2 Kórɨnt 9

1Yé ɑpʉgʉ́ be bɨ́n e mɑ̂ nyɔm ó, me bɑ́ʼɑ tile ɨ́ lɔ̌b míngúlɑ́ mɨ́nɑ́ jɑ́lɑ́ le etô bʉ̂r o mé Nzyɛ̌m o dí ɨ́ sí Yʉ́dɑ bɑ́ e myé mí. 2Ebě, me lɨ́ eboó gʉ́ɑ ó, miléme, myê bɨ̌n ɨ́ bɑ́nɑ́ bɑ́nɑ́ ó, bɨ̌n súʼɑɑ bê. Me lɨ́ enkʉ́nɑ ɨ́ lɔ̌b wɨ́n ɨ́ míh mé bʉ̂r ó Mɑsedóniɑ. Mě lɨ́lɛ́ɛ́ bé ó: «Bʉr ó Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m dí ɨ́ sí Akɑyɨ̂ bɑ́, bé ɑ́ boo tɑ́ɑre mɔ́ɔ́ ménzyɛ̌ŋ ó ɨ́ mbú píhe.» Jɔʼ mé dí elwib e bé nó yɨ́, bʉr ɨ́ buo buo, bé lɨ́ esɑ̂ sɨ́n lɨ́ esúʼo bé ntémé. 3Nó mɨ́ lómo bʉ́ʉ́ bɨ́ɔɔ́ gɑ́ bɨ́nɑ́ kwɑ́ nyɨ́n. Mě sɑ́ nó ó, bilwǐb mé ɑ́ lwilwib ɨ́ jɔʼ mé ɑ́ nkʉ́nɑ ɨ́ lɔ̌b wɨ́n bí, byé ɑyɨ́ kɑ̌ nyɨ̂n ó, byé ɑbe ótyeetye. Mě kpɛl ó, bɨ̌n díʼee minkʉmsɑ́ mpʉ mé ɑ́ lɛ́ɛ bʉr ó, bɨ̌n mû ó minkʉmsɑ́ yɨ́. 4Yé ɑjɑlɑ le ebe ó, jɔʼ bɨ́h e bʉr ó Mɑsedóniɑ bé ópyɑ̂l kwɑ́ nyɨ́n yɨ́, bɨ̌h kœ́bɨɨ bɨ̌n lɨ́ elûhwɑ. Bɨ̌h bé ɑ́mû jɑɑ́ sɔ́mɑ ɨ́ míh mɔ́ɔ́. (Mé ɑgúm lɛ́ɛ bɨ́n bɨɛ.) Bɨ̌h bé ɑ́mû nkɛ́ɛ sôn, ebě, bɨ̌h bé ɑ́ si bûʼlɑ bɨ̌n ɨ́ nkǒ pɑ́ʼ jøʼ yɨ́n yɑɑ́. 5Nó, me ɑ́ be ó lɨ́ bi ó, me lɛ́yɨɨ bʉ́ʉ́ bɨ́ɔɔ́ gɑ́ bɨ́nɑ́ ó, bé sɑ́mlɑɑ, tô gʉ̂ʼ kwɑ́ nyɨ́n. Mě kpɛl ó, bɨ̌n bɑ̂ʼlɑɑ nkɛ̌ʼ bɨ́n ɑ́ nyɛɛ jwe nyɨ́, ó bɨ̌n bé ósɑ̂ mínjwéɑ́ mí mɔnɨ́. Bimɔnɨ́ byɑɑ́, byé díʼee komɑ́ lɨ́ ekʉ̌m. Sɑ̂ yɑɑ́, yé ólɛ̂ʼle ɨ́ jɔʼ yɑɑ́ ó, bɨ̌n gbɑ́ mínjwéɑ́ myɑɑ́ ó, ɨ́ mpyɑʼɑ́, ɑbe ɨ́ tíínɑ́ bʉ̂r o bígǿmɑ́. 6Gwɑ́ símsɑ gɑ́ sɨ̂: mʉr dí ebe mémpeʼ ɑbuo nyɑ́, nye ntémé ókpɛm ó, bwɑ́ méde ɑbuo. Mʉr dí ebe mémpeʼ ɨ́ buo buo nyɑ́, nyɨɛ ó ngɑ́ kpɛm méde ɨ́ buo buo. 7Yé jɑlɑ ó, mʉr nyɨnyɛ̂h jwêʼ Nzyɛ̌m minjwéɑ́, dû mpʉ nyé ɑ́ pɑ cíʼe ɨ́ lémé wé yɨ́. Ayɨ́ jwe gɑ́ nye myɑ̌ e miléme mi dí ejʉbɑ mí, nkʉ̂ ɨ́ lɔ̌b tíínɑ́. Jwéʼ gɑ́ ɨ́ mpyɑʼɑ́, ebě, Nzyɛ̌m bee mbɨ̂mbɨɑ́ ó, mʉr dí ejwe ɨ́ mpyɑʼɑ́ nyɑ́. 