ pɑ́ʼ mé Títos, nye ó mʉr njoo yɑ̂m bɨ́h e nɔ́ɔ́ dí eboó séɑ̌ syɛ́ɛ́ nyɑ́. Ɨ́ pɑ́ʼ bʉ́ʉ́ bʉ̂r obɑ́ o bé e boo nɔ́ɔ́ dí enze gʉ̂ʼ bɑ́, bʉr o bísɔ́mɑ́ bí Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m ó dí elómlo bɨ́n bɑ̌. Jɔʼ bʉ̂r dí ebeě syɛ́ɛ́ yɔ́ɔ́ yɨ́, bé lɨ́ egúmlǒ Yésʉs-Krîst tɨ̂. 24Nó ɨ́ jɔʼ bé ópyɑ̂l kwɑ́ nyɨ́n yɨ́, lɛ́ʼlɑ́ɑ́ gɑ́ bʉr bɑɑ́ bijøʼ ngɑ́ lɛ̂ʼle bé ó, bɨ̌n bé lɨ́ ekpɛl bé bí. Bʉr o bísɔ́mɑ́ bí Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m, bé ójʉ̂ʼrɑ ntémé kpɛ̌l yɨ́n yɑɑ́. Bʉr o ngɑ́ lómlɔɔ bɨ́n bɑ́, bé okɑm ó, bilwǐb bɨ́h ɑ́ lwib lɨ́ enkʉ́nɑ e bɨ̌n bí, byé ɑ́ be ó otyeetye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\