2 Jeɑn 1

1Yé ó mɛm, tyɛ̂b esôʼ ɨ́ Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m. Me lɨ́ etilě dimé mʉ́mɑ́ Nzyɛ̌m ɑ́ twɑ̂r nyɑ́, bé e bwɑ́n bé. Me lɨ́ ekpɛl bɨ́n lɨ́ otyeetye. Ntʉ mé omér dí ekpɛl bɨ́n. Yé ntémé, yé ó bɨ̌h e bɑɑ́ bɨ́bɛ̂h dí egʉ́ɑ ótyeetye bɑ́. 2Mě cɛmɑ bɨ́n mekɑnɑ́ mɑ̂ʼ ó, lɨ́ esú ó, me pɑ̂ʼlɑɑ otyeetye o dí ɨ́ mɨnɑ́ gɑ́ tʉ́ŋlʉ̌ wɨ́. Wé ódi ɨ́ mɨnɑ́ gɑ́ ó, melú mé mpóʼo mɨ́mɛ̂h. 3Metyɛʼ me mpóm, le njɨ́ʼɑ́ nkóó le mepyɛblɑ, byé díʼee e mɨnɑ́ gɑ̂, duho e Nzyɛ̌m Sɔ́ŋ, bé e Yésʉs-Krîst, Mwɑ̂n mé Nzyɛ̌m Sɔ́ŋ ɨ́ nzɨ̌ otyeetye wɔ́ɔ́ ti e kpɛ̌l yɔ́ɔ́. 4Me ɑ́ si bu jóʼo membɨɑ ɨ́ jɔʼ mé ɑ́ jóʼo ó, bwɑ́n bô, bé lɨ́ edû kʉ̌ cyen lɨ́ otyeetye tʉ́ŋlʉ̌, lɨ́ edû mpʉ̌ Nzyɛ̌m Sɔ́ŋ ɑ́ tyêl mɨnɑ́ gɑ́ etié yɨ́. 5Nó, ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, ntʉ éjwɑ́n lé étié mé dí etile bɨ́n lɨ̂. Yé ó etié e myɑ̂ bɨ́n ɑ́ boo bi, duho ɨ́ menyɛ̌l lɨ́. Dimé mʉ́mɑ́ nyɑ̂, mě jɨʼlɑ́ e bɨ̌n ó, mɨnɑ́ kpɛ́lɑɑ gɑ́ pɑ́ʼ gɑ́ nyɨ́nɑ́! 6Mpʉ mʉ̂r jɑ́lɑ́ le elɛ̂ʼlě kpɛ̌l yɨ́ ó yɨ̂: mɨnɑ́ bɑ̂ʼlɑɑ metié mé. Nó ó, etié lɑɑ́, lé ó lɑɑ́ bɨ́n ɑ́ jóʼo, duho ɨ́ menyɛ̌l lɨ́. Nzyɛ̌m ɑ́ tyêl bɨ̌n lɑ̌ ó, lɨ́ esú ó, bɨ̌n dúʼoo kʉ̌ cyen wɑɑ́. 7Ebě, bibɨ́blɑ bí ólɛ̂ʼlɑ, byé mû ó sí buo ɨ́ sí yɨ́yɛ̂h, lɨ́ etô le edímle bʉ̂r. Byé ɑkpɛl ékɑm ó, Yésʉs-Krîst ɑ́ nze ɨ́ sí yɨ̂ʼ ó, e nyʉ̂l mʉr mpɑ̂. Mʉr kɛ́lɑ́ búʼó gɑ́ yɨ́nɑ́ nyɑ́, nye ó ndímlɑ bʉr le ntɨ̂m e mbɨn mé Yésʉs-Krîst. 8Bɨ̌n ɑ bɑ́ʼ gɑ́ bɨ̌n bʉr o tɨ̂. Abîr gɑ́ ó, bɨ̌n dímlɑɑ sɑ́ mɨ́nɑ́ bé ɑ́ boo séɑ gɑ́ lɨ́ esú lé yɨ́. Sɑ́ŋɑ́ɑ́ gɑ́ ó, bɨ̌n bíʼee myɛ́nɑ mɑɑ́ ɨ́ ntuuú. 9Nyʉ́ʉ́ mʉ̂r nyɛɛ́ jɨ̂ʼ lɛ́ʼlɑ́ mé Krîst, ɨ́ jɨ̂ʼ jɨ̂ʼ, kɑ̌ líʼě lɛ́ʼlɑ́ wɑɑ́, ntɑɑ, tó púmɑ dóló e gúú swîh nó, nyé ɑciʼe ɨ́ mpúhlɑ́ e Nzyɛ̌m. Wɑɑ́ dí ejɨ̂ʼ lɛ́ʼlɑ́ wɑɑ́, ɑlíʼe wé nyɑ́, nyɨ́hɑɑ́ ó dí ɨ́ mpúhlɑ́ e Sɔ́ŋ, ti e Mwɑ̂n bɨ́bɛ̂h. 10Ebe nó, mʉ̂r swɑ́hwɑ́ nze, ɑjwe bʉ̂r lɛ́ʼlɑ́ ngwɑ́r wɑɑ́ nó, mʉ̌r sɑ́ ɑnʉɑ nyé ɨ́ mimbɛ̌r mín tʉ́ŋlʉ̌. Abɑ́rɑ gɑ́ e né ntémé. 11Ebě, mʉ̌r bɑ́rɑ́ e né nyɑ́, nye lɨ́ enʉɑ ntœ́b ɨ́ bisyɛ́ɛlɑ bí ébébe mʉ̂r wɑɑ́ dí esɑ̂ bí. 12Me ɨ́ buo bísɑ́ bí élɛ́ɛ bɨ́n. Nó ó, mɨ́ cíʼe ɨ́ lémé wɑ̂m ó, me ɑ́tile bɨ́n byɑ̌ lɨ́ epéb ndu e medíbé mé lwɑ̂b. Mě búʼlɑ́ ó, me ónze kwɑ́ nyɨ́n, mé olwib e bɨ̌n, mɨnɑ́ nkʉ̂ beelɑ gɑ́ mempǒm, mbi dí ó, sʉhʉʉ gɑ́ yɨ́nɑ́, yé díʼee ntinɨ̂ e ntinɨ̂ wɨ́. 13Bwɑ́n mé mɨ́ɔɔ́ gǒ, bʉr ó Nzyɛ̌m ɑ́ twɑ̂r bɑ́, bé ntémé bé lɨ́ esoho gô.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\