8Nzyɛ̌m, nyě e nkul esʉ bɨ́n metyɛʼ me mpóm mimbi mímyɛ̂h ó, bɨ̌n bíʼee ɨ́ jɔʼ yɨ́yɛ̂h sɑ́ yɨ́yɛ̂h dí bɨ̌n ɨ́ sɔ́ɔlʉ yɨ́. Nó ó bɨ́n ngɑ́ be ɨ́ tɨʼlɨ lɨ́ esú ó, bɨ̌n nʉ́ŋɑɑ nkɔb ɨ́ bisyɛ́ɛ́ bí émbɨɑ mimbi mímyɛ̂h yɨ́. 9Yé ó mpʉ yé dí tilɑ́ ɨ́ Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m yɨ́. Yê cɛmɑ́ ó: «Nye ɑ́ si jwe bɑɑ́ntéʼenteʼe o bʉ̂r bisɔ̂ʼ ɨ́ mpyɑʼɑ́. Otîtyěl nyé dí e wé wɨ́, wé ódi ó njʉ̌m dǐ e njʉ̌m dǐ.» 10Nzyɛ̌m ó dí ejwe bʉ̂r mempeʼ me dí ebeŋɔɔ mɑ́. Nye ntémé ó dí ekɑb bʉ̂r mede bé ódɨde mɑ́. Nye ójwe bɨ́n mempeʼ ɨ́ mpyɑʼɑ́, sɑ̂ ntémé ó, mé búɑɑ. Nye ósɑ̂ ó, bʉr ɨ́ buo buo, bé dírɑɑ nyɔm e bisyɛ́ɛ́ bɨ́n dí eséɑ lɨ́ otîtyěl bí. 11Jɔʼ yɑɑ́ ó bɨ́n ódi ókúmɑ́ ɨ́ menzɨ̌ mɨ́mɛ̂h, lɨ́ esú ó, bɨ̌n díʼee ojwɛ́nɑ lɨ́ esú é bʉ́ʉ́ bʉ̂r yɨ́, ɨ́ mbi dí ó, bʉr ɨ́ buo buo, bé jwêʼ Nzyɛ̌m nzyǒo, duho ɨ́ minjwéɑ́ mín, bɨ́h ngɑ́ tó kɑlɑ bé mí. 12Ebě, ɨ́ jɔʼ bɨ́n séɑ́ bé syɛ́ɛ́ yɑɑ́ yɨ́, yé ɑbě njɨ lɨ́ esú ó, bɨ̌n súʼɑɑ bɑɑ́ntéʼenteʼe o bʉ̂r o mé Nzyɛ̌m. Heʼé, yé ósɑ̂ ntémé ó, bʉr ɨ́ buo buo jwêʼ Nzyɛ̌m nzyǒo. 13Syɛ́ɛ́ bɨ́n ngɑ́ séɑ yɨ́, yé ólɛ̂ʼle bʉ̂r ó, bɨ̌n bɨ́ sul bɨ́n bʉr o tɨ̂ʼ sí, sɑ̂ méjóʼo, tɑ́ɑre ɨ́ jɔʼ bɨ́n ɑ́ kɑm Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ́ mé Krîst yɨ́, kumo mûh. Bʉr, bé ójwě Nzyɛ̌m kûm tɨ̂. Bé ójwe nyé kûm ntémé ó, ɨ́ jɔʼ bé óbeě mpʉ bɨ́n ngɑ́ súʼo bé e mingúlɑ́ mín, kɑlɑ e bʉr bɨ́bɛ̂h yɨ́. 14Bé óbee bɨ́n lɨ́ esɑ̂ nó wɑ́, bé óbuú kpɛl bɨ́n, le ejɨʼlɑ e Nzyɛ̌m lɨ́ esú lɨ́n ɨ́ buo buo. Bé ósɑ̂ nó ó, ɨ́ lɔ̌b ncǿncǿɑ nyé ɑ́ bu sɑ̂ bɨ̌n nyɨ́. 15Mɨnɑ́ jwêʼ gɑ́ Nzyɛ̌m nzyǒo ɨ́ lɔ̌b étʉ́m nyé ɑ́ lómlo mɨnɑ́ gɑ́ lɨ́. Membɨɑ me dí tɨ̂ʼ mɑ́, mé ɑbe e tólɔ́ɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